Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

NN 86/2014 (18.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

86 18.07.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1725

Na temelju članka 89. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KATEGORIJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije (»Narodne novine«, br. 95/2010) članak 8. mijenja se i glasi:

»Bolnice se kategoriziraju u sljedeće kategorije:

– 0. središnja nacionalna bolnica,

– I. nacionalne bolnice,

– II. županijske bolnice regionalnog značenja,

– III. županijske bolnice i

– IV. lokalne bolnice.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »Kategorija«, dodaju se riječi: »središnje nacionalne bolnice,«.

Članak 3.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Središnja nacionalna bolnica jest bolnica u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost od nacionalnog značenja te u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici pružanja zdravstvenih usluga.

Središnja nacionalna bolnica jest bolnica u kojoj se najsloženiji oblici zdravstvene zaštite pružaju stanovništvu s područja cijele Republike Hrvatske.

U središnjoj nacionalnoj bolnici obavlja se pružanje zdravstvenih usluga u okviru djelatnosti iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika i najmanje 90% djelatnosti I. kategorije, sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika u središnjoj nacionalnoj bolnici pružaju se na razini zdravstvene usluge sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U bolnicama od 0. do III. kategorije ustrojavaju se i bolničke ljekarne.«

Članak 5.

U članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Središnja nacionalna bolnica i nacionalna bolnica ima više od 3,5 postelje na 1000 stanovnika.«

Članak 6.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U središnjoj nacionalnoj bolnici i nacionalnim bolnicama može se organizirati provođenje nastave visokih učilišta.«

Članak 7.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

U slučaju izmjena u podacima o djelatnostima, odnosno dokumentaciji na temelju kojih je doneseno rješenje o kategoriji bolnice, bolnica je obvezna ministarstvu nadležnom za zdravstvo dostaviti izmijenjene podatke i dokumentaciju, nakon čega će se provesti provjera ispunjavanja svih uvjeta i odlučiti o ponovnoj kategorizaciji.

Za ponovnu kategorizaciju podaci o djelatnostima iz Priloga II., točke A ovoga Pravilnika dostavljaju se za mjesec u kojem je nastala promjena, a podaci o ishodima liječenja, odnosno stanja pri otpustu iz Priloga II. točke B ovoga Pravilnika dostavljaju se za prethodnu godinu.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/83

Urbroj: 534-10-1-1/1-14-1

Zagreb, 14. srpnja 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.