Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

NN 88/2014 (23.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1785

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. srpnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSNIM PROMJENAMA MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 60/2014) mijenja se stavak 2. te isti glasi:

»(2) Rješenje Agencije kojim se odobrava podjela mirovinskog društva uslijed koje se djelatnosti mirovinskog društva koje se dijeli prenose na društvo koje do tada te djelatnosti nije obavljalo, sadrži ujedno i odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave i članova nadzornog odbora, odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva iz članka 10. Zakona, kao i odgovarajuće odobrenje predviđeno člankom 21. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, dalje: ZDMF), ako mirovinsko društvo uslijed podjele prestaje obavljati djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. briše se alineja druga.

U članku 6. stavku 1. brišu se u alineji trećoj riječi: »i članka 100.«.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« dodaje se zarez te riječi:« ali ako mirovinsko društvo koje se dijeli obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a postojeće mirovinsko društvo na koje se prenose djelatnosti nema odobrenje za osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, zahtjev za odobrenje statusne promjene sadrži i zahtjev za izdavanje proširenja odobrenja za rad iz članka 10. stavka 7. Zakona«.

U članku 6. stavku 3. briše se alineja druga.

U članku 6. stavku 3. brišu se u alineji trećoj riječi: »i članka 100.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. briše se alineja druga.

U članku 7. stavku 2. brišu se u alineji trećoj riječi: »i članka 100.«.

U članku 7. stavku 3. iza riječi: »ovoga članka« dodaje se zarez te riječi:« ali ako mirovinsko društvo koje se dijeli obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a postojeće mirovinsko društvo na koje se prenose djelatnosti nema odobrenje za osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, zahtjev za odobrenje statusne promjene sadrži i zahtjev za izdavanje proširenja odobrenja za rad iz članka 10. stavka 7. Zakona«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. brišu se u alineji trećoj riječi: »i članka 100.«.

U članku 8. stavku 4. riječi: »odobrenja iz članka 21. i članka 100. ZDMF« zamjenjuju se riječima:« proširenja odobrenja za rad iz članka 10. stavka 7. Zakona«, dok se na kraju rečenice brišu riječi: »za sve zahtjeve«.

U članku 8. stavku 6. riječi:« za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona, kao i odgovarajuća odobrenja predviđena člankom 21. te člankom 100. ZDMF« zamjenjuju se riječima:« predviđeno člankom 21. ZDMF«:

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. briše se točka d).

U članku 9. stavku 2. briše se alineja druga.

U članku 9. stavku 2. brišu se u alineji trećoj riječi: »i članka 100.«.

U članku 9. stavku 4. riječi:« za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima iz članka 82. Zakona, kao i odgovarajuća odobrenja predviđena člankom 21. te člankom 100. ZDMF« zamjenjuju se riječima:« predviđeno člankom 21. ZDMF«:

Članak 6.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na postupke u kojima su zahtjevi za izdavanje odobrenja za statusne promjene Agenciji podneseni dok je na snazi Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 60/2014).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/37

Urbroj: 326-440-14-2

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.