Pravilnik o izdavanju EU potvrde

NN 92/2014 (28.7.2014.), Pravilnik o izdavanju EU potvrde

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1865

Na temelju članka 6.a stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) ministar nadležan za rad, u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost, donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU EU POTVRDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled, sadržaj i postupak izdavanja EU potvrde koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru te se utvrđuje popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda, osim ako posebnim propisom nije uređeno drukčije.

II. SADRŽAJ EU POTVRDE

Članak 2.

1) EU potvrda za fizičku osobu (Prilozi – Obrazac 1.) sadrži:

– ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta;

– mjesto i datum rođenja;

– državljanstvo;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– datum ili razdoblje upisa u odgovarajući registar ili evidenciju (ako je primjenjivo);

– naziv predmetne regulirane profesije koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene.

2) EU potvrda za pravnu osobu (Prilozi – Obrazac 2.) sadrži:

– tvrtku;

– adresu sjedišta;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– matični broj subjekta;

– djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu;

– datum upisa u sudski registar;

– naziv predmetne profesije, odnosno djelatnosti (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom, odnosno djelatnošću;

– dodatne napomene.

3) EU potvrda za fizičku osobu obrtnika (Prilozi – Obrazac 3.) sadrži:

– tvrtku obrta;

– osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika;

– matični broj obrta;

– djelatnosti upisane u obrtni registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu;

– datum upisa u obrtni registar;

– naziv predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene.

4) EU potvrda za fizičke osobe koje obavljaju nereguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj (Prilozi – Obrazac 4.) sadrži:

– ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta;

– mjesto i datum rođenja;

– državljanstvo;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– naziv predmetne profesije koja se namjerava pružati u državi domaćinu;

– podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo);

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene.

(2) Na zahtjev stranke EU potvrda može se dopuniti i drugim podacima iz odgovarajućih registara i evidencija o stručnim kvalifikacijama i profesionalnim aktivnostima te o drugim činjenicama.

(3) Nadležno tijelo na odgovarajući način popunjava obrazac EU potvrde, u odnosu na podnositelja i vrstu profesije koju želi obavljati podnositelj zahtjeva.

(4) Zahtjev za izdavanje te obrasci EU potvrde sastavni su dio ovog Pravilnika i dostupni su na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

III. POSTUPAK IZDAVANJA EU POTVRDE

Članak 3.

(1) EU potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja.

(2) Nadležno tijelo izdat će EU potvrdu u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

(3) Nadležno tijelo za izdavanje EU potvrde dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova.

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu (Prilozi – Obrazac 5.) u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem.

(2) Podnositelj je dužan u zahtjevu navesti:

a) osnovne podatke:

i) za fizičku osobu: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, kontakt (elektronička adresa, telefon);

ii) za pravnu osobu: tvrtka, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, sjedište, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt (elektronička adresa, telefon);

iii) za fizičku osobu obrtnika: tvrtka, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (elektronička adresa, telefon);

b) naziv države domaćina na čijem području namjerava obavljati profesiju, odnosno pružati uslugu;

c) naziv djelatnosti, odnosno profesije koju namjerava obavljati, odnosno pružati na teritoriju države domaćina.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva, a na traženje nadležnog tijela, priložiti sljedeće dokumente:

– domovnicu,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

– osobnu iskaznicu,

– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),

– potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),

– presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo).

(4) Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva tražit će ostale relevantne dokumente prema pojedinačnom slučaju, a sva dokumentacija koju nadležno tijelo može pribaviti po službenoj dužnosti bit će prikupljena na taj način.

(5) Sve dokumente iz stavka 3. i stavka 4. ovog članka podnositelj zahtjeva priložit će u neovjerenoj preslici.

Članak 5.

(1) Tijelo koje izdaje EU potvrde može zatražiti ostale potrebne podatke od drugog nadležnog tijela ako ih ne posjeduje u svojem registru, odnosno evidenciji, vodeći se prema potrebama pojedinačnog slučaja u postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje EU potvrde.

IV. NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE EU POTVRDE

Članak 6.

(1) Nadležna tijela za izdavanje EU potvrde su sljedeća:

a) za fizičke osobe potvrde izdaju nadležne komore, agencije, strukovne organizacije te tijela državne uprave u županijama, koje su osobu upisale u registar, odnosno evidenciju;

b) za fizičke osobe koje se bave reguliranom profesijom, a ne postoji odgovarajući registar, odnosno evidencija, potvrde izdaju tijela koja su posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno tijela državne uprave u čijem su djelokrugu rada određene regulirane profesije;

c) za pravne osobe potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora;

d) za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan, odnosno registriran;

e) u slučaju neregulirane profesije, potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za rad.

(2) Popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda bit će objavljen na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

V. EVIDENCIJE O IZDANIM EU POTVRDAMA

Članak 7.

(1) Nadležna tijela za izdavanje EU potvrda dužna su voditi evidenciju o izdanim potvrdama.

(2) Izvješće o izdanim EU potvrdama nadležna tijela podnose ministarstvu nadležnom za rad jedanput godišnje.

(3) Nadležna tijela dužna su do 31. ožujka tekuće kalendarske godine podnijeti izvješće o izdanim potvrdama za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Izvješće mora sadržavati sljedeće informacije: ukupan broj izdanih EU potvrda, popis svih pravnih i fizičkih osoba kojima je izdana EU potvrda, naziv profesije ili djelatnosti, odnosno usluge koja se namjerava obavljati te naziv države za koju je EU potvrda izdana.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/83

Urbroj: 524-04-02-02/3-14-18

Zagreb, 21. srpnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOZI

Obrazac 1. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU

Nadležno tijelo:
Adresa sjedišta:
Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje prema članku 7., stavku 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija i članku 6., stavku 3. i članku 6.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Ime i prezime:___________________________________________________________

Datum rođenja: _________________________________________________________

Mjesto rođenja: _________________________________________________________

Državljanstvo: __________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): ___________________________________________

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Naziv predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava
pružati u državi domaćinu: ___________________________________________________

Podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom
profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena
ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo): ___________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Datum ili razdoblje upisa u odgovarajući registar ili evidenciju (ako je primjenjivo):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Dodatne napomene:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 2. EU POTVRDA ZA PRAVNU OSOBU

Nadležno tijelo:
Adresa sjedišta:
Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje prema članku 7., stavku 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija i članku 6., stavku 3. i članku 6.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Tvrtka: ____________________________________________________________________

Adresa sjedišta: _____________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): _______________________________________________

Matični broj subjekta: _________________________________________________________

Djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu: _______
_________________________________________________________________________

Datum upisa u sudski registar: __________________________________________________

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe: ____________________________
_________________________________________________________________________

Datum rođenja: _____________________________________________________________

Mjesto rođenja: _____________________________________________________________

Državljanstvo: ______________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): _______________________________________________

_________________________________________________________________________

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto): ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Naziv predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dodatne napomene:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 3. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU OBRTNIKA

Nadležno tijelo:
Adresa sjedišta:
Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje prema članku 7., stavku 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija i članku 6., stavku 3. i članku 6.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Tvrtka obrta: ______________________________________________________________

Matični broj obrta: __________________________________________________________

Djelatnosti upisane u obrtni registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu: _________________________________________________________________________

Datum upisa u obrtni registar: __________________________________________________

Ime i prezime obrtnika: _______________________________________________________

Datum rođenja: ____________________________________________________________

Mjesto rođenja: ____________________________________________________________

Državljanstvo: _____________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika: _______________________________________

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Naziv predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu:

________________________________________________________________________

Podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dodatne napomene:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Potpis odgovorne osobe:

Obrazac 4. EU POTVRDA ZA FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU NEREGULIRANU PROFESIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nadležno tijelo:
Adresa sjedišta:
Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum:

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje prema članku 7., stavku 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija i članku 6., stavku 3. i članku 6.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Ovime se potvrđuje da niže navedena profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) i Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Ime i prezime: _______________________________________________________________

Datum rođenja: ______________________________________________________________

Mjesto rođenja: ______________________________________________________________

Državljanstvo: _______________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________________________________

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto): ____________

__________________________________________________________________________

Naziv predmetne profesije koja se namjerava pružati u državi domaćinu: ___________________

__________________________________________________________________________

Podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom nereguliranom
profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena
ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dodatne napomene:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Potpis odgovorne osobe:


Obrazac 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE

Nadležno tijelo: _______________________________________________________________

Adresa sjedišta: _______________________________________________________________

Mjesto i datum: _______________________________________________________________


ZAHTJEV
za izdavanje EU potvrde

a) fizička osoba:

Ime i prezime: ________________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): _________________________________________________

Datum i mjesto rođenja: _________________________________________________________

Adresa prebivališta/boravišta: _____________________________________________________

Kontakt (elektronička adresa, telefon): ______________________________________________

b) pravna osoba: ______________________________________________________________

Tvrtka: ______________________________________________________________________

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe: _______________________________

____________________________________________________________________________

Sjedište: _____________________________________________________________________

Matični broj subjekta: ___________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB): __________________________________________________

Kontakt (elektronička adresa, telefon): _______________________________________________

c) fizička osoba obrtnik: __________________________________________________________

Tvrtka obrta: __________________________________________________________________

Ime i prezime vlasnika obrta: _______________________________________________________

Matični broj obrta: ______________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta: _______________________________________

Sjedište: _____________________________________________________________________

Kontakt (elektronička adresa, telefon): ______________________________________________

Naziv države na čijem području namjerava obavljati profesiju, odnosno pružati uslugu: ___________
____________________________________________________________________________

Naziv djelatnosti, odnosno profesije koju namjerava obavljati, odnosno pružati na teritoriju države domaćina: ___________________________________________________________________________

Prilozi zahtjevu: _______________________________________________________________

☐ domovnica

☐ uvjerenje o nekažnjavanju

☐ osobna iskaznica

☐ dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma)

☐ potvrda o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici)

☐ preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima
postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički
zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

☐ potvrda od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda

☐ drugi dokumenti (navesti koji):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vlastoručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci točni.

______________________

podnositelj zahtjeva

U ________________, dana _____________________.
             mjesto                                      datum

92 28.07.2014 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 92 28.07.2014 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 92 28.07.2014 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 92 28.07.2014 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 92 28.07.2014 Pravilnik o izdavanju EU potvrde