Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

NN 84/2014 (14.7.2014.), Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1663

Na temelju članka 123. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EZ-A) BR. 2006/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. LISTOPADA 2004. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA (UREDBA O SURADNJI U ZAŠTITI POTROŠAČA)

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se tijela koja su nadležna za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2006/2004).

Članak 2.

Propisi iz članka 1. ove Uredbe jesu:

1. zakon kojim se uređuje zaštita potrošača, u dijelu koji se odnosi na isticanje cijena proizvoda i usluga, prodaju izvan poslovnih prostorija, prodaju na daljinu, prodaju financijskih usluga na daljinu, ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turističkom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni, nepoštene ugovorne odredbe, te nepoštenu poslovnu praksu;

2. zakon kojim se uređuje potrošačko kreditiranje;

3. zakon kojim se uređuju elektronički mediji u dijelu koji se odnosi na audiovizualne medijske usluge;

4. zakon kojim se uređuju obvezni odnosi u dijelu koji se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvo za ispravnost prodane stvari;

5. zakon kojim se uređuju lijekovi;

6. zakon kojim se uređuje elektronička trgovina:

7. zakon kojim se uređuju obvezni i stvarnopravni odnosi u zračnom prometu u dijelu koji se odnosi na prava putnika u zračnom prometu;

8. zakon kojim se uređuje nedopušteno oglašavanje;

9. zakon kojim se uređuju elektroničke komunikacije;

10. zakoni kojim se uređuju prava putnika kada putuju morem i unutarnjim vodama;

11. pravilnik kojim se uređuje prenosivost broja;

12. pravilnik kojim se uređuju univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama;

13. pravilnik kojim se uređuje sveobuhvatni javni imenik i služba davanja obavijesti o pretplatnicima;

14. pravilnik kojim se uređuje način i uvjeti sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte;

15. pravilnik kojim se uređuje način oglašavanja lijekova i homeopatskih proizvoda;

16. zakon kojim se uređuje provedba Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

Članak 3.

(1) Određuje se Ministarstvo gospodarstva kao jedinstveni ured za vezu nadležan za koordinaciju Uredbe (EZ) br. 2006/2004, u skladu sa svojim ovlastima određenima posebnim propisima.

(2) Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 jesu:

– Ministarstvo financija,

– Ministarstvo gospodarstva,

– Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,

– Ministarstvo zdravlja,

– Agencija za elektroničke medije,

– Agencija za obalni linijski pomorski promet,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,

– Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

– Hrvatska narodna banka.

Članak 4.

Tijela iz članka 3. ove Uredbe dužna su u obavljanju poslova vezanih uz provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004, jamčiti za zaštitu osobnih podataka i čuvanje poslovne tajne, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju ova područja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 65/2010).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/76

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.