Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"

NN 90/2014 (25.7.2014.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1817

Na temelju članka 130. stavka 2., a u vezi s člankom 240. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PARK PRIRODE LONJSKO POLJE«

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Lonjsko polje« (»Narodne novine«, br. 36/96 i 55/2011) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sjedište Javne ustanove »Park prirode Lonjsko polje« je u Krapju.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode Lonjsko polje u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Ustanova djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja kao javnu službu.

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 5. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Upravno vijeće:

– donosi statut,

– donosi poslovnik o svom radu,

– donosi plan upravljanja Parkom prirode Lonjsko polje,

– donosi godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lonjsko polje i prati njegovo izvršavanje,

– donosi godišnji financijski plan i godišnji obračun,

– raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja,

– raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,

– donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, pravilnik o plaćama i pravilnik o radu,

– donosi odluke o raspolaganju nepokretnom imovinom Ustanove uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada),

– donosi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Ustanove, odnosno sklapanju drugog pravnog posla, pojedinačne vrijednosti koja ne prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna, a iznad toga iznosa uz suglasnost Vlade,

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o zaštiti prirode, ovim aktom o osnivanju i statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja.

Plan upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja donosi se uz suglasnost Ministarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod).

Upravno vijeće donosi statut, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i pravilnik o plaćama uz suglasnost Ministarstva, a pravilnik o radu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: ministar). Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Jednog člana Upravnog vijeća biraju radnici Ustanove iz svojih redova u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju radni odnosi.

Visinu naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća utvrđuje ministar.«.

Članak 6.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Upravno vijeće može odlučivati na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina svih članova.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.

Statut, plan upravljanja, godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja i godišnji financijski plan donose se većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.«.

Članak 7.

U članku 8. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Ravnatelja imenuje i razrješuje ministar na temelju javnog natječaja kojega raspisuje Upravno vijeće. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana.

Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.«.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

– organizira, vodi rad i poslovanje Ustanove,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Ustanove,

– podnosi Upravnom vijeću prijedlog statuta i ostalih općih akata Ustanove, kao i programa i planova, te organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog vijeća,

– donosi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Ustanove, odnosno sklapanju drugog pravnog posla, pojedinačne vrijednosti koja ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna,

– odgovara za zakonitost rada Ustanove,

– obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiraju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz suglasnost Upravnog vijeća.«.

Članak 9.

Članak 11. briše se.

Članak 10.

U članku 12. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojega raspisuje Ustanova. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana.

Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.«.

Članak 11.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad Ustanove i obavljanje njene djelatnosti iz članka 3. ove Uredbe osiguravaju se iz:

– državnog proračuna Republike Hrvatske,

– prihoda od korištenja Parka prirode Lonjsko polje,

– prihoda od naknada,

– drugih izvora utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode i posebnim propisima.

Ustanova nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće i najkasnije u roku od 30 dana od dana nakon usvajanja dostavlja ga Ministarstvu.«.

Članak 12.

U članku 15. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 13.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće dostavlja Ministarstvu i Zavodu izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lonjsko polje do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.«.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/83

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.