Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

NN 89/2014 (24.7.2014.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1788

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 66. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora bira se IVO JELUŠIĆ.

II.

Dana 10. srpnja 2014. dužnost člana Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora prestao je obnašati IGOR RAĐENOVIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

Klasa: 021-13/14-12/32

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.