Pravilnik o studenskoj ispravi

NN 90/2014 (25.7.2014.), Pravilnik o studenskoj ispravi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1830

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O STUDENTSKOJ ISPRAVI

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj te pristup i uređivanje sadržaja, izrada, izdavanje, korištenje i poništavanje studentske isprave.

(2) Studentska isprava u smislu ovog pravilnika je studentska iskaznica s podacima navedenim na njezinoj površini, čipu i magnetskoj traci.

(3) Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Članak 2.

(1) Studentska iskaznica izdaje se svim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima koji sudjeluju u međunarodnim programima mobilnosti.

(2) Studentska iskaznica izdaje se prilikom upisa na studijski program svakome redovitom i izvanrednom studentu preddiplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih, specijalističkih diplomskih stručnih, poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) i poslijediplomskih specijalističkih studija u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

(1) Studentska iskaznica sadrži sljedeće elemente:

A) Podatke koji su otisnuti na prednjoj strani iskaznice:

– broj studentske iskaznice

– naziv visokog učilišta koje je izdalo iskaznicu

– ime i prezime studenta

– potpis studenta

– fotografiju studenta;

B) Podatke i grafičke elemente otisnute na poleđini iskaznice:

– grb Republike Hrvatske s natpisom: »Republika Hrvatska« i na engleskome jeziku »Republic of Croatia«

– opće upute na hrvatskome: »Studentska iskaznica je službena isprava studenata u Republici Hrvatskoj« i engleskome jeziku: »This document is an official identification card of students in the Republic of Croatia«

– tekst: »Ak. g. izdavanja:« i na engleskome jeziku »Year of issue:«, uz navođenje akademske godine izdavanja studentske iskaznice;

C) Čip, koji sadrži sljedeće segmente:

– šifru visokog učilišta iz Upisnika visokih učilišta ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje (dalje: Ministarstvo)

– ime i prezime studenta

– OIB studenta

– broj studentske iskaznice

– područje za dodatne podatke i usluge visokog učilišta

– područje za dodatne vanjske usluge;

D) Magnetsku traku, na kojoj se nalaze sljedeći podaci:

– ime i prezime studenta

– broj studentske iskaznice

– OIB studenta.

(2) Vrstu i temeljnu strukturu zapisa na čipu, kao i strukturu zapisa magnetske trake, određuje Ministarstvo odlukom.

(3) Uz sadržaj propisan u stavku 1. ovog članka, sveučilište, veleučilište i visoka škola mogu propisati i dodatni sadržaj studentske iskaznice.

Članak 4.

(1) Sveučilište, veleučilište i visoka škola općim aktom propisuju oblik studentske iskaznice, koji je jedinstven za sve studente sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.

(2) Ministarstvo izrađuje standardni grafički dizajn studentske iskaznice, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, i stavlja ga na raspolaganje za slobodno korištenje visokim učilištima.

(3) U slučaju da sveučilište, veleučilište i visoka škola definiraju grafički dizajn studentske iskaznice različit od oblika iz stavka 2. ovoga članka, obvezni su ga objaviti na internetskim stranicama visokog učilišta i u Narodnim novinama.

(4) U slučaju da sveučilište, veleučilište i visoka škola propisuju dodatne sadržaje studentske iskaznice uz one propisane u članku 3. stavku 1. ovoga pravilnika, obvezni su opis dodatnih sadržaja objaviti na internetskim stranicama visokog učilišta.

Članak 5.

(1) Studentsku iskaznicu izdaje visoko učilište koje izvodi studijski program koji je student upisao.

(2) Studentu koji studira na više različitih visokih učilišta izdaje se studentska iskaznica na svakome visokom učilištu.

(3) Studentu koji je na istome visokom učilištu upisao dva studijska programa izdaje se samo jedna studentska iskaznica.

Članak 6.

Visoko učilište dužno je osigurati da u roku od 15 dana od početka izvođenja nastave u akademskoj godini u Informacijski sustav studentskih prava (dalje: ISSP) bude evidentiran upis studenta u akademsku godinu, sukladno članku 17. ovog pravilnika.

Članak 7.

Studentska iskaznica prestaje vrijediti:

• prestankom statusa studenta na visokom učilištu koje ju je izdalo, zbog razloga utvrđenih zakonom kojim se uređuje sustav visokog obrazovanja ili općim aktom visokog učilišta

• prijave gubitka ili krađe studentske iskaznice

• uništenjem

• u slučaju da student nije upisao akademsku godinu, semestar ili trimestar studija, sukladno općim aktima visokog učilišta.

Članak 8.

(1) Zahtjev za izradu studentske iskaznice visoko učilište podnosi Informacijskome sustavu akademskih kartica (dalje: ISAK).

(2) ISAK je središnji informacijski sustav za podršku poslovnim procesima vezanim uz praćenje životnog ciklusa studentskih iskaznica (naručivanje, aktiviranje, poništavanje) te posluživanja informacija o studentskim iskaznicama drugim informacijskim sustavima.

(3) Osobni podaci potrebni za izradu studentske iskaznice preuzimaju se iz ISSP-a.

Članak 9.

(1) Cijenu izrade studentske iskaznice s oblikom iz članka 4. stavka 2. ovog pravilnika, na prijedlog pravne osobe ovlaštene za izradu studentske iskaznice (dalje: ovlaštena pravna osoba), određuje Ministarstvo za svaku akademsku godinu.

(2) Cijenu izrade studentske iskaznice s oblikom drukčijim od onoga definiranog člankom 4. stavkom 2. ovog pravilnika sveučilište, veleučilište i visoka škola dogovaraju s ovlaštenom pravnom osobom i objavljuju na internetskim stranicama visokog učilišta.

Članak 10.

(1) Izrađenu studentsku iskaznicu i račun za izrađenu studentsku iskaznicu ovlaštena pravna osoba dostavlja visokom učilištu koje je podnijelo zahtjev za izradu.

(2) Student osobno preuzima studentsku iskaznicu na visokom učilištu.

(3) Visoko učilište neposredno prije predaje iskaznice studentu aktivira studentsku iskaznicu u ISAK-u.

Članak 11.

(1) Gubitak, krađu ili uništenje studentske iskaznice student je dužan odmah prijaviti visokom učilištu koje ju je izdalo.

(2) Visoko učilište će u ISAK-u evidentirati promjenu statusa iskaznice te će pokrenuti postupak izrade nove iskaznice.

(3) Na zahtjev studenta visoko učilište studentu će dati na korištenje privremenu studentsku iskaznicu koja vrijedi do izdavanja nove studentske iskaznice.

(4) Visoko učilište dužno je osigurati privremene studentske iskaznice.

Članak 12.

U slučaju promjene osobnih podataka o studentu koji su tiskani na studentskoj iskaznici, student mora od visokog učilišta u roku od osam (8) dana od nastanka promjene zatražiti izradu nove studentske iskaznice.

Članak 13.

(1) Studentska iskaznica koja je prestala vrijediti mora se predati visokom učilištu na poništenje.

(2) Visoko učilište studentu ne smije izdati novu studentsku iskaznicu ako prethodna studentska iskaznica nije predana na poništenje, osim u slučaju njezina gubitka ili krađe.

(3) Studentska iskaznica poništava se tako da se u ISAK-u promjenom statusa iskaznica proglasi nevažećom, nakon čega se iskaznica i fizički uništava bušenjem.

(4) Poništena studentska iskaznica može se vratiti studentu.

Članak 14.

(1) Trošak izdavanja studentske iskaznice snosi student.

(2) Cijena studentske iskaznice koju plaća student ne smije biti veća od cijene izrade studentske iskaznice pri ovlaštenoj pravnoj osobi.

(3) U slučaju zahtjeva za izradu zamjenske studentske iskaznice, student snosi i trošak dostave studentske iskaznice.

(4) Trošak izrade privremene studentske iskaznice iz članka 11. stavak 3. ovog pravilnika snosi visoko učilište.

(5) Trošak naknade za korištenje privremene studentske iskaznice snosi student. Trošak ne smije biti veći od 20 posto od cijene izrade privremene studentske iskaznice.

(6) Ako je postupanjem visokog učilišta studentska iskaznica pogrešno izrađena, oštećena ili izgubljena, trošak izrade snosi visoko učilište.

Članak 15.

(1) Student ne smije studentsku iskaznicu dati na korištenje, prodati ili posuditi drugoj osobi.

(2) Zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu studentsku iskaznicu kao svoju.

(3) Visoko učilište općim aktom uređuje stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice.

Članak 16.

O studentskim iskaznicama vodi se evidencija u ISAK-u i sadrži sljedeće podatke:

• broj studentske iskaznice

• naziv visokog učilišta na koje je student upisan

• vrsta studijskog programa

• ime i prezime studenta

• JMBAG studenta

• OIB studenta

• fotografiju studenta

• status studentske iskaznice.

Članak 17.

(1) Za potrebe izrade studentske iskaznice i utvrđivanja statusa studenta u ISSP-u se evidentiraju sljedeći podaci o studentima iz članka 2. stavka 2. ovog pravilnika:

• ime i prezime studenta

• OIB studenta

• datum rođenja

• JMBAG studenta

• naziv visokog učilišta na koje je student upisan

• vrsta studijskog programa

• naziv studijskog programa

• status studenta (redoviti ili izvanredan)

• status obveza (aktivan ili u mirovanju)

• datum upisa studenta na studijski program

• akademska godina prvog upisa studenta na studijski program

• upis studenta u tekuću akademsku godinu.

(2) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskome sustavu visokih učilišta (dalje: ISVU) podatke o studentima upisuje u taj sustav te se nakon toga podaci preuzimaju u ISSP u.

(3) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke iz stavka 1. ovog članka upisati u ISSP.

Članak 18.

Voditelj evidencije podataka iz članka 16. i 17. ovog pravilnika je Ministarstvo te je nadležno za obradu i korištenje podataka.

Članak 19.

(1) Na ISAK se mogu spajati i drugi informacijski sustavi uz uvjet da se tim informacijskim sustavom osiguravaju dodatna prava i/ili pogodnosti za studente te da je vlasnik informacijskoga sustava pravna osoba.

(2) O pravu spajanja na ISAK odlučuje Ministarstvo na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva vlasnika informacijskoga sustava koji se ima namjeru spojiti na ISAK.

(3) Evidencija podnesenih zahtjeva i odobrenih prava spajanja na ISAK je javna i objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 20.

(1) Centar za autorizaciju prava (dalje: CAP), koji djeluje u sklopu Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, osigurava pouzdano i ispravno funkcioniranje ISAK-a i ISSP-a, planira i obavlja poslove održavanja i razvoja ISAK-a i ISSP-a te daje tehničku pomoć korisnicama ISAK-a i ISSP-a.

(2) CAP je odgovoran za sigurnost svih podataka u ISAK-u i ISSP-u.

(3) Nadzor nad radom CAP-a obavlja Ministarstvo.

(4) CAP podnosi godišnje izvješće Ministarstvu o poslovima koje obavlja u sklopu ovoga pravilnika.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju studentske isprave (»Narodne novine«, broj 118/13).

Članak 22.

(1) Visoka učilišta dužna su u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog pravilnika izdati studentsku iskaznicu studentima svojih preddiplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, kratkih stručnih, preddiplomskih stručnih, specijalističkih diplomskih stručnih, poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) i poslijediplomskih specijalističkih studija kojima u trenutku stupanja na snagu ovog pravilnika nije izdana studentska iskaznica.

(2) Visoka učilišta dužna su u roku od šest mjeseci općim aktom urediti stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice.

Članak 23.

Studentske isprave izdane do trenutka stupanja na snagu ovog pravilnika vrijede do trenutka prestanka statusa studenta nositelja takve isprave.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/13-07/00027

Urbroj: 533-20-13-0003

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

PRILOG

OBRAZAC STANDARDNOG GRAFIČKOG DIZAJNA STUDENTSKE ISKAZNICE

90 25.07.2014 Pravilnik o studenskoj ispravi 90 25.07.2014 Pravilnik o studenskoj ispravi