Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN 89/2014 (24.7.2014.), Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

89 24.07.2014 Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1802

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/2007, 88/2010 i 30/2014) članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela izdanom temeljem članaka 10., 27., 47., 50., 54. i 55. Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor je dužan otpremiti stranci najkasnije sljedeći radni dan od zaključenja zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 2.

Postupci započeti prema odredbama članka 58. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/2007, 88/2010 i 30/2014) do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/88

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.