Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa

NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1682

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), a u vezi s člankom 36. stavkom 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190/2003 – pročišćeni tekst, 76/2007, 27/2008, 83/2009, 18/2011, 48/2011, 125/2011, 56/2013 i 150/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKA

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKOG SUDA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SUSTAVA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA

I.

U Odluci o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa (»Narodne novine«, broj 144/2011), u točki II. podtočke 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»3. Ivan Žvigač, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, član,

5. Mirjana Malek, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, članica,«.

Iza podtočke 7. dodaju se podtočke 8. i 9. koje glase:

»8. Renata Sokolaj, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, članica,

9. Dijana Matić, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav u Ministarstvu pravosuđa, članica.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/276

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.