Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu

NN 85/2014 (16.7.2014.), Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu

85 16.07.2014 Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1709

Na temelju članka 90. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KLANJU ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH POTROŠNJI U KUĆANSTVU

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za klanje životinja izvan klaonice čije su meso i mesni proizvodi namijenjeni potrošnji u kućanstvu.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Životinje namijenjene potrošnji u kućanstvu su svinje, ovce, koze, perad, lagomorfi (kunići, zečevi) i uzgojena divljač;

2. Specificirani rizični materijal (u daljnjem tekstu: SRM):

– kod ovaca i koza starijih od 12 mjeseci glava (uključujući mozak i oči), tonzile i kralješnica,

– kod ovaca i koza bilo koje dobi slezena i tanko crijevo (ileum).

Zabrana stavljanja u promet

Članak 3.

(1) Dopušta se klanje životinja iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika, koje ne pokazuju znakove poremećenog zdravlja, izvan klaonice, na gospodarstvu podrijetla, ako su njihovo meso i mesni proizvodi namijenjeni za potrošnju u kućanstvu.

(2) Nije dopušteno stavljati u promet za javnu potrošnju meso i mesne proizvode od životinja zaklanih u skladu s ovim Pravilnikom.

Uvjeti

Članak 4.

(1) Klanje životinje za potrošnju u kućanstvu mora se obavljati u skladu s posebnim propisima o dobrobiti životinja.

(2) SRM podrijetlom od životinja zaklanih za potrošnju u kućanstvu mora se zbrinjavati u skladu s posebnim propisima o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi), a poslove zbrinjavanja može obavljati jedino pravna osoba na temelju stečene koncesije ili pravne ili fizičke osobe registrirane za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda s kojima je koncesionar sklopio podugovor.

(3) Klanje životinja za potrošnju u kućanstvu mora se evidentirati u propisanim registrima domaćih životinja, osim peradi, lagomorfa i uzgojene divljači, koje su posjednici dužni voditi sukladno posebnim propisima.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/110

Urbroj: 525-10/0260-14-4

Zagreb, 17. lipnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.