Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 90/2014 (25.7.2014.), Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

90 25.07.2014 Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

1831

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02; u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi) i članaka 3. i 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13; u daljnjem tekstu: Zakon o Fondu), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na 31. sjednici održanoj 21. srpnja 2014. godine donio

ODLUKU

O IZDAVANJU GLOBALNE OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA NAKNADU IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

I.

Fond za naknadu oduzete imovine izdaje Globalnu obveznicu Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Globalna obveznica).

II.

Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički anuitetski vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

III.

Nominalna vrijednost Globalne obveznice iznosi 382.975.506,40 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 50.000.123,60 eura.

IV.

Globalna obveznica nema prinos.

V.

Globalna obveznica amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuitetskih kupona globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitetski kupon globalne obveznice) koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitetski kupon globalne obveznice dospijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Anuitetski kupon globalne obveznice je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

Nominalna vrijednost svakog Anuitetskog kupona globalne obveznice iznosi 9.574.387,66 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 1.250.003,09 eura.

VI.

Globalna obveznica podijeljena je na 244.619 Obvezničkih udjela globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Obveznički udjel).

VII.

Obveznički udjel je nematerijalizirani anuitetski državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime.

Nominalna vrijednost svakog Obvezničkog udjela iznosi 1.565,60 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 204,40 eura.

VIII.

Obveznički udjel amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuiteta obvezničkog udjela globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitet obvezničkog udjela) koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitet obvezničkog udjela dospijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine. Anuitet obvezničkog udjela je nematerijaliziran državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime.

Nominalna vrijednost svakog Anuiteta obvezničkog udjela iznosi 39,14 kuna što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan stupanja na snagu ove Odluke iznosi protuvrijednost 5,11 eura.

Osobe koje postanu imateljima Anuiteta obvezničkog udjela (obvezničari) na temelju pravomoćnog rješenja o pravu na naknadu za oduzetu imovinu imaju pravo na jednokratnu isplatu svih dospjelih, a neisplaćenih Anuiteta obvezničkog udjela od 1. siječnja 2000. godine. Ova će se isplata izvršiti u novcu u roku od sedam dana od dana stjecanja Anuiteta obvezničkog udjela, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan isplate. Jednokratnu isplatu dospjelih, a neisplaćenih Anuiteta obvezničkog udjela obavljat će Fond za naknadu oduzete imovine.

IX.

Isplatu dospjelih Anuitetskih kupona globalne obveznice, odnosno dodijeljenih dospjelih Anuiteta obvezničkih udjela obavljat će u ime i za račun Fonda za naknadu oduzete imovine Središnje klirinško depozitarno društvo u Republici Hrvatskoj, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan dospijeća. Ako dan dospijeća nije radni dan u Republici Hrvatskoj, isplata dospjelih tražbina obavlja se prvog sljedećeg radnog dana.

X.

Sredstva za isplatu dospjelih tražbina osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

XI.

Fond za naknadu oduzete imovine u roku određenom pravomoćnim rješenjem o pravu na naknadu za oduzetu imovinu dodjeljuje Obvezničke udjele ovlaštenicima iz rješenja.

XII.

Istovremeno s donošenjem ove Odluke Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine detaljno je utvrdio nazivna obilježja i ostale uvjete izdanja Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, sadržane u Informativnom prospektu koji je kao Prilog 1. sastavni dio ove Odluke.

XIII.

Za Anuitete obvezničkog udjela podnijet će se zahtjev za uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze.

Pravne i fizičke osobe mogu slobodno i bez ograničenja trgovati Anuitetima obvezničkog udjela.

XIV.

Dodatna prava imatelja Anuiteta obvezničkog udjela propisana su člankom 61. Zakona o naknadi.

XV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-01/14-001/0121

Urbroj: 5630-01/2014-44

Zagreb, 21. srpnja 2014.

Predsjednik Upravnog odbora
mr. sc. Boris Lalovac, ministar financija, v. r.