Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

NN 93/2014 (30.7.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

93 30.07.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1880

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/2013), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine, broj 132/2013 i 81/14) iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Ukoliko se tijekom važenja rješenja prenose prava i obveze iz rješenja na drugog subjekta, preuzimatelj je, uz zahtjev za prijenos prava i obveza povlaštenog proizvođača, dužan Agenciji dostaviti:

1. dokaz o prijenosu prava i obveza povlaštenog proizvođača (prenositelja) na preuzimatelja,

2. izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,

3. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

4. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

(2) Dokazi iz stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne smiju biti stariji od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 2.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/151
Urbroj: 526-04-01-02-01/1-14-12
Zagreb, 24. srpnja 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.