Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljane audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

NN 83/2014 (11.7.2014.), Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljane audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1621

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.), uz prethodno mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o tehničkim i prostornim uvjetima, Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE AUDIO I AUDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH USLUGA I VOĐENJU OČEVIDNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni tehnički, prostorni, financijski i kadrovski uvjeti za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga, način njihova utvrđivanja te način vođenja očevidnika audio i audiovizualnog programa.

MINIMALNI UVJETI

Minimalni tehnički uvjeti

Članak 2.

(1) Za pružanje medijske usluge radija ili televizije na području koncesije pružatelj medijske usluge mora raspolagati opremom i drugim tehničkim sredstvima koja osiguravaju kvalitetnu proizvodnju, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, te čuvanje snimki objavljenog programa.

(2) Oprema mora biti funkcionalna za što je odgovoran pružatelj medijske usluge.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se Izjavom i Tehničkim pregledom.

(4) Vijeće za elektroničke medije (u daljnjem tekstu: Vijeće) će u slučaju pojave učestalih tehničkih grešaka, ispada ili niže kvalitete audio i/ili audiovizualnog programa od uobičajenih profesionalnih standarda u većem dijelu programa poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima.

(5) Pružatelji audio i audiovizualnih medijskih usluga koji za prijenos programa koriste kabel, Internet, satelit i druge dopuštene oblike prijenosa ili pružaju usluge na zahtjev, ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta dokazuju putem potpisane izjave o raspolaganju opremom iz stavka 1.

(6.) Pružatelji usluga iz ovoga članka koji ne posjeduju svoju opremu, odnosno dio ili cjelokupnu opremu osiguravaju kroz usluge drugih tvrtki, ispunjavanje uvjeta dokazuju odgovarajućim ugovorom ili drugim pravnim aktom.

Članak 3.

(1) Pružatelji medijskih usluga dužni su čuvati snimke objavljenoga programa 90 dana od dana objave te ih na zahtjev Vijeća dostaviti u obliku multimedijskih datoteka putem elektroničkih komunikacija (FTP) na server Agencije za elektroničke medije (dalje: Agencija) ili na prijenosnom digitalnom mediju u obliku kako slijedi:

a) Televizijski program

– Video koder: Windows Media Video, DivX, Xvid ili MPEG4

– Minimalna rezolucija slike: 384x288 pixela

– Broj slika u sekundi: 25

– Minimalna kvaliteta snimke: kao VHS

– Minimalna audiokvaliteta: 32kHz, 32kbit/s, stereo ili mono

b) Radijski program

– Audio koder: MPEG-1 Layer 3 ( ekstenzija .mp3) ili MPEG-1 Layer 2,

– Windows Media Audio (ekstenzija . wma),

– AAC+ (ekstenzija .aac),

– Minimalna audiokvaliteta: 32-64 kbit/s ovisno o vrsti kodiranja, stereo ili mono

(2) Uz sve snimke iz stavka 1. potrebno je dostaviti točnu informaciju o datumu i vremenu snimke s minimalnom točnošću mjereno sekundom. Informacija o datumu i vremenu treba biti sadržana u nazivu snimke te se preporuča da on bude u formatu:

XXXXX-GGGGMMDDHHmmss.ext

xxxxx

serijski broj datoteke; svaka nova datoteka ima broj za jedan veći, u slučaju da je broj kraći od 5 znamenki, s lijeve strane se dodaje odgovarajući broj 0 kako bi cijeli broj bio dug pet znamenki

GGGG

godina*

MM

mjesec*, 01 – 12

DD

dan*, 01 – 31

HH

sat*, 00 – 23

mm

minuta*, 00 – 59

ss

sekunda*, 00 – 59

ext

ekstenzija* (mp3, aac, wmv…)

* obavezni podaci

(3) Ako pružatelj medijske usluge koristi neki drugi format za čuvanje snimki, potrebno je voditi računa da prilikom prebacivanja u jedan od formata iz stavka 1. ne dođe do zamjetne degradacije kvalitete snimljenog programa. Dostavu snimki u nekom drugom formatu, osim navedenih u stavku 1., potrebno je prethodno usuglasiti s Agencijom.

Medijske usluge na zahtjev

(4) Pružatelji medijskih usluga na zahtjev dužni su na zahtjev Vijeća osigurati uvid u katalog ponude audio i/ili audiovizualnih djela u razdoblju od 90 dana od dana objave. Minimalno moraju biti dostupne informacije o: imenu djela, vrsti programa, te oznaci sukladno Pravilniku o zaštiti maloljetnika. Pružatelj medijske usluge dužan je na zahtjev Vijeća dostaviti ponudu kataloga i/ili djela iz ponude na određeni dan na prijenosnom digitalnom mediju.

Elektroničke publikacije

(5) Obveza iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na pružatelje elektroničkih publikacija na način da su na zahtjev Vijeća dužni osigurati uvid u rekonstruirani sadržaj i ponašanje elektroničke publikacije unutar perioda obaveznog čuvanja snimke objavljenog programa.

Članak 4.

(1) Pružatelj medijske usluge televizije obvezan je mrežnim operatorima koje koristi za distribuciju svoga programskog kanala dostaviti osnovne podatke o emisijama i vremenima u kojima ih planira objaviti radi usluge elektroničkog programskog vodiča (EPG). Osnovni podaci moraju sadržavati ime emisije, vrstu (informativni, zabavni…), te odgovarajuće oznake propisane Pravilnikom za zaštitu maloljetnika. Pružatelj medijske usluge televizije dužan je dostaviti ove podatke najmanje za sedam dana unaprijed te ih održavati točnima.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno je čuvati 90 dana od dana objave programa te na zahtjev Vijeća dostaviti u odgovarajućem obliku na prijenosnom digitalnom mediju.

Članak 5.

(1) Pružatelj medijske usluge obvezan je redovito provjeravati ispravnost sustava za snimanje i čuvanje snimki objavljenoga programa utvrđenog u članku 2. i 3.

(2) Pružatelj medijske usluge koji zbog neispravnosti privremeno nije u mogućnosti ispunjavati obvezu iz prethodnoga stavka dužan je o nastanku i prestanku takvih okolnosti odmah obavijestiti Vijeće.

Minimalni prostorni uvjeti

Članak 6.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga općeg radijskog i/ili televizijskog programa nakladnici te pružatelji medijskih usluga iz članka 79. Zakona o elektroničkim medijima moraju osigurati prostorne uvjete.

(2) Pružatelji medijskih usluga općeg radijskog i/ili televizijskog programa te pružatelji medijskih usluga iz članka 79. Zakona o elektroničkim medijima trebaju unutar poslovnog prostora osigurati odvojene prostorije za:

a) upravu i/ili glavnog urednika,

b) novinare (redakciju),

c) marketing i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako pružatelj medijske usluge obavlja te poslove,

d) studio i režiju.

(3) Pružatelji medijske usluge radija na područje koncesije do 99.999 stanovnika te pružatelji medijskih usluga iz članka 79. Zakona o elektroničkim medijima mogu u istoj prostoriji osigurati obavljanje poslova iz stavka 2. točka a)-c).

(4) Prostorija za smještaj odašiljačke opreme mora osiguravati minimalne tehničke uvjete za optimalan rad odašiljačke tehnike.

(5) Ispunjavanje uvjeta iz ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu prostora.

Minimalni kadrovski uvjeti

Članak 10.

(1) Pružatelji medijskih usluga moraju imati glavnog urednika koji je novinar i koji je u radnom odnosu. Direktor/predsjednik uprave/ravnatelj pružatelja medijske djelatnosti i glavni urednik mogu biti ista osoba.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, glavini urednik specijaliziranog radijskog i/ili televizijskog programa te pružatelja medijskih usluga na zahtjev ne mora biti novinar.

(3) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga za opći radijski i/ili televizijski program na području koncesije pružatelj medijske usluge mora imati u radnom odnosu, uz glavnog urednika, i:

a) za područje koncesije do 49.999 stanovnika: dvije (2) osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,

b) za područje koncesije od 50.000 do 99.999 stanovnika: tri (3) osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,

c) za područje koncesije od 100.000 do 499.999 stanovnika: četiri (4) osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,

d) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika: pet (5) osoba koje sudjeluju u stvaranju programa.

(4) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga za specijalizirani radijski i/ili televizijski program na području koncesije pružatelj medijske usluge mora imati u radnom odnosu, uz glavnog urednika, i:

a) na području koncesije do 499.999 stanovnika: dvije (2) osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,

b) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika: tri (3) osobe koje sudjeluju u stvaranju programa.

(5) Nakladnik radija i/ili televizije koji ima koncesije za pružanje medijske usluge na dva ili više područja dužan je za svako koncesijsko područje ispuniti minimalne kadrovske uvjete iz ovoga članka.

Članak 11.

Ispunjavanje minimalnih kadrovskih uvjeta dokazuje se vjerodostojnom ispravom (izvadak iz evidencije HZMO) te preslikom Ugovora o radu.

Minimalni financijski uvjeti

Članak 12.

(1) Za obavljanje djelatnosti medijskih usluga televizije i/ili radija na području koncesije pružatelji moraju osigurati početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja, ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, sukladno poslovnom planu pružatelja medijske usluge.

(2) Poslovni plan pružatelja medijske usluge izrađuje se za prve 3 godine, a obavezno sadrži:

a) izvore financiranja potrebne za pokretanje programskog kanala i za obavljanje djelatnosti

b) pregled planiranih prihoda i rashoda i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju sredstava iz stavka 1. ovoga članka (pismo namjere financijske ustanove).

(4) Postojeći pružatelji medijskih usluga ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. dokazuju vjerodostojnom ispravom o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON2).

UTVRĐIVANJE UVJETA

Članak 13.

(1) Podnositelj ponude na obavijest o namjeri davanja koncesije radija i/ili televizije dužan je podnijeti Vijeću dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje medijske djelatnosti radija i/ili televizije propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Vijeće u postupku davanja koncesije utvrđuje ispunjava li podnositelj iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Ispunjavanje minimalnih uvjeta nakon davanja koncesije, a prije potpisa ugovora o koncesiji, utvrđuje HAKOM na temelju tehničkog pregleda i o tome izvještava Vijeće.

(4) Tehničkim pregledom se minimalno provjeravaju dokazi o:

a) mogućnosti proizvodnje i odašiljanja (emitiranja) programa od studija do krajnje radijske postaje u lancu,

b) mogućnosti pohrane objavljenoga programa u propisanom obliku,

c) vlasništvu/najmu/pravu uporabe prostora za proizvodnju programa i smještaja radijske opreme,

d) vlasništvu/najmu/pravu uporabe opreme za proizvodnju i odašiljanje (emitiranje) programa,

e) redovitom servisiranju i održavanju radijske postaje i zadovoljavanju propisanih tehničkih uvjeta i normi, te da se ista smije koristiti u Republici Hrvatskoj.

Članak 14.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti audiovizualnih i/ili audio medijskih usluga na zahtjev i pružanje medijskih usluga putem satelitskog, internetskog, kabelskog i drugih dopuštenih oblika prijenosa audiovizualnog i/ili audio programa dužan je podnijeti Vijeću dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje medijske djelatnosti propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Vijeće u postupku izdavanja dopuštenja utvrđuje ispunjava li podnositelj iz stavka 1. ovoga članka uvjete propisane ovim Pravilnikom i izdaje dopuštenje na razdoblje od 10 godine.

VOĐENJE OČEVIDNIKA

Članak 15.

(1) Pružatelji medijskih usluga dužni su voditi dnevni očevidnik. Očevidnik mora sadržavati točno vrijeme početka objavljivanja svake emisije, njezino trajanje, naziv i vrstu, kao i objave unutar kataloga pružatelja medijskih usluga na zahtjev.

(2) Putem očevidnika se mogu voditi i podaci o pojedinačnim programskim sadržajima bitnim za praćenje poštivanja Zakona o elektroničkim medijima (vlastita proizvodnja, količina vijesti i obavijesti s područja koncesije), a pružatelji medijskih usluga televizije o:

a) količini komercijalnih audiovizualnih komunikacija,

b) količini europskih djela,

c) količini djela neovisnih europskih proizvođača

(3) Pružatelji medijskih usluga dužni su na zahtjev Vijeća dostaviti očevidnik elektroničkim putem ili u pisanom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Na pojmove Novinar i Glavni urednik primjenjuju se definicije Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04., 84/11. i 81/13.).

(2) Postojeći pružatelji medijskih usluga dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbom članka 10. ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2014. godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnika minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine«, broj 66/10.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/14-01/0090
Urbroj: 567-02/01-14-04
Zagreb, 4. srpnja 2014.

Vijeće za elektroničke medije
predsjednica Vijeća
Mirjana Rakić, v. r.

83 11.07.2014 Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljane audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika 83 11.07.2014 Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljane audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika