Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1681

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NOVI VINODOLSKI

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski (»Narodne novine«, br. 92/2008, 126/2010 i 39/2012), u točki V. broj: »25« zamjenjuje se brojem: »32«.

II.

Ovlaštenik koncesije je dužan najkasnije do 30. srpnja 2016. godine dovršiti izgradnju luke, ishoditi uporabne dozvole i dostaviti ih Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne započne pripremne i zemljane radove na izgradnji luke i ne dostavi presliku prijave početka građenja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture najkasnije do 31. prosinca 2014. godine, kao i u slučaju da ne izvrši obavezu iz točke II. ove Odluke u propisanom roku gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji i Dodacima istom te je dužan predati Davatelju koncesije svu tehničku dokumentaciju potrebnu za dovršetak izgradnje luke, kao i Lokacijsku dozvolu, izmjene i dopune iste te sve ishođene građevinske dozvole, bez prava na naknadu.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/274

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.