Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

NN 92/2014 (28.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

MINISTARSTVO TURIZMA

1868

Na temelju odredbi članka 7. stavka 4., članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2. i članka 19. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/2006., 152/2008., 43/2009., 88/2010., 50/2012., 80/2013 i 30/2014), ministar nadležan za turizam, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE »HOTELI«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, broj 88/2007, 58/2008, 62/2009, 63/2013 i 33/2014), u članku 4. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Objekt iz skupine »Hoteli« može se razvrstati u vrstu Hotel posebnog standarda : Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastline holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski ili Hotel za osobe s invaliditetom.

Članak 2.

Iza članka 12.c dodaje se naslov i članak 12.d koji glase:

»10. Vrsta Hotel posebnog standarda

Članak 12.d

Vrsta Hotel posebnog standarda mora ispuniti uvjet za vrstu Hotel kategorije 4 zvjezdice i uvjete za određeni posebni standard sukladno Prilogu XII. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 60. stavku 2. dodaje se podstavak 12. koji glasi:

– vrstu »Hotel posebnog standarda« sukladno podstavku 2. ovoga stavka.«.

U stavku 3. iza riječi: »Integralni hotel (udruženi)« dodaje se zarez i riječi: »Hotel posebnog standarda«.

Dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Vrsta Hotel posebnog standarda označava se pločom za vrstu Hotel iz Priloga XI. bez oznake kategorije (zvjezdica) i dodatnom standardiziranom pločom s nazivom posebnog standarda iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/14

Urbroj: 529-03-14-4

Zagreb, 30. lipnja 2014.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.