Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice "Admiral" Opatija

NN 90/2014 (25.7.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice "Admiral" Opatija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1822

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE CRPNE STANICE »ADMIRAL« OPATIJA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice »Admiral« Opatija, s društva Komunalac d.o.o., OIB: 30295003016, na novog Ovlaštenika koncesije, društvo LIBURNIJSKE VODE d.o.o., OIB: 90703189967.

Ovlaštenik koncesije društvo LIBURNIJSKE VODE d.o.o. stječe pravo posebne upotrebe pomorskog dobra iz točke II. stavka 1. Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice »Admiral« Opatija (»Narodne novine«, broj 34/2008), do 23. veljače 2039. godine, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice »Admiral« Opatija, od 23. veljače 2009. godine, s danom potpisa ugovora iz točke II. ove Odluke.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše ugovor o prijenosu koncesije u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/284

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.