Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

NN 85/2014 (16.7.2014.), Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

HRVATSKI SABOR

1688

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA

Proglašavam Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/108

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 9. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustrojava jedinstveno tijelo vještačenja, definira pojam vještačenja, djelokrug i područja za koja se provodi vještačenje.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VJEŠTAČENJE I PODRUČJA VJEŠTAČENJA

Članak 3.

(1) Vještačenje u smislu ovoga Zakona je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe.

(2) Vještačenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom.

(3) Vještačenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u područjima iz stavka 2. ovoga članka, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja.

(4) Vještačenje iz stavka 1. ovoga članka obavljaju doktori medicine specijalisti odgovarajuće specijalizacije, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i drugi stručnjaci prema potrebi.

(5) Vještaci iz stavka 4. ovoga članka zaposlenici su Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 4.

Vještačenje iz članka 3. ovoga Zakona provodi se na temelju metodologija za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe.

Članak 5.

(1) Metodologije iz članka 4. ovoga Zakona propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

(2) Metodologije iz stavka 1. ovoga članka među ostalim obuhvaćaju i:

– način utvrđivanja oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe

– način rada vještaka i postupak njihova imenovanja

– dokumentaciju potrebnu za vještačenje (vrstu i sadržaj)

– oblik i sadržaj obrasca na kojem se daje nalaz i mišljenje tijela vještačenja

– stručni sastav tima vještaka koji provode vještačenje u svrhu ostvarivanja prava iz područja iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona po pojedinim vrstama predmeta te po pojedinom stupnju.

III. DEFINIRANJE I DJELATNOST TIJELA VJEŠTAČENJA

Članak 6.

(1) Jedinstveno tijelo vještačenja (u daljnjem tekstu: tijelo vještačenja) ustrojstvena je jedinica Zavoda.

(2) Djelatnost i nadležnost Zavoda utvrđene su posebnim propisom kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

(3) Sredstva za rad tijela vještačenja osiguravaju se u državnom proračunu na poziciji Zavoda.

Članak 7.

(1) Djelatnost tijela vještačenja iz članka 6. ovoga Zakona je:

– vještačenje u prvom stupnju, drugom stupnju te za potrebe kontrolnih pregleda u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja propisanih člankom 3. stavkom 2. ovoga Zakona

– vještačenje u prvom stupnju, drugom stupnju te za postupke kontrolnih pregleda u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja mirovinskog osiguranja, obiteljskih davanja te davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo u provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

– davanje prijedloga i stručnih mišljenja vezanih uz provođenje vještačenja

– praćenje, organiziranje i unapređivanje poslova vještačenja

– provođenje izobrazbe iz područja vještačenja

– drugi poslovi utvrđeni posebnim propisima, Statutom i aktima Zavoda.

(2) Vještačenje u prvostupanjskom postupku radi ostvarivanja prava iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se u područnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda mjesno nadležnim prema prebivalištu osobe koja se vještači.

(3) Vještačenje u drugostupanjskom postupku radi ostvarivanja prava iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se u Središnjem uredu Zavoda.

Članak 8.

(1) U obavljanju svoje djelatnosti tijelo vještačenja:

– daje nalaz i mišljenje na propisanom obrascu

– vodi evidenciju i dokumentaciju u vezi s poslovima vještačenja

– surađuje s tijelima državne uprave

– za potrebe Registra osoba s invaliditetom dostavlja presliku nalaza i mišljenja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

– jednom godišnje podnosi izvješće o radu.

(2) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije tijela vještačenja te sadržaj izvješća o radu tijela vještačenja propisat će pravilnikom ministar nadležan za rad i mirovinski sustav.

(3) Izvješće o radu tijela vještačenja sastavni je dio izvješća o radu Zavoda.

Članak 9.

(1) Osoba koja se vještači, a koju radi vještačenja, odnosno pripreme nalaza i mišljenja Zavod uputi u drugo mjesto različito od mjesta njezina stanovanja ima pravo na naknadu putnih troškova.

(2) Pravo na naknadu putnih troškova iz stavka 1. ovoga članka osim osobe koja se vještači ima i osoba koju Zavod odredi kao pratitelja osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Naknada putnih troškova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća naknadu za troškove prijevoza te naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja, odnosno boravka u drugom mjestu.

(4) Visina naknade, uvjeti i način ostvarivanja naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se općim aktom Zavoda.

Članak 10.

(1) Nalaz i mišljenje tijela vještačenja, izrađeni za potrebe prvostupanjskog, odnosno drugostupanjskog postupka, podliježu reviziji ako je to propisano posebnim propisom.

(2) Ako se revizijom iz stavka 1. ovoga članka ospori nalaz i mišljenje tijela vještačenja, tijelo vještačenja obvezno je preispitati svoj nalaz i mišljenje, uzimajući u obzir navode iz revizorskog nalaza.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 5. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi kojima se uređuju postupci vještačenja radi ostvarivanja prava iz područja propisanih člankom 3. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) U postupcima u kojima se odlučuje o zahtjevima za ostvarivanje prava iz područja propisanih člankom 3. stavkom 2. ovoga Zakona koja se ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja, a koji nisu pravomoćno okončani do 1. siječnja 2015. vještačenje će se provoditi prema propisima koji su bili na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

(3) Vještaci, drugi stručnjaci i službenici zaposleni na poslovima vještačenja i u vezi s vještačenjem u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, na dan 1. siječnja 2015. postaju zaposlenici Zavoda.

(4) Vještaci, drugi stručnjaci i službenici iz stavka 3. ovoga članka zadržavaju sva stečena prava i plaće sukladno ugovorima o radu i posebnim propisima do sklapanja novih ugovora o radu sukladno općem aktu Zavoda.

(5) Na dan 1. siječnja 2015. Zavod preuzima nedovršene predmete vještačenja u postupcima ostvarivanja prava iz područja iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona od nadležnih tijela vještačenja.

Članak 12.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 5. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za rad i mirovinski sustav donijet će pravilnik iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona do 30. studenoga 2014.

Članak 13.

(1) Zavod je dužan uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zavod je dužan osigurati početak rada jedinstvenog tijela vještačenja 1. siječnja 2015.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/307

Zagreb, 4. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.