Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

NN 88/2014 (23.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1783

Na temelju članka 10. stavka 8. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/2007, 113/2008 i 43/2009) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA

Članak 1.

U Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (»Narodne novine«, broj 107/2012) u članku 2. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– na lagune, protočne bazene i vodene tobogane s morskom vodom, osim u dijelu obveze vlasnika ili korisnika da za takve objekte osigura punjenje morskom vodom odgovarajuće kvalitete.«

Članak 2.

U članku 3. iza točke 5. dodaju se nove točke 6., 7., 8. i 9. koje glase:

»6. Laguna je umjetno oblikovana površina na morskoj obali ispunjena morskom vodom, s kontinuiranom izmjenom morske vode, male dubine, obložena prirodnim materijalom (kamenčićima ili oblucima).

7. Protočni bazen s morskom vodom je bazen male dubine s kontinuiranom izmjenom morske vode na način da se ista tlačnim cjevovodom crpi u moru i doprema do bazena iz kojega se kroz ispust vraća u more.

8. Vodeni tobogan s morskom vodom je građevina za rekreaciju kupača, koja uključuje bazen i kontinuirani protok morske vode cijelom dužinom tobogana.

9. Morska voda u smislu ovoga Pravilnika je voda za punjenje laguna, protočnih bazena i vodenih tobogana koja se dovodi neposredno iz mora i koja mora udovoljavati uvjetima propisanim člankom 9.a ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Odredbe ovoga članka ne odnose se na bazene do 100 m2 privatnih iznajmljivača koji pružaju turističke usluge u domaćinstvu do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 20 korisnika i smatraju se jednostavnim građevinama prema posebnim propisima, pod uvjetom da je ugrađena oprema za automatsko doziranje i oprema koja kontinuirano mjeri sve propisane fizikalno-kemijske parametre.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a. koji glasi:

»Članak 9.a

Morska voda za punjenje laguna, protočnih bazena i bazena s vodenim toboganima, na mjestima usisa obvezno mora udovoljavati uvjetima iz Tablice 1. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja, Priloga I. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine«, broj 73/2008).

Ispitivanje morske vode iz stavka 1. ovoga članka u sezoni kupanja, vlasnik ili korisnik obvezan je provoditi putem laboratorija iz članka 14. ovoga Pravilnika svakih 15 dana.«

Članak 5.

U članku 16. u stavku 2. riječi: »dva puta« zamjenjuju se riječju: »jednom«.

Stavak 3. briše se, a stavci 4. do 8. postaju stavci 3. do 7.

Članak 6.

Prilog I. i Prilog II. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (»Narodne novine«, broj 107/2012) zamjenjuju se novim Prilogom I. i Prilogom II. koji se nalaze u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/72

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-14-01

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

DODATAK

PRILOG I.

UVJETI ZA BAZENSKU VODU

Broj

Pokazatelj

Jedinica

Vrijednost
Bazenska voda
min.

max.

1

Mikrobiološki
1.1

Pseudomonas aeruginosa

cfu/100 ml

-

< 1

1.2

Escherichia coli

cfu/100 ml

-

< 1

1.3

Legionella pneumophila

cfu/100 ml

-

< 1 *

1.4

Staphylococcus aureus

cfu/100 ml

-

100**

1.5

Ukupan br. aer. bakterija pri 37˚C/48 h

cfu/ml

-

200

2

Fizikalno – kemijski
2.1

Boja – metoda SM2120C

mg/l Pt/Co skale

-

20

2.2

Mutnoća

NTU

-

4,0

2.3

pH vrijednost

a) slatka voda

-

6,5

9,0


b) morska voda

-

6,5

9,0


c) prirodna mineralna voda

-

6,5

9,0

2.4

Električna vodljivost

µS/cm

-

-

2.5

Oksidativnost kao O2

mg/l

-

5,0

2.6

Slobodni klor3

mg/l

-

1,02

2.7

Trihalometani (ukupni)

µg/l

-

100

2.8

Klor dioksid4

mg/l

0,2

0,3

* U bazenima s miješanjem vode i/ili u bazenima kod kojih se može stvarati aerosol, ako je temperatura vode u bazenu ≥ 23 °C.

** U bazenima s morskom vodom. Pokazatelj se ne određuje u bazenima sa slatkom vodom.

1: Preporuča se odgovornoj osobi ručno mjerenje vezanog klora

2: Iznimno su za ograničeno vrijeme radi ispunjavanja sukladnosti s propisanim mikrobiološkim pokazateljima zdravstveni zahtjev za bazenske vode dozvoljene više koncentracije, ali koncentracija slobodnog klora ne smije biti iznad 1,2 mg/l.

3: Samo kod odgovarajuće tehnološke pripreme vode.«


PRILOG II.

METODE ZA ISPITIVANJE VODE ZA KUPANJE

Broj

Pokazatelj

Analitička metoda ***


Mikrobiološki


1.

Escherichia coli

MPN metoda, membranska filtracija uz odgovarajuće selektivne podloge ili metoda Colilert**.

2.

Ukupan broj aerobnih bakterija pri 37 °C

Odgovarajući volumen nerazrijeđenog uzorka ili njegovog odgovarajućeg razrjeđenja nasadi se u agar s kvaščevim ekstraktom. Nakon inkubacije broje se izrasle kolonije (do 300 po ploči) ili Quanti-DiscTM metodom.

3.

Pseudomonas aeruginosa

MPN metoda ili membranska filtracija na odgovarajućim podlogama za P. aeruginosa – potvrda sumnjivih kolonija.

4.

Legionella pneumophilia

Koncentriranje uzorka sa membranskom filtracijom ili centrifugiranjem. Nasađivanje pripremljenog uzorka na odgovarajuću selektivnu podlogu i identifikacija sumnjivih kolonija.

5.

Staphylococcus aureus

Membranska filtracija uz odgovarajuće selektivne podloge ili volumen nerazrijeđenog uzorka ili njegovog odgovarajućeg razrjeđenja nasadi se na selektivnu obogaćenu podlogu. Presađivanje na odgovarajuću selektivnu podlogu za potvrdu sumnjivih kolonija.


Fizikalni i kemijski


1.

Boja

Spektrofotometrija

2.

Mutnoća

Turbidimetrija

3.

pH vrijednost

Elektrometrija

4.

Električna vodljivost

Konduktometrija

5.

Oksidativnost

Titrimetrija ili određivanje kao TOC

6.

Slobodan klor

Titrimetrija, Kolorimetrija, Jodometrija

7.

Trihalometani

GC/ECD, HS/GC/ECD

*Ako pokazatelj onečišćenja nije prikazan u Prilogu I. ovoga Pravilnika, analiza se obavi međunarodno priznatim i znanstveno provjerenim metodama.

** Ukoliko se kao metoda određivanja koristi Colilert mjerna jedinica je MPN/100 ml.

*** Mogu se primjenjivati i akreditirane metode te metode koje su validirane internom validacijom i međulaboratorijskim provjerama.«

88 23.07.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda 88 23.07.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda