Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

NN 85/2014 (16.7.2014.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1713

Na temelju članka 14. stavka 4. i članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/2005, 25/2009 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE SREDOZEMNE VOĆNE MUHE – Ceratitis capitata (Wiedemann)

I.

Ovom Naredbom propisuju se mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (u daljnjem tekstu: sredozemna voćna muha).

II.

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: Citrus reticulata – mandarina, Citrus reticultata x Citrus aurantium – klementina, Citrus sinensis – naranča, Diospyros kaki – kaki, Eryobotria japonica nešpula, Ficus carica – smokva, Malus domestica – jabuka, Prunus armeniaca – marelica, Prunus domestica – šljiva, Prunus persica – breskva i nektarina, Prunus salicina – japanska šljiva, Pyrus communis – kruška.

Biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe, jesu i druge kultivirane, ukrasne i divlje vrste iz porodica: Ericaceae, Myrtaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rutaceae i Solanaceae.

III.

Ugrožena područja u smislu ove Naredbe jesu uzgojna područja biljnih vrsta iz točke II. ove Naredbe u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Istarskoj.

Područje od posebnog gospodarskog značaja u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Neretve.

IV.

U skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona o biljnom zdravstvu provodi se poseban nadzor sredozemne voćne muhe.

V.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih i drugih zaostalih plodova sa biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na način kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe (skupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana),

– omogućiti fitosanitarnim inspektorima pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu kontrole provođenja higijenskih mjera,

– omogućiti stručnjacima Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe,

– tijekom cijele godine provoditi i druge propisane mjere suzbijanja.

VI.

Na mjestima otkupa i pakiranja plodova domaćina sredozemne voćne muhe koja se nalaze na području od posebnog gospodarskog značaja:

– dopušteno je sortirati, pakirati ili prepakiravati samo plodove koji potječu iz tog područja,

– obvezno je voditi evidenciju o mjestima zbrinjavanja i uništavanja zaraženih, oštećenih i odbačenih plodova biljaka domaćina.

VII.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe odgovorne osobe posjednika bilja upisanih u Fitoupisnik koji obavljaju djelatnost proizvodnje, otkupa ili prikupljanja u skladišta s namjerom distribucije plodova mandarina na području od posebnog gospodarskog značaja, obvezne su:

– osigurati učinkovito provođenje Naredbe na svim mjestima proizvodnje, skladištenja i otkupa te mjestima zbrinjavanja i uništavanja zaraženih, oštećenih i odbačenih plodova,

– obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora o mjestima na kojima će se zakapati plodovi; obavijest s brojevima katastarskih čestica i lokacijama na kojima se ta mjesta nalaze dostavlja se u pisanom obliku prije početka otkupa,

– osigurati provođenje higijenskih mjera prikupljanja i zbrinjavanja svih zaraženih, oštećenih i odbačenih plodova te njihovog uništavanja na učinkovit način (držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili zakopavanjem u roku od 24 sata i pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara) i o tome voditi evidenciju.

VIII.

Posjednici bilja snose troškove provedbe mjera propisanih točkom V. ove Naredbe.

Posjednici bilja upisani u Fitoupisnik koji obavljaju djelatnost proizvodnje, otkupa ili prikupljanja u skladištu s namjerom distribucije snose troškove provedbe mjera propisanih točkom VII. ove Naredbe.

IX.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

X.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (»Narodne novine« br. 96/2009).

XI.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/37

Urbroj: 525-09/1096-14-6

Zagreb, 8. srpnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.