Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1679

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014), te članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – CESTOVNA INFRASTRUKTURA

I.

Donosi se Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – cestovna infrastruktura (u daljnjem tekstu: Program).

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Financijska sredstva za provedbu Programa iz točke I. ove Odluke iznose 95.300.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Financijska sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se preraspodjelom unutar pozicija financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2014. godinu, prema Odluci o dodjeli interventnih sredstava za sanaciju šteta na javnim i nerazvrstanim cestama u Republici Hrvatskoj uzrokovanih elementarnom nepogodom, klase: 022-03/14-04/196, urbroja: 50301-05/18-14-2, od 22. svibnja 2014. godine, u iznosu od 100.000.000,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/280

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PROGRAM OBNOVE I SANIRANJA POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – CESTOVNA INFRASTRUKTURA

1. Predmet programa

Zbog obilnih padalina naglo su se podigli vodostaji rijeka na širem slivu rijeke Save što je uzrokovalo podizanje razine podzemnih i zaobalnih voda na području susjedne Republike Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske, a posebice na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Na području Požeško-slavonske županije pojavile su se bujične vode velikog intenziteta. Zbog agresivnog djelovanja vode nastale su velike štete na cestovnoj infrastrukturi.

Ovim Programom se sukladno odredbama članka 34. i 35. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko–srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014), a u vezi sa Odlukom o dodjeli interventnih sredstava za sanaciju šteta na javnim i nerazvrstanim cestama u Republici Hrvatskoj uzrokovanih elementarnom nepogodom, klase: 022-03/14-04/196, urbroja: 50301-05/18-14-2, od 22. svibnja 2014. godine, utvrđuju mjere obnove javnih i nerazvrstanih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije. Sukladno ovom Programu obnavljat će se cestovna infrastruktura u duljini od 64 km prema prioritetnim potrebama uspostave sigurnoga cestovnoga prometovanja na području Vukovarsko-srijemske županije.

2. Analiza zatečenog stanja i nastalih šteta

Štete nastale uslijed poplava na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama uključuju pojave odrona, oštećivanje i zamuljivanje cestovnih jaraka i površine kolnika, velika oštećenja na kolničkoj konstrukciji, bankinama, opremi ceste te cestovnim propustima i mostovima.

Kamene bankine su isprane u okolni teren zajedno s nasipom, a učestalo je i kompletno propadanje rubova kolničke konstrukcije. Zaštitne ograde su pomaknute i mjestimice su ostale u zraku, na pojedinim mjestima pješačke staze i kolni ulaz su potpuno uništeni. Zbog bujičnog djelovanja vode uništeni su propusti u trupu ceste. Ceste koje su služile za dopremu pijeska za punjenje vreća i ceste koje su služile za dopremu vreća na mjesto izrade »zečjih« nasipa dodatno su oštećene, s vidljivim mjestimičnim propadanjem kompletne konstrukcije kolnika. Na pojedinim mjestima ceste i nasipi na kojima se nalaze su potpuno uklonjeni kako bi se omogućila lakša odvodnja vode iz cestovnih jaraka, a na pojedinim mjestima su izgrađeni nasipi od kamena u punoj širini kolnika kako bi se omogućilo nužno prometovanje, jer je postojeća cesta bila pod vodom. Sva opasna mjesta na cestama su označena propisnom vertikalnom signalizacijom koja je pod neprestanim nadzorom cestovne ophodnje.

Fotografije oštećenja na cestovnoj infrastrukturi

2.1. Aktivnosti društva Hrvatske ceste d.o.o. na sanaciji šteta nastalih na području Vukovarsko-srijemske županije

Od samog početka katastrofalnih poplava društvo Hrvatske ceste d.o.o. aktivno se uključilo u izvođenje radova na sanaciji i ublažavanju nastalih šteta zbog poplave na području Vukovarsko-srijemske županije. Prioritetno sve ceste očišćene su od naplavina i obilježene na način da se uz ograničenja na mjestima uništenih rubova i propusta kroz trup ceste osigura prohodnost bez obzira na njihovu kategoriju (državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste).

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. je bilo angažirano na svim poslovima koje je trebalo prioritetno izvršiti, a koji su uključivali:

– zatrpavanje prekopanih dijelova cesta,

– izradu nasipa od kamenih materijala u punoj širini kolnika ceste radi podizanja kote kolnika iznad nivoa vode (Cesta za Vrbanju),

– uklanjanje nekoliko kilometara dugih »zečjih« nasipa postavljenih duž cesta,

– utovar i odvoz otpada (namještaj, parket, bijela tehnika) nastalog čišćenjem obiteljskih kuća,

– svakodnevno zatrpavanje jama za zbrinjavanje uginulih životinja,

– izradu raznih pristupnih tucaničkih cesta,

– dopremanje stočne hrane sa željezničkih kolodvora do centralnih skladišta,

– prijevoz stočne hrane iz centralnih skladišta do farmi s izmještenom stokom (ovaj se rad obavlja neprekidno),

– rad na uklanjanju uginulih životinja pod nadzorom veterinarskih službi,

– uklanjanju pijeska u Rajevom Selu (nanosi su na pojedinim mjestima bili debeli i preko jedan metar).

Predvidivi iznos troškova radne snage, strojeva, vozila i utrošenog materijala iznosi oko 3.000.000,00 kuna.

2.2. Vukovarsko-srijemska županija

Uslijed zaobalnih i visokih podzemnih voda te pucanja nasipa, došlo je do poplavljivanja dijela »Županjske posavine«.

Štete nastale na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama uslijed poplava uključuju pojavu odrona, oštećivanje i zamuljivanje cestovnih jaraka i površine kolnika, velika oštećenja na kolničkoj konstrukciji, bankinama, opremi ceste te cestovnim propustima i mostovima.

U tablici 1. i 2. popisane su ceste na kojima je nastala šteta, opis štete i procjena troškova sanacije.

Tablica 1. Štete na državnim cestama na području Vukovarsko-srijemske županije

Tablica 2. Štete na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Vukovarsko-srijemske županije

2.3. Rekapitulacija ukupne štete na cestovnoj infrastrukturi

1.

Dosadašnji troškovi Hrvatskih cesta d.o.o. na sanaciji šteta nastalih na području Vukovarsko-srijemske županije

3.000.000,00 kuna

2.

Štete na državnim cestama na području Vukovarsko-srijemske županije

7.600.000,00 kuna

3.

Štete na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Vukovarsko-srijemske županije

84.700.000,00 kuna

Sveukupne štete navedene po točkama 1. do 3. iznose 95.300.000,00 kuna (bez PDV-a).

3. Način i opseg provedbe mjera te kriteriji za provedbu i redoslijed

3.3. Izvedeni radovi

U točki 2.1. navedeno je da se društvo Hrvatske ceste d.o.o. od samog početka katastrofe uključilo u radove sanacije i ublažavanja svih nastalih šteta zbog poplave na području Vukovarsko-srijemske županije. Društvo Hrvatske ceste d.o.o. će troškove nastale radovima na sanaciji šteta platiti izvoditeljima primjenom ugovorenih jediničnih cijena i cjenika sata rada strojeva, vozila, opreme, materijala i radne snage iz Ugovora o izvođenju radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta na području Republike Hrvatske za razdoblje 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine, (klase: 003-01/2014-6/64, urbroja: 345-811/121-2014-1 od 3. travnja 2014. godine. Društvo Hrvatske ceste d.o.o. će ovisno o vrsti obavljenog posla izvršiti povrat uloženih financijskih sredstava od nadležnih ministarstava (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo poljoprivrede).

3.4. Radovi koje treba izvesti

Sukladno stanju na terenu prvo je potrebno zaštititi postojeće oštećene ceste od daljnjeg propadanja. Ceste će se obnavljati isključivo temeljem izvedbene projektne dokumentacije. Redoslijed aktivnosti u svezi izrade projektne dokumentacije, odnosno obnove ceste određivat će stručni predstavnici lokalne samouprave, županijskih uprava za ceste i hrvatskih cesta, a uzimajući u obzir važnost ceste za povratak raseljenih osoba, potrebu korištenja ceste za rušenje i obnavljanje oštećenih stambenih objekata i uspostavljanja normalnog prometa između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Posebnu pozornost treba obratiti na osiguranje nesmetanog odvijanja prometa za vrijeme izrade propusta i mostova u trupu ceste.

4. Rokovi provedbe obnove

Kao što je prethodno navedeno odmah je potrebno pristupiti radovima koji će spriječiti daljnje propadanje oštećenih cesta. Provedba obnove ceste po ovom Programu smatra se započetom donošenjem Odluke o obnovi. Odluku o obnovi donosi Komisija imenovana od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za svaku županiju posebno. Sastavni dio odluke o obnovi je zapisnik o procjeni građevinskih oštećenja s pripadajućim prilozima:

– osnovni podaci o cesti,

– opis oštećenja sa skicama i približnim dokaznicama mjera,

– fotodokumentacija i

– tekst projektnog zadatka.

Odluka o obnovi mora biti donesena u roku važenja Zakona. Završetak radova obnove predmetom su ugovornih obveza izvođača pri čemu rok za izradu izvedbenog projekta ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja Odluke o obnovi.

5. Nadležna tijela za koordinaciju i nositelji pojedinih mjera

Nadležno tijelo za provedbu i koordinaciju pojedinih mjera po ovome Programu obnove je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a izvršitelj je društvo Hrvatske ceste d.o.o. koje obavlja sljedeće poslove:

1. prikuplja, evidentira i obrađuje podatke o zapisnicima o procjeni građevinskih oštećenja,

2. prati ispunjenje Programa obnove prema izviješćima nadzornih inženjera i službe koordinacije,

3. prati utrošak sredstava i izvršavanje ugovorenih rokova,

4. sastavljaju i predaju izviješća Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture o provedbi i učinku ovog Programa,

5. obavlja i druge poslove i poduzima druge radnje potrebne za provedbu ovog Programa obnove i Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije.

6. Procjena potrebnih financijskih sredstava i izvori financiranja

Po ovom Programu je procijenjeno da troškovi obnove iznose 95.300.000,00 kn bez PDV-a i to:

– za državne ceste 7.600.000,00 kn

– za županijske ceste 34.600.000,00 kn

– za lokalne ceste 38.200.000,00 kn

– za nerazvrstane ceste 11.900.000,00 kn

– za izvedene interventne radove 3.000.000,00 kn

84 14.07.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura 84 14.07.2014 Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura