Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 87/2014 (21.7.2014.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1761

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka. 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014 i 77/2014), iza članka 54.i dodaje se članak 54.j koji glasi:

»Članak 54.j

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Centru za posebno skrbništvo su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Centra za posebno skrbništvo 3,007

b) Radna mjesta I. vrste

1. poseban skrbnik Centra za posebno skrbništvo 2,200«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/78

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 17. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.