Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule

NN 90/2014 (25.7.2014.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1824

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU LUČKOJ UPRAVI PULA NA PRIVREMENO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE LUČKIH PODRUČJA LUKA BUNARINA NA DIJELU k.o. PULA, NA PODRUČJU GRADA PULE

I.

U Odluci o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule (»Narodne novine«, broj 85/2012), u točki IV. stavku 1. riječi: »od najdulje 2 (dvije) godine, računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke« zamjenjuje se riječima: »do 31. prosinca 2016. godine«.

II.

U točki V. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Lučka uprava Pula dužna je upravljati lučkim područjem luka posebne namjene – sportskom lukom i nautičkom lukom Bunarina, kao da se radi o luci otvorenoj za javni promet, te je ovlaštena temeljem provedenog javnog natječaja, dodijeliti koncesiju za postojeći ugostiteljski objekt, na način i u postupku propisanom za davanje koncesije u luci otvorenoj za javni promet.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/259

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 23. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.