Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

NN 84/2014 (14.7.2014.), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

84 14.07.2014 Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1662

Na temelju članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O OPSEGU I SADRŽAJU ODGOVORNOSTI TE OVLASTIMA TIJELA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM

Članak 1.

Ovom Uredbom osnivaju se i uređuju sadržaj i opseg ovlasti i odgovornosti tijela nadležnih za koordinaciju i financijsko upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (u daljnjem tekstu: program IPA) i Prijelaznim instrumentom, tijela nadležnih za upravljanje i provedbu prve, druge i pete komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta.

Članak 2.

Nacionalni koordinator za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom zadužen je za sveukupnu koordinaciju programa IPA i Prijelaznog instrumenta, a posebno za sljedeće poslove:

a) usklađivanje korištenja sredstava iz programa IPA i Prijelaznog instrumenta s potrebama Republike Hrvatske;

b) usklađivanje pojedinih komponenti programa IPA i Prijelaznog instrumenta kako bi se ostvario njihov optimalan učinak;

c) koordinaciju pripreme projektnih prijedloga i programiranja u sklopu komponente Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta;

d) koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje;

e) nadzor nad provedbom programa IPA i Prijelaznog instrumenta i podnošenje izvješća Europskoj komisiji.

Stručne poslove za nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske imenuje nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom posebnom odlukom.

Članak 3.

Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programom IPA i Prijelaznim instrumentom zaduženo je za sljedeće poslove:

a) podnošenje zahtjeva prema Europskoj komisiji i prihvat financijskih sredstava iz programa IPA i Prijelaznog instrumenta;

b) izdavanje ovlaštenja za prijenos financijskih sredstava tijelima nadležnima za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta, ili prema krajnjem korisniku;

c) financijsko izvještavanje o korištenju programa IPA i Prijelaznog instrumenta Europskoj komisiji;

d) otvaranje i upravljanje bankovnim računima.

Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programom IPA i Prijelaznim instrumentom je Ministarstvo financija, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.

Tijelo nadležno za sveukupno financijsko upravljanje programom IPA i Prijelaznim instrumentom djeluje pod nadležnošću nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje nadležan je za sveukupno financijsko upravljanje programima Europske unije, a u sklopu programa IPA i Prijelaznog instrumenta posebno za sljedeće poslove:

a) učinkovit rad sustava upravljanja i kontrole;

b) pravovaljanost i ispravnost financijskih transakcija;

c) sastavljanje i podnošenje potvrđenih zahtjeva za plaćanjem Europskoj komisiji;

d) ispravnost zahtjeva za plaćanjem koji se dostavljaju Europskoj komisiji;

e) prijenos sredstava prema tijelima nadležnima za upravljanje i provedbu pojedinih komponenti programa IPA i Prijelaznog instrumenta ili prema krajnjim korisnicima;

f) potvrđivanje dostupnosti i valjanosti sredstava za sufinanciranje programa i projekata;

g) zaštitu financijskih interesa Europske unije, utvrđivanje i izvještavanje o svim nepravilnostima;

h) financijske ispravke slijedom eventualno uočenih nepravilnosti;

i) dodjelu akreditacije tijelima nadležnima za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA, nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za akreditaciju i povlačenje akreditacije u slučaju njihova neispunjavanja;

j) učinkovit rad sustava unutarnje financijske kontrole;

k) podnošenje izvješća o radu sustava upravljanja i kontrole Europskoj komisiji;

l) učinkovit rad sustava izvještavanja i pružanja informacija;

m) praćenje ispunjavanja preporuka iz revizorskih izvješća;

n) izvještavanje Europske komisije o bilo kakvim promjenama u sustavu upravljanja i kontrole.

Vlada Republike Hrvatske imenuje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje posebnim rješenjem.

Članak 4.

Dužnosnik nadležan za akreditaciju zadužen je za dodjelu, nadzor i obustavu ili povlačenje akreditacije nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i Nacionalnog fonda.

Vlada Republike Hrvatske imenuje dužnosnika nadležnog za akreditaciju iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom.

Članak 5.

Tijelo nadležno za reviziju programa IPA i Prijelaznog instrumenta zaduženo je za sljedeće poslove:

a) pripremu i provedbu godišnjeg plana revizije radi provjere sustava upravljanja i kontrole u sklopu programa IPA i Prijelaznog instrumenta, te točnosti računovodstvenih podataka vezanih uz korištenje programa;

b) izvještavanje dužnosnika nadležnog za akreditaciju, nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i Europske komisije o provedenoj reviziji u sklopu programa IPA i Prijelaznog instrumenta.

Tijelo nadležno za reviziju programa IPA i Prijelaznog instrumenta je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Članak 6.

Poslove zaštite financijskih interesa Europske unije i obavještavanje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima, obavlja Ministarstvo financija, Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara zadužena je za:

a) koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, te s tim u vezi za neposrednu suradnju s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF);

b) razmjenu informacija o nepravilnostima s OLAF-om;

c) sudjelovanje u neposrednim inspekcijama i istragama OLAF-ovih stručnjaka na teritoriju Republike Hrvatske;

d) razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela koja su uključena u zaštitu financijskih interesa Europske unije u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji;

e) koordinacija pokrenutih aktivnosti između nadležnih institucija;

f) pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju utemeljenih dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti;

g) razmjenjivanje informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje na nepravilnosti u korištenju programa IPA i Prijelaznog instrumenta te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima Republike Hrvatske;

h) praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim korištenjem programa IPA i Prijelaznog instrumenta;

i) izvješćivanje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka koji su pokrenuti u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti;

j) primanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i korištenju programa IPA i Prijelaznog instrumenta te njihovo dostavljanje nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje;

k) vođenje središnjeg registra o nepravilnostima.

Sva tijela koja sudjeluju u upravljanju i provedbi programa IPA i Prijelaznog instrumenta dužna su surađivati sa Službom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

Ministar financija, na prijedlog nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje odobrava smjernice o nepravilnostima u skladu s međunarodno preuzetim obvezama.

Sva tijela koja sudjeluju u upravljanju i provedbi programa IPA i Prijelaznog instrumenta, dužna su postupati sukladno smjernicama iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 7.

U svakom tijelu koje sudjeluje u upravljanju i provedbi programa IPA i Prijelaznom instrumentu imenuje se osoba za nepravilnosti.

Osoba za nepravilnosti dužna je postupati sukladno smjernicama iz članka 6. stavka 4. ove Uredbe.

Članak 8.

Tijela nadležna za programiranje i provedbu prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta te tijela nadležna za upravljanje i provedbu druge i pete komponente programa IPA zadužena su za sljedeće poslove:

a) pripremu godišnjih i višegodišnjih sektorskih programa;

b) nadzor nad provedbom sektorskih programa i vođenje sektorskih nadzornih odbora;

c) pripremu sektorskih izvješća o provedbi, te podnošenje izvješća nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje;

d) osiguranje da su aktivnosti koje se financiraju odabrane i odobrene sukladno kriterijima i mehanizmima relevantnima za program;

e) pohranu dokumentacije radi provođenja postupka revizije;

f) organizaciju natječajnog postupka, dodjelu i potpisivanje ugovora, izvršenje plaćanja i eventualan povrat sredstava od krajnjih korisnika;

g) osiguranje da svi sudionici u upravljanju predmetnom komponentom programa IPA i Prijelaznim instrumentom održavaju poseban i prikladan računovodstveni sustav;

h) dostavu informacija o odobrenim troškovima i primijenjenim postupcima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje;

i) uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava izvještavanja i informiranja;

j) pripremu provedbe projekata i tehničku provedbu;

k) potvrđivanje da su troškovi pristigli na naplatu učinjeni u skladu s relevantnim pravilima, da je roba dostavljena i usluge izvršene sukladno relevantnoj odluci, te da su zahtjevi za plaćanjem od strane korisnika valjani;

l) provođenje unutarnje financijske kontrole;

m) izvještavanje o svim nepravilnostima i sumnjama na prijevare;

n) poštivanje zahtjeva Europske komisije vezanih uz informiranje o programu IPA i Prijelaznom instrumentu.

Tijela nadležna za programiranje i provedbu prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta te tijela nadležna za upravljanje i provedbu druge i pete komponente programa IPA djeluju pod nadležnošću osoba ovlaštenih za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA i Prijelaznog programa, koje Vlada Republike Hrvatske imenuje posebnom odlukom.

Za prvu komponentu programa IPA i Prijelazni instrument, tijelo zaduženo za provedbu i voditelji programa, a za drugu i petu komponentu programa IPA, tijela zadužena za upravljanje i provedbu, zaključit će operativni sporazum kojim će se detaljno urediti međusobni odnosi tijela koja sudjeluju u pojedinoj komponenti te njihova pojedinačna zaduženja.

Članak 9.

Tijelo nadležno za programiranje prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, Sektor za programe Europske unije, a tijelo nadležno za provedbu je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 10.

Tijelo nadležno za upravljanje drugom komponentom programa IPA Prekogranična suradnja je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za upravljanje operativnim programima, Sektor za teritorijalnu suradnju, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Članak 11.

Tijelo nadležno za upravljanje petom komponentom programa IPA Ruralni razvoj, je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, a tijelo nadležno za provedbu je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske imenuje voditelje i zamjenike voditelja programa prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta posebnom odlukom.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, broj 155/2013).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/75

Urbroj: 50301-05/16-14-4

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.