Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

NN 90/2014 (25.7.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1814

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), a u vezi s člankom 246. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Članak 1.

U Uredbi osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode (»Narodne novine«, broj 126/2002) u članku 1. stavku 2. iza riječi: »Zagrebu« stavlja se točka, a riječi: »Ulica grada Vukovara 78/III« brišu se.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Zavoda obuhvaća stručne poslove u vezi sa zaštitom prirode, a osobito:

– prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode,

– izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim i stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima,

– uspostavu i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, u sklopu kojeg uspostavlja i održava Katalog vrsta i staništa te Katastar speleoloških objekata,

– procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta,

– standardizaciju metodologije i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu,

– uspostavu sustava za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta,

– pripremanje stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode, ekološki značajnih područja i ekološke mreže,

– razvoj standarda vezanih uz planiranje upravljanja, provedbu planova i procjenu učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima, ekološki značajnim područjima te područjima ekološke mreže,

– izradu stručnih podloga za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako drugim propisom nije drugačije uređeno,

– izradu stručnih podloga za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i zahtjeva zaštite prirode za potrebe prostornog planiranja,

– obavljanje analiza, objedinjavanje rezultata i izradu izvješća o stanju prirode i zaštite prirode,

– prikupljanje i obradu podataka te izradu izvješća sukladno propisima Europske unije,

– prikupljanje i obradu podataka, izradu pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjelovanje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš,

– stručne poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,

– stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta, ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu,

– stručne poslove u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama,

– pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode,

– sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjelovanje u pripremi izvješća,

– sudjelovanje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode,

– organiziranje i provođenje edukacije djelatnika u zaštiti prirode te odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u zaštiti prirode,

– davanje stručnih mišljenja na traženje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova i upravnih tijela.

Zavod obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka u skladu s godišnjim i višegodišnjim programom rada.

Godišnji i višegodišnji program rada iz stavka 2. ovoga članka donosi Zavod uz suglasnost Ministarstva.

O ostvarenju godišnjeg i višegodišnjeg programa rada Zavod podnosi izvješće Ministarstvu i Vladi na način propisan statutom Zavoda.

Zavod obavlja i druge poslove utvrđene statutom Zavoda koji služe za ostvarivanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.«.

Članak 3.

U članku 6. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: ministar).

Jednog člana Upravnog vijeća biraju djelatnici Zavoda iz svojih redova na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuju radni odnosi.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće može odlučivati na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina svih članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Statut Zavoda, godišnji i višegodišnji program rada i godišnji financijski plan donose se većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

»Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Naknada se isplaćuje po održanoj sjednici kojoj je predsjednik, odnosno član Upravnog vijeća bio nazočan.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće:

– donosi statut Zavoda,

– donosi poslovnik o svom radu,

– donosi godišnji i višegodišnji program rada Zavoda i prati njegovo izvršavanje,

– donosi godišnji financijski plan Zavoda i godišnji obračun,

– raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda,

– raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica Zavoda,

– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, pravilnik o plaćama i druge opće akte određene aktom o osnivanju i statutom,

– donosi odluke o raspolaganju nepokretnom imovinom u vlasništvu Zavoda uz suglasnost Vlade,

– donosi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Zavoda, odnosno sklapanju drugoga pravnog posla, pojedinačne vrijednosti koja ne prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade,

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o zaštiti prirode, statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Zavodom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja.

Upravno vijeće donosi statut Zavoda uz suglasnost Vlade, a pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda i pravilnik o plaćama uz suglasnost Ministarstva.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 2. iza riječi: »Vlada«, briše se točka i dodaju se riječi: »na prijedlog ministra«.

Stavci 4., 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»Natječaj za ravnatelja traje 8 dana i objavljuje se u dnevnom tisku i Narodnim novinama. Natječaj se provodi uvidom u dostavljenu dokumentaciju i obavljanjem razgovora (intervjua) s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja. Provodi ga stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Upravno vijeće. Stručno povjerenstvo dužno je završiti svoj rad u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda, te bez odgode cjelokupnu natječajnu dokumentaciju zajedno sa zapisnikom o obavljenom razgovoru s kandidatima putem Zavoda dostaviti ministru koji utvrđuje prijedlog kandidata za ravnatelja Zavoda i sukladno propisanoj proceduri dostavlja ga na usvajanje Vladi.

Ravnatelj Zavoda se imenuje na vrijeme od četiri godine. Nakon isteka razdoblja na koje je imenovan, Ravnatelj može biti ponovno imenovan na tu dužnost.

Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te ispunjava druge uvjete propisane statutom Zavoda.

Ravnatelj Zavoda razriješit će se dužnosti i prije isteka vremena na koji je imenovan na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.«.

Članak 7.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnog, biotehničkog ili biomedicinskog područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te ispunjava druge uvjete propisane statutom Zavoda.«.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj bez suglasnosti Upravnog vijeća može donositi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Ustanove, odnosno sklapanju drugog pravnog posla, pojedinačne vrijednosti koja ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiraju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz suglasnost Upravnog vijeća.«.

Članak 9.

U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće dostavlja Ministarstvu izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Upravno vijeće svakih pet godina dostavlja Vladi putem Ministarstva izvješće o ostvarenju višegodišnjeg programa rada Zavoda.«.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/82

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.