Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

NN 89/2014 (24.7.2014.), Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1805

Na temelju članka 21. stavka 3. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005, 25/2009 i 55/2011) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O FITOSANITARNIM ZAHTJEVIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI DRVENI MATERIJAL ZA PAKIRANJE U MEĐUNARODNOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju fitosanitarni zahtjevi kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu, postupci tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje, sadržaj i način primjene službene oznake, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje (u daljnjem tekstu: posjednici), obveza, uvjeti i postupak njihova upisa u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: Fitoupisnik), obveze koje preuzimaju upisom u Fitoupisnik te uvjeti i način obavljanja službene provjere, stručnog nadzora i inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Pravilnika.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se rabe u zakonu kojim se uređuje zdravstvena zaštita bilja upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a izrazi koji se rabe samo u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Drveni materijal za pakiranje jesu drvo i proizvodi od drva, isključujući proizvode od papira, koji se koriste za pakiranje, podupiranje, učvršćivanje, zaštitu ili prijevoz bilo koje vrste robe, što obuhvaća gajbe, kutije, sanduke za pakiranje, potporno drvo, palete, bubnjeve za kablove, kaleme, okvire, nosače, pregrade, obloge i druge proizvode, osim onih koji su izrađeni od netretiranog drva tanjeg od 6 mm.

2. Potporno drvo jest drvo koje nije dio pošiljke, a upotrebljava se za učvršćivanje ili podupiranje robe u pošiljci.

3. Netretirano drvo jest drvo koje tijekom primarne obrade nije bilo podvrgnuto nekom od postupaka propisanih člankom 4. ovoga Pravilnika.

4. Obrađeni drveni materijal jest proizvod od drva izrađenog pomoću ljepila, topline i tlaka ili njihovom kombinacijom, kao što su uslojeno drvo, iverica, OSB (oriented strand board) ploče, vlaknatice, furnir i drugo.

5. Okorano drvo jest drvo koje je bilo podvrgnuto bilo kojem procesu koji rezultira uklanjanjem kore.

6. Tretiranje je postupak u kojem se drveni materijal za pakiranje ili komadi drva koji će se koristiti za njegovu izradu učinkovito obrađuju pomoću topline, fumigacijom ili na drugi prikladan način koji osigurava uništenje štetnih organizama.

7. Toplinsko tretiranje jest postupak tretiranja drva zagrijavanjem dok se u drvu ne postigne minimalna propisana temperatura tijekom minimalnog propisanog vremenskog razdoblja.

8. Službena oznaka jest žig ili na drugi prihvatljiv način nanijeta trajna oznaka koja je međunarodno priznata, a upotrebljava se za potvrđivanje fitosanitarnog statusa drvenog materijala za pakiranje.

9. Označavanje je primjena službene oznake u skladu sa člankom 5. ovoga Pravilnika, čime se potvrđuje da je drveni materijal za pakiranje podvrgnut nekom od odobrenih postupaka tretiranja u skladu s ovim Pravilnikom i omogućava utvrđivanje identiteta posjednika koji je obavio tretiranje drvenog materijala za pakiranje.

10. Nadležna stručna ustanova jest pravna osoba koja obavlja službenu provjeru pravnih i fizičkih osoba koje namjeravaju obavljati djelatnost tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje i stručni nadzor posjednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i normama koje reguliraju zdravstvenu zaštitu bilja.

11. Službena provjera jest postupak kojim nadležna stručna ustanova utvrđuje udovoljavaju li pravne i fizičke osobe uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje.

12. Stručni nadzor jest postupak kojim nadležna stručna ustanova utvrđuje obavljaju li se postupci tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje sukladno ovom Pravilniku, tj. ispunjavaju li posjednici uvjete propisane ovim Pravilnikom.

13. Certifikat o udovoljavanju uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje jest dokument što ga izdaje nadležna stručna ustanova kad postupkom službene provjere utvrdi da pravna ili fizička osoba udovoljava uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje.

Fitosanitarni zahtjevi za drveni materijal za pakiranje

Članak 3.

(1) Kad zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se drveni materijal za pakiranje provozi to zahtijeva, drveni materijal za pakiranje koji se izvozi mora biti:

– podvrgnut nekom od postupaka tretiranja propisanih člankom 4. ovoga Pravilnika i

– označen službenom oznakom u skladu sa člankom 5. ovoga Pravilnika.

(2) Postupci tretiranja i označavanja propisani člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika sukladni su Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere broj 15 – Reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu (International Standard for Phytosanitary Measures No. 15 – Regulation of wood packaging material in international trade) Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation – FAO) (u daljnjem tekstu: MNFM 15).

(3) Neovisno o postupku tretiranja koji se primjenjuje, drveni materijal za pakiranje mora biti izrađen od okoranog drva.

(4) Na drvu koje se koristi za izradu drvenog materijala za pakiranje koje je tretirano i označeno u skladu sa člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika smiju ostati komadići kore, uz uvjet da su vizualno odvojeni i da se jasno razlikuju te ako su:

– uži od 3 cm (neovisno o njihovoj dužini), ili

– širi od 3 cm, ali je ukupna površina pojedinačnog ostatka kore manja od 50 cm2.

(5) Odstranjivanje kore može se provesti prije ili poslije toplinskog tretiranja.

(6) Ako je za određeni tip toplinskog tretiranja specificirano ograničenje dimenzija pojedinačnog elementa ili hrpe koji u jednom navratu smiju biti tretirani, mjerenjem dimenzija mora se obuhvatiti i kora.

II. POSTUPCI TRETIRANJA I OZNAČAVANJA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

Postupci tretiranja

Članak 4.

(1) Radi uništavanja štetnih organizama, drveni materijal za pakiranje prije upotrebe mora biti podvrgnut jednom od postupaka tretiranja:

1. Toplinskom tretiranju u konvencionalnim parnim toplinskim komorama ili komorama za sušenje (međunarodna kratica primijenjenog postupka: HT), pri kojem se drvo zagrijava sve dok se ne postigne minimalna temperatura od 56 °C duž cijelog profila elementa, uključujući u njegovoj jezgri, i to u neprekidnom trajanju od najmanje 30 minuta;

2. Toplinskom tretiranju dielektričnim grijanjem (međunarodna kratica primijenjenog postupka: DH), pri kojem se drveni materijal za pakiranje načinjen od drva ne većeg od 20 cm (mjerenjem najmanje dimenzije pojedinačnog komada ili hrpe) mora zagrijavati sve dok se ne postigne minimalna temperatura od 60 °C duž cijelog profila elementa, uključujući njegovu površinu, i to u neprekidnom trajanju od najmanje jedne minute. Propisana temperatura mora se postići u roku od 30 minuta od početka tretiranja.

(2) Toplinskim tretiranjem iz točke 1. stavka 1. ovoga članka smatraju se i drugi postupci, kao što je kemijska impregnacija pod tlakom, ako se njihovom primjenom postižu uvjeti jednaki propisanima.

(3) Uvjeti provođenja tretiranja drvenog materijala za pakiranje (shema tretiranja, izvor energije, sredstvo koje se koristi za zagrijavanje, cirkulacija zraka, veličina i konfiguracija drva, vrsta drva, metoda slaganja drva i drugo) utvrđuju se sukladno publikacijama nadležne stručne ustanove.

(4) Postupci tretiranja iz stavka 1. ovoga članka mogu se primijeniti na drveni materijal za pakiranje ili na komade drva koji se koriste za njegovu izradu.

(5) Ako se u okviru MNFM 15 usvoji novi postupak tretiranja drvenog materijala za pakiranje ili se za postojeći postupak tretiranja usvoji nova shema tretiranja, drveni materijal za pakiranje koji je već tretiran sukladno važećim postupcima tretiranja propisanima ovim Pravilnikom ne mora biti ponovno tretiran i označen.

Sadržaj i primjena službene oznake

Članak 5.

(1) Drveni materijal za pakiranje podvrgnut nekom od postupaka iz članka 4. ovoga Pravilnika mora prije upotrebe biti označen jednom od službenih oznaka prikazanih u primjerima 1 – 6 iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Službena oznaka iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. simbol Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (International Plant Protection Convention – IPPC) koji mora biti:

– što sličniji simbolu u primjeru oznake iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, i

– smješten lijevo u odnosu na ostale podatke koji se nalaze na oznaci te od njih odvojen okomitom crtom;

2. dvoslovni ISO kod Republike Hrvatske (HR), koji mora biti odvojen crticom od jedinstvenog upisnog broja posjednika iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika;

3. jedinstveni upisni broj posjednika iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika;

4. međunarodnu kraticu primijenjenog postupka tretiranja, koja se u pravilu nalazi u zasebnom redu, a u slučaju kad to nije moguće, u istom redu s kombinacijom dvoslovnog ISO koda Republike Hrvatske i jedinstvenog upisnog broja posjednika iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu od njih mora biti odvojena crticom.

(3) Unutar okvira službene oznake ne smiju se nalaziti podaci koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može dozvoliti dodavanje i drugih podataka na službenu oznaku, ali samo pored i izvan njezinih okvira.

(5) U podatke iz stavka 4. ovoga članka ubrajaju se zaštitni znak proizvođača i drugi podaci koji se smatraju korisnima u zaštiti uporabe službene oznake na razini Republike Hrvatske.

(6) Veličina i font slova koji se koriste te položaj službene oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu varirati, ali službena oznaka mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– mora biti dovoljno velika da bude vidljiva i čitljiva bez uporabe vizualnih pomagala,

– mora biti postojana i neprenosiva,

– mora biti pravokutnog ili kvadratnog oblika i sadržavati okomitu liniju koja odvaja simbol Međunarodne konvencije o zaštiti bilja od ostalih podataka,

– mora biti postavljena na vidljivo mjesto, kad je to moguće, na dvije nasuprotne vertikalne strane drvenog materijala za pakiranje,

– ne smije biti nacrtana rukom i

– ne smije biti crvene ili narančaste boje.

(7) Ako se službena oznaka iz stavka 1. ovoga članka na tretiranom drvenom materijalu ošteti do te mjere da više ne udovoljava uvjetima iz ovoga članka, tretirani drveni materijal za pakiranje mora se popraviti ili prepraviti u skladu s člankom 9. ili 10. ovoga Pravilnika.

Iznimke od obveze tretiranja i označavanja

Članak 6.

(1) Postupcima iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika ne moraju biti podvrgnuti:

– drveni materijal za pakiranje koji je u cijelosti izrađen od drva tanjeg od 6 mm;

– drveni materijal za pakiranje koji je u cijelosti izrađen od obrađenog drvenog materijala;

– bačve za vina i jaka alkoholna pića koje su tijekom izrade bile podvrgnute zagrijavanju;

– poklon kutije za vino, cigare i drugi artikli izrađeni od drva koje je bilo obrađeno i/ili proizvedeno na takav način da se mogu smatrati nezaraženima štetnim organizmima;

– piljevina, strugotine, drvna vlakna i ostalo usitnjeno drvo;

– drveni dijelovi koji su trajno pridruženi teretnim vozilima i kontejnerima.

Označavanje sastavljenog drvenog materijala za pakiranje

Članak 7.

(1) Ako je komad drvenog materijala za pakiranje sastavljen od više različitih komponenti, čitav sklop smatra se cjelinom za označavanje.

(2) Ako je drveni materijal za pakiranje sastavljen od tretiranog drva i obrađenog drvenog materijala, službena se oznaka može staviti na obrađeni drveni materijal samo ako se na takav način postiže bolja vidljivost i veličina službene oznake.

Označavanje potpornog drva

Članak 8.

(1) Službena oznaka na potpornom drvu mora udovoljavati svim uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ako službena oznaka na manjim komadima drva koji se dobivaju piljenjem većih komada tretiranog drva netom prije utovara i koriste kao potporno drvo ne udovoljava svim uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika, ti se dijelovi drva ne smiju koristiti kao potporno drvo.

(3) Ispravnim označavanjem potpornog drva smatra se stavljanje službene oznake:

– duž cjelokupne dužine potpornog drva u vrlo malim razmacima, kada se potporno drvo naknadno pili na vrlo male dijelove koji se koriste za podupiranje tereta,

– na tretirano potporno drvo nakon piljenja, pod uvjetom da je osoba koja primjenjuje službenu oznaku ovlaštena za obavljanje tog postupka u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika.

Popravljanje drvenog materijala za pakiranje

Članak 9.

(1) Smatra se da je drveni materijal za pakiranje popravljen ako je zamijenjena najviše jedna trećina njegovih sastavnih dijelova.

(2) Za popravljanje označenog drvenog materijala za pakiranje smije se koristiti samo drvo koje je prethodno zasebno tretirano i označeno u skladu sa člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika, osim ako se za popravljanje koristi drvo izrađeno ili proizvedeno od obrađenog drvenog materijala.

(3) Pojedinačni element popravljenog drvenog materijala za pakiranje smije nositi najviše dvije različite službene oznake. Ako popravljeni drveni materijal za pakiranje nosi više od dvije različite službene oznake, sve se prijašnje službene oznake moraju prethodno trajno ukloniti struganjem, bojanjem ili na drugi prikladan način a popravljeni se drveni materijal za pakiranje prije uporabe mora u cijelosti ponovno tretirati i označiti u skladu sa člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(4) Ako se za popravljanje označenog drvenog materijala za pakiranje koristi drvo koje nije prethodno zasebno tretirano i označeno niti je izrađeno ili proizvedeno od obrađenog drvenog materijala, sve prijašnje službene oznake moraju se trajno ukloniti struganjem, bojanjem ili na drugi prikladan način a popravljeni se drveni materijal za pakiranje prije uporabe mora u cijelosti ponovno tretirati i označiti u skladu sa člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Prepravljanje drvenog materijala za pakiranje

Članak 10.

(1) Smatra se da je drveni materijal za pakiranje prepravljen ako je zamijenjeno više od jedne trećine njegovih sastavnih dijelova.

(2) Sve prijašnje službene oznake na prepravljenom drvenom materijalu za pakiranje moraju se trajno ukloniti struganjem, bojanjem ili na drugi prikladan način, a prepravljeni se drveni materijal za pakiranje mora u cijelosti ponovno tretirati i označiti u skladu sa člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Ponovno korištenje drvenog materijala za pakiranje

Članak 11.

Drveni materijal za pakiranje koji je tretiran i označen u skladu s ovim Pravilnikom i koji nije popravljen, prepravljen ili na drugi način promijenjen ne mora biti ponovno tretiran i/ili označen za vrijeme ciklusa uporabe, pod uvjetom da na njemu nema fizičkih oštećenja, oštećenja službene oznake ili oštećenja prouzročenih djelovanjem štetnih organizama.

III. FITOUPISNIK

Obveza upisa u Fitoupisnik

Članak 12.

(1) Djelatnosti iz članka 4. i/ili 5. ovoga Pravilnika smiju obavljati samo posjednici upisani u Fitoupisnik.

(2) Posjedniku iz stavka 1. ovoga članka pri upisu u Fitoupisnik nadležna uprava dodjeljuje jedinstveni upisni broj posjednika (u daljnjem tekstu: FITO-broj), koji služi za identifikaciju.

Odgovorne osobe

Članak 13.

(1) Odgovorna osoba jest fizička osoba koja zastupa posjednika ako on obavlja neku od djelatnosti iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja jest fizička osoba stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje koja udovoljava uvjetima propisanima člankom 14. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka istovremeno može biti i osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja, ako udovoljava propisanim uvjetima.

Uvjeti za upis u Fitoupisnik

Članak 14.

(1) Podnositelj zahtjeva za upis upisuje se u Fitoupisnik ako:

– dostavi certifikat o udovoljavanju uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, i

– dostavi potpisanu izjavu na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, koja je dio zahtjeva za upis u Fitoupisnik iz članka 17. ovoga Pravilnika, a kojom potvrđuje da je pripravan i sposoban ispunjavati obveze koje preuzima upisom u Fitoupisnik.

(2) U pogledu stručne spreme, osoba odgovorna za zdravstvenu zaštitu bilja mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

– završen diplomski studij Drvna tehnologija ili diplomski studij Šumarstvo ili diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, ili

– završen dodiplomski studij Drvnotehnološkog odsjeka ili dodiplomski studij Šumarskog odsjeka, ili

– završen VI. stupanj obrazovanja smjera Proizvodnja namještaja ili sveučilišni preddiplomski studij Drvna tehnologija ili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstvo ili sveučilišni preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša ili stručni studij Drvna tehnologija, ili

– stečena srednja stručna sprema smjera drvne tehnologije ili srednja stručna sprema šumarskog smjera, dvije godine radnog iskustva u drvnoj tehnologiji i završen program osposobljavanja za primjenu MNFM 15 (drugi stupanj izobrazbe) pri Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu, ili

– završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i dvije godine radnog iskustva u drvnoj tehnologiji, ili

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i tri godine radnog iskustva u drvnoj tehnologiji, ili

– stečena srednja stručna sprema i pet godina radnog iskustva u drvnoj tehnologiji.

(3) Osobe iz alineje 5., 6. i 7. stavka 2. ovoga članka, koje pri upisu u Fitoupisnik nemaju završenu osnovnu fitosanitarnu izobrazbu i nisu osposobljene za primjenu MNFM 15, obvezne su osnovnu fitosanitarnu izobrazbu (prvi stupanj izobrazbe) i program osposobljavanja za primjenu MNFM 15 (drugi stupanj izobrazbe) pri Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu završiti u roku od šest mjeseci od dana upisa u Fitoupisnik.

Službena provjera

Članak 15.

(1) Službenom provjerom provjerava se:

– tehnička opremljenost i primjerenost komora odnosno postrojenja za obavljanje postupaka toplinskog tretiranja iz članka 4. ovoga Pravilnika,

– raspoloživost i primjerenost mjerne opreme za praćenje uvjeta prilikom tretiranja drvenog materijala za pakiranje,

– raspoloživost i primjerenost opreme za zapis izmjerenih vrijednosti i vođenje evidencije o izmjerenim vrijednostima,

– sljedivost podataka te način vođenja i pohranjivanja podataka o provođenju postupaka tretiranja,

– raspoloživost i primjerenost površina za skladištenje i manipulaciju drvenim materijalom za pakiranje,

– kvaliteta drvenog materijala za pakiranje,

– sukladnost primijenjene službene oznake na drvenom materijalu za pakiranje s odredbama članka 5. ovoga Pravilnika,

– stručna osposobljenost osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja,

– način provođenja tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje,

– po potrebi i drugi elementi.

(2) Nadležna stručna ustanova jest Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – Zavod za tehnologije materijala.

Postupak službene provjere

Članak 16.

(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava obavljati djelatnost tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje podnosi nadležnoj stručnoj ustanovi pisani zahtjev za obavljanje službene provjere na obrascu iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Zahtjevu prilaže popunjen upitnik o tehničkoj opremljenosti za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju podataka iz upitnika iz stavka 1. ovoga članka, službena osoba nadležne stručne ustanove provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, sastavlja zapisnik o utvrđenom stanju i jedan primjerak zapisnika dostavlja pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom, nadležna stručna ustanova izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka certifikat o udovoljavanju uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za upis u Fitoupisnik

Članak 17.

(1) Zahtjev za upis u Fitoupisnik podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika ili elektronički, putem interneta, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji je dostupan na internetskoj adresi Ministarstva (http://fis.mps.hr/eObrasci/).

(2) Uz zahtjev za upis u Fitoupisnik podnositelj zahtjeva prilaže:

1. izvornik certifikata o udovoljavanju uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika,

2. presliku ugovora o zakupu postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti tretiranja drvenog materijala za pakiranje u kojem mora biti naveden vremenski rok trajanja zakupa, ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže vlastitim postrojenjima i opremom.

(3) U slučaju elektroničkog podnošenja zahtjeva za upis u Fitoupisnik, podnositelj uz zahtjev prilaže:

1. izvornik certifikata o udovoljavanju uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika,

2. podatke o mjestu obavljanja djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje i potpisanu izjavu kojom potvrđuje da je pripravan i sposoban ispunjavati obveze koje preuzima upisom u Fitoupisnik, na obrascu iz Priloga 6. ovoga Pravilnika,

3. presliku ugovora o zakupu postrojenja i opreme za obavljanje djelatnosti tretiranja drvenog materijala za pakiranje u kojem mora biti naveden vremenski rok trajanja zakupa, ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže vlastitim postrojenjima i opremom.

Rješenje o upisu u Fitoupisnik

Članak 18.

(1) Nadležna uprava vodi službenu evidenciju zahtjeva za upis u Fitoupisnik i provjerava podatke navedene u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji.

(2) Utvrdi li se da podnositelj zahtjeva udovoljava uvjetima za upis u Fitoupisnik, nadležna će uprava najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva donijeti rješenje o upisu, kojim se posjedniku upisanom u Fitoupisnik dopušta obavljanje djelatnosti tretiranja drvenog materijala za pakiranje postupkom za koji posjeduje certifikat iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika i/ili korištenje službene oznake koja sadrži FITO-broj posjednika.

(3) Odluči li posjednik koji je upisan u Fitoupisnik za obavljanje određene djelatnosti obavljati i drugu djelatnost iz članka 4. ili 5. ovoga Pravilnika, odnosno drugi postupak tretiranja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, podnijet će Ministarstvu zahtjev za dopunu ili izmjenu upisa u Fitoupisnik na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika ili elektronički, putem interneta, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav.

(4) Nadležna će uprava izdati posjedniku rješenje o dopuni ili izmjeni upisa u Fitoupisnik u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da je posjednik dostavio certifikat iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika kojim potvrđuje da udovoljava uvjetima za obavljanje te djelatnosti odnosno tog postupka tretiranja.

Brisanje iz Fitoupisnika

Članak 19.

(1) Posjednik upisan u Fitoupisnik obvezan je u roku od 30 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti iz članka 4. i/ili 5. ovoga Pravilnika zbog koje je upisan podnijeti zahtjev Ministarstvu za brisanje iz Fitoupisnika na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika ili elektronički, putem interneta, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav.

(2) Nadležna će uprava po službenoj dužnosti brisati iz Fitoupisnika posjednika ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da ne udovoljava ili je prestao udovoljavati uvjetima iz članka 14., ili da ne ispunjava obveze iz članka 21., odnosno da nije poduzeo odgovarajuće mjere iz članka 25. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Sadržaj i način vođenja Fitoupisnika

Članak 20.

(1) U Fitoupisniku se vode podaci o posjedniku, osobi odgovornoj za zdravstvenu zaštitu bilja i vrsti djelatnosti iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, koji su navedeni u obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Sadržaj i način vođenja Fitoupisnika propisani su pravilnikom kojim se propisuje obveza te uvjeti za upis u Fitoupisnik i izdavanje biljnih putovnica za proizvođače, prerađivače, uvoznike i distributere određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta.

Obveze posjednika upisanih u Fitoupisnik

Članak 21.

(1) Posjednik upisan u Fitoupisnik u skladu sa ovim Pravilnikom, obvezan je:

1. koristiti službenu oznaku samo za označavanje drvenog materijala za pakiranje koji je tretiran u skladu sa člankom 4. ovoga Pravilnika,

2. voditi evidenciju i čuvati u evidenciji podatke o obavljenom tretiranju i/ili označavanju te o prometu označenog drvenog materijala za pakiranje najmanje godinu dana od njihova nastanka te osigurati sljedivost tih podataka,

3. pratiti temperaturu drvenog materijala za pakiranje tijekom tretiranja u njegovom najhladnijem dijelu i osigurati održavanje propisane temperature za vrijeme trajanja tretiranja u cijeloj količini drva koje se tretira,

4. voditi evidenciju i čuvati u evidenciji podatke o kalibraciji i umjeravanju mjernih sondi najmanje godinu dana,

5. omogućiti nadležnom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora, a nadležnoj stručnoj ustanovi obavljanje stručnog nadzora, omogućiti im uvid u službenu dokumentaciju, po potrebi omogućiti uzimanje uzoraka drvenog materijala za pakiranje i biti na raspolaganju tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora i stručnog nadzora,

6. sve nedostatke uočene prilikom inspekcijskog nadzora i stručnog nadzora otkloniti prema uputama i u roku koji odredi nadležni inspektor odnosno službena osoba nadležne stručne ustanove,

7. o svakoj novoj i neuobičajenoj pojavi štetnog organizma na drvu ili drvenom materijalu za pakiranje odmah izvijestiti nadležnog inspektora koji o tome odmah izvješćuje nadležnu upravu,

8. u slučaju odsutnosti ili zamjene osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja na vrijeme osigurati drugu osposobljenu osobu koja će obavljati propisane obveze u njezino ime,

9. surađivati s nadležnom stručnom ustanovom i izvijestiti je o svim promjenama u obavljanju djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje u roku od 30 dana od njihova nastanka, a osobito o pojedinostima vezanima uz promjenu: tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti tretiranja, djelatnosti za koje posjeduje ovlaštenje nadležne uprave, osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja i sadržaja službene oznake te dostaviti nadležnoj stručnoj ustanovi svu potrebnu dokumentaciju,

10. surađivati s nadležnom upravom i izvijestiti je o svim promjenama podataka koji se vode u Fitoupisniku u roku od 30 dana od njihova nastanka, a osobito o pojedinostima vezanima uz promjenu: osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja, djelatnosti za koje posjeduje ovlaštenje nadležne uprave, statusa, naziva, sjedišta, adrese i kontaktnih podataka posjednika,

11. ako je tako propisano, završiti osnovnu fitosanitarnu izobrazbu (prvi stupanj izobrazbe) i osposobljavanje za primjenu MNFM 15 (drugi stupanj izobrazbe) pri Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu,

12. izraditi Priručnik o obavljanju djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje sukladno uputama koje dobije od nadležne stručne ustanove,

13. putem osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja surađivati s nadležnom upravom, nadležnom stručnom ustanovom i nadležnim inspektorom u provođenju zdravstvene zaštite bilja te postupati u skladu s njihovim uputama.

(2) Posjednik je obvezan sve promjene u podacima koji se vode u Fitoupisniku unijeti u Fitosanitarni informacijski sustav ili o tim promjenama pisanim putem obavijestiti nadležnu upravu u roku od 30 dana od dana njihova nastanka.

Potvrda o obavljenom tretiranju drvenog materijala za pakiranje

Članak 22.

(1) Posjednici upisani u Fitoupisnik smiju označavati samo onaj drveni materijal za pakiranje koji je tretiran u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika i za koji posjeduju ovjerenu potvrdu o obavljenom tretiranju.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje posjednik koji je obavio tretiranje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na obrascu iz Priloga 7. ovoga Pravilnika.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdaje se:

– u jednom izvorniku, ako posjednik koji je obavio tretiranje ujedno i označava drveni materijal za pakiranje, ili

– u dva izvornika, od kojih jedan zadržava posjednik koji je obavio tretiranje, a drugi posjednik koji će obaviti označavanje tretiranog drvenog materijala za pakiranje, u slučaju kada označavanje obavlja drugi posjednik.

IV. STRUČNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Stručni nadzor

Članak 23.

(1) Stručni nadzor kod posjednika upisanih u Fitoupisnik obavlja nadležna stručna ustanova iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon upisa u Fitoupisnik stručni nadzor obavlja se najmanje jednom u dvije kalendarske godine.

(3) Stručni nadzor obavlja se u nazočnosti osobe odgovorne za zdravstvenu zaštitu bilja, a njime se, ovisno o djelatnosti koju posjednik obavlja, provjerava udovoljava li posjednik uvjetima utvrđenima službenom provjerom iz članka 15. ovoga Pravilnika i provodi li djelatnost tretiranja i/ili označavanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Ako se tijekom stručnog nadzora utvrdi da posjednik ne udovoljava ili je prestao udovoljavati uvjetima iz članka 14. ovoga Pravilnika, odnosno da ne ispunjava ili je prestao ispunjavati obveze iz članka 21. ovoga Pravilnika, službena osoba nadležne stručne ustanove obvezna je o uočenim nepravilnostima u najkraćem roku u pisanom obliku izvijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

(5) Nadležni fitosanitarni inspektor dužan je u najkraćem mogućem roku dostaviti nadležnoj upravi presliku zapisnika i druge dokumentacije o inspekcijskom nadzoru obavljenom na temelju obavijesti nadležne stručne ustanove iz stavka 4. ovoga članka.

(6) O ispravljenim nedostacima posjednik je obavezan obavijestiti službenu osobu nadležne stručne ustanove u roku koji mu odredi nadležni fitosanitarni inspektor.

Zapisnik o stručnom nadzoru

Članak 24.

O obavljenom stručnom nadzoru nadležna stručna ustanova sastavlja zapisnik i po jedan primjerak zapisnika dostavlja nadležnoj upravi i posjedniku, a jedan primjerak zadržava u svojoj pismohrani.

Inspekcijski nadzor

Članak 25.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavlja fitosanitarna inspekcija.

(2) Ako se pri obavljanju inspekcijskog nadzora ili na temelju zapisnika nadležne stručne ustanove utvrdi da posjednik ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, nadležni inspektor donijet će rješenje o poduzimanju mjera za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

V. NAKNADE

Naknade

Članak 26.

(1) Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju obavljati djelatnost tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje odnosno posjednici upisani u Fitoupisnik plaćaju naknade za:

– obavljanje službene provjere iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– izdavanje certifikata iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika,

– obavljanje stručnog nadzora iz članka 23. ovoga Pravilnika i

– troškove izlaska nadležne stručne ustanove na teren radi obavljanja poslova iz alineje 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(2) Iznosi naknada iz stavka 1. ovoga članka propisuju se pravilnikom o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza usklađivanja

Članak 27.

(1) Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje primjenjuju postupke tretiranja, tretiranja i označavanja ili označavanja drvenog materijala za pakiranje (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno odredbama Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, br. 14/2006 i 122/2007), danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se posjednicima upisanima u Fitoupisnik u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje s odredbama ovoga Pravilnika.

Način podnošenja zahtjeva

Članak 28.

Do uspostave Fitosanitanog informacijskog sustava zahtjev iz članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Prilozi 1. do 7. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Propis koji prestaje važiti

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, br. 14/2006 i 122/2007).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/127

Urbroj: 525-09/0822-14-13

Zagreb, 7. srpnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 7.


89 24.07.2014 Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu 89 24.07.2014 Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu