Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 93/2014 (30.7.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

1878

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/121

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11. i 148/13.) u članku 1.a podstavku 4. točka na kraju zamjenjuje se veznikom: »i«.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156, 16. 6. 2012.).«.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(2) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na objavu upisa i trenutak kada se smatra da je upis objavljen primjenjuju se odredbe o objavi upisa iz Zakona o trgovačkim društvima.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 3.

U članku 18. stavku 2. riječ: »odnosno« zamjenjuje se riječju: »ili«.

U stavku 3. riječ: »odnosno« zamjenjuje se riječju: »ili«.

Članak 4.

U članku 31.c iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.«.

Članak 5.

Iza članka 83. dodaju se naslov i članci 83.a, 83.b, 83.c i 83.d koji glase:

»IV.a PREKOGRANIČNA SURADNJA

Članak 83.a

(1) Podaci i dokumenti za podružnicu inozemnog osnivača iz članka 37. stavka 3. ovoga Zakona postaju javno dostupni putem sustava povezivanja središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava uspostavljenog u skladu s člankom 4.a stavkom 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (u daljnjem tekstu: sustav povezivanja registara).

(2) Podružnica inozemnog osnivača u komunikaciji putem sustava povezivanja registra ima jedinstveni identifikator na temelju kojeg se može nedvojbeno identificirati.

(3) Jedinstveni identifikator sadržava elemente koji omogućavaju identifikaciju države članice u kojoj se nalazi registar, izvornog nacionalnog registra i broja podružnice, odnosno subjekta upisa u tom registru te prema potrebi elemente za sprečavanje pogrešaka u identifikaciji.

(4) Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje način utvrđivanja jedinstvenog identifikatora.

Članak 83.b

(1) Registar putem sustava povezivanja registara bez odgađanja osigurava dostupnost podataka o otvaranju i okončanju stečajnih i likvidacijskih postupaka, brisanju subjekta upisa te drugih postupaka i podataka koji proizvode ili mogu proizvesti pravne posljedice u drugoj državi u kojoj se nalazi podružnica tuzemnog subjekta upisa.

(2) Registar putem sustava povezivanja registara bez odgađanja osigurava primitak podataka o inozemnom osnivaču podružnice.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članaka razmjenjuju se bez naknade.

(4) Vlada Republike Hrvatske može propisati da pojedinačni korisnici plaćaju naknadu za dobivanje podataka i dokumenata putem sustava povezivanja registara u visini troškova njihova dobivanja, osim podataka o nazivu i pravnom obliku, sjedištu i državi članici u kojoj je registrirano te registracijskom broju subjekta upisa koji su dostupni bez naknade.

Članak 83.c

Odredbe članaka 83.a i 83.b na odgovarajući način se primjenjuju i na trgovačka društva koja se pripajaju i spajaju, u skladu s člankom 3. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera.

Članak 83.d

(1) Podaci i dokumenti putem sustava povezivanja registara moraju biti raspoloživi u standardnom formatu poruke i dostupni u elektroničkom obliku.

(2) Osim podataka i dokumenata koji su dostupni putem sustava povezivanja registara, Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa osigurava dostupnost informacija o izmjenama i dopunama nacionalnih propisa kojima je propisana obvezna objava tih podatka i dokumenata. Informacije potrebne za objavu dostavljaju se europskom portalu e-pravosuđe u skladu s pravilima i tehničkim zahtjevima portala.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske dužna je donijeti uredbu iz članka 5. ovoga Zakona kojom se propisuje način utvrđivanja jedinstvenog identifikatora u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 83.d, koji stupa na snagu na dan koji Europska komisija odredi za datum primjene sustava povezivanja registara u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Direktive 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava što će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/92

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

93 30.07.2014 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru