Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja

NN 92/2014 (28.7.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja

HRVATSKI SABOR

1846

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/12S

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 125/13. i 14/14.) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Podaci o prijevoznicima (ime i prezime ili naziv) i brojevima izdanih odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dostupni su javnosti te se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Ministar određuje službenika Ministarstva za obavljanje zadaća kontaktne točke iz članka 20. stavka 2. podstavka 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(4) Službenik iz stavka 3. ovoga članka mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij veterinarske struke te najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 3.

Iza članka 15. dodaju se naslovi iznad članka i članci 15.a, 15.b, 15.c, 15.d, 15.e i 15.f koji glase:

»Provođenje osposobljavanja osoblja

Članak 15.a

(1) Pravne osobe iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona moraju osigurati odgovarajući prostor i opremu za provođenje osposobljavanja i provjere znanja te moraju odrediti predavače za provođenje osposobljavanja.

(2) Predavači iz stavka 1. ovoga članka moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij veterinarske struke te najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(3) Provjera znanja prema sadržaju iz Priloga IV. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 provodi se putem pismenog ispita, a potvrda o osposobljenosti izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku, nakon uspješno položenog pismenog ispita.

(4) Pravne osobe iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona dostavljaju Ministarstvu podatke o osoblju kojem je izdana potvrda o osposobljenosti (ime i prezime, adresa te OIB), podatke o datumu izdavanja potvrde i podatke iz članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

Uređenje klaonica

Članak 15.b

(1) Uređenje i konstrukcija klaonica te oprema koja se koristi u klaonicama moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009, osim u slučaju iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila za uređenje i konstrukciju klaonica te opremu iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Usmrćivanje životinja izvan klaonice

Članak 15.c

(1) Usmrćivanje životinja izvan klaonice i s usmrćivanjem povezani postupci obavljaju se u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o usmrćivanju životinja i s usmrćivanjem povezanim postupcima izvan klaonice pravilnikom propisuje ministar.

Klanje životinja bez omamljivanja

Članak 15.d

(1) Za potrebe registriranih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj životinje se mogu zaklati bez prethodnog omamljivanja u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o klanju životinja iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Divljač iz uzgoja i sobovi

Članak 15.e

(1) Na divljač iz uzgoja u skladu s Prilogom I. točkom 1.6. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) te sobove primjenjuju se odredbe Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o klanju životinja iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Usmrćivanje riba

Članak 15.f

(1) Na ribe se tijekom usmrćivanja i s usmrćivanjem povezanim postupcima primjenjuju odredbe članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.

(2) Detaljna pravila o usmrćivanju riba i s usmrćivanjem povezanim postupcima iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 4.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Granični veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora na graničnim veterinarskim postajama, a granični veterinarski inspektor ili veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora na izlaznim točkama na kojima se ne nalaze granične veterinarske postaje, ovlašteni su obaviti preglede u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1/2005.«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. točki 3. na kraju rečenice briše se točka te se dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. ne osigura klanje životinja izvan klaonice u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1099/2009

5. u slučaju prisilnog usmrćivanja ne poduzme sve potrebne mjere kako bi se životinja usmrtila što je prije moguće u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.«.

Članak 6.

U članku 30. stavku 1. točki 5. iza riječi: »člankom 9.« dodaju se riječi: »stavkom 1.«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ne osigura, ne čuva i ne koristi pričuvnu opremu u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009«.

U točki 12. na kraju rečenice briše se točka te se dodaje točka 13. koja glasi:

»13. sputava goveda koja nisu namijenjena za potrebe vjerskih obreda, okretanjem u obrnuti položaj ili bilo koji neprirodni položaj što je protivno članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009.«.

Članak 7.

U članku 31. stavku 1. točki 7. riječ: »omamljivanje« zamjenjuje se riječju: »sputavanje«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Obvezuje se ministar provedbeni propis iz članka 15.b stavka 2. koji je dodan člankom 3. ovoga Zakona donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a provedbene propise iz članka 15.c stavka 2., članka 15.d stavka 2., članka 15.e stavka 2. i članka 15.f stavka 2. koji su dodani člankom 3. ovoga Zakona donijeti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Klaonice koje je Ministarstvo odobrilo do 1. srpnja 2013. moraju udovoljiti odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 iz članka 15.b koji je dodan člankom 3. ovoga Zakona do 8. prosinca 2019.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/87

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.