Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

NN 90/2014 (25.7.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1813

Na temelju članka 39. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA

Članak 1.

U Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (»Narodne novine«, broj 117/2012), u članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od odredbi stavka 7. ovoga članka u slučaju statusne, odnosno vlasničke promjene operatera (promjene: naziva operatera, Matičnog broja subjekta (MBS), matičnog broja obrta (MBO) i/ili OIB-a) operater je u obvezi nove prijave u Registar, a time i novog REGVOC broja.«.

Članak 2.

U članku 87. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka za aktivnosti iz Priloga 2. ove Uredbe granične vrijednosti fugitivnih i/ili ukupnih emisija mogu se prekoračiti pod uvjetom da se ne očekuju značajni rizici za zdravlje ljudi i okoliš i da operater nadležnom tijelu dokaže da su korištene najbolje raspoložive tehnike.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operater postrojenja za aktivnosti iz članka 77. stavak 1. ove Uredbe, ukoliko postrojenje ima godišnju potrošnju otapala veću od propisane iz Priloga 2. ove Uredbe, dužan je udovoljit zahtjevu iz članka 84. stavak 4. ove Uredbe te izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva koje dostavlja Agenciji na obrascu EHOS iz Priloga 5. ove Uredbe.«.

Članak 4.

Članak 93. briše se.

Članak 5.

U članku 94. stavku 1. riječi: »elektroničkom obliku i/ili« brišu se.

Članak 6.

Iza članka 101. dodaje se članak 101.a koji glasi:

»Članak 101.a

(1) Operateri velikih uređaja za loženje i plinskih turbina izlazne električne snage najmanje 300 MW koji su pušteni u rad od 13. svibnja 2009. godine dužni su procijeniti jesu li zadovoljeni sljedeći uvjeti da:

(a) postoje odgovarajuće lokacije za skladištenje;

(b) je transport tehnički i ekonomski izvediv;

(c) je tehnički i ekonomski izvediva modernizacija za hvatanje ugljikovog dioksida.

(2) Ako su zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, kao i uvjeti u vezi sa zaštitom okoliša i zdravstvenom zaštitom, Ministarstvo će u postupku izdavanja okolišne dozvole naložiti operateru iz stavka 1. ovoga članka da na lokaciji osigura odgovarajući prostor za opremu potrebnu za prikupljanje i komprimiranje ugljikovog dioksida.« .

Članak 7.

U tablici iz Priloga 11. točke II. stavka 1. redak 4. mijenja se i glasi:

»Oksidi dušika izraženih kao NOx (kod opterećenja
većeg od 70%): uobičajeno tekuće gorivo i plinsko gorivo:

– snaga turbine ≤ 50 MW

– snaga turbine > 50 MW400 mg/m3

300 mg/m3«

Članak 8.

U cijelom tekstu Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (»Narodne novine«, broj 117/2012) iza riječi: »utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno izdaje okolišna dozvola« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/86

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

90 25.07.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora