Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

NN 86/2014 (18.7.2014.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1734

Na temelju članka 64. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) i članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07 i 54/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. srpnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja, financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinsko društvo izvještava Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima te drugih izvještaja koje sastavlja za potrebe Agencije.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, dalje u tekstu: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje mirovinskog društva čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom tijeku,

– Izvještaj o promjenama kapitala i

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je sastaviti godišnje financijske izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja i 30. rujna tekuće godine.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima Financijski izvještaji mirovinskog društva, a koji se nalaze u Prilogu 2. ovog Pravilnika i revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovog članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(5) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom tijeku iz stavka 1. alineja 3. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(6) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 4.

Mirovinsko društvo dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika sastavljati Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva iz Priloga 3. ovog Pravilnika.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Rok za dostavu financijskih izvještaja iz članka 3. i izvještaja iz članka 4. ovog Pravilnika za razdoblja tijekom poslovne godine za:

– tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine je 30. travnja tekuće godine,

– šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine je 31. srpnja tekuće godine,

– devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine je 31. listopada tekuće godine.

(2) Rok za dostavu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja i izvještaja iz članka 4. sa stanjem na dan 31. prosinca je 30. travnja sljedeće godine.

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 3. i članka 4. ovog Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada su izvještaji prihvaćeni na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovog članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaje sastavljene za razdoblja tijekom poslovne godine dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Mirovinsko društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavak 3. ovog Pravilnika dostaviti i u pisanom obliku zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim financijskim izvještajima.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.

Mirovinsko društvo dužno je objaviti godišnje financijske izvještaje, kao i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine na svojim internetskim stranicama, u rokovima jednakim rokovima za dostavu iz članka 5. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Članak 9.

Do dana primjene ovog Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava (»Narodne novine«, broj 137/2012).

Klasa: 011-02/14-04/63

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 11. srpnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.

PRILOZI 1 – 3

86 18.07.2014 Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima 86 18.07.2014 Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima