Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

NN 85/2014 (16.7.2014.), Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1707

Na temelju članka 87. stavka 8. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13. i 145/13.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SNIMANJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE U PRETHODNOM I KAZNENOM POSTUPKU

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se tehnički uvjeti i način audio-video snimanja ispitivanja okrivljenika te dokazne ili druge radnje, zaštita snimke od brisanja i oštećenja te način čuvanja snimke.

Članak 2.

Pojedini izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Snimka je audio-video zapis postupka ispitivanja okrivljenika, svjedoka ili provođenja dokazne ili druge radnje u prethodnom postupku ili za vrijeme kaznenog postupka sačinjena pomoću uređaja za audio-video snimanje.

2. Neizbrisivi medij za pohranu podataka je medij za jednokratno snimanje digitalnog zapisa bez mogućnosti brisanja ili izmjene zapisa.

3. Uređaj za audio-video snimanje dokazne ili druge radnje je tehnički uređaj za istodobno snimanje slike i zvuka u digitalnom obliku.

4. Uređaj za audio-video snimanje iskaza okrivljenika ili svjedoka je tehnički uređaj za istodobno snimanje slike i zvuka u digitalnom obliku u tri istovjetna primjerka.

5. Stručna osoba za rukovanje opremom za audio-video snimanje je osoba koja je u tu svrhu prošla edukaciju u Pravosudnoj akademiji ili Policijskoj akademiji te je nakon edukacije dobila odgovarajuće uvjerenje.

Članak 3.

(1) Snimanjem upravlja osoba koja provodi ispitivanje okrivljenika ili svjedoka ili provodi dokaznu ili drugu radnju.

(2) Stručna osoba za rukovanje opremom za audio-video snimanje brine za nesmetano tehničko djelovanje sustava te je za to posebno obučena.

TEHNIČKI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI SUSTAV ZA AUDIO-VIDEO SNIMANJE I REPRODUCIRANJE SNIMKE

Članak 4.

(1) Sustav za audio-video snimanje u prethodnom i kaznenom postupku mora ispunjavati minimalne uvjete koji moraju osiguravati:

– vjerodostojan i jasan zapis događanja pri ispitivanju okrivljenika i svjedoka te snimanju dokazne ili druge radnje,

– nesmetan tijek ispitivanja okrivljenika i svjedoka,

– izravno upravljanje uređajima za audio-video snimanje s mjesta gdje se nalazi osoba koja provodi ispitivanje ili dokaznu ili drugu radnju i koja upravlja snimanjem ispitivanja,

– trenutačno i automatsko upozoravanje pomoću zvučnih ili svjetlosnih znakova na smetnje ili kvar koji utječe na tijek ili kvalitetu audio-video snimanja,

– mogućnost presnimavanja audio-video zapisa,

– nemogućnost izmjene sadržaja snimljenih audio-video zapisa.

(2) Uređaj za snimanje ispitivanja okrivljenika ili svjedoka u prethodnom postupku i tijekom istrage pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka mora osiguravati:

– istovremeno snimanje tri istovjetna primjerka,

– reprodukciju snimke na računalu te ostalim DVD kompatibilnim uređajima.

(3) Sustav za audio-video snimanje pojedine dokazne ili druge radnje, koja se obavlja izvan zgrade tijela koje provodi radnju, mora imati mogućnost prijenosa i istovremenog snimanja najmanje jedne snimke.

(4) Rukovanje uređajem za audio-video snimanje mora biti jednostavno i automatizirano u najvećoj mogućoj mjeri.

(5) Sustav za audio-video snimanje mora biti redovito održavan o čemu vodi brigu osoba koju za to odredi čelnik tijela koje provodi dokaznu ili drugu radnju.

Članak 5.

(1) Audio-video snimanje ispitivanja okrivljenika ili svjedoka obavlja se na neizbrisivi medij za pohranu podataka. U prethodnom postupku i tijekom istrage snimanje se istovremeno obavlja u tri istovjetna primjerka.

(2) Audio-video snimanje dokazne ili druge radnje obavlja se posebnim uređajem s mogućnošću zapisa na neizbrisivi medij za pohranu podataka.

Članak 6.

(1) Audio-video snimanje ispitivanja okrivljenika i svjedoka u prethodnom postupku i tijekom istrage obavlja se putem dvije kamere te mikrofona koji su dio sustava za snimanje.

(2) Kamere i mikrofon moraju biti raspoređeni u prostoriji u kojoj se vrši ispitivanje tako da jedna kamera u širokom pogledu snima cijelu prostoriju, dok druga u krupnom pogledu snima osobu koju se ispituje, a mikrofon na način da omogućuje snimanje glasa svih sudionika ispitivanja.

(3) Snimanje dokazne ili druge radnje može se obaviti i jednom kamerom.

AUDIO-VIDEO SNIMANJE U PRETHODNOM POSTUPKU I TIJEKOM ISTRAGE

Članak 7.

(1) Snimka mora sadržavati podatke o državnom tijelu koje provodi radnju, mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad je radnja započeta i završena, imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem su svojstvu prisutne te naznaku kaznenog predmeta u kojem se poduzima radnja. Na zahtjev ispitane osobe snimka će se odmah reproducirati, a ispravci ili objašnjenja te osobe će se snimiti.

(2) Snimka mora sadržavati i druge podatke propisane Zakonom o kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Osoba koja provodi dokaznu ili drugu radnju prethodno će upozoriti osobe koje sudjeluju u radnji da se radnja snima određenim tehničkim uređajem i da snimka može biti upotrijebljena kao dokaz u postupku.

a) Snimanje ispitivanja okrivljenika

Članak 8.

Ispitivanje okrivljenika u prethodnom postupku i tijekom istrage obavezno se snima.

Članak 9.

(1) Snimka mora sadržavati podatke potrebne za identificiranje okrivljenika te druge podatke iz članka 7. ovog Pravilnika.

(2) Snimanje započinje nalogom osobe koja provodi ispitivanje i traje do kraja ispitivanja okrivljenika osim:

– u slučaju prekida ispitivanja zbog savjetovanja okrivljenika s braniteljem ili zbog drugih razloga,

– u slučaju odgode ispitivanja,

– ako nastupe smetnje u radu sustava za audio-video snimanje, te

– u slučaju više sile.

(3) Svi prekidi ispitivanja koji uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisnik o tijeku ispitivanja okrivljenika s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja.

(4) Kod odgode ispitivanja okrivljenika, snimanje će biti prekinuto i to će se posebno zabilježiti na snimci i u zapisniku. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja.

Članak 10.

Zapisničar tijekom ispitivanja unosi po diktatu osobe koja vrši ispitivanje u zapisnik podatke o poukama koje su dane prema odredbama Zakona, podatke o tijeku snimanja okrivljenika, kao i druge podatke koji se moraju unijeti u zapisnik o ispitivanju okrivljenika.

b) Snimanje ispitivanja svjedoka i snimanje suočenja

Članak 11.

(1) Snimanje ispitivanja svjedoka i snimanje suočenja započinje nalogom osobe koja provodi ispitivanje ili suočenje i traje do kraja ispitivanja ili suočenja.

(2) Kad se snimaju izjave ili iskazi više osoba, mora se osigurati da se iz snimke može jasno razaznati tko je dao koju izjavu ili iskaz.

(3) Svi prekidi ispitivanja ili suočenja koji uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisnik o tijeku ispitivanja ili suočenja s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja ili suočenja.

(4) Kada je snimanje prekinuto i to će se posebno zabilježiti na snimci i zapisniku. Tako će se postupiti i kod nastavka ispitivanja ili suočenja.

c) Snimanje dokazne ili druge radnje

Članak 12.

(1) Kada se provodi snimanje dokazne ili druge radnje, snimanje započinje nalogom osobe koja provodi radnju i upravlja snimanjem i traje do završetka provođenja radnje. Svi prekidi provođenja dokazne ili druge radnje koji uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisniku o tijeku provođenja radnje, s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja. Tako će se postupiti i kod nastavka provođenja dokazne ili druge radnje.

(2) Ako se snimanje provodi uređajem koji ne omogućava istovremeno zapisivanje na više neizbrisivih medija za pohranu podataka, osoba koja provodi dokaznu ili drugu radnju će odmah po dovršetku snimanja učvrstiti snimku na potreban broj neizbrisivih medija.

d) Zapisnik o snimanju ispitivanja okrivljenika i svjedoka, snimanju suočenja te dokazne ili druge radnje

Članak 13.

(1) Zapisnik o snimanju pojedine dokazne ili druge radnje sadrži podatke propisane Zakonom.

(2) Bez obzira koja se dokazna ili druga radnja snima zapisničar tijekom ispitivanja po diktatu osobe koja vrši ispitivanje unosi u zapisnik:

– naziv državnog tijela pred kojim se obavlja radnja,

– da su prisutne osobe, a posebno osoba koja se ispituje, prethodno upoznate da se radnja snima,

– mjesto gdje se obavlja radnja, dan i sat kad je radnja započeta i završena,

– imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem su svojstvu prisutne,

– naznaku kaznenog predmeta u kojem se poduzima radnja,

– pouke koje su dane,

– podatke o tijeku snimanja, tko je snimanje obavio, kojim je uređajem snimanje obavljeno, kratki sadržaj danih iskaza i izjava, kada to Zakon propisuje i je li snimka reproducirana te gdje se snimka čuva ako nije priložena spisu predmeta.

RUKOVANJE SNIMKAMA

Članak 14.

(1) Po završetku provođenja ispitivanja ili dokazne ili druge radnje osoba koja upravlja snimanjem daje nalog za završetak snimanja i objavljuje da je snimanje završeno, nakon čega stručna osoba zaustavlja snimanje.

(2) Po završetku ispitivanja okrivljenika u prethodnom postupku i tijekom istrage, jedan snimljeni medij stavlja se u za to predviđenu omotnicu koja se nakon toga pečati. Na omotnici se potpisuju: osoba koja je provela ispitivanje, okrivljenik, stručna osoba koja je izvršila snimanje te branitelj ako je prisutan.

(3) Jedna snimka ispitivanja okrivljenika odmah se predaje okrivljeniku, dok jednu snimku zadržava državni odvjetnik. Ako je ispitivanje proveo istražitelj, jednu snimku uz zapisnik o provedenom ispitivanju dostavlja državnom odvjetniku.

(4) Oblik, veličina i sadržaj teksta na omotnici nalazi se na Obrascu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Omotnica mora biti tako izrađena da ostaje trag u slučaju otvaranja.

Članak 15.

(1) Jedna snimka ispitivanja okrivljenika u prethodnom postupku i tijekom istrage u zapečaćenoj omotnici se uz dostavnicu predaje sucu istrage.

(2) Radi zaštite snimke, s omotnicom treba pažljivo rukovati, vodeći računa da ne dođe do oštećenja snimljenog medija.

(3) Snimka se čuva, dok se čuva i spis predmeta.

(4) Evidencija primljenih snimki i način čuvanja propisuje se Sudskim poslovnikom.

Članak 16.

(1) Kada se snima ispitivanje svjedoka ili suočenje u prethodnom postupku i tijekom istrage osnovna snimka se stavlja u za to predviđenu omotnicu koja se nakon toga pečati. Na omotnici se potpisuju: osoba koja je provela ispitivanje ili suočenje, osoba koja je ispitana, stručna osoba koja je izvršila snimanje te okrivljenik i branitelj ako su prisutni. Takva snimka sastavni je dio zapisnika o ispitivanju odnosno zapisnika o suočenju i čuva se u spisu predmeta.

(2) Oblik, veličina i sadržaj teksta na omotnici nalazi se na Obrascu II koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Omotnica mora biti tako izrađena da ostaje trag u slučaju otvaranja.

(3) Jednu nezapečaćenu snimku ispitivanja svjedoka zadržava državni odvjetnik, dok se druga nezapečaćena snimka predaje okrivljeniku ako je prisutan ispitivanju, a u protivnom se čuva u spisu predmeta i predaje okrivljeniku na njegov zahtjev i kada mu Zakon dozvoljava uvid u spis predmeta. Ako je ispitivanje proveo istražitelj, osnovnu zapečaćenu snimku i nezapečaćene snimke uz zapisnik predaje državnom odvjetniku. Ako je ispitivanju bio prisutan okrivljenik, istražitelj mu odmah predaje jednu nezapečaćenu snimku.

(4) Ako je ispitivanju svjedoka bilo prisutno više okrivljenika, na njihov zahtjev ili zahtjev njihovih branitelja, napravit će se kopija snimke.

(5) Zapečaćena snimka se može otvoriti po nalogu suda i čuva se dok se čuva i spis predmeta.

Članak 17.

(1) Kada se snima provođenje dokazne ili druge radnje u prethodnom postupku i tijekom istrage, osnovna snimka se pečati i na omotnici se potpisuje osoba koja je provela radnju, okrivljenik i njegov branitelj, ako ga ima i ako su bili prisutni provođenju dokazne radnje, svjedoci ako su bili prisutni provođenju dokazne radnje te stručna osoba koja je rukovala snimanjem. Takva snimka sastavni je dio zapisnika o provođenju dokazne ili druge radnje.

(2) Oblik, veličina i sadržaj teksta na omotnici nalazi se na Obrascu II koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Omotnica mora biti tako izrađena da ostaje trag u slučaju otvaranja.

(3) Ako to sam uređaj ne omogućuje, stručna osoba koja je rukovala snimanjem napravit će prije pečaćenja potreban broj kopija osnovne snimke, što će se unijeti u zapisnik.

(4) Ako je dokaznu ili drugu radnju proveo istražitelj, osnovnu zapečaćenu snimku i nezapečaćenu snimku uz zapisnik o provedenoj dokaznoj ili drugoj radnji dostavlja državnom odvjetniku. Kada to Zakon dozvoljava, kopija snimke predat će se odmah okrivljeniku.

(5) Zapečaćena snimka se čuva, dok se čuva i spis predmeta.

AUDIO-VIDEO SNIMANJE TIJEKOM ILI IZVAN RASPRAVE

Članak 18.

(1) Sustav za audio-video snimanje koji se koristi tijekom ili izvan rasprave mora ispunjavati minimalne uvjete iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika. Sustav za audio-video snimanje koji se koristi izvan zgrade suda mora ispunjavati uvjete iz članka 4. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Snimanjem upravlja osoba koja provodi radnju uz pomoć stručne osobe za rukovanje opremom za audio-video snimanje. Snimanje započinje nalogom osobe koja provodi radnju i traje do završetka njenog provođenja. Svi prekidi provođenja radnje koji uvjetuju i prekid snimanja bilježe se na snimci i u zapisniku o tijeku provođenja radnje, s navođenjem točnog vremena (datum, sat, minuta) i razloga prekida snimanja te vremena nastavka snimanja. Tako će se postupiti i kod nastavka provođenja radnje. Po završetku provođenja radnje osoba koja upravlja snimanjem daje nalog za završetak snimanja i objavljuje da je snimanje završeno, nakon čega stručna osoba zaustavlja snimanje.

(3) Audio-video snimanje obavlja se na neizbrisivi medij za pohranu podataka. Snimka mora sadržavati podatke iz članka 7. ovog Pravilnika. Takva snimka sastavni je dio zapisnika i čuva se u spisu predmeta.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 92/09., 15/10. i 120/11.).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01-01/16

Urbroj: 514-05-01-01-02-14-16

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac I

OMOT ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKOM O ISPITIVANJU OKRIVLJENIKA

Omot je veličine 32×16 cm i na prednjoj strani ima prozor, te sigurnosnu traku na poklopcu.

Na prednjoj strani omota je sljedeći tekst:

__________________________
    (naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/________

Okr:

__________________________

Na stražnjoj strani omota na dijelu kojim se zatvara nalazi se tekst:

NE OTVARATI BEZ NALOGA
SUCA ISTRAGE

Na stražnjoj strani omota je sljedeći tekst:

___________________________
  (naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/_________

Okr: _______________________

SNIMKA ISKAZA
osumnjičenika/okrivljenika

_____________________________
  (ime i prezime i godina rođenja)

zbog kaznenog djela: ____________

_____________________________
(mjesto, datum i vrijeme snimanja iskaza)

Osumnjičenik/okrivljenik u pritvoru

DA NE

Oštećenik:

____________________________
          (ime i prezime ili naziv)

Izvršio ispitivanje:

____________________________
      (ime i prezime, zvanje i potpis)

____________________________
   (osumnjičenik/okrivljenik – potpis)

____________________________
    (branitelj – ime i prezime i potpis)

Stručna osoba koja je izvršila snimanje:

____________________________
        (ime i prezime i potpis)


Obrazac II

OMOT ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKOM O PROVOĐENJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE (OSIM ISPITIVANJA OKRIVLJENIKA)

Omot je veličine 32×16 cm i na prednjoj strani ima prozor, te sigurnosnu traku na poklopcu.

Na prednjoj strani omota je sljedeći tekst:

___________________________
      (naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/_________

Okr:

___________________________

Na stražnjoj strani omota na dijelu kojim se zatvara nalazi se tekst:

NE OTVARATI BEZ NALOGA
OVLAŠTENE OSOBE

Na stražnjoj strani omota je sljedeći tekst:

___________________________
    (naziv državnog odvjetništva)

Broj spisa: _________/_________

Okr: _______________________

zbog kaznenog djela: ___________

___________________________

___________________________
    (navesti dokaznu ili drugu radnju)

___________________________
  (mjesto, datum i vrijeme snimanja)

___________________________
  (proveo dokaznu ili drugu radnju –
    ime i prezime, zvanje i potpis)

___________________________
 (okrivljenik – ime i prezime – potpis)

___________________________
   (branitelj – ime i prezime – potpis)

___________________________
   (svjedok – ime i prezime – potpis)

___________________________
   (svjedok – ime i prezime – potpis)

___________________________
(Stručna osoba koja je izvršila snimanje
    – ime i prezime – potpis)

85 16.07.2014 Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku 85 16.07.2014 Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku 85 16.07.2014 Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku