Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

NN 82/2014 (9.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1588

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 34. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (»Narodne novine« br. 154/11 i 149/13) u Dodatku 1. zadnji stavak mijenja se i glasi:

»Ispravno popunjen obrazac zajedno s prilozima potrebno je predati ili poslati poštom s povratnicom na adresu sjedišta Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb ili bilo kojim drugim putem ako za isti postoji sigurna provjera identiteta potpisnika«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/10

Urbroj: 376-04-14-1

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.