ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA NA JAVNOJ CESTI

NN 87/2014 (21.7.2014.), ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA NA JAVNOJ CESTI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1766

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI I PRAVA GRAĐENJA NA JAVNOJ CESTI

I.

Ovom Odlukom propisuje se visina naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti, koju plaća investitor vodnih građevina, sukladno posebnom propisu, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osoba koja je na temelju posebnog zakona ovlaštena upravljati tim građevinama i infrastrukturom.

II.

Naknada za pravo služnosti polaganja vodova na javnoj cesti plaća se za površinu javne ceste koja se koristi.

Površina javne ceste koja se koristi kod osnivanja prava služnosti vodova na autocesti, u smislu ove Odluke, je površina određena duljinom voda koji se polaže u autocestu i širinom od 10 metara za magistralne plinovode, naftovode i produktovode, 1 metar za ostale vodove i 1 metar za vodove građene prema načelu gradnje integrirane infrastrukture, osim ako lokacijskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, nije utvrđena veća površina javne ceste koja se koristi.

Površina javne ceste koja se koristi kod osnivanja prava služnosti vodova na javnoj cesti, osim autoceste, u smislu ove Odluke, površina je određena duljinom voda koji se polaže u javnoj cesti i širinom od 1 metra, osim ako lokacijskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, nije utvrđena veća površina javne ceste koja se koristi.

Površina javne ceste koja se koristi za postavljanje stupova zračne mreže ili javne rasvjete iznosi dva četvorna metra po svakom stupu, osim ako lokacijskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, nije utvrđena veća površina javne ceste koja se koristi.

III.

Visina naknade za pravo služnosti vodova na javnoj cesti utvrđuje se u godišnjem iznosu kako slijedi:

Vrsta voda:

Za autoceste

Za ostale javne ceste

a) za polaganje vodovodnih, toplovodnih,
parovodnih i kanalizacijskih vodova

4,00 kuna/m2

2,10 kuna/m2

b) za polaganje produktovoda, plinovoda i naftovoda

5,00 kuna/m2

2,40 kuna/m2

c) za postavljanje elektroničke komunikacijske kabelske
kanalizacije, vodova koji se postavljaju izvan kabelske
kanalizacije i stupova nadzemne komunikacijske mreže
te vodova integrirane infrastrukture

4,75 kuna/m2

2,40 kuna/m2

d) za polaganje kabelskih električnih vodova i stupova
zračne mreže ili javne rasvjete

4,75 kuna/m2

2,40 kuna/m2

IV.

Naknada za pravo služnosti radi postavljanja elektroničke komunikacijske opreme (antenskih i sličnih uređaja i opreme) na javnoj cesti utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu.

V.

Naknada za pravo građenja na javnoj cesti plaća se za površinu zemljišne čestice javne ceste na kojoj se pravo stječe.

VI.

Visina naknade za pravo građenja na javnoj cesti utvrđuje se u godišnjem iznosu kako slijedi:

Redni broj

Javna cesta razvrstana u skupinu

Iznos naknade kuna/m2

1.

autoceste

60,00

2.

državne ceste

50,00

3.

županijske ceste

40,00

4.

lokalne ceste

30,00

VII.

Naknada za osnivanje prava služnosti na javnoj cesti iz točaka III. i IV. ove Odluke i naknada za osnivanje prava građenja na javnoj cesti iz točke VI. ove Odluke usklađuju se s godišnjim rastom indeksa cijena na malo koji objavljuje Državni ured za statistiku.

VIII.

Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti uplaćuje se na račun pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara, sukladno ugovoru iz članka 122. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013 i 148/2013).

IX.

Korisnici cestovnog zemljišta, koji su na temelju ugovora o korištenju cestovnog zemljišta unaprijed platili naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, nakon sklapanja ugovora iz članka 122. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013 i 148/2013), bit će obvezni plaćati naknadu za pravo služnosti, odnosno za pravo građenja nakon isteka razdoblja za koje su platili naknadu za korištenje cestovnog zemljišta.

X.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (»Narodne novine«, broj 52/2011).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/290

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 17. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

87 21.07.2014 Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti