Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima

NN 90/2014 (25.7.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima

HRVATSKI SABOR

1809

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LIJEKOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/129

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zager, 18. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O LIJEKOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13.) u članku 234. stavku 2. riječi: »ili najduže 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ili najduže do 1. srpnja 2015«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/80

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.