Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

NN 90/2014 (25.7.2014.), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1812

Na temelju članka 65. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

Članak 2.

Ovom se Uredbom utvrđuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 161, 14. 6. 2006.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o prilagodbi nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ u vezi s regulatornim postupkom s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – prvi dio (SL L 311, 21. 11. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 842/2006);

– Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 19. 8. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2009);

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1494/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka i dodatnih zahtjeva u pogledu označivanja vezanih uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 332, 18. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007);

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007);

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 20. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007).

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. Centar: centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,

2. tvari koje oštećuju ozonski sloj: kontrolirane i nove tvari navedene u Prilogu I. i Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

3. kontrolirane tvari: tvari navedene u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

4. fluorirani staklenički plinovi: fluorirani staklenički plinovi navedeni u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

5. ispuštanje: namjerno ispuštanje kontroliranih i novih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu,

6. naknada za uništavanje: naknada koju poduzetnik uplaćuje radi pokrivanja troškova uništavanja otpadnih tvari,

7. nerabljene tvari: tvari koje prethodno nisu bile korištene,

8. operater uređaja ili opreme: pravna ili fizička osoba – obrtnik koji upravlja, odnosno ima stvarni nadzor nad tehničkim radom rashladnih ili klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline ili protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, visoko naponskim sklopnim uređajima, uključujući njihove cjevovode koji sadrže kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove,

9. ovlašteni serviser: serviser koji je ishodio dozvolu za obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o zaštiti zraka,

10. ovlaštena osoba: fizička osoba koja je ishodila uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno Zakonu o zaštiti zraka,

11. poduzetnik: operater uređaja ili opreme i/ili pravna ili fizička osoba – obrtnik koji proizvodi, servisira, prikuplja, obnavlja, oporabljuje, koristi, uništava, uvozi, izvozi i/ili unosi/iznosi kontrolirane tvari, nove tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove,

11. otpadne tvari: tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi koji se ne mogu obnoviti i oporabiti i koje je Centar proglasio otpadom i s njima se postupa sukladno posebnom propisu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

(3) Izrazi koji u ovoj Uredbi imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. POSTUPANJE S TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA TE S UREĐAJIMA I OPREMOM KOJA SADRŽI TE TVARI ILI O NJIMA OVISE

Članak 4.

Zabranjuje se ispuštanje u zrak kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova za vrijeme obavljanja aktivnosti prikupljanja, provjere propuštanja, održavanja ili servisiranja uređaja i opreme.

Članak 5.

(1) Ovlašteni serviser dužan je prikupiti kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove u za to namijenjene spremnike, za vrijeme obavljanja djelatnosti servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenjepožara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, kako bi se obnovili, oporabili ili uništili.

(2) Prikupljene tvari iz stavka 1. ovoga članka koje se ne mogu obnoviti ovlašteni serviser predaje Centru.

Članak 6.

Poduzetnik smije prodavati kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove samo pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima te Centru, koji predoče dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja ili potvrdu o upisu u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koju izdaje Ministarstvo. Zahtjev za upis u Registar podnosi se na obrascu REG.

Članak 7.

(1) Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS korištenjem elektroničke programske opreme koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(3) Elektroničku programsku opremu iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Agencija u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

(4) Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup elektroničkoj programskoj opremi.

(5) Do uspostave elektroničke programske opreme, podaci se dostavljaju u Agenciju u pisanom obliku.

(6) Operater uređaja ili opreme mora najkasnije u roku 15 dana prijaviti Agenciji sve promjene nastale nakon prijave uređaja ili opreme iz stavka 1. ovoga članka putem elektroničke programske opreme iz stavka 2. ovoga članka.

III. PROVJERA PROPUŠTANJA

Članak 8.

(1) Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.

(2)Provjera propuštanja tvari iz stavka 1. ovoga članka obvezna je za:

– nepokretne uređaje i opremu za hlađenje i klimatizaciju i dizalice topline,

– nepokretne protupožarne sustave.

(3) O obavljenom pregledu uređaja ili opreme ovlašteni serviser sastavlja zapisnik.

(4) Operater uređaja ili opreme iz stavka 1. ovoga članka obavezan je za svaku provjeru propuštanja dobiti zapisnik ovlaštenog servisera kojeg je dužan čuvati 5 godina.

(5) Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme iz stavka 1. ovoga članka vodi servisnu karticu na obrascima SK 1 i SK 2, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

(6) Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranoga stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

IV. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBNAVLJANJA, OPORABE I UNIŠTAVANJA, VISINA NAKNADE I NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA

Članak 9.

(1) Operater uređaja ili opreme mora osigurati prikupljanje kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova sadržanih u rashladnim i klimatizacijskim uređajima i opremi, dizalicama topline, u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara prilikom održavanja, servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda i opreme.

(2) Ovlašteni serviser mora prikupiti tvari iz stavka 1. ovoga članka kako bi se te tvari obnovile, oporabile ili uništile.

(3) Ovlaštena osoba mora prikupiti i zbrinuti fluorirane stakleničke plinove sadržane u opremi koja sadrži otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova i u visokonaponskim sklopnim aparatima prilikom održavanja, servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda i opreme na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(4) Prilikom konačnog isključivanja iz uporabe hladnjaka i ledenica koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, a koji se upotrebljavaju u kućanstvu, takvi proizvodi moraju se zbrinuti sukladno propisima o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Iz tih proizvoda, uključujući i izolacijski materijal, ovlašteni serviser mora prikupiti kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove.

(5) Operater nepokretne opreme mora za opremu koja je izvan uporabe više od 12 mjeseci i sadrži 3kg ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova osigurati prikupljanje ovih tvari od strane ovlaštenog servisera i o tome dobiti potvrdu (zapisnik).

(6) O prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Očevidnik se čuva pet godina.

(7) Podaci iz stavka 6. ovoga članka moraju se dostaviti Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem elektroničke programske opreme na obrascu KT 1.

(8) Do uspostave elektroničke programske opreme iz stavka 7. ovoga članka, podaci se dostavljaju u Agenciju u pisanom obliku.

(9) Prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi koji nakon postupka obnavljanja i/ili oporabe ne udovolje fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari smatraju se otpadnim tvarima s kojima se postupa sukladno članku 22. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

Članak 10.

(1) Centar preuzima prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koje ovlašteni serviser dovozi u spremnicima s povratnim ventilom koji imaju oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina i skladišti te tvari i/ili plinove u za tu svrhu određenom prostoru.

(2) Nakon preuzimanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, Centar ovlaštenom serviseru vraća prazne spremnike iz stavka 1. ovoga članka i izdaje potvrdu o preuzetoj količini kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Centar isplaćuje naknadu ovlaštenom serviseru u iznosu od 1,00 kune po kilogramu preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, osim za preuzete halone.

Članak 11.

(1) Centar je dužan izraditi analizu preuzetih i/ili prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova kojom se utvrđuje pogodnost za oporabu ili obnavljanje tih tvari i plinova.

(2) Centar je dužan oporabiti prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove za koje se analizom utvrdi da su pogodne za oporabu.

Članak 12.

(1) Centar stavlja na tržište u svrhu daljnjeg korištenja oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove koji udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari.

(2) Prilikom stavljanja na tržište oporabljene tvari iz stavka 1. ovoga članka moraju biti popraćene izvješćem o kvaliteti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Centar ili ovlašteni laboratorij i dužan ga je čuvati dvije godine.

(4) Preuzete ili prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove za koje se analizom utvrdi da nisu pogodni za oporabu ili obnavljanje ili koji nakon oporabe ne udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari, Centar proglašava otpadom te je dužan osigurati uništavanje.

(5) Tvari iz stavka 4. ovoga članka su otpadne tvari i s njima se postupa sukladno posebnom propisu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom.

Članak 13.

Ovlašteni serviser dužan je osigurati prijevoz prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u Centar.

Članak 14.

(1) Poduzetnik koji uvozi/unosi kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu stavljanja na tržište Republike Hrvatske ili za svoje potrebe, dužan je uplatiti naknadu za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka je 3,00 kune po kilogramu uvezene/unesene nerabljene kontrolirane tvari i/ili fluoriranog stakleničkog plina.

(3) Obveza plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka nastaje u trenutku uvoza/unosa kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u svrhu stavljanja na tržište ili za vlastite potrebe.

(4) Fond obračunava iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka na temelju podataka iz članka 18. ove Uredbe.

(5) Agencija dostavlja Fondu podatke iz članka 18. ove Uredbe za proteklu kalendarsku godinu u roku 30 dana od primitka tih podataka.

Članak 15.

(1) Fond iz prikupljenih sredstava iz članka 14. ove Uredbe nadoknađuje Centru troškove prikupljanja i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, osim za otpadne halone.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Fond iz prikupljenih sredstava iz članka 14. ove Uredbe nadoknađuje Centru troškove izvoza/iznosa i uništavanja otpadnih halona.

(3) Fond će, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sklopiti ugovor s Centrima u svrhu uređivanja međusobnih odnosa radi isplate troškova iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ugovor iz stavka 3. ovoga članka sklapa se na rok od jedne godine, uz mogućnost produženja po isteku toga roka.

(5) Troškovi prikupljanja i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na temelju stvarnih troškova preuzimanja, privremenog skladištenja, fizikalno-kemijske analize, razvrstavanja, izvoza/iznosa i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

V. NAČIN OZNAČAVANJA

Članak 16.

(1) Proizvodi, uređaji i oprema moraju biti popraćeni izjavom da proizvod, uređaj i oprema ne sadrži kontrolirane tvari na obrascu KT 2.

(2) Svaki proizvod, uređaj i oprema iz stavka 1. ovoga članka, prilikom stavljanja na tržište, mora imati obavijest o proizvodu, uređaju i opremi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(3) U obavijesti o proizvodu, uređaju i opremi mora biti uočljivo označeno da proizvod, uređaj i oprema ne sadrže kontrolirane tvari.

(4) Obavijest o proizvodu, uređaju i opremi mora biti lako uočljiva, čitljiva i trajna. Ako se podaci zahtijevani u skladu s ovim člankom dodatno upisuju na oznaku koja je već pričvršćena na predmetni proizvod, uređaj ili opremu, upisani znakovi ne smiju biti manji od najmanjih znakova kojima su napisani ostali podaci na oznaci.

VI. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA

Članak 17.

(1) O prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima Centar vodi očevidnik koji sadrži podatke o:

(a) poduzetniku od kojeg je preuzeo kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove;

(b) vrsti i količini prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova;

(c) rezultatima analize prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o pogodnosti za oporabu i/ili obnavljanje;

(d) količini obnovljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova;

(e) količini oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova;

(f) količini otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova koji se ne mogu oporabiti ili ne udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari;

(g) poduzetniku koji je preuzeo otpadne kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu uništavanja;

(h) količini uništenih otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka čuva se pet godina.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem elektroničke programske opreme na obrascu KT 3.

(4) Elektroničku programsku opremu iz stavka 3. ovoga članka izrađuje Agencija u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

(5) Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup elektroničkoj programskoj opremi.

(6) Do uspostave elektroničke programske opreme, podaci se dostavljaju u Agenciju u pisanom obliku.

Članak 18.

(1) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Agenciji podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se elektroničkim putem Agenciji na obrascima KT 4 i KT 5.

(3) Agencija poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti podataka koji su joj dostavljeni.

Članak 19.

Obrasci PNOS, SK 1, SK 2, KTZ 1, KT 1, KT 2, KT 3, KT 4, KT 5 i REG sastavni su dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ugovori o obavljanju djelatnosti Centra za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova sklopljeni između Fonda i Centara na temelju članka 28. stavka 1., a u vezi s odredbom članka 34. stavaka 2. i 3. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, broj 92/2012) na rok od godinu dana s mogućnošću njegova produljenjaostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, broj 92/2012).

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/85

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OBRASCI

90 25.07.2014 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 90 25.07.2014 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima