Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode

NN 90/2014 (25.7.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1829

Na temelju članka 213. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službene značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama inspektora zaštite prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Svi izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način za muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 2.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična kartica pravokutnog oblika veličine 85x55 mm od PVC materijala svijetlozelene boje.

(2) Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

– na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE«, naziv »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE«, ime i prezime inspektora zaštite prirode, a u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm i broj iskaznice,

– na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice, »NOSITELJ OVE ISKAZNICE OVLAŠTEN JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI NA TEMELJU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI INSPEKCIJE ZAŠTITE PRIRODE ZATRAŽITI OSOBNE PODATKE, PREGLEDATI ZGRADE I OBJEKTE POSLOVNIH, STAMBENIH I DRUGIH PROSTORA, PREGLEDATI SREDSTVA RADA, ALATE, VOZILA I DRUGA PRIJEVOZNA SREDSTVA, POSLOVNU DOKUMENTACIJU I ISPRAVE NA TEMELJU KOJIH SE DOKAZUJE IDENTITET OSOBA I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA KOJIMA SE OBAVLJA INSPEKCIJSKI NADZOR, TE OBAVITI I DRUGE RADNJE ZA KOJE JE OVLAŠTENA INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE«,

– nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe Ministarstva.

Članak 4.

(1) Službena značka izrađuje se od metala s mjedenom podlogom i sjajno niklanom aplikacijom, okrugloga oblika promjera 55 mm.

(2) Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 5.

(1) Značka je okruglog oblika, u čijem se središtu na pozlaćenoj podlozi nalazi grb Republike Hrvatske, s poljima u crvenom i bijelom emajlu i reljefnom pozlaćenom krunom. Na podlozi koja okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio značke okružuje sjajni niklani prsten s tekstom »INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE« u emajlu tamnoplave boje. Rubni dio značke je niklani prsten s prikazom hrvatskog pletera izvedenog u mjedenom reljefu, u čijem vršnom dijelu se nalaze pozlaćena slova »RH« (Republika Hrvatska). U donjoj četvrtini značke je niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter i jednake je širine kao prsten. Na lenti je emajlom tamnoplave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(2) Na poleđini značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

Članak 6.

(1) Iskaznica i značka ulažu se u kožne korice crne boje, trodijelne, s dvostrukim pregibom i veličine svakoga dijela najviše 8x12 cm.

(2) Na prednjoj strani kožnih korica iz stavka 1. ovoga članka utisnut je u reljefu grb Republike Hrvatske.

Članak 7.

Iskaznicu i značku izdaje Ministarstvo, koje snosi troškove izdavanja.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora zaštite prirode.

(2) Rubrike upisnika iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime inspektora zaštite prirode,

3. broj iskaznice,

4. broj značke,

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o postavljenju u zvanje inspektora zaštite prirode,

6. nadnevak izdavanja iskaznice,

7. nadnevak vraćanja odnosno poništenja iskaznice,

8. nadnevak izdavanja značke,

9. nadnevak vraćanja odnosno pohrane značke,

10. potpis inspektora zaštite prirode,

11. napomenu i

12. potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 9.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova inspektora zaštite prirode, ako ovim Pravilnikom nije određeno drugačije.

Članak 10.

(1) Inspektor zaštite prirode koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

(3) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora, troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi inspektor zaštite prirode.

Članak 11.

(1) Inspektor zaštite prirode kojem prestane državna služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti u slučaju suspenzije inspektora zaštite prirode prema posebnom propisu, odnosno ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti.

(3) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka opravdanih razloga iz stavka 2. ovog članka.

(4) Vraćena iskaznica se poništava.

(5) Vraćena značka pohranjuje se u Ministarstvu.

Članak 12.

(1) Inspektor zaštite prirode koristi iskaznicu i značku u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova inspekcije zaštite prirode.

(2) Svaka zloporaba iskaznice i značke osnova je za pokretanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 45/12).

(2) Inspektori zaštite prirode koji su stekli pravo korištenja iskaznice i značke sukladno Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode (»Narodne novine«, broj 45/12) nastavljaju koristiti iste pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/14-86/64

Urbroj: 517-08-2-14-02-03

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG 1

ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODEPRILOG 2

ZNAČKA INSPEKTORA ZAŠTITE PRIRODE

90 25.07.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode 90 25.07.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode