Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 94/2014 (31.7.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

1885

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/123

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05., 87/08., 82/09. i 54/13.) u članku 1. a stavku 1. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. Direktiva Vijeća 64/225/EEZ od 25. veljače 1964. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u području reosiguranja i retrocesije (SL L 56, 4. 4. 1964.),

2. Prva Direktiva Vijeća od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na osnivanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 228, 16. 8. 1973.),

3. Direktiva 73/240/EEZ od 24. srpnja 1973. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana za poslove izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 228, 16. 8. 1973.),«.

Točke 6., 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»6. Direktiva 84/641/EEZ od 10. prosinca 1984. o izmjeni, posebno u pogledu turističke pomoći, Prve direktive (73/239/EEZ) o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na osnivanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 339, 27. 12. 1984.),

7. Direktiva 87/343/EEZ Vijeća od 22. lipnja 1987. o izmjeni, u pogledu osiguranja kredita i osiguranja jamstava, Prve direktive Vijeća 73/239/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na pokretanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja (SL L 185, 4. 7. 1987.),

8. Direktiva Vijeća 87/344/EEZ od 22. lipnja 1987. o usklađivanju zakona i drugih propisa o osiguranju troškova pravne zaštite (SL L 185, 4. 7. 1987.),

9. Druga Direktiva 88/357/EEZ Vijeća od 22. lipnja 1988. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na izravno osiguranje, osim životnog osiguranja, koja propisuje odredbe kako bi se olakšalo učinkovito ostvarivanje slobode pružanja usluga i izmjeni Direktive 73/239/EEZ (SL L 172, 4. 7. 1988.),«.

Točke 12., 13., 14. i 15. mijenjaju se i glase:

»12. Direktiva 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na izravno osiguranje, osim životnog osiguranja, te kojom se izmjenjuje Direktiva 73/239/EEZ i Direktiva 88/357/EEZ (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL L 311, 14. 11. 1997.),

13. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 95/26/EZ od 29. lipnja 1995. o izmjeni direktiva 77/780/EEZ i 89/646/EEZ u području kreditnih ustanova, direktiva 73/239/EEZ i 92/49/EEZ u području neživotnog osiguranja, direktiva 79/267/EEZ i 92/96/EEZ u području životnog osiguranja, Direktive 93/22/EEZ u području investicijskih društava i Direktive 85/611/EEZ u području subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) za potrebe jačanja bonitetnog nadzora (SL L 168, 18. 7. 1995.),

14. Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru društava za osiguranje u grupi osiguravatelja (SL L 330, 5. 12. 1998.),

15. Direktiva 2001/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o reorganizaciji i likvidaciji društava za osiguranje (SL L 110, 20. 4. 2001.),«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o životnom osiguranju (SL L 345, 19. 12. 2002.),«.

Točka 21. mijenja se i glasi:

»21. Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 92/49/EEZ, kao i direktiva 98/78/EZ i 2002/83/EZ (SL L 323, 9. 12. 2005.),«.

Iza točke 22. dodaje se nova točka 23. koja glasi:

»23. Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17. 12. 2009.),«.

Dosadašnja točka 23. postaje točka 24.

Dosadašnja točka 24. koja postaje točka 25. mijenja se i glasi:

»25. Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća 2011/89/EU od 16. studenoga 2011. o izmjeni Direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL L 326, 8. 12. 2011.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. točki 5. riječi: »vezana za jedinice investicijskih fondova« zamjenjuju se riječima: »kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja«.

Članak 3.

U naslovu iznad članka 4.a iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »iz drugih«.

U članku 4.a stavku 1. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »iz drugih«.

U stavku 3. točki 2. podstavku 2. riječi: »a ugovor o osiguranju odnosi se na imovinu te pravne osobe koja se nalazi« zamjenjuju se riječima: »čije je sjedište, zastupništvo ili podružnica, odnosno svaki drugi oblik trajne prisutnosti«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. riječ: »države« zamjenjuje se riječima: »druge države«.

U stavku 3. riječ: »države« zamjenjuje se riječima: »druge države«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »osiguranja« zamjenjuje se riječima: »osiguranja u Republici Hrvatskoj«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. podružnica stranog društva za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja preko podružnice«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U smislu ovoga Zakona, vladanjem, odnosno kontrolom smatra se odnos između društva kćeri i matičnog, odnosno ovisnog i vladajućeg društva ili bilo koji sličan odnos između bilo koje fizičke, odnosno pravne osobe i društva za osiguranje.«.

U stavku 10. točki 2. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.

U točki 3. riječ: »fizičkih« zamjenjuje se riječima: »fizičkih ili pravnih«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Matično društvo je osoba koja u odnosu na društvo kćer ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

– ima većinu glasačkih prava u društvu kćeri,

– ima pravo imenovati ili opozvati većinu članova uprave, nadzornog odbora ili izvršnih direktora društva kćeri, a istodobno je dioničar ili imatelj udjela u društvu kćeri,

– ima pravo ostvarivanja prevladavajućeg utjecaja nad društvom kćeri na temelju poduzetničkog ugovora, drugog ugovora ili sporazuma,

– ima sudjelujući udio u društvu kćeri i nad njim ostvaruje prevladavajući utjecaj,

– dioničar je ili imatelj udjela u društvu kćeri na temelju ugovora ili sporazuma s drugim dioničarima ili imateljima udjela na način da nadzire većinu glasačkih prava u tom društvu,

– ima sudjelujući udio u društvu kćeri i ima sklopljen ugovor o vođenju poslova društva s društvom na temelju kojeg vodi poslove društva kćeri, ili

– koje prema mišljenju nadzornog tijela ima prevladavajući utjecaj nad drugim društvom ili koje nad drugim društvom ili društvom kćeri upravlja na jedinstvenoj osnovi.«.

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Društvo kći je pravna osoba nad kojom matično društvo ima vladajući utjecaj na način kako je to opisano u stavku 11. ovoga članka. Sva društva kćeri društava kćeri smatraju se društvima kćerima matičnih društava.«.

Članak 7.

U naslovu iznad članka 13. riječi: »u prometu« brišu se.

Ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Obvezna osiguranja jesu osiguranja uređena posebnim zakonima.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 8.

U članku 16. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje može obavljati:

1. poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nuđenje udjela investicijskih fondova i ponuda mirovinskih programa,

2. poslove zastupanja u osiguranju za druga društva za osiguranje sukladno članku 233. ovoga Zakona,

3. poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja.«.

U stavku 7. iza riječi: »stavka 6.« dodaju se riječi: »točke 3.«.

Članak 9.

U članku 19. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:

1. iznosa od 19.500.000,00 kuna ako obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

2. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točaka 10. do 15. ovoga Zakona,

3. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako obavlja poslove životnih osiguranja.

(2) Temeljni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa od 28.080.000,00 kuna.«.

Stavci 4. do 7. brišu se.

Članak 10.

U članku 21. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za stjecanje dionica društva za osiguranje na temelju kojih osoba posredno ili neposredno stječe kvalificirani udjel u društvu za osiguranje potrebno je odobrenje nadzornog tijela.

(2) Sve fizičke odnosno pravne osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički (namjeravani stjecatelj) koje su donijele odluku da posredno ili neposredno steknu kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da posredno ili neposredno dodatno povećaju svoj kvalificirani udjel u društvu za osiguranje na temelju čega bi njihov udjel u glasačkim pravima ili kapitalu bio 10% ili više, odnosno i manje od 10% ako postoji utjecaj na upravljanje društvom za osiguranje, ili jednak ili veći od 20%, 30% ili 50%, ili takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći, dužne su prije stjecanja kvalificiranog udjela podnijeti nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je za svako daljnje stjecanje dionica društva za osiguranje na osnovi kojih stječe ili prelazi 20%, 30% ili 50% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za osiguranje, odnosno ako bi društvo za osiguranje postalo njegovo društvo kćer, zatražiti odobrenje nadzornog tijela, odnosno podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »prethodno« dodaje se riječ: »pisano«.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji je postao stavak 4. dodaju se novi stavci 5. do 8. i stavci 9. do 13. koji glase:

»(5) Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela prestaje vrijediti ako namjeravani stjecatelj u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ne stekne udjel na koji se odobrenje odnosi, osim ako nadzorno tijelo nije u rješenju kojim odobrava namjeravano stjecanje odredilo krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti. Na zahtjev namjeravanog stjecatelja nadzorno tijelo može donijeti zaključak kojim će produžiti rok za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela.

(6) Ako se udjel kvalificiranog imatelja poveća zbog smanjenja kapitala društva za osiguranje ili zbog sličnog njegovog djelovanja na način da prelazi 10%, 20%, 30%, odnosno 50%, kvalificirani imatelj dužan je podnijeti zahtjev za daljnje stjecanje dionica u kapitalu ili glasačkim pravima u roku od 30 dana od dana kada je saznao ili morao saznati da se njegov udjel povećao zbog djelovanja društva za osiguranje. Ako to ne učini, na dio udjela za koji nema odobrenje za stjecanje nadzornog tijela primjenjuje se članak 24. ovoga Zakona.

(7) Iznimno, imatelj kvalificiranog udjela iz druge države članice nije obvezan prijaviti dosezanje granice od 30% udjela, u slučaju kad se prijavljuje za stjecanje 33% udjela. Imatelj kvalificiranog udjela iz druge države članice nije obvezan prijaviti smanjivanje udjela na granicu od 30%, u slučaju kad je imao prijavljeno smanjivanje na 33% udjela.

(8) Imatelj kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje može biti osoba:

1. koja u razdoblju od tri godine prije stjecanja članstva u društvu za osiguranje nije imala više od 10% udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje ili društvu za reosiguranje, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji, mirovinskom društvu, mirovinskom osiguravajućem društvu ili društvu za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

2. trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe,

3. koja nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak predstečajne nagodbe, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako nadzorno tijelo utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,

4. koja ne obavlja dužnost u državnoj službi, odnosno koja ne obavlja dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koja nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,

5. kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti nadzornog tijela ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država,

6. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti nadzornog tijela, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– kaznena djela iz zakona kojim se uređuju trgovačka društva, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.) i to:

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115.,

7. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz zakona drugih država članica i stranih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz stavka 8. točke 6. ovoga članka.

(9) Nadzorno tijelo propisat će pravilnikom dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

(10) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola nad poslovanjem društva za osiguranje, namjeravani stjecatelj je dužan zahtjevu priložiti i:

1. poslovnu strategiju društva za osiguranje u kojoj se stječe kvalificirani udio,

2. poslovni plan za iduće tri poslovne godine, koji uključuje projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,

3. planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi društva za osiguranje,

4. plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih internih akata društva za osiguranje i

5. plan aktivnosti na izmjeni postojeće ili uvođenju nove informacijske tehnologije društva za osiguranje.

(11) Nadzorno tijelo može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti od podnositelja zahtjeva da u roku iz članka 22. stavka 7. ili 8. ovoga Zakona dostavi i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici toga zakona.

(12) Nadzorno tijelo će pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ispitati primjerenost izvora sredstava kojima namjeravani stjecatelj namjerava steći kvalificirani udio društva za osiguranje.

(13) Nadzorno tijelo može radi pribavljanja informacija potrebnih za odlučivanje o davanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, obaviti provjeru podataka koje je dostavio stjecatelj kvalificiranog udjela.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 14. iza riječi: »pojedine« dodaje se riječ: »druge«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 15. iza riječi: »tijelom« dodaje se riječ: »druge«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 16. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 11.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo će u roku od dva dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela podnositelju zahtjeva izdati pisanu potvrdu o primitku tog zahtjeva i obavijestiti ga o danu isteka razdoblja procjene odnosno roka za provođenje postupka odlučivanja.

(2) Nadzorno tijelo će u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva provesti postupak odlučivanja o izdavanju odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Nakon donošenja odluke o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo će o tome u roku od dva dana, a u okviru roka iz stavka 2. ovoga članka, pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(4) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, nadzorno tijelo može postupiti sukladno članku 60.a ovoga Zakona.

(5) Ako je nadzorno tijelo zaprimilo dva ili više zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(6) Tijekom provođenja postupka odlučivanja, a u roku od 50 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo može pisanim putem zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatne informacije i dokumentaciju koja je potrebna za završetak procjene, odnosno odlučivanje o zahtjevu.

(7) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela dužan je dostaviti zatražene informacije i dokumentaciju u roku koji odredi nadzorno tijelo, a koji ne može biti duži od 20 dana.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nadzorno tijelo može odrediti rok iz stavka 7. ovoga članka do 30 dana u sljedećim slučajevima:

1. kada namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ima prebivalište ili sjedište u stranoj državi, odnosno kada podliježe zakonodavstvu strane države ili

2. kada je stjecatelj kvalificiranog udjela fizička ili pravna osoba koja prema odredbama ovoga Zakona, odnosno propisa države članice u kojoj je njezino prebivalište ili sjedište nije subjekt nadzora.

(9) Osoba koja je dobila odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela dužna je u roku od 8 dana od dana stjecanja kvalificiranog udjela o tome obavijestiti nadzorno tijelo.

(10) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija propisana pravilnikom iz članka 21. stavka 9. ovoga Zakona, odnosno dokumentacija iz članka 22. stavka 6. ovoga Zakona ako nadzorno tijelo zatraži dodatne informacije ili dokumentaciju.«.

Članak 12.

Iza članka 22. dodaju se naslovi i članci 22.a, 22.b i 22.c koji glase:

»Članak 22.a

(1) Pri odlučivanju o izdavanju prethodnog odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela nadzorno tijelo procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu stjecatelja,

2. ugledu, odgovarajućim sposobnostima i iskustvu bilo koje osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove društva za osiguranje,

3. financijskom stanju stjecatelja, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja društvo za osiguranje u kojem se stječe kvalificirani udio,

4. mogućnostima društva za osiguranje da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društvo za osiguranje strukturu koja omogućava provođenje djelotvornog nadzora, djelotvornu razmjenu informacija među nadležnim nadzornim tijelima i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima i

5. prema tome postoje li opravdani razlozi za sumnju, sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

(2) Nadzorno tijelo ne smije postavljati prethodne uvjete u vezi s visinom udjela koje stjecatelj namjerava steći niti smije procjenjivati zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela s osnova ekonomskih potreba tržišta.

(3) Nadzorno tijelo će detaljnije propisati kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela pravilnikom iz članka 21. ovoga Zakona.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 22.b

(1) Nadzorno tijelo donijet će rješenje kojim će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

1. ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne zadovoljava kriterije iz pravilnika iz članka 21. ovoga Zakona,

2. iz pravnog, odnosno financijskog položaja namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela ili zbog djelatnosti, odnosno poslova koje obavlja namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe ili zbog postupaka koje je namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela činio, proizlazi da bi moglo biti ugroženo poslovanje društva za osiguranje,

3. bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela moglo biti onemogućeno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje,

4. je stjecatelj kvalificiranog udjela dostavio netočne ili nepotpune podatke ili podatke koji dovode u zabludu, a ti su podaci bili značajni za donošenje rješenja o izdavanju odobrenja,

5. postoji osnovana sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.

(2) Nadzorno tijelo donijet će rješenje kojim će odbit zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela osobi iz strane države ako bi, uzimajući u obzir propise države te osobe, odnosno uzimajući u obzir praksu države te osobe glede primjene i izvršavanja tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano te zbog razloga propisanih stavkom 1. ovoga članka.

(3) Ako se nadzorno tijelo nakon završetka procjene odluči usprotiviti namjeravanom stjecanju, o tome će u pisanom obliku obavijestiti namjeravanog stjecatelja i navesti razloge za to u roku od dva dana, a prije kraja isteka razdoblja procjene i na taj način, a prije donošenja rješenja na temelju stavka 1. ovog članka, odnosno stavka 2. ovoga članka namjeravanom stjecatelju odrediti rok da se očituje o razlozima odbijanja.

Ukidanje i poništavanje rješenja o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela i pravne posljedice stjecanja kvalificiranog udjela bez odobrenja nadzornog tijela

Članak 22.c

(1) Nadzorno tijelo će poništiti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio odobrenje davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način.

(2) Nadzorno tijelo će ukinuti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

1. prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona na temelju kojih je izdano odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela,

2. imatelj kvalificiranog udjela krši svoje obveze, odnosno ne postupi sukladno rješenju nadzornog tijela ili tijela druge države članice odnosno strane države nadležnog za nadzor na konsolidiranoj osnovi kojim mu se nalaže otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti.

(3) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u društvu za osiguranje bez odobrenja nadzornog tijela dužna je u roku od 30 dana od dana stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje podnijeti zahtjev nadzornom tijelu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela. Do ishođenja odobrenja nadzornog tijela na tu osobu primjenjuje se članak 24. ovoga Zakona.

(4) Na kvalificiranog imatelja kojem je sukladno stavku 1. ovoga članka poništeno ili sukladno stavku 2. ovoga članka ukinuto odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela, primjenjuje se članak 24. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 23. stavku 1. riječ: »države« zamjenjuje se riječima: »druge države«.

Stavak 5. briše se.

Članak 14.

Iza članka 24.a dodaju se naslov i članci 24.b i 24.c koji glase:

»Pripajanje, spajanje i razdvajanje društva za osiguranje

Članak 24.b

(1) Društvo za osiguranje koje želi pripojiti drugo društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, odnosno drugu pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar dobiti odobrenje za to pripajanje od nadzornog tijela, a društvo za osiguranje koje se namjerava pripojiti drugom društvu za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje dužno je od nadzornog tijela dobiti odobrenje za pripajanje.

(2) Društva za osiguranje koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajanju u sudski registar dobiti odobrenje za spajanje od nadzornog tijela, a osnivač novog društva za osiguranje koje nastaje spajanjem društava za osiguranje mora dobiti dozvolu za obavljanje poslova osiguranja za novoosnovano društvo za osiguranje. Danom upisa novoosnovanog društva za osiguranje u sudski registar prestaju postojati društva za osiguranje koja se spajaju, a njihove dozvole za obavljanje poslova osiguranja prestaju važiti.

(3) Društva za osiguranje mogu se spajati s društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje samo ako su dobile odobrenja za spajanje nadležnih tijela svih sudionika u spajanju i ako tim spajanjem nastaje novo društvo za osiguranje.

(4) Društvo za osiguranje može se razdvojiti tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više novih društava za osiguranje osnovanih u tu svrhu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a prije upisa novih društava za osiguranje u sudski ili drugi odgovarajući registar dužno je od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje razdvajanja. Danom upisa novih društava za osiguranje u sudski ili drugi odgovarajući registar društvo za osiguranje koje se razdvaja prestaje postojati, a njegova odobrenja izdana od nadzornog tijela prestaju važiti.

(5) Društvo za osiguranje koje se razdvaja tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a koja već postoje, dužno je, prije upisa odluke o razdvajanju u sudski registar, od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje razdvajanja.

(6) Društvo za osiguranje može odvojiti jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenese na jedno ili više novih društava za osiguranje osnovanih u tu svrhu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, a prije upisa odluke o odvajanju u sudski registar dužno je od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje odvajanja.

(7) Društvo za osiguranje koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine tako da ih prenese na jedno ili više društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, ako već postoje, dužno je, prije upisa odluke o odvajanju u sudski registar, od nadzornog tijela dobiti odobrenje za provođenje odvajanja.

(8) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna suglasnost osiguranika.

(9) Društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je o preuzimanju ugovora o osiguranju obavijestiti ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja na području na kojem osiguranja koja su predmet preuzimanja pokrivaju rizike.

(10) Na pripajanje, spajanje i razdvajanje društva za osiguranje osim odredbi ovoga članka primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuju trgovačka društva u dijelu kojim se uređuju navedene statusne promjene.

(11) Nadzorno tijelo će pravilnikom propisati sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja propisanih ovim člankom.

Članak 24.c

(1) Nadzorno tijelo će kod donošenja odluke o zahtjevu za pripajanje iz članka 24.b stavka 1. ovoga Zakona voditi računa:

1. o očuvanju financijske stabilnosti društva kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje ili druga pravna osoba,

2. o poslovnom ugledu društva za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje,

3. o poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje,

4. o financijskoj stabilnosti društva za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje ili druga pravna osoba,

5. hoće li društvo za osiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje ili druga pravna osoba biti u mogućnosti nastaviti poslovati sukladno članku 17. ovog Zakona i drugim odredbama ovoga Zakona, posebno hoće li grupa osiguravatelja čijim članom postane društvo za osiguranje imati strukturu koja će ostaviti mogućnost provođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene podataka između nadležnih nadzornih tijela i odrediti raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela,

6. o sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma.

(2) Nadzorno tijelo će odbiti zahtjev za pripajanje iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka.

(3) Nadzorno tijelo će kod donošenja odluke o zahtjevu za spajanje iz članka 24.b ovoga Zakona na odgovarajući način primijeniti stavak 1. ovoga članka i odbiti zahtjev za spajanje ako nisu ispunjeni uvjeti za spajanje.

(4) Nadzorno tijelo će kod donošenja odluke o zahtjevu iz članka 24.b stavaka 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona na odgovarajući način primijeniti stavak 1. ovoga članka i odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje traženog odobrenja.

(5) Prije donošenja odluka na temelju stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka nadzorno tijelo mora podnositeljima zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje, spajanje, razdvajanje, odnosno odvajanje omogućiti da se očituju o razlozima odbijanja.«.

Članak 15.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave društva za osiguranje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,

2. ima poslovnu sposobnost, odnosno odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka,

3. ima dobar ugled, te za koju je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za osiguranje,

4. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za osiguranje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe, koje je brisano iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili kojem je doneseno rješenje o ukidanju rješenja o dozvoli, osim ako nadzorno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, pokretanje predstečajne nagodbe, brisanje iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili donošenje rješenja o ukidanju rješenja o dozvoli,

5. nad čijom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se, niti je proveden stečajni postupak odnosno nije pokrenut i ne vodi se postupak predstečajne nagodbe, osim ako nadzorno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje postupka predstečajne nagodbe,

6. nije bila razriješena dužnosti člana uprave društva za osiguranje rješenjem nadzornog tijela iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona,

7. kojoj nadzorno tijelo nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili ako je proteklo najmanje godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

8. ispunjava uvjete za člana uprave iz zakona kojim se uređuju trgovačka društva,

9. nije član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva niti član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama:

– drugog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje,

– mirovinskog osiguravajućeg društva,

– mirovinskog društva,

– depozitara,

– investicijskog društva,

– društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima,

– kreditne institucije,

– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja nadzornog tijela,

10. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti nadzornog tijela, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i stranih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela iz zakona koji uređuje trgovačka društva, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115.,

11. koja nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, članove nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija.

(2) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(3) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje ili pet godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za osiguranje.

(4) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(5) Prokurist društva za osiguranje ne smije biti prokurist, član uprave, niti član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama:

– drugog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje,

– mirovinskog osiguravajućeg društva,

– mirovinskog društva depozitara,

– investicijskog društva,

– društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima,

– kreditne institucije,

– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja nadzornog tijela.

(6) Iznimno od stavka 1. točke 9. i stavka 5. ovoga članka, član uprave i prokurist društva za osiguranje smije biti član nadzornog odbora u pravnim osobama navedenim u tim odredbama samo kada je to u skladu s člankom 32. stavkom 3. ovoga Zakona.«.

Članak 16.

U članku 28. stavku 1. riječ: »dioničkog« briše se.

U stavku 3. riječi: »i 2.« brišu se, a iza riječi: »Sadržaj« dodaju se riječi: »zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i«.

U stavku 4. druga rečenica briše se.

Stavak 9. briše se.

Članak 17.

Iza članka 28. dodaju se naslovi i članci 28.a i 28.b koji glase:

»Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 28.a

Nadzorno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane člankom 27. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona,

2. nadzorno tijelo raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može osnovano pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju društvom za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka i sukladno pravilima o organizacijskim zahtjevima iz ovoga Zakona,

3. su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu, ili su prešućeni podaci koji su bitni za odlučivanje o davanju odobrenja,

4. program vođenja poslova društva za osiguranje iz članka 28. ovoga Zakona i njegovo predstavljanje nadzorno tijelo ocijeni nezadovoljavajućim.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 28.b

(1) Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o odobrenju ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se rješenje o odobrenju odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane članstvo u upravi, s danom prestanka članstva,

3. osobi prestane radni odnos u društvu za osiguranje, s danom prestanka radnog odnosa.

(2) U slučajevima prestanka važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«.

Članak 18.

U članku 29. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su osigurati provođenje nadzornih mjera koje je naložilo nadzorno tijelo.

(8) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su osigurati da društvo za osiguranje posluje sukladno pravilima o upravljanju rizicima, a osobito su dužni:

1. uspostaviti točno utvrđene, jasne i dosljedne unutarnje odnose u vezi s odgovornošću, koji će osiguravati jasno razgraničavanje ovlasti i odgovornosti te sprječavati nastanak sukoba interesa i

2. odobriti i redovito preispitivati strategije i politike upravljanja rizicima.

(9) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su periodično, a najmanje jedanput godišnje, preispitati primjerenost postupaka i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, svoje zaključke dokumentirati i o njima obavijestiti nadzorni odbor.«.

Članak 19.

U članku 30. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. o svim mjerama nadzornog tijela i drugih nadzornih tijela koje su donesene u postupku nadzora nad društvom za osiguranje.«.

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. o prestanku obavljanja funkcije člana uprave i oduzimanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Član uprave društva za osiguranje dužan je neodgodivo pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva za osiguranje ako ima saznanja odnosno dokaze da drugi član uprave ne ispunjava svoje obveze ili poduzima radnje zbog čega može biti ugroženo poslovanje društva za osiguranje.

(4) Nadzorni odbor dužan je ispitati obavijest iz stavka 3. ovoga članka i poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti.«.

Članak 20.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo će ukinuti odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje u slučaju ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane članstvo u upravi, s danom prestanka članstva,

3. osobi prestane radni odnos s društvom za osiguranje, s danom prestanka radnog odnosa,

4. član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano,

5. je odobrenje izdano uslijed prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na drugi prijevaran način,

6. član uprave teže prekrši obveze člana uprave iz članaka 29. i 30. ovoga Zakona,

7. utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ili je opravdano za pretpostaviti da ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti s pažnjom dobrog stručnjaka,

8. član uprave nije osigurao odgovarajući sustav upravljanja iz članka 92. ovoga Zakona,

9. su ostvareni uvjeti iz članka 167. ovoga Zakona, u rješenju o imenovanju posebne uprave.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno u slučaju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, nadzorno tijelo može umjesto ukidanja rješenja, donijeti rješenje o privremenoj zabrani obavljanja funkcije člana uprave društva za osiguranje do otklanjanja nezakonitosti ili nepravilnosti, a najduže na rok od šest mjeseci. Ako u ostavljenom roku društvo za osiguranje odnosno član uprave kojemu je privremeno zabranjeno obavljanje te funkcije ne otkloni nezakonitost ili nepravilnost, nadzorno tijelo će donijeti rješenje kojim će ukinuti odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave tog člana uprave društva za osiguranje.«.

Članak 21.

U članku 32. stavku 1. točki 2. riječi: »drugom financijskom koncernu« brišu se.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. koja obavlja ključnu funkciju u društvu za osiguranje ili društvu koje je povezano s društvom za osiguranje.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zabrana iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka ne vrijedi za osobe koje su članovi nadzornog odbora, uprave ili prokuristi društva koje je vladajuće društvo nad društvom za osiguranje ili drugog vladajućeg društva u grupi osiguravatelja ili društva koje je predvodnik u horizontalnoj grupi.«.

Članak 22.

U članku 33. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 1. točaka 4., 5., 10. i 11. i stavka 2. ovoga Zakona,«.

U točki 3. riječ: »stavak« zamjenjuje se riječju: »stavka«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. joj nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo iz Republike Hrvatske, drugih država članica i stranih država nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili ako je proteklo najmanje godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,«.

Iza točke 4. dodaju se točke 5. i 6. koje glase:

»5. ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo u nadzoru nad vođenjem poslova društva za osiguranje,

6. koja nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo društva za osiguranje.«.

U stavku 2. riječ: »skupštine« zamjenjuje se riječima: »glavne skupštine«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. krši svoje dužnosti propisane ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona i statutom društva za osiguranje.«.

Članak 23.

U članku 35. stavku 1. točki 3. riječ: »skupštini« zamjenjuje se riječima: »glavnoj skupštini«.

U točki 4. riječ: »skupštini« zamjenjuje se riječima: »glavnoj skupštini«.

U stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. imenovanju člana uprave društva za osiguranje, kao i o svim informacijama koje mogu utjecati na ukidanje odnosno poništavanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave te o prestanku i razlozima prestanka mandata člana uprave.«.

Članak 24.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje mora prije upisa osnivanja u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.

(2) Za pripajanje spajanje i razdvajanje društva za osiguranje potrebno je prethodno dobiti odobrenje nadzornog tijela.

(3) Društvo za osiguranje mora prije osnivanja podružnice u stranoj državi dobiti dozvolu nadzornog tijela.

(4) Društvo za osiguranje mora prije prijenosa portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje dobiti odobrenje nadzornog tijela za taj prijenos, a društvo za osiguranje mora prije preuzimanja portfelja osiguranja dobiti odobrenje nadzornog tijela za to preuzimanje.«.

Članak 25.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) U zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja moraju se navesti vrste osiguranja unutar kojih će društvo za osiguranje pružati usluge osiguranja, a uz zahtjev se mora priložiti sljedeća dokumentacija:

1. statut društva za osiguranje s ispravom na temelju koje je statut usvojen (izjava članova),

2. popis članova koji su dioničari društva za osiguranje s informacijom o tome jesu li oni povezane osobe i o prirodi njihove povezanosti te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namijenjenih za uplatu temeljnoga kapitala društva za osiguranje,

3. popis kandidata za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje s njihovim izjavama da pristaju obavljati ove dužnosti i da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbama zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, odredbama ovoga Zakona i odredbama akta o osnivanju društva, za obavljanje tih funkcija,

4. isprave koje iskazuju financijski položaj svih dioničara koji su stjecatelji kvalificiranog udjela društva za osiguranje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, uključujući isprave koje potvrđuju da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

5. organizacijsku strukturu i poslovni plan društva za osiguranje za sljedećih pet poslovnih godina koji mora biti izrađen sukladno članku 63. ovoga Zakona,

6. opis sustava upravljanja rizicima,

7. ugovore o obavljanju izdvojenih poslova i ugovore o obavljanju ključnih funkcija sa dokumentacijom koja se sukladno odredbama ovoga Zakona dostavlja nadzornom tijelu prije izdvajanja poslova odnosno ključnih funkcija,

8. uvjete osiguranja za obvezna osiguranja u prometu, ako će društvo za osiguranje pružati usluge obveznih osiguranja u prometu,

9. potvrda ovlaštenog aktuara o tome je li društvo za osiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrstu i opseg poslova koje će obavljati.

(2) Nadzorno tijelo će ocijenit primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

1. poslovni ugled dioničara društva za osiguranje,

2. financijsku stabilnost dioničara društva za osiguranje,

3. mogućnost kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, od strane društva za osiguranje, a posebno postojanje strukture koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih tijela te mogućnost razgraničenja nadležnosti između više nadležnih tijela,

4. postojanje osnovane sumnje o počinjenju ili pokušaju počinjenja kaznenog djela pranja novca ili financiranja terorizma, prema propisima koji to uređuju, od strane društva za osiguranje.

(3) Kada su osim zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja nadzornom tijelu podneseni i zahtjevi za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela i zahtjevi za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, nadzorno tijelo će objediniti postupke o navedenim zahtjevima.

(4) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati dokumentaciju i informacije koje se moraju priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje.«.

Članak 26.

U članku 60. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Nadzorno tijelo će izdati dozvolu za obavljanje poslova osiguranja ako utvrdi da su na temelju zaprimljene dokumentacije i prikupljenih informacija zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. uvjet vezan za uplatu temeljnog kapitala društva za osiguranje,

2. uvjet financijske stabilnosti, primjerenosti i prikladnosti za obavljanje poslova od strane članova društva za osiguranje, članova uprave i nadzornog odbora, kao i svih povezanih osoba o kojima nadzorno tijelo ima saznanja,

3. uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, za sve članove uprave,

4. da je utvrđen ili barem učinjen vjerojatnim uvjet da članovi društva za osiguranje ispunjavaju ili da će prije početka obavljanja poslova ispunjavati organizacijske sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

5. da su osigurani uvjeti za poslovanje društva za osiguranje sukladno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno sukladno drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje te propisima donesenim na temelju tih zakona,

6. da je osnivački akt društva za osiguranje sukladan odredbama ovoga Zakona.

(6) O zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja nadzorno tijelo će odlučiti rješenjem u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.«.

Članak 27.

Iza članka 60. dodaju se naslov i članak 60.a koji glase:

»Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 60.a

(1) Nadzorno tijelo može zaključkom spojiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja sa sljedećim zahtjevima:

1. zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje,

2. zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje.

(2) Nadzorno tijelo će o zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odlučivati u jednom upravnom postupku i odluku donijeti u roku od 60 dana od primitka zadnjeg urednog zahtjeva.«.

Članak 28.

U članku 61. točka 8. briše se.

Članak 29.

U članku 63. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »točke 1.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,«.

Članak 30.

U članku 65.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje je dužno promidžbene informacije koje sadrže podatke o financijskom stanju, položaju na tržištu i rezultatima poslovanja tog društva za osiguranje, prije objave, dostaviti nadzornom tijelu na odobrenje.«.

Članak 31.

U članku 65.c stavku 2. iza riječi: »holdinga« zarez i riječ: »koncerna« brišu se.

Članak 32.

U članku 66. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ima dobar ugled, poslovnu sposobnost i najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju aktuarskih poslova,«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) iz:

– glave XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glave XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glave XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ: »države« zamjenjuje se riječima: »druge države«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. u točki 3. broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavak 7. koji je postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Nadzor nad ovlaštenim aktuarima obavlja nadzorno tijelo. Na nadzor nad ovlaštenim aktuarima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 156., članka 157.a, članka 157.e, članka 158. stavka 5., članka 160., članka 161., članka 164. i članka 165. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 33.

U članku 68. stavku 1. točki 3. iza riječi: »osiguranju« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u skladu s poslovima aktuarske funkcije iz članka 92.f stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona«.

U stavku 3. iza riječi: »aktuaru« dodaju se riječi: »osigurati uvjete za učinkovito obavljanje poslova te«.

U stavku 4. iza riječi: »imenovanog« dodaju se riječi: »ovlaštenog aktuara«, a iza riječi: »negativno mišljenje« dodaje se riječ: »imenovanog«.

Članak 34.

U nazivu odjeljka III.4 iznad članka 70. iza riječi: »PRIJENOS« dodaju se riječi: »I PREUZIMANJE«.

U naslovu iznad članka 70. iza riječi: »prijenos« dodaju se riječi: »i preuzimanje«.

U članku 70. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Portfelj osiguranja može se prenijeti na društvo za osiguranje preuzimatelja kada društvo za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja dobije odobrenje nadzornog tijela za taj prijenos, a društvo za osiguranje preuzimatelj dobije odobrenje nadzornog tijela za preuzimanje tog portfelja osiguranja.«.

U stavku 5. točki 3. iza riječi: »osiguranje« dodaje se riječ: »druge«.

U točki 5. iza riječi: »podružnice u« dodaje se riječ: »drugoj«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Društvo za osiguranje dužno je portfelj osiguranja prenijeti na društvo za osiguranje preuzimatelja u roku propisanom odredbama ugovora o prijenosu i preuzimanju portfelja. Taj rok ne smije biti duži od tri mjeseca od dana primitka odobrenja za prijenos portfelja od nadzornog tijela.«.

U stavku 7. iza riječi: »prijenos« dodaju se riječi: »odnosno preuzimanje«.

Stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Društvo za osiguranje dužno je u roku od 30 dana od dana prijenosa portfelja nadzornom tijelu podnijeti izjavu da je sukladno odredbama ugovora o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja portfelj osiguranja prenesen na društvo za osiguranje preuzimatelja, a društvo za osiguranje koje je preuzelo portfelj osiguranja izjavu da je preuzelo taj portfelj osiguranja.

(9) Ako društva za osiguranje ne postupe sukladno stavku 8. ovoga članka, odnosno ako iz podnesenih dokaza nije vidljivo da je izvršen prijenos i preuzimanje portfelja, nadzorno tijelo donijet će odluku o prestanku važenja odobrenja za prijenos i preuzimanje portfelja.«.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Ako nadzorno tijelo donese odluku iz stavka 9. ovoga članka ugovor o prijenosu i preuzimanju portfelja ne proizvodi pravne učinke.

(11) Društvo za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja dužno je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nadzornom tijelu izjavu namjerava li nakon prijenosa portfelja i dalje pružati usluge osiguranja u vrstama osiguranja iz kojih prenosi portfelj osiguranja ili prestaje s obavljanjem poslova osiguranja u toj vrsti odnosno vrstama osiguranja.«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 71. mijenja se i glasi: »Zahtjev za izdavanje odobrenja prijenos, odnosno za preuzimanje portfelja osiguranja«.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja podnosi nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje, a društvo za osiguranje koje preuzima taj portfelj osiguranja podnosi nadzornom tijelu zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje tog portfelja osiguranja. Društva za osiguranje zahtjeve iz ovoga stavka nadzornom tijelu podnose zajedno, a nadzorno tijelo o navedenim zahtjevima vodi jedan upravni postupak.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja i zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka moraju priložiti:

1. popis ugovora o osiguranju prema pojedinim vrstama osiguranja koji su predmet prijenosa uz opće uvjete za ta osiguranja te izračune pričuva za ta osiguranja i popis ugovora o osiguranju koji pokrivaju rizike izvan Republike Hrvatske s navedenim mjestom rizika ako je to moguće odrediti odnosno izjavu uprave društva za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja da ugovori osiguranja koji su predmet prijenosa ne pokrivaju rizike izvan područja Republike Hrvatske,

2. mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara društva za osiguranje koje prenosi portfelj o oblikovanju tehničkih pričuva za taj portfelj osiguranja,

3. popis imovine za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve koja je predmet prijenosa, uz navođenje njezine vrijednosti te podatke na temelju kojih je izvršen izračun te vrijednosti,

4. mišljenje ovlaštenog revizora o stanju i strukturi ulaganja te vrednovanju imovine za pokriće tehničke, odnosno matematičke pričuve te usklađenost navedenog ulaganja s odredbama ovoga Zakona i njegovim podzakonskim aktima,

5. u slučaju iz članka 70. stavka 5. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, izmjenu poslovnog plana društva za osiguranje preuzimatelja koja je nužna radi preuzimanja portfelja osiguranja,

6. ugovor o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja koji sadrži odredbu da je sastavni dio tog ugovora dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka te da taj ugovor proizvodi pravne učinke pod uvjetom izdavanja odobrenja nadzornog tijela za prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja odnosno pod uvjetom da nadzorno tijelo nije donijelo odluku iz članka 70. stavka 9. ovoga Zakona.

(3) Ugovorom o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja ugovorne strane mogu ugovoriti prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja bez prijenosa imovine za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve ili uz prijenos dijela te imovine, ako društvo za osiguranje koje preuzima portfelj osiguranja nadzornom tijelu dostavi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja izjavu da raspolaže imovinom za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovinom za pokriće matematičke pričuve za taj portfelj osiguranja iz koje će podmiriti obveze iz preuzetih ugovora o osiguranju. U tom slučaju društvo za osiguranje koje preuzima portfelj osiguranja dužno je nadzornom tijelu dostaviti popis te imovine, podatke o njezinoj vrijednosti te podatke na temelju kojih je izvršen izračun te vrijednosti s mišljenjem ovlaštenog revizora da je ta imovina dovoljna za izvršenje obveza iz preuzetih ugovora osiguranja.

(4) Društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je o prijenosu portfelja osiguranja obavijestiti ugovaratelje osiguranja odnosno osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja.

(5) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna suglasnost osiguranika.«.

Članak 36.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo donijet će odluku kojom će izdati odobrenje za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 71. ovoga Zakona.

(2) Nadzorno tijelo donijet će odluku kojom će odbit zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja ako društvo za osiguranje preuzimatelj nema dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u vrstama osiguranja koje su predmet prijenosa, odnosno ako bi zbog preuzimanja portfelja osiguranja bilo ugroženo poslovanje društva za osiguranje preuzimatelja sukladno pravilima o upravljanju rizicima ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih bi bili ugroženi interesi osiguranika.

(3) Ako društvo za osiguranje prenosi portfelj osiguranja na podružnicu u drugoj državi članici, nadzorno tijelo dužno je prije izdavanja odobrenja za prijenos portfelja osiguranja zatražiti suglasnost o prijenosu portfelja osiguranja nadležnoga nadzornog tijela te države članice. Ako nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za suglasnost ne dostavi suglasnost, smatra se da je suglasno s prijenosom portfelja osiguranja.

(4) U slučaju iz članka 70. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona, nadzorno tijelo izdat će odobrenje za prijenos ugovora o osiguranju samo u slučaju ako nadležno tijelo te države članice izda potvrdu da će društvo za osiguranje te države članice i nakon preuzimanja portfelja osiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala.

(5) Ako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka osiguranje pokriva rizike i u drugoj državi članici, nadzorno tijelo može izdati odobrenje za prijenos portfelja osiguranja samo u slučaju ako nadležno nadzorno tijelo te države članice dostavi suglasnost. Ako nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za suglasnost ne dostavi suglasnost, smatra se da je suglasno s prijenosom portfelja osiguranja.

(6) Stavak 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na prijenos portfelja osiguranja na podružnicu društva za osiguranje Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj.

(7) Ako je stranom društvu za osiguranje za prijenos portfelja osiguranja svoje podružnice u državi članici potrebna suglasnost nadzornog tijela za prijenos portfelja osiguranja, nadzorno tijelo dužno je odlučiti o njezinom izdavanju.

(8) Ako društvo za osiguranje druge države članice prenosi portfelj osiguranja na svoju podružnicu u Republici Hrvatskoj, nadzorno tijelo dužno je o mogućim prigovorima protiv prijenosa obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za izdavanje suglasnosti za prijenos portfelja osiguranja.

(9) Ako je za prijenos portfelja osiguranja društva za osiguranje druge države članice potrebna potvrda nadzornog tijela u smislu stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo dužno je izdati odgovarajuću potvrdu, odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za izdavanje takve potvrde.

(10) Ako društvo za osiguranje druge države članice prenosi portfelj osiguranja na društvo za osiguranje treće države članice, a osiguranja koja su predmetom prijenosa pokrivaju i rizike u Republici Hrvatskoj, nadzorno tijelo može odbiti suglasnost u smislu stavka 5. ovoga članka, ako bi prijenosom portfelja osiguranja bili ugroženi interesi osiguranika. Nadzorno tijelo dužno je o odbijanju izdavanja suglasnosti odlučiti u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti nadležnog nadzornog tijela druge države članice o namjeravanom prijenosu.«.

Članak 37.

Naziv odjeljka III.5 iznad članka 73. mijenja se i glasi: »III.5 IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA«.

Naslov iznad članka 73. mijenja se i glasi: »Izdvajanje poslova ili izdvajanje funkcija«.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje može izdvojiti poslove ili funkcije sklapanjem pisanog ugovora s pružateljem usluga u skladu s kojim pružatelj usluga izravno ili neizravno obavlja poslove ili funkcije društva za osiguranje.

(2) Društvo za osiguranje odgovara u potpunosti za izdvojene poslove ili funkcije.

(3) Izdvajanje poslova ili funkcija provodi se iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova vodeći računa o veličini društva za osiguranje.

(4) Pružatelj usluga koji obavlja izravno ili neizravno poslove ili funkcije društva za osiguranje mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova ili funkcija te ovlaštene osobe koje imaju dobar ugled, stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje poslova, odnosno funkcija.

(5) Društvo za osiguranje ne smije izdvojiti poslove ili funkcije ako bi to dovelo do:

1. ugrožavanja poslovanja društva za osiguranje,

2. značajnog pogoršanja kvalitete sustava upravljanja društva za osiguranje,

3. neopravdanog povećanja operativnog rizika,

4. onemogućavanja ili otežavanja nadzornog tijela u provođenju nadzora,

5. neispunjavanja obveza prema osiguranicima, ugovarateljima osiguranja i korisnicima iz ugovora o osiguranju ili ugrožavanje njihovih interesa,

6. nastanka sukoba interesa pružatelja usluga i društva za osiguranje.

(6) Društvo za osiguranje dužno je prije izdvajanja poslova odnosno funkcija obavijestiti nadzorno tijelo i obavještavati ga o svim naknadnim značajnim promjenama s obzirom na obavljanje tih poslova odnosno funkcija.

(7) Društvo za osiguranje mora prestati s izdvajanjem poslova ili funkcija ako bi isto dovelo do posljedica iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Društvu za osiguranje mora biti omogućeno da u bilo kojem trenutku može pružatelju usluge dati daljnju uputu ili raskinuti ugovor o izdvajanju poslova ili funkcija kada je to u interesu društva za osiguranje.

(9) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati uvjete za izdvajanje poslova ili funkcija i izvještavanje nadzornog tijela.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 74. i članak 74. brišu se.

Članak 39.

U naslovu iznad članka 75. iza riječi: »poslova« dodaju se riječi: »ili funkcija«.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona o nadzoru nad društvima za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na nadzor nad pružateljem usluga koji obavlja izdvojene poslove odnosno funkciju.

(2) Društvo za osiguranje dužno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo ispunjenje sljedećih uvjeta:

1. pružatelj usluga mora surađivati s nadzornim tijelom u vezi s izdvojenim poslovima odnosno funkcijom,

2. društvo za osiguranje, revizorsko društvo i nadzorno tijelo moraju imati učinkovit pristup podacima koji se odnose na izdvojene poslove ili funkcije,

3. nadzorno tijelo mora imati učinkovit pristup poslovnim prostorijama pružatelja usluga i mora moći ostvariti to pravo pristupa.

(3) Društvo za osiguranje mora nadzornom tijelu, na njegov zahtjev, predočiti sve podatke o pravnom i financijskom stanju te o poslovanju pružatelja usluge te dokazati da je pružatelj usluge izabran primjenom dužne pažnje i da društvo za osiguranje može u svako doba nadzirati obavljanje izdvojenih poslova ili funkcija.

(4) Ako je društvo za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici izdvojilo poslove ili funkcije pružatelju usluga na području Republike Hrvatske, nadležno nadzorno tijelo te države članice može:

1. obaviti neposredni nadzor nad pružateljem usluga u prostorijama pružatelja usluga, samostalno ili posredstvom osobe koju je ono ovlastilo, nakon što prethodno o tome obavijesti nadzorno tijelo ili

2. zatražiti od nadzornog tijela da obavi neposredni nadzor nad pružateljem usluga.

(5) Ako je društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izdvojilo poslove ili funkcije pružatelju usluge na području druge države članice, nadzorno tijelo može:

1. obaviti neposredni nadzor nad pružateljem usluga na području te države članice nakon što prethodno obavijesti nadležno nadzorno tijelo te države članice u kojoj se nalazi pružatelj usluga ili

2. zatražiti od nadležnoga nadzornog tijela druge države članice u kojoj se nalazi pružatelj usluga da obavi neposredni nadzor nad pružateljem usluga.«.

Članak 40.

U naslovu iznad članka 76. iza riječi: »osiguranja u« dodaje se riječ: »drugoj«.

U članku 76. iza riječi: »području« dodaje se riječ: »druge«.

Članak 41.

U naslovu iznad članka 77. iza riječi: »reosiguranja u« dodaje se riječ: »drugoj«.

Članak 42.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje, koje namjerava poslove osiguranja neposredno obavljati u drugoj državi članici, prethodno mora o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i pritom navesti vrste osiguranja u kojima će osiguravati rizike.

(2) U roku od 30 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze u kojoj društvo za osiguranje namjerava obavljati poslove osiguranja, odnosno dostaviti obavijest iz stavka 1. ovoga članka i:

1. izjavu da društvo za osiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,

2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja,

3. vrste rizika koje društvo za osiguranje namjerava osiguravati u državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze.

(3) Nadzorno tijelo će o izvršenoj obvezi iz stavka 2. ovoga članka istodobno obavijestiti i društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako nadzorno tijelo podatke iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi nadležnom nadzornom tijelu u roku iz stavka 2. ovoga članka, dužno je donijeti rješenje kojim odbija dostaviti podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze.

(5) Društvo za osiguranje može početi obavljati poslove osiguranja nakon što je primilo obavijest iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, kako bi nadležno nadzorno tijelo te države članice moglo izvršiti svoje obveze sukladno odredbama ovoga članka.

(7) Društvo za osiguranje obvezno je postati članom nacionalnoga ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda druge države članice nakon primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, a prije nego što počne neposredno obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu.«.

Članak 43.

Naziv odjeljka III.7 iznad članka 82. mijenja se i glasi: »III.7 SLOBODNO OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO POSLOVA REOSIGURANJA DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE«.

U naslovu iznad članka 82. iza riječi: »reosiguranje« dodaje se riječ: »druge«.

U članku 82. stavku 1. iza riječi: »koje u« dodaje se riječ: »drugoj«.

U stavku 4. riječ: »države« zamjenjuje se riječima: »druge države«.

U stavku 5. riječ: »države« zamjenjuje se riječima: »druge države«.

Članak 44.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje iz druge države članice može na području Republike Hrvatske početi neposredno obavljati poslove osiguranja na dan kad ga nadležno nadzorno tijelo države članice društva za osiguranje, obavijesti da je podatke iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona proslijedilo nadzornom tijelu, odnosno pod uvjetima iz stavka 7. ovoga članka i članka 78. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(2) Podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice može početi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja u Republici Hrvatskoj u roku od tri mjeseca od dana kada nadzorno tijelo primi obavijest nadležnoga nadzornog tijela te države članice iz članka 77. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona, odnosno pod uvjetima iz stavka 7. ovoga članka i članka 77. stavka 7. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju ako postoje razlozi zaštite javnog interesa, potrebno je odrediti dodatne uvjete za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja putem podružnice, a nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u roku od dva mjeseca i istodobno o tome obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

(4) Nakon primitka obavijesti nadležnoga nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka ili u slučaju ako ta obavijest nije primljena niti nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka podružnicu se može osnovati i započeti s poslovanjem.

(5) Na promjenu vrsta osiguranja unutar kojih podružnica druge države članice želi obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja na odgovarajući način se primjenjuju stavci 2. do 4. ovoga članka.

(6) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje druge države članice dužno je prestati obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja u Republici Hrvatskoj ako nastupi neka od sljedećih okolnosti:

1. nadležno nadzorno tijelo države članice zaključi da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje države članice ne raspolaže s propisanim kapitalom za daljnje obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,

2. prestane vrijediti dozvola društva za osiguranje, odnosno reosiguranje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno reosiguranja,

3. podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje države članice ne ispunjava uvjete iz stavaka 2. do 4. ovoga članka.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje druge države članice može početi obavljati poslove obveznih osiguranja samo ako prethodno obavijesti nadzorno tijelo o općim i posebnim uvjetima osiguranja. Poslove obveznih osiguranja u prometu društvo za osiguranje druge države članice može početi obavljati samo ako prethodno dostavi nadzornom tijelu:

1. opće i posebne uvjete osiguranja,

2. dokaz o članstvu u Hrvatskom uredu za osiguranje i da je postao obveznik uplate doprinosa za Garancijski fond Hrvatskog ureda za osiguranje,

3. odgovarajuće podatke o ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta imenovanom sukladno propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja u prometu.

(8) Ako nadzorno tijelo utvrdi da uvjeti osiguranja iz stavka 7. ovoga članka nisu sukladni propisima, donijet će mjeru za društvo za osiguranje druge države članice da ih izmjeni sukladno propisima.

(9) Ako društvo za osiguranje druge države članice ne postupi sukladno mjeri iz stavka 8. ovoga članka, u roku koji je tom mjerom utvrđen, nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo tog društva za osiguranje.

(10) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti nadzorno tijelo i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije 30 dana prije nastanka takve promjene, tako da bi nadležno nadzorno tijelo države članice moglo izvršiti svoje obveze sukladno odredbama ovoga članka.

(11) Nadzorno tijelo ovlašteno je zahtijevati dostavu podataka na hrvatskom jeziku.

(12) Društvo za osiguranje druge države članice obvezno je postati članom Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda u Republici Hrvatskoj nakon što primi obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a prije nego što počne neposredno obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu na području Republike Hrvatske.

(13) Na društvo za osiguranje iz druge države članice koje neposredno ili preko podružnice pruža usluge osiguranja na području Republike Hrvatske na odgovarajući se način primjenjuju i:

1. propisi kojima se reguliraju obvezna osiguranja iz članka 13. ovoga Zakona,

2. propisi u Republici Hrvatskoj koji se odnose na obvezu čuvanja poslovne tajne, zaštitu potrošača te propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Članak 45.

U naslovu iznad članka 84. iza riječi: »društava za reosiguranje« dodaje se riječ: »druge«.

U članku 84. stavku 1. iza riječi: »društvom za reosiguranje« dodaje se riječ: »druge«.

U stavku 3. riječ: »nadležnosti« zamjenjuje se riječju: »ovlasti«.

U stavku 4. iza riječi: »reosiguranje« dodaje se riječ: »druge«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od stavaka 1. do 4. ovoga članka, nadzorno tijelo može obaviti provjeru poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje druge države članice na području Republike Hrvatske sukladno odredbama glave X.1. ovoga Zakona radi provjere usklađenosti njegovog poslovanja s propisima Republike Hrvatske koji se na njega primjenjuju. Kad nadzorno tijelo utvrdi da društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje ima podružnicu ili koje obavlja djelatnost u skladu sa slobodom pružanja usluga u Republici Hrvatskoj nije usklađeno s propisima Republike Hrvatske koji se na njega primjenjuju, nadzorno tijelo će postupiti u skladu s člankom 85. ovoga Zakona.«.

U stavku 6. riječi: »imenuje kao posrednike« zamjenjuju se riječju: »ovlastilo«.

Članak 46.

Naslov iznad članka 85. mijenja se i glasi: »Mjere nadzora nad društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje druge države članice.«

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo može izreći odgovarajuće nadzorne mjere iz članka 159. ovoga Zakona, ako društvo za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice na području Republike Hrvatske krši članak 82. stavak 2. ovoga Zakona, članak 83. stavak 13. ovoga Zakona i druge propise kojima je uređeno poslovanje društava za osiguranje.

(2) Ako društvo za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice u roku određenom rješenjem nadzornog tijela ne postupi sukladno rješenju iz stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo će o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te matične države članice.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 162. stavka 2. ovoga Zakona, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje zbog nezakonitosti i nepravilnosti počinjenih na području Republike Hrvatske izreći i dodatnu mjeru zabrane sklapanja novih ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju.

(4) Prije izricanja mjere iz stavka 3. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo matične države članice.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje druge države članice izreći privremenu zabranu sklapanja novih ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju, a da prethodno nije obavijestilo nadležno nadzorno tijelo matične države članice ako to, radi zaštite osiguranika, nije moguće odgađati.

(6) Nadzorno tijelo dužno je o mjeri iz stavka 5. ovoga članka neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice, EIOPA-u i Europsku komisiju.

(7) Ovaj članak na odgovarajući način primjenjuje se i na podružnicu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje druge države članice, koja na području Republike Hrvatske obavlja poslove osiguranja, ako krši članak 82. stavak 2. i članak 83. stavak 13. ovoga Zakona.«.

Članak 47.

U članku 87. stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »U zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice strano društvo za osiguranje mora navesti u kojim vrstama osiguranja će pružati usluge osiguranja, a uz zahtjev mora priložiti:«.

U stavku 4. broj: »61.« zamjenjuje se brojem: »62.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Na ukidanje odnosno poništavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ukidanju odnosno poništavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja.

(8) Strano društvo za osiguranje koje na području Republike Hrvatske obavlja poslove preko podružnice na temelju dozvole iz ovoga članka dužno je poslovati osim u skladu s člankom 86. stavkom 3. ovoga Zakona i u skladu s člankom 83. stavkom 13. ovoga Zakona.«.

Članak 48.

U članku 88. stavku 2. podstavku 1. riječi: »stavka 1.« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Na podružnicu društva za osiguranje Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuje članak 83. stavak 13., članak 86. stavci 3. i 4. i članak 87. stavak 7. ovoga Zakona.«.

Članak 49.

U članku 89. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju pisano, putem pošte ili elektroničke pošte, obavijestiti ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. pravu na opoziv ponude za sklapanje ugovora za osiguranje te o pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o osiguranju pri čemu ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti osiguratelja o sklapanju ugovora zbog čega ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju životnog osiguranja obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku te sadržavati i sljedeće podatke o:

1. osnovici, mjerilima te uvjetima za sudjelovanje u dobiti te pravu na isplatu pripisane dobiti u svim slučajevima isplate,

2. tablicama otkupne vrijednosti i tablicama kapitaliziranih svota po godinama trajanja osiguranja,

3. pravima na otkup i kapitalizaciju ugovora o životnom osiguranju i pravima iz takvog osiguranja,«.

U stavku 3. riječi: »vezanih za jedinice investicijskih fondova« zamjenjuju se riječima: »kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja«.

Članak 50.

U članku 90. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo za osiguranje dužno je jednom godišnje pisano obavijestiti ugovaratelja osiguranja o stanju sudjelovanja u dobiti odnosno ako se radi o osiguranjima kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja o vrijednosti imovine po polici osiguranja sukladno članku 124. ovoga Zakona.«.

Članak 51.

Naziv GLAVE IV. iznad članka 92. mijenja se i glasi: »SUSTAV UPRAVLJANJA«.

Naslov iznad članka 92. mijenja se i glasi: »Opće odredbe«.

U članku 92. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti učinkovit sustav upravljanja koji osigurava upravljanje poslovima pažnjom dobrog stručnjaka, donositi, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost poslova društva za osiguranje, učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i odgovarajuću preglednu organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje podjelu odgovornosti i dodjeljuje funkcije, tako da se izbjegava sukob interesa,

2. mjere i postupke internog izvješćivanja i dostave informacija na svim relevantnim razinama društva za osiguranje, kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama,

3. pisane politike i postupke koji se odnose na upravljanje rizicima, unutarnju kontrolu s praćenjem usklađenosti s relevantnim propisima, unutarnju reviziju i, prema potrebi izdvajanje poslova, a koji se pregledavaju najmanje jedanput godišnje i odobrena su od strane uprave društva za osiguranje,

4. pisane politike nagrađivanja u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima,

5. mjere i postupke kojima će osiguravati da zaposlenici društva za osiguranje poštuju postupke za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti,

6. evidencije unutarnje organizacije, svih internih akata, kao i njihovih izmjena,

7. evidencije pritužbi osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju,

8. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja zaposlenika, primjerenog opisu poslova koje zaposlenik obavlja,

9. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva za osiguranje sukladno svim važećim računovodstvenim propisima,

10. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka,

11. mjere i postupke za očuvanje sigurnosti, cjelovitosti i povjerljivosti informacija,

12. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja, kao i planove za slučaj nepredviđenih okolnosti,

13. sredstva, metode i ovlasti za provjeravanje sustava upravljanja i za vrednovanje novonastalih rizika koji bi mogli utjecati na financijsku stabilnost društva za osiguranje,

14. sustav, politike i postupke sprječavanja sukoba interesa.«.

Članak 52.

Iza članka 92. dodaju se naslovi i članci 92.a do 92.h koji glase:

»Ključne funkcije unutar sustava upravljanja

Članak 92.a

(1) Društvo za osiguranje je dužno u okviru sustava upravljanja, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost svog poslovanja, ustrojiti sljedeće ključne funkcije:

1. funkciju upravljanja rizicima,

2. funkciju praćenja usklađenosti,

3. funkciju unutarnje revizije i

4. aktuarsku funkciju.

(2) Ključnu funkciju iz stavka 1. ovoga članka može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. znanje hrvatskog jezika,

2. ima poslovnu sposobnost odnosno odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za vođenje povjerenih poslova pažnjom dobrog stručnjaka,

3. ima dobar ugled,

4. nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) iz:

− glave XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

− glave XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

− glave XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

− kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:

− glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

− glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

− glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

5. nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz zakona drugih država članica i stranih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz stavka 2. točke 4. ovoga članka.

(3) Nadzorno tijelo će pravilnikom detaljnije propisati dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje ključne funkcije.

(4) Društvo za osiguranje s manjim opsegom poslovanja može dopustiti, izuzev funkcije unutarnje revizije, jednoj osobi ili organizacijskoj jedinici obavljanje više ključnih funkcija.

(5) Društvo za osiguranje dužno je pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana o imenovanju osoba koje obavljaju ključne funkcije u društvu za osiguranje te o svim informacijama koje utječu na njihov poslovni ugled i iskustvo te o prestanku i razlozima prestanka obavljanja ključne funkcije.

Sustav upravljanja rizicima i funkcija upravljanja rizicima

Članak 92.b

(1) Sustav upravljanja rizicima obuhvaća strategije, procese i postupke izvješćivanja nužne za identificiranje, mjerenje, praćenje, upravljanje rizicima te kontinuirano izvještavanje na pojedinačnoj i grupnoj osnovi, o rizicima kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju te o međusobnoj ovisnosti tih rizika, a podliježe redovitom pregledu unutarnje kontrole.

(2) Sustav upravljanja rizicima u društvu za osiguranje mora biti učinkovit i dobro integriran u organizacijsku strukturu i postupke donošenja odluka društva za osiguranje uzimajući u obzir osobe koje upravljaju društvom ili obavljaju druge ključne funkcije.

(3) Sustav upravljanja rizicima obuhvaća najmanje sljedeća područja:

1. preuzimanje rizika i oblikovanje pričuva,

2. upravljanje imovinom i obvezama,

3. ulaganja, posebno izvedenice i instrumente usporedive složenosti,

4. upravljanje rizikom likvidnosti i koncentracijskim rizikom,

5. upravljanje operativnim rizikom,

6. reosiguranje i druge tehnike smanjenja rizika.

(4) Društvo za osiguranje je dužno propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne politike i postupke najmanje za područja navedena u stavku 3. ovoga članka.

(5) Društvo za osiguranje dužno je ustrojiti funkciju upravljanja rizicima koja je strukturirana na način koji olakšava provedbu sustava upravljanja rizicima.

(6) Usvojenu strategiju i politike upravljanja rizicima društvo za osiguranje je dužno na zahtjev nadzornog tijela dostaviti bez odgode.

(7) Uprava društva za osiguranje odgovorna je za proces upravljanja rizicima, a u provođenju moraju sudjelovati svi zaposlenici društva za osiguranje.

(8) Sustav upravljanja rizicima propisan ovim člankom detaljnije će propisati nadzorno tijelo.

Vlastita procjena rizika i solventnosti

Članak 92.c

(1) U sklopu sustava upravljanja rizicima društvo za osiguranje obavlja vlastitu procjenu rizika i solventnosti, koja je sastavni dio poslovne strategije i uzima se u obzir pri donošenju strateških odluka društva za osiguranje.

(2) Vlastita procjena rizika i solventnosti iz stavka 1. ovoga članka ne služi za izračun kapitalnih zahtjeva, a obuhvaća najmanje sljedeće:

1. ukupne potrebe solventnosti uzimajući u obzir specifični profil rizičnosti, odobrena ograničenja dozvoljenih rizika te poslovnu strategiju društva za osiguranje,

2. usklađenost, na kontinuiranoj osnovi, s kapitalnim zahtjevima i zahtjevima u svezi s tehničkim pričuvama,

3. značaj u kojemu profil rizičnosti tog društva za osiguranje odstupa od pretpostavki na kojima se temelji izračun kapitalnih zahtjeva.

(3) Društvo za osiguranje, u smislu stavka 2. točke 1. ovoga članka, uspostavlja postupke koji su razmjerni prirodi, opsegu i složenosti rizika prisutnih u njegovom poslovanju i koji mu omogućavaju primjereno utvrđivanje i procjenu rizika s kojima se kratkoročno i dugoročno suočava te kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo.

(4) Nadzorno tijelo detaljnije propisuje način obavljanja i opseg tržišta po kojem društvo za osiguranje podliježe obvezi sukladno ovom članku, kao i rokove izvješćivanja nadzornog tijela o rezultatima svake vlastite procjene rizika i solventnosti.

Unutarnja kontrola i funkcija praćenja usklađenosti

Članak 92.d

(1) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti učinkovit sustav unutarnje kontrole koji uključuje najmanje administrativne i računovodstvene postupke, okvir unutarnje kontrole, primjerene sustave izvješćivanja na svim razinama društva za osiguranje te funkciju praćenja usklađenosti.

(2) Funkcija praćenja usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka uključuje savjetovanje uprave i nadzornog odbora o usklađenosti s ovim Zakonom i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje, a uključuje i procjenu mogućeg učinka promjena u pravnom okružju na poslovanje predmetnog društva te utvrđivanje i procjenu rizika usklađenosti.

Funkcija unutarnje revizije

Članak 92.e

Društvo za osiguranje dužno je ustrojiti učinkovitu funkciju unutarnje revizije sukladno glavi VIII. ovoga Zakona koja uključuje ocjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole i drugih elemenata sustava upravljanja.

Aktuarska funkcija

Članak 92.f

(1) Društvo za osiguranje dužno je ustrojiti učinkovitu aktuarsku funkciju koja:

1. koordinira izračun tehničkih pričuva,

2. osigurava primjerenost metodologija, modela i pretpostavki na kojima se temelji izračun tehničkih pričuva,

3. procjenjuje dostatnost i kvalitetu podataka koji se upotrebljavaju u izračunu tehničkih pričuva,

4. uspoređuje pretpostavke na kojima se temelji izračun tehničkih pričuva s iskustvom,

5. obavještava upravu i nadzorni odbor društva za osiguranje te nadzorno tijelo o pouzdanosti i primjerenosti izračuna tehničkih pričuva,

6. nadzire izračun tehničkih pričuva u slučajevima kada nema dovoljno podataka odgovarajuće kvalitete za primjenu pouzdane aktuarske metode,

7. daje mišljenje o cjelokupnoj politici preuzimanja osigurateljnog rizika,

8. daje mišljenje o primjerenosti programa reosiguranja,

9. sudjeluje u djelotvornoj provedbi sustava upravljanja rizicima, i to osobito u izračunu adekvatnosti kapitala i procjene iz članka 92.c ovoga Zakona.

(2) Uvjete za obavljanje aktuarske funkcije, kao i poslove aktuarske funkcije te rokove izvještavanja propisane ovim člankom pravilnikom će detaljnije propisati nadzorno tijelo.

Sukob interesa

Članak 92.g

(1) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti kontrolne funkcije kako bi se izbjegao mogući sukob interesa.

(2) Društvo za osiguranje je dužno poduzeti sve razumne mjere za utvrđivanje, otkrivanje, sprječavanje i otklanjanje sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju.

(3) Društvo za osiguranje je dužno, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost poslovanja uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati i nadzirati učinkovite politike upravljanja sukobima interesa.

Politike nagrađivanja

Članak 92.h

(1) Društvo za osiguranje dužno je, u cilju sprečavanja sukoba interesa i preuzimanja neprimjerenih rizika u svom poslovanju, propisati i uvesti jasne politike i procedure nagrađivanja zaposlenika, članova uprave i nadzornog odbora, čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti društva za osiguranje.

(2) Politike i procedure nagrađivanja društva za osiguranje moraju dosljedno promicati učinkovito upravljanje rizicima i ne ohrabrivati preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva za osiguranje.

(3) Politika nagrađivanja društva za osiguranje mora biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima i veličinom društva za osiguranje, kao i interesima društva za osiguranje i ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju te uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

(4) Uprava društva za osiguranje dužna je usvojiti i najmanje jednom godišnje preispitivati opća načela politika nagrađivanja te je odgovorna za njihovu primjenu.

(5) Primjena politika i procedura nagrađivanja mora najmanje jednom godišnje, u funkciji nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje, biti interno revidirana u smislu usklađenosti s politikama i procedurama nagrađivanja koje je usvojila uprava društva za osiguranje.

(6) U slučaju slabijih ili negativnih poslovnih rezultata društva za osiguranje, društvo za osiguranje te rezultate mora uzeti u obzir prilikom razmatranja isplate bonusa odnosno nagrade članovima uprave, nadzornog odbora i zaposlenicima.

(7) U godišnjim financijskim izvještajima društva za osiguranje potrebno je objaviti:

1. ukupni iznos bonusa odnosno nagrada, odijeljenih na fiksne i varijabilne iznose, koje je društvo za osiguranje isplatilo zaposlenicima društva za osiguranje, kao i broj korisnika takvih bonusa i nagrada,

2. ukupni iznos bonusa odnosno nagrada, odijeljenih na iznose koje su primili članovi uprave, nadzornog odbora, prokurist ili zaposlenici društva za osiguranje čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti društva za osiguranje.

(8) Odredbe ovoga članka koje se odnose na članove uprave na odgovarajući način se primjenjuju na prokuriste.«.

Članak 53.

U članku 97. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. udjele u drugim društvima za osiguranje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima, društvima za upravljanje i drugim financijskim institucijama koji su sukladni članku 9. stavku 1. ovoga Zakona te ako adekvatnost kapitala izračunavaju na temelju sličnih propisa,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nelikvidna sredstva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka su dionice kojima se ne trguje na uređenim tržištima te druga sredstva koja nije moguće unovčiti u trenutku kada je to nužno radi ispunjavanja dospjelih novčanih obveza.«.

Članak 54.

U članku 99. stavku 2. točki 1. broj: »375.000.000,00« zamjenjuje se brojem: »478.140.000,00«.

U stavku 3. točki 1. broj: »262.500.000,00« zamjenjuje se brojem: »334.620.000,00«.

Stavci 10. i 11. brišu se.

Članak 55.

U članku 100. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jamstveni kapital društva za osiguranje ne smije biti manji od:

1. iznosa od 19.500.000,00 kuna ako društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

2. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točaka 10. do 15. ovoga Zakona,

3. iznosa od 28.860.000,00 kuna ako društvo za osiguranje obavlja poslove životnih osiguranja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa od 28.080.000,00 kuna.«.

Stavci 5. do 8. brišu se.

Članak 56.

U članku 103. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. izvještaj o financijskom položaju i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.«.

Članak 57.

U članku 106. stavku 6. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. točke 1.«.

Članak 58.

U članku 107. stavku 6. riječ: »osiguranik« zamjenjuje se riječju: »ugovaratelj«, riječ: »investicijski« briše se, a iza riječi: »rizik« dodaje se riječ: »ulaganja«.

Članak 59.

Članak 115. mijenja se i glasi:

»(1) Imovinu za pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve, može se ulagati u:

1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD), Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice ili države članice OECD-a, Hrvatska banka za obnovu i razvoj ili čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više država članica OECD-a,

2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a izdala jamstvo,

3. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

4. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a izdala jamstvo,

5. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

6. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na uređenom tržištu ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

7. dionice kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

8. dionice kojima se ne trguje na uređenom tržištu, ako je njihov izdavatelj pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

9. udjele trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

10. udjele i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

11. zajmove osigurane založnim pravom na nekretnini odnosno prijenosom prava vlasništva, ako je založno pravo upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te ako vrijednost zajma nije veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine procijenjene od ovlaštenog sudskog procjenitelja. U slučaju da je na nekretnini već upisano jedno ili više založnih prava, vrijednost zajma ne smije biti veća od 60% tržišne vrijednosti nekretnine umanjene za vrijednost već upisanih založnih prava,

12. zajmove kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

13. zajmove osigurane garancijom kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

14. zajmove osigurane vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. ovoga stavka,

15. vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti):

– ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a u korist društva za osiguranje,

– ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenoga sudskog vještaka te

– ako su oslobođene svih tereta,

16. depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

17. novčana sredstva na računu društva za osiguranje,

18. izvedene financijske instrumente.

(2) Društvo za osiguranje može imovinu za pokriće tehničke pričuve uložiti i u druge oblike imovine uz suglasnost nadzornog tijela.«.

Članak 60.

U članku 116. stavku 2. točki 9. riječ: »banku« zamjenjuje se riječima: »kreditnu instituciju«, a riječ: »banaka« zamjenjuje se riječima: »kreditnih institucija«.

U točki 11. riječ: »ulaganja« zamjenjuje se riječima: »ukupna ulaganja«, a iza riječi: »točke 5. do 10. ovoga Zakona« dodaje se riječ: »u«.

Stavak 3. briše se.

Članak 61.

Članak 122. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina za pokriće matematičke pričuve može se ulagati u:

1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice ili države članice OECD-a, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, ili čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više država članica OECD-a,

2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a izdala jamstvo,

3. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

4. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a izdala jamstvo,

5. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

6. dionice kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

7. udjele i dionice investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

8. predujmove i zajmove u iznosu otkupne vrijednosti osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju,

9. zajmove kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

10. zajmove osigurane garancijom kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

11. zajmove osigurane vrijednosnim papirima iz točke 1. do 4. ovoga stavka,

12. vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti):

– ako je vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini upisano u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a u korist društva za osiguranje,

– ako se od njih ostvaruje prinos,

– ako je kupovna cijena bila određena procjenom ovlaštenoga sudskog vještaka te

– ako su oslobođene svih tereta,

13. depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a,

14. novčana sredstva na računu društva za osiguranje,

15. izvedene financijske instrumente.

(2) Društvo za osiguranje može imovinu za pokriće matematičke pričuve uložiti i u druge oblike imovine uz suglasnost nadzornog tijela.«.

Članak 62.

U članku 123. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 1. do 4.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. riječ: »banku« zamjenjuje se riječima: »kreditnu instituciju«, a riječ: »banaka« zamjenjuje se riječima: »kreditnih institucija«.

Dosadašnje točke 7. do 9. postaju točke 6. do 8.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 9. riječ: »ulaganja« zamjenjuje se riječima: »ukupna ulaganja«.

Stavak 3. briše se.

Članak 63.

Naslov iznad članka 124. mijenja se i glasi: »Posebne odredbe za osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja«.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz vrijednost udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS fonda) ili uz vrijednost imovine unutarnjeg fonda društva za osiguranje koja se u pravilu dijeli na udjele, vrijednost imovine za pokriće posebnih pričuva koje oblikuje društvo za osiguranje u vezi s tim osiguranjima mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti tih udjela odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti te imovine.

(2) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz dionički indeks odnosno druge referentne vrijednosti, osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, vrijednost imovine za pokriće posebnih pričuva koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti udjela koji predstavljaju referentnu vrijednost odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti imovine primjerene sigurnosti i utrživosti koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara imovini koja čini osnovicu za određivanje indeksa odnosno druge referentne vrijednosti.

(3) Na imovinu za pokriće posebnih pričuva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se članak 115., članak 116., članak 122. i članak 123. ovoga Zakona.

(4) Ako ugovor o osiguranju jamči određene isplate za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja potrebno je oblikovati i zasebnu matematičku pričuvu za pokriće zajamčenih naknada (na primjer za pokriće rizika od smrti, troškova obavljanja djelatnosti ili drugih rizika poput zajamčenih isplata o dospijeću ili zajamčenih otkupnih vrijednosti). Imovina za pokriće navedene matematičke pričuve ulaže se prema člancima 122. i 123. ovoga Zakona.«.

Članak 64.

U članku 126. riječ: »banke« zamjenjuje se riječima: »kreditne institucije«, a iza riječi: »kojeg će« dodaje se riječ: »isključivo«.

Članak 65.

U naslovu iznad članka 128. riječ: »banaka« zamjenjuje se riječima: »kreditnih institucija«.

U članku 128. stavku 1. riječ: »banke« zamjenjuje se riječima: »kreditne institucije«, iza riječi: »u zajmove« dodaju se riječi: »dane zajmoprimcu«, a riječ: »bankom« zamjenjuje se riječima: »kreditnom institucijom«.

U stavku 2. riječ: »banke« zamjenjuje se riječima: »kreditne institucije«.

Članak 66.

U članku 134. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. na zahtjev suda,«.

Članak 67.

U članku 136. stavku 5. točki 1. riječi: »ovisnog društva« zamjenjuju se riječima: »društva kćeri«, iza riječi: »tog« dodaju se riječi: »društva kćeri«, a riječ: »ovisnog« briše se.

U točki 2. riječi: »ovisno društvo« zamjenjuju se riječima: »društvo kćer«.

Članak 68.

U članku 138. stavku 1. iza riječi: »priopćavati« dodaju se riječi: »odnosno učiniti dostupnim«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi: »podaci« dodaju se riječi: »za određenu namjenu ili određenoj osobi«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. ako su ti podaci potrebni radi ovrhe ili stečaja nad imovinom osiguratelja, odnosno drugog imatelja prava iz osiguranja ili za potrebe drugih postupaka, a predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva sud, odnosno javni bilježnik za postupke koje on vodi,«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Društvo za osiguranje dužno je osigurati da ugovaratelj osiguranja pri zaključenju svakog pojedinog ugovora o osiguranju daje suglasnost iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(7) Kada se razmjena povjerljivih podataka obavlja na temelju pisane suglasnosti stranke iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je ispuniti sljedeće uvjete:

1. osigurati da su podaci koji se dostavljaju točni, potpuni i ažurni,

2. stranci omogućiti uvid u njegove podatke koje dostavlja,

3. osigurati da se na taj način ne razmjenjuju podaci u opsegu većem nego je to potrebno za svrhu u koju se podaci razmjenjuju i

4. čuvati tako primljene podatke ne duže nego je to potrebno za svrhu u koju se podaci dostavljaju.«.

Članak 69.

U članku 143. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 70.

U članku 151. stavku 2. riječi: »koncerna osiguravatelja,« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i revidirane konsolidirane financijske izvještaje koncerna osiguravatelja« brišu se.

U stavku 5. riječi: »dotična revizorska tvrtka« zamjenjuju se riječima: »dotično revizorsko društvo«, a riječ: »ostvarila« zamjenjuje se riječju: »ostvarilo«.

U stavku 6. riječi: »istoj revizorskoj tvrtki« zamjenjuju se riječima: »istom revizorskom društvu«, a riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »sedam«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. do 12. koji glase:

»(9) Ako nadzorno tijelo utvrdi da revizija financijskih izvještaja nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno sukladno ovome Zakonu, podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva za osiguranje ili na drugi način utvrdi da revizorsko mišljenje o financijskim izvještajima društva za osiguranje nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od društva za osiguranje da reviziju obave ovlašteni revizori drugoga revizorskog društva, a na trošak društva za osiguranje.

(10) Odbijanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje ima za posljedicu odbijanje ocjene iz članka 154. ovoga Zakona.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka nadzorno tijelo neće sljedeće dvije kalendarske godine prihvaćati revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja koje je izdalo isto revizorsko društvo.

(12) Nadzorno tijelo propisat će razloge za odbijanje revizorskog izvješća iz stavka 9. ovoga članka.«.

Članak 71.

U članku 152. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi društva za osiguranje i nadzornom tijelu.«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tijekom obavljanja revizije, revizorska društva obvezna su odmah obavijestiti nadzorno tijelo o svakoj uočenoj činjenici koja predstavlja:

1. teže kršenje zakona, propisa ili odredbi na temelju kojih je izdano odobrenje za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje,

2. težu prijevaru ili pronevjeru,

3. materijalno značajnu razliku u procjeni rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo i vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki i stavki izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,

4. teže kršenje internih akata društva za osiguranje,

5. značajnu slabost u ustroju sustava unutarnjih kontrola ili propust u primjeni sustava unutarnjih kontrola,

6. kao i o ostalim činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti daljnje poslovanje društva za osiguranje.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 72.

U članku 154. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. izvještaju o financijskom položaju,

2. izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. poštovanja pravila o upravljanju rizicima,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadzorno će tijelo, osim navedenog, propisati detaljniji oblik i najmanji opseg te sadržaj revizorskog pregleda, kao i razloge za odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 3. iza riječi: »revizijom« riječi: »i revizorskim izvješćem« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako nadzorno tijelo utvrdi da ocjena nije dana sukladno ovome Zakonu, podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona, zakonom kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva za osiguranje ili na drugi način utvrdi da ocjena nije zasnovana na istinitim i objektivnim činjenicama, može:

1. zahtijevati od revizora da svoju ocjenu ispravi, odnosno dopuni ili

2. odbiti ocjenu i zahtijevati od društva za osiguranje da ocjenu daju ovlašteni revizori drugoga revizorskog društva, a na trošak društva za osiguranje.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka nema za posljedicu odbijanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje za tu godinu ako je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja prihvatilo nadzorno tijelo.«.

Članak 73.

Naziv GLAVE X. i dijela 1. iznad članka 156., mijenjaju se i glase:

»GLAVA X. NADZOR

1. OPĆE ODREDBE«.

Naslov iznad članka 156. mijenja se i glasi: »Nadzor nad poslovanjem«.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li subjekt nadzora sukladno odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, sukladno drugim propisima, propisima o upravljanju rizicima, kao i sukladno internim aktima i standardima, pravilima struke te općenito na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti te procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekta nadzora, a radi zaštite interesa osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju i javnog interesa te radi doprinosa stabilnosti financijskog sustava i promicanja i očuvanja povjerenja u tržište osiguranja.

(3) Temeljem odredaba ovoga Zakona nadzor se provodi po službenoj dužnosti.

(4) Nadzorno tijelo obavlja i nadzor nad osobama povezanim s društvima za osiguranje ako je to nužno radi nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje.

(5) Ako je za nadzor nad osobom iz stavka 4. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, nadzorno tijelo može obaviti nadzor tog društva u suradnji s nadležnim nadzornim tijelom.

(6) Nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje mogu obavljati i druge institucije sukladno ovlaštenjima na temelju zakona u okviru svog djelokruga poslovanja.

(7) Nadzorno tijelo i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju, odnosno nadzor istih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora potrebne za provođenje postupka supervizije, odnosno nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja ili drugim postupcima.

(8) Nadzorna tijela i nadležna nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela odnosno nadležnih nadzornih tijela.

(9) Odredbe o nadzoru nad društvima za osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se i na druge subjekte nadzora ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.«.

Članak 74.

Naslov iznad članka 157. mijenja se i glasi: »Predmet nadzora«.

Članak 157. mijenja se i glasi:

»(1) Pri obavljanju nadzora, nadzorno tijelo posebice:

1. provjerava sustav upravljanja, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima,

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Nadzorno tijelo će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir prirodu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) Nadzorno tijelo će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora sukladno zakonskim i drugim propisima po kojima je dužan poslovati, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(4) Nadzorno tijelo se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora, rukovodi veličinom i značajem subjekata nadzora, kao i opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.«.

Članak 75.

Iza članka 157. dodaju se naslovi i članci 157.a i 157.b koji glase: »Subjekti nadzora

Članak 157.a

(1) Nadzorno tijelo provodi nadzor nad subjektima nadzora sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje nadzornog tijela, ovom Zakonu i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi nadzorno tijelo, primjenjuju se odredbe iz glave X. ovoga Zakona, ako nije drugačije propisano.

(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i ovoga Zakona. U postupcima koje vodi, nadzorno tijelo u pravilu odlučuje bez usmene rasprave.

(4) Nadzorno tijelo za potrebe nadzora ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju subjekta nadzora.

(5) Subjekti nadzora nadzornog tijela prema odredbama ovoga Zakona su:

1. društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice u i izvan Republike Hrvatske,

2. društva za uzajamno osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice u i izvan Republike Hrvatske,

3. društva za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, ovlašteni zastupnici u osiguranju i ovlašteni posrednici u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice u i izvan Republike Hrvatske,

4. grupa osiguravatelja,

5. udruge (pool) osiguranja odnosno reosiguranja,

6. Hrvatski ured za osiguranje,

7. vlasnici kvalificiranih udjela u društvu za osiguranje i osobe koje su povezane s društvom za osiguranje ili osobe koje za društvo za osiguranje obavljaju izdvojene poslove ili ključne funkcije, a te osobe su dužne na zahtjev nadzornog tijela, a za potrebe nadzora, nadzornom tijelu dostaviti odgovarajuća izvješća i informacije,

8. ostale pravne i fizičke osobe koje sukladno odredbama ovoga Zakona ima pravo nadzirati nadzorno tijelo.

(6) Subjekti nadzora nadzornog tijela su u dijelu obavljanja poslova zastupanja u osiguranju i Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d. i investicijska društva koje imaju dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i kreditne institucije koje imaju suglasnost nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i dozvolu Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

(7) Subjekti nadzora nadzornog tijela su i društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz drugih država članica kada neposredno ili preko podružnice pružaju usluge osiguranja na području Republike Hrvatske te pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, kada neposredno ili preko podružnice pružaju te usluge na području Republike Hrvatske.

(8) Subjekti nadzora nadzornog tijela su i podružnice društva za osiguranje sa sjedištem u stranoj državi koje posluju u Republici Hrvatskoj.

(9) Nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje mogu obavljati i druge institucije i nadzorna tijela sukladno ovlaštenjima na temelju zakona u okviru svoga djelokruga poslovanja.

(10) Kada je za nadzor nad subjektima nadzora iz ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo odnosno nadležno nadzorno tijelo, nadzorno tijelo može sudjelovati u nadzoru poslovanja te osobe uz to nadzorno tijelo ili može od tog nadzornog tijela zatražiti da mu pribavi potrebne podatke i informacije u svrhu nadzora društva za osiguranje.

Naknada za nadzor

Članak 157.b

Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 157.a ovoga Zakona osim iz članka 157.a stavka 5. točke 8. ovoga Zakona plaćaju nadzornom tijelu naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja nadzorno tijelo propisati pravilnikom.«.

Članak 76.

Iza članka 157.b dodaje se odjeljak koji glasi: »X.1. a POSTUPAK OBAVLJANJA NADZORA« te naslovi i članci 157.c do 157.n koji glase:

»Način obavljanja nadzora

Članak 157.c

(1) Nadzorno tijelo provodi nadzor:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojom je nadzirana osoba neposredno ili posredno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i osoba koje obavljaju ključnu funkciju u subjektu nadzora i s njima povezanih osoba u smislu članka 10. ovoga Zakona, te u prostorijama nadzornog tijela,

2. posrednim nadzorom u prostorijama nadzornog tijela, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati nadzornom tijelu, te prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev nadzornog tijela, kao i prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim odgovornim osobama.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 157.d

(1) Nadzor obavljaju zaposlenici nadzornog tijela (ovlaštene osobe nadzornog tijela).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom nadzorno tijelo može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe.

(3) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se propisi o izuzeću službene osobe i o tajnosti podataka koji se primjenjuju na zaposlenike nadzornog tijela.

Dostavljanje podataka na zahtjev nadzornog tijela

Članak 157.e

(1) Na zahtjev nadzornog tijela, subjekt nadzora dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvještaje, informacije i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje nadzorno tijelo ima na temelju ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje nadzornog tijela te propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Dokumentaciju, izvještaje i podatke iz stavka 1. ovoga članka nadzornom tijelu dužni su dostaviti članovi uprave, članovi nadzornog odbora i osobe koje obavljaju ključnu funkciju u subjektu nadzora i s njima povezane osobe u smislu članka 10. ovoga Zakona.

(3) Nadzorno tijelo je od osoba iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje o kojem se sastavlja zapisnik.

(4) Ovlaštena osoba nadzornog tijela može obavljati razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka u cilju dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 157.f

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora, subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora,

2. podatke o ovlaštenim osobama nadzornog tijela,

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati,

4. datum početka obavljanja nadzora,

5. vremensko razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama nadzornog tijela za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Nadzorno tijelo može tijekom nadzora dopuniti obavijest o neposrednom nadzoru. Na dopunu obavijesti o neposrednom nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba nadzornog tijela može uručiti obavijest o neposrednom nadzoru i na dan početka provođenja nadzora, ako je potrebno hitno provođenje nadzora ili nije moguće na drugi način postići svrhu nadzora.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 157.g

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela, nakon zaprimanja obavijesti o neposrednom nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovom ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi kojih nadzorno tijelo obavlja nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela koja provodi nadzor omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela koja provodi nadzor uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise koji uključuju ispise elektroničke pošte, preslike poslovnih knjiga, zapise s telefaks-uređaja te administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Subjekt nadzora je dužan ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe nadzornog tijela mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti subjektu nadzora, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Odgovorne osobe subjekta nadzora dužne su surađivati s ovlaštenom osobom nadzornog tijela, na njezin zahtjev obaviti s njom razgovor te joj dati sve informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 157.h

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi nadzornog tijela osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela, subjekt nadzora dužan je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba nadzornog tijela tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi nadzornog tijela obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 157.i

(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav, dužan je na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Subjekt nadzora je dužan na zahtjev ovlaštene osobe nadzornog tijela predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja,

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije,

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Okončanje postupka neposrednog nadzora

Članak 157.j

(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora, sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica. Uprava subjekta nadzora dužna je bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru ili drugom odgovarajućem nadzornom organu subjekta nadzora.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo očitovati se u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana njegovog primitka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nadzorno tijelo može odrediti rok kraći od osam dana, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za društvo za osiguranje, osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju ili treće osobe.

(4) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ili su iste utvrđene, ali su otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

Dopuna zapisnika

Članak 157.k

Ako su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, otklonjene nakon izrade i dostave zapisnika subjektu nadzora, a prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, nadzorno tijelo će o tome sastaviti dopunu zapisnika te ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, nakon proteka roka za očitovanje donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u zapisniku i dopuni zapisnika otklonjene i postupak nadzora okončan.

Sadržaj očitovanja na zapisnik

Članak 157.l

Očitovanje na zapisnik mora sadržavati navode o okolnostima iz kojih proizlazi da je zapisnikom pogrešno utvrđeno postojanje određenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti. Očitovanju na zapisnik moraju biti priloženi odgovarajući dokazi, ako subjekt njima raspolaže.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 157.m

(1) Ovlaštena osoba nadzornog tijela tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni nadzornom tijelu u propisanom roku i propisanoj formi,

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni,

3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora sukladno propisima o upravljanju rizicima, drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje,

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Nadzorno tijelo će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

Zapisnik o posrednom nadzoru

Članak 157.n

(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba nadzornog tijela sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.

(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući način primjenjuju se članci 157. j do 157.l ovoga Zakona.«.

Članak 77.

U članku 158. stavku 1. točki 5. iza riječi: »razrješenju« dodaje se riječ: »imenovanog«.

Članak 78.

Naziv odjeljka iznad članka 158.a mijenja se i glasi: »X.3. NADZORNE MJERE«.

Iza odjeljka »X.3. NADZORNE MJERE« dodaje se naziv pododjeljka X.3.1. koji glasi: »X.3.1. Opće odredbe«.

Naslov iznad članka 158.a mijenja se i glasi: »Nadzorne mjere«.

Članak 158.a mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, nadzorno tijelo može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu sukladni ovom Zakonu i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu sukladni vlastitim poslovnim politikama i internim aktima subjekta nadzora te standardima i pravilima struke, ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u svezi s organizacijskim zahtjevima i upravljanjem rizicima.

(4) Kada nadzorno tijelo utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu, ako to u konkretnom slučaju smatra opravdanim i svrsishodnim.«.

Članak 79.

Naslov iznad članka 158.b mijenja se i glasi: »Neprimjeren utjecaj dioničara društva za osiguranje«.

Članak 158.b mijenja se i glasi:

»(1) Ako je neprimjerenim utjecajem dioničara društva za osiguranje upravljanje društvom za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje, nadzorno tijelo je ovlašteno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju, uz odgovarajuće nadzorne mjere, i podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za izricanje privremenih mjera u vezi s obustavom glasačkih prava vezanih za dionice dioničara društva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 80.

Naslovi iznad članaka i članci 158.c, 158.d, 158.e, 158.f, 158.g i 158.h brišu se.

Članak 81.

Naziv odjeljka i pododjeljka iznad članka 159. brišu se.

Naslov iznad članka 159. mijenja se i glasi: »Vrste nadzornih mjera«.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»Nadzorno tijelo pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuka,

2. opomena,

3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

4. dodatne nadzorne mjere,

5. ukidanje rješenja o dozvoli za obavljanje poslova osiguranja za sve ili za pojedine vrste osiguranja za koje je društvo za osiguranje dobilo dozvolu,

6. imenovanje povjerenika,

7. imenovanje posebne uprave.«.

Članak 82.

Iza članka 159. dodaju se naslovi i članci 159. a i 159. b koji glase:

»Preporuke

Članak 159. a

(1) Kada nadzorno tijelo u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja društva za osiguranje, kao i provjere i procjene rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje i propisa donesenih na temelju istih ili ako nadzorno tijelo smatra potrebnim da društvo za osiguranje poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, nadzorno tijelo dat će preporuke upravi društva za osiguranje.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona te upute upravi društva za osiguranje u cilju njihovog otklanjanja, poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te primjerenog upravljanja i smanjenja rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.

(3) Uprava društva za osiguranje dužna je nadzornom tijelu dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama nadzornog tijela.

(4) Kako bi utvrdilo poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, nadzorno tijelo može provesti ponovni nadzor nad društvom za osiguranje.

Opomena

Članak 159. b

(1) Kad nadzorno tijelo tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje društva za osiguranje, na tržište i/ili osiguranike, ugovaratelje osiguranja i korisnike iz ugovora o osiguranju, nadzorno tijelo može izreći opomenu društvu za osiguranje.

(2) Nadzorno tijelo može opomenu javno objaviti.

(3) Opomena nadzornog tijela može sadržavati i nalog da društvo za osiguranje ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je društvo za osiguranje dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja nadzornog tijela o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje ne postupi po nalogu nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka, nadzorno tijelo će donijeti rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(5) Nadzorno tijelo je ovlašteno provesti ponovni nadzor nad društvom za osiguranje u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li društvo za osiguranje postupilo po nalogu nadzornog tijela iz stavka 3. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.«.

Članak 83.

U članku 161. stavku 2. riječi: »pregled poslovanja« zamjenjuju se riječju: »nadzor«, a zadnja rečenica briše se.

Stavci 3. i 4 mijenjaju se i glase:

»(3) Ako je izvješće nepotpuno, odnosno iz izvješća i priloženih dokaza ne proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, nadzorno tijelo će društvu za osiguranje naložiti dopunu izvješća te odrediti rok za dopunu. Nadzorno tijelo može u slučaju opravdanih razloga temeljem obrazloženog zahtjeva društva za osiguranje, zaključkom produžiti rok određen rješenjem za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.

(4) Ako nadzorno tijelo ne naloži dopunu izvješća iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana podnošenja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.«.

Članak 84.

U članku 162. stavku 1. točki 2. iza riječi: »sazivanje« dodaje se riječ: »glavne«.

U stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ako društvo za osiguranje nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava sustav upravljanja propisan odredbama glave IV. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,«.

Članak 85.

Naziv GLAVE X.5 iznad članka 166., mijenja se i glasi: »X.5 POVJERENIK I POSEBNA UPRAVA«.

Naslov iznad članka 166. mijenja se i glasi: »Povjerenik nadzornog tijela«.

Članak 166. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo može imenovati povjerenika u društvu za osiguranje kad ocijeni da je potrebna detaljnija procjena i praćenje financijskog stanja te uvjeta poslovanja društva za osiguranje.

(2) Odlukom o imenovanju povjerenika nadzorno tijelo može imenovati jednog ili više njegovih pomoćnika, od kojih će jednoga od njih odrediti za zamjenika povjerenika.

(3) Za povjerenika se može imenovati zaposlenik nadzornog tijela ili druga osoba.(4) Povjerenik i pomoćnici povjerenika imaju pravo na naknadu za svoj rad koju isplaćuje nadzorno tijelo.

(5) Nadzorno tijelo odredit će u odluci o imenovanju povjerenika sadržaj izvješća koje je povjerenik dužan sastaviti.

(6) Odlukom o imenovanju povjerenika i njegovih pomoćnika određuje se njihov mandat, koji ne može biti dulji od 12 mjeseci.«.

Članak 86.

Iza članka 166. dodaju se naslovi i članci 166.a do 166.e koji glase:

»Ovlasti povjerenika

Članak 166.a

(1) Društvo za osiguranje dužno je na sjednice uprave, nadzornog odbora i njihovih tijela pozvati povjerenika te mu pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za praćenje sastanka, a povjerenik ima pravo biti nazočan na tim sjednicama i sudjelovati u njihovu radu, bez prava glasa.

(2) Povjerenik ima pravo sazivati sjednice uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje, predlagati dnevni red i davati prijedloge odluka, a članovi tih organa dužni su se odazvati.

(3) Povjerenik, odnosno pomoćnik povjerenika ne može prenijeti svoje ovlasti na druge osobe, a za svoj rad odgovoran je nadzornom tijelu.

(4) Društvo za osiguranje dužno je povjereniku i njegovim pomoćnicima staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i omogućiti im uvid u poslovne knjige.

Izvješće povjerenika o financijskom stanju društva za osiguranje

Članak 166.b

(1) Povjerenik je dužan u roku od 30 dana od imenovanja izraditi izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja društva za osiguranje s procjenom njegove financijske stabilnosti i mogućnostima za njegovo daljnje poslovanje (u daljnjem tekstu: izvješće o financijskom stanju) i dostaviti ga nadzornom tijelu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo dostavit će društvu za osiguranje na očitovanje.

(3) Društvo za osiguranje dužno je očitovati se na izvješće iz stavka 1. ovoga članka u roku od pet dana od njegova primitka.

Dužnost povjerenika u vezi s dodatnim izvještavanjem

Članak 166.c

Povjerenik je bez odgađanja dužan obavijestiti nadzorno tijelo o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na neizvršavanje naloženih mjera i o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na pogoršanje financijskog stanja društva za osiguranje.

Postupanje nadzornog tijela na temelju izvješća povjerenika o financijskom stanju društva za osiguranje

Članak 166.d

Na temelju izvješća o financijskom stanju nadzorno tijelo može društvu za osiguranje naložiti primjerenu mjeru propisanu ovim Zakonom.

Prestanak ovlasti povjerenika

Članak 166.e

Ovlasti povjerenika odnosno pomoćnika prestaju:

1. danom isteka razdoblja navedenog u odluci o imenovanju,

2. danom opoziva njegova imenovanja,

3. danom imenovanja posebne uprave,

4. danom imenovanja likvidatora ili

5. danom otvaranja stečajnog postupka.«.

Članak 87.

Naslov iznad članka 167. mijenja se i glasi: »Posebna uprava«.

Članak 167. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo donijet će rješenje o imenovanju posebne uprave u sljedećim slučajevima:

1. ako su društvu za osiguranje određene dodatne mjere iz članka 162. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona, a društvo za osiguranje nije, u rokovima određenim za provedbu dodatnih mjera, započelo njihovu provedbu, odnosno nije ih provelo,

2. ako društvo za osiguranje, unatoč provedenim dodatnim mjerama, ne dostigne granicu solventnosti iz članka 98. ovoga Zakona, odnosno članka 99. ovoga Zakona,

3. ako bi daljnje poslovanje društva za osiguranje moglo ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost, odnosno sigurnost osiguranika.

(2) Rješenjem o imenovanju posebne uprave nadzorno tijelo odredit će rok trajanja posebne uprave koji ne smije biti dulji od godine dana.

(3) Rješenjem o imenovanju posebne uprave nadzorno tijelo će imenovati jednog ili više posebnih upravitelja koji su članovi posebne uprave društva za osiguranje te odrediti vrstu i opseg poslova koje obavlja pojedini posebni upravitelj.

(4) Posebni upravitelj može biti samo osoba koja ispunjava zahtjeve iz članka 27. ovoga Zakona.

(5) Nadzorno tijelo rješenjem će odlučiti o naknadi i troškovima na koje ima pravo član posebne uprave.

(6) Naknadu i troškove iz stavka 3. ovoga članka podmiruje društvo za osiguranje kojem je imenovana posebna uprava.«.

Članak 88.

U članku 171. stavku 2. točki 5. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 89.

U nazivu GLAVE XI. iznad članka 174. riječ: »NADZOR« zamjenjuje se riječima: »DODATNI NADZOR«.

U članku 174. stavku 2. iza riječi: »društvu za reosiguranje u Republici Hrvatskoj« dodaje se riječ: »drugoj«.

U stavku 3. riječi: »financijskog koncerna, koncerna osiguravatelja« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »sjedište u« dodaje se riječ: »drugoj«.

U stavku 5. riječi: »koncernom osiguravatelja iz strane zemlje« brišu se.

Članak 90.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»(1) Grupa osiguravatelja sukladno ovome Zakonu sastoji se od:

1. matičnog društva, njegovog društva kćeri i društava u kojima matično društvo ili društvo kći imaju udjele, ili

2. od najmanje dva društva koja su međusobno povezana na način da su ravnopravna i spojena zajedničkim vođenjem sukladno sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta ili većina članova uprave ili nadzornih odbora, izvršnih direktora ili drugih rukovoditelja tih društava su iste osobe (horizontalna grupa).

(2) Grupa osiguravatelja postoji i onda ako je osiguravateljni holding, odnosno mješoviti osiguravateljni holding, odnosno mješoviti financijski holding čije je sjedište u drugoj državi članici matično društvo ili je povezano s najmanje jednim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jedan od načina iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, matičnim društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje u grupi osiguravatelja ne smatra se društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je istodobno podređeno drugom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(4) U slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi bit će pravna osoba s najvećim bilančnim iznosom, osim ako nadzorno tijelo ne odredi drugačije.«.

Članak 91.

Članak 176. mijenja se i glasi:

»(1) Vezano društvo za reosiguranje je društvo za reosiguranje koje je u vlasništvu financijske institucije koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, ili grupe osiguravatelja, ili nefinancijske pravne osobe. Svrha vezanog društva za reosiguranje je pružanje reosiguravateljnog pokrića za rizike jedne ili više pravnih osoba u čijem je vlasništvu, ili članova grupe čiji je ono član.

(2) Osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo čija je glavna poslovna djelatnost stjecanje ili vlasništvo udjela u društvima kćerima, gdje su ta društva kćeri isključivo ili pretežno društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili strana društva za osiguranje odnosno strana društva za reosiguranje, ili je barem jedno od takvih društava kćeri društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje i nije mješoviti financijski holding u smislu zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat.

(3) Mješoviti osiguravateljni holding je pravna osoba koja je matično društvo, koje nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, strano društvo za osiguranje, strano društvo za reosiguranje osiguravateljni holding ili mješoviti financijski holding, a koje među svojim društvima kćerima ima barem jedno društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

(4) Za potrebe ovoga Zakona, za pojam »mješoviti financijski holding« upotrebljava se definicija tog pojma iz zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat.«.

Članak 92.

U članku 177. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja moraju matičnom društvu ili u slučaju horizontalne grupe predvodniku u grupi dostaviti sve podatke i informacije koje su mu potrebne radi ispunjavanja obveza prema nadzornom tijelu, odnosno drugom nadležnom nadzornom tijelu u vezi s nadzorom nad grupom osiguravatelja te za potrebe razmjene informacija tih nadzornih tijela s tijelima iz članka 134.a ovoga Zakona.

(2) Matično društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja odnosno u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi odgovoran je za ispunjavanje obveza grupe osiguravatelja kao cjeline.«.

U stavku 3. riječ: »vladajućeg« zamjenjuje se riječju: »matičnog«.

Članak 93.

U naslovu iznad članka 178. a riječi: »koncerna osiguratelja odnosno« brišu se.

U članku 178. a stavku 1. riječi: »koncerna osiguratelja odnosno« brišu se.

Članak 94.

Članak 179. mijenja se i glasi:

»(1) Osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, matično društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi dužni su izračunavati adekvatnost kapitala u grupi osiguravatelja te sastavljati financijske izvještaje o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.

(2) Društvo kći za osiguranje, odnosno društvo kći za reosiguranje dužno je osiguravateljnom holdingu, mješovitom osiguravateljnom holdingu, mješovitom financijskom holdingu, matičnom društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodniku u grupi dostavljati sve podatke potrebne za izračun adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.

(3) Osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, matično društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi dužni su nadzorno tijelo izvještavati o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja.

(4) Odredbe glave IX. ovoga Zakona o reviziji financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na reviziju financijskih izvještaja o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja osiguravateljnog holdinga, mješovitoga osiguravateljnog holdinga, mješovitoga financijskog holdinga, matičnog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja, a u slučaju horizontalne grupe predvodnika u grupi.«.

Članak 95.

U članku 180. stavku 2. riječ: »ovisnim« zamijenjuje se riječima: »društvima kćerima«, a riječ: »vladajućim« zamjenjuje se riječju: »matičnim«.

Članak 96.

U nazivu glave iznad članka 205. riječ: »PRISILNA« briše se.

U naslovu iznad članka 205. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 97.

U naslovu iznad članka 206. riječ: »Prisilna« briše se, a riječ: »likvidacija« zamjenjuje se riječju: »Likvidacija«.

U članku 206. stavku 3. riječ: »prisilne« briše se.

U stavku 4. riječ: »prisilne« briše se.

U stavku 5. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 98.

U naslovu iznad članka 207. riječ: »prisilne« briše se.

U članku 207. stavku 1. riječ: »prisilne« briše se.

U stavku 3. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 99.

U naslovu iznad članka 209. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 100.

U naslovu iznad članka 210. riječ: »prisilne« briše se.

U članku 210. stavku 1. riječ: »prisilne« briše se.

U stavku 2. podstavku 1. riječ: »prisilne« briše se.

U podstavku 3. riječ: »prisilne« briše se.

U podstavku 4. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 101.

U članku 213. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Likvidator je dužan izraditi i nadzornom tijelu dostaviti u roku od 30 dana od dana podmirenja svih obveza i eventualne isplate preostale imovine dioničarima društva za osiguranje, zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji društva za osiguranje te je odgovoran za izradu tih izvješća.«.

Članak 102.

U naslovu iznad članka 214. riječ: »prisilne« briše se.

U članku 214. stavku 2. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 103.

U naslovu iznad članka 215. riječ: »prisilne« briše se.

U članku 215. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 104.

U članku 216. riječ: »prisilne« briše se.

Članak 105.

U članku 233. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Društva za zastupanje u osiguranju, društva za osiguranje, kreditne institucije, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d. i investicijska društva mogu zastupati više društava za osiguranje i za proizvode osiguranja koji su međusobno konkurentni, na temelju pisane suglasnosti zastupanog društva za osiguranje.«.

Članak 106.

U članku 234. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zastupnik u osiguranju iz stavka 1. ovoga članka smije obavljati poslove zastupanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja, odnosno drugog pravnog odnosa u društvu za osiguranje, društvu za zastupanje u osiguranju, obrtu za zastupanje u osiguranju, kreditnoj instituciji, Financijskoj agenciji, HP – Hrvatskoj pošti d.d. i investicijskom društvu.«.

Članak 107.

Članak 237. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju i investicijsko društvo koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju za više društava za osiguranje mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 9.700.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 14.650.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

(2) Osiguranje ili jamstvo iz stavka 1. ovoga članka mora vrijediti za područje država članica.

(3) Iznimno, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju da je društvo za osiguranje u čije ime društvo za zastupanje u osiguranju ili investicijsko društvo ili je ovlašteno djelovati, već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo ili ako društvo za osiguranje preuzima punu odgovornost za djelovanje društva za zastupanje u osiguranju ili investicijskog društva.«.

Članak 108.

Članak 243. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u iznosu koji ne smije biti manji od 9.700.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu odnosno 14.650.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.

(2) Osiguranje ili jamstvo iz stavka 1. ovoga članka mora vrijediti za područje država članica.

(3) Iznimno, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju da je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje u čije ime djeluje društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ili je ovlašteno djelovati, već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo ili ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje preuzima punu odgovornost za djelovanje društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.«.

Članak 109.

U članku 248. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. da nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva, odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.«.

U stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako su prestali postojati uvjeti iz stavka 2. točke 4. ovoga članka,«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba kojoj je nadzorno tijelo ukinulo ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ne može dobiti ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju godinu dana od dana oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.«.

Članak 110.

Iza članka 248. dodaje se naslov i članak 248.a koji glase:

»Pomoćnik zastupnika u osiguranju

Članak 248. a

(1) Pomoćnik zastupnika u osiguranju je fizička osoba koja na temelju zaposlenja odnosno drugog pravnog odnosa pomaže zastupniku u osiguranju iz članka 234. stavka 3. ovoga Zakona tako da dovodi u vezu zastupnika u osiguranju s potencijalnim ugovarateljem osiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju na temelju kojeg ostvaruje pravo na naknadu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka pomoćnik zastupnika u osiguranju ne smije obavljati druge poslove zastupanja u osiguranju niti smije poslove iz stavka 1. ovoga članka istodobno obavljati za više zastupnika u osiguranju.

(3) Fizička osoba koja nema ovlaštenje iz članka 248. ovoga Zakona može obavljati posao pomoćnika zastupnika u osiguranju u ukupnom trajanju od najdulje dvije godine, neovisno o prekidima obavljanja poslova pomoćnika zastupnika u osiguranju.

(4) Zastupnik u osiguranju prati rad svog pomoćnika iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Društva za zastupanje u osiguranju i pravne osobe iz članka 250. stavka 4. ovoga Zakona dužne su izvještavati nadzorno tijelo o imenovanju pomoćnika njihovog zastupnika u osiguranju, kao i o početku i prestanku njegovog rada te o zastupniku u osiguranju koji prati njegov rad.

(6) Stavak 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i na društvo za osiguranje koje je dužno izvještavati nadzorno tijelo o pomoćniku zastupnika u osiguranju koji obavlja poslove zastupanja u osiguranju na temelju drugog pravnog odnosa za to društvo za osiguranje.

(7) Nadzorno tijelo pravilnikom će detaljnije propisati sadržaj izvješća iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 111.

U članku 249. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. da nije pravomoćno osuđivana niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) i to:

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva, odnosno kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.), i to:

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba kojoj je nadzorno tijelo oduzelo ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju ne može dobiti ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju godinu dana od dana oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.«.

Članak 112.

U članku 250. stavku 1. točki 3. iza riječi: »osiguranju« dodaje se riječ: »druge«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Društvo za zastupanje u osiguranju smije obavljati samo poslove zastupanja u osiguranju i pružati druge usluge sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Stavci 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, djelatnost zastupanja u osiguranju mogu obavljati i kreditne institucije koje su za pružanje tih usluga dobile dozvolu Hrvatske narodne banke i koje imaju suglasnost nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. koje su za obavljanje tih usluga dobile dozvolu nadzornog tijela sukladno članku 252. ovoga Zakona te investicijska društva koja su dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju izdanu sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim se uređuje tržište kapitala.

(5) Nadzorno tijelo će o zahtjevu za izdavanje suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Na kreditnu instituciju, investicijsko društvo, Financijsku agenciju i HP – Hrvatsku poštu d.d., koje sukladno stavku 4. ovoga članka obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društva za zastupanje u osiguranju, osim članka 235., članka 237., članka 251., članka 252. i članka 255. ovoga Zakona, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(7) Osim poslova zastupanja u osiguranju, društvo za zastupanje može:

1. pružati druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela,

2. obavljati poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava,

3. surađivati s drugim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.

(8) Na izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Financijskoj agenciji, HP – Hrvatskoj pošti d.d., odnosno suglasnosti kreditnim institucijama i investicijskim društvima za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, na odgovarajući način se primjenjuje članak 252. ovoga Zakona.«.

Članak 113.

U članku 252. stavku 3. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. da s društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ne čini povezanu osobu u smislu članka 10. ovoga Zakona.«.

U stavku 4. točki 6. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili ako obavlja poslove za koje nije ovlašten.«.

U stavku 5. riječ: »vrijediti« zamjenjuje se riječju: »važiti«.

Članak 114.

U članku 253. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju smije obavljati samo poslove posredovanja u osiguranju i obavljati druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može osim poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljati poslove iz članka 16. stavka 7. ovoga Zakona pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela, poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, kao i surađivati s drugim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.«.

Članak 115.

U članku 254. stavku 3. točki 3. iza riječi: »osobu« dodaju se riječi: »u smislu članka 10. ovoga Zakona«.

U stavku 4. točki 6. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili ako obavlja poslove za koje nije ovlašten.«.

Članak 116.

U članku 258. a iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na društvo za osiguranje i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju na odgovarajući se način primjenjuju i:

1. propisi kojima se reguliraju obvezna osiguranja iz članka 13. ovoga Zakona,

2. propisi u Republici Hrvatskoj koji se odnose na obvezu čuvanja poslovne tajne, zaštitu potrošača te propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Članak 117.

U članku 261. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Registri društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju moraju sadržavati podatke o odgovornim osobama društva za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.«.

Članak 118.

U članku 262. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad zastupnicima u osiguranju odnosno posrednicima u osiguranju i reosiguranju, društvima za zastupanje u osiguranju odnosno društvima za posredovanje u osiguranju i reosiguranju provodi nadzorno tijelo. Nad drugim osobama iz članka 250. ovoga Zakona nadzorno tijelo provodi nadzor sukladno odredbama ovoga Zakona, i to u dijelu obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.«.

Članak 119.

U naslovu iznad članka 263. iza riječi: »reosiguranju« dodaju se riječi: »i dostavljanju izvješća nadzornom tijelu«.

U članku 263. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Nadzorno tijelo pravilnikom će podrobnije propisati:«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. oblik i sadržaj izvješća te rokove i način na koji će druge osobe iz članka 250. ovoga Zakona koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju izvještavati nadzorno tijelo.«.

Članak 120.

U članku 264. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na društva za zastupanje u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se: članak 83. stavak 13., članak 233., članak 234., članak 235., članak 238., članak 239., članak 245., članak 247., članak 250., članak 251., članak 256., članak 257., članak 258.a, članak 259., članak 261. i članak 262. ovoga Zakona glede poslova koje društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavlja na području Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se: članak 83. stavak 13., članak 240., članak 241., članak 242., članak 244., članak 245., članak 247., članak 253., članak 256., članak 257., članak 258.a, članak 259., članak 261. i članak 262. ovoga Zakona glede poslova koje društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavlja na području Republike Hrvatske.«.

Članak 121.

U naslovu iznad članka 265. iza riječi: »reosiguranju u« dodaje se riječ: »drugoj«.

U članku 265. stavku 1. iza riječi: »posredovanje u osiguranju i reosiguranju« dodaju se riječi: »čije je sjedište u Republici Hrvatskoj«, a iza riječi: »području« dodaje se riječ: »druge«.

U stavku 2. iza riječi: »reosiguranju u« dodaje se riječ: »drugoj«.

U stavku 5. iza riječi: »reosiguranju u« dodaje se riječ: »drugoj«.

Članak 122.

U naslovu iznad članka 266. iza riječi: »reosiguranju« dodaju se riječi: »društva sa sjedištem u drugoj državi članici«.

U članku 266. stavku 2. iza riječi: »nadzornom tijelu« riječi: »Republike Hrvatske« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »i članka 264. ovoga Zakona«, a iza riječi: »reosiguranju« dodaju se riječi: »iz drugih država članica«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Na nadzor osoba iz drugih država članica koje neposredno ili preko podružnice u Republici Hrvatskoj pružaju usluge zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju na odgovarajući način primjenjuje se članak 84. i članak 85. ovoga Zakona.«.

Članak 123.

Članak 268. mijenja se i glasi:

»(1) Potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor društvu za osiguranje s kojim je sklopio ugovor o osiguranju, ako se društvo za osiguranje ne pridržava ugovornih uvjeta.

(2) Društvo za osiguranje dužno je odgovoriti potrošaču na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog odgovora.

(3) Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem društva za osiguranje na njegov uloženi prigovor, može o tome obavijestiti nadzorno tijelo.

(4) Potrošač ima pravo podnijeti obavijest iz stavaka 3. ovoga članka i u slučaju kada društvo za osiguranje nije izvršilo svoju obvezu iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Nadzorno tijelo dužno je pisanim putem odgovoriti potrošaču u slučaju iz stavaka 3. i 4. ovoga članka najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti.

(6) Nadzorno tijelo ovlašteno je u okviru svojih nadležnosti nad društvima za osiguranje provjeravati pridržava li se društvo za osiguranje općenito dobrih poslovnih običaja i pravila struke.«.

Članak 124.

U članku 271. stavku 1. riječi: »sa sjedištem u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »koje čine njegovi članovi«.

U stavku 4. iza riječi: »djelatnost« stavlja se zarez i dodaju riječi: »prava i obveze njegovih tijela, uvjeti za primitak i prestanak članstva u Hrvatskom uredu za osiguranje«, a iza riječi: »financiranja« dodaju se riječi: »Hrvatskog ureda za osiguranje«.

Članak 125.

Članak 274. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo provodi nadzor nad poslovanjem Hrvatskog ureda za osiguranje.

(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzor društava za osiguranje, osim članaka 162. do 173. ovoga Zakona.

(3) Nadzorno tijelo će pravilnikom propisati oblik i sadržaj izvješća te rokove i način izvještavanja Hrvatskog ureda za osiguranje.

(4) Hrvatski ured za osiguranje dužan je nadzornom tijelu dostavljati izvješća kako je to propisano pravilnikom nadzornog tijela.«.

Članak 126.

Naslov iznad članka 276. mijenja se i glasi: »Mjerodavno pravo«.

Članak 276. mijenja se i glasi:

»Pravo koje se primjenjuje na ugovore o osiguranju određuje se sukladno Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).«.

Članak 127.

Naslovi iznad članaka i članci 277., 278., 279., 280., 281. i 282. brišu se.

Članak 128.

U nazivu glave XXII. iznad članka 283. riječ: »KAZNENE« zamjenjuje se riječju: »PREKRŠAJNE«.

U članku 283. stavku 1. točki 1. riječi: »osiguranja protivno« zamjenjuju se riječima: »navedenih u«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ne dostavi nadzornom tijelu sve promidžbene informacije iz članka 65.a ovog Zakona, sukladno članku 65.b stavku 1. ovoga Zakona ili ne postupi sukladno članku 65.c stavku 1. ovoga Zakona,«.

Točke 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»7. ne uspostavi učinkovit sustav upravljanja koji osigurava upravljanje poslovima pažnjom dobrog stručnjaka sukladno članku 92. stavku 4. ovoga Zakona,

8. ne ulaže imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno članku 115. stavku 1. ovoga Zakona ili ne ulaže imovinu za pokriće tehničke pričuve sukladno članku 116. stavku 2. ovoga Zakona,

9. ne upotrebljava imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 119. stavku 1. ovoga Zakona ili ne oblikuje imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 121. stavku 2. ovoga Zakona ili ne ulaže imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 122. stavku 1. ovoga Zakona ili ne ulaže imovinu za pokriće matematičke pričuve sukladno članku 123. stavku 2. ovoga Zakona,«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. ne ustroji unutarnju reviziju sukladno članku 145. ovoga Zakona,«.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 13. i 14. te točka 15. koje glase:

»13. ako ne postupi sukladno članku 147. stavku 1. ovoga Zakona,

14. ako ne postupi sukladno članku 147. stavku 2. ovoga Zakona,

15. ako o namjeravanom imenovanju ne obavijesti nadzorno tijelu sukladno članku 147. stavku 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 13. i 14. koje postaju točke 16. i 17. mijenjaju se i glase:

»16. Matičnom odnosno vladajućem društvu za osiguranje u grupi osiguravatelja odnosno predvodniku u horizontalnoj grupi osiguravatelja ne dostavi sve podatke i informacije sukladno članku 177. stavku 1. ovoga Zakona,

17. ne izvještava nadzorno tijelo o poslovima u grupi osiguravatelja sukladno članku 178. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Članak 129.

U članku 283.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje sklopi ugovor o osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno članku 251. stavku 3. ovoga Zakona.«.

Članak 130.

U članku 284. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,«.

Iza točke 4. dodaju se nove točke 5., 6., 7. i 8. i točka 9. koje glase:

»5. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 1. ovoga Zakona,

6. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,

7. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,

8. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 2. ovoga Zakona,

9. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. koje postaju točke 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»10. ne izvještava nadzorno tijelo sukladno članku 158. stavku 4. ovoga Zakona,

11. ne izvijesti nadzorno tijelo sukladno članku 178. stavku 1. ovoga Zakona,

12. ne izvijesti nadzorno tijelo o svim činjenicama i okolnostima značajnim za procjenu radi li se o grupi osiguravatelja sukladno članku 180. stavku 1. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 13.

Članak 131.

Iza članka 284. dodaju naslovi iznad članaka i članci 284.a i 284.b koji glase:

»Prekršaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz druge države članice

Članak 284.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj neposredno ili preko podružnice protivno članku 82. stavku 1. ovoga Zakona,

2. društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj neposredno ili preko podružnice protivno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona,

3. društvo za osiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj ako ne prestane obavljati poslove osiguranja sukladno članku 83. stavku 6. ovoga Zakona,

4. društvo za reosiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj protivno članku 82. stavku 3. ovoga Zakona,

5. društvo za reosiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj protivno članku 83. stavku 2. ovoga Zakona,

6. društvo za reosiguranje iz druge države članice koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj ako ne prestane obavljati poslove reosiguranja sukladno članku 83. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Prekršaji stranog društva za osiguranje odnosno stranog društva za reosiguranje

Članak 284.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. strano društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj protivno članku 86. stavku 1. ovoga Zakona,

2. strano društvo za osiguranje čija podružnica ne ispunjava uvjete iz članka 86. stavka 2. ovoga Zakona,

3. strano društvo za osiguranje koje osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj protivno članku 87. stavku 1. ovoga Zakona,

4. strano društvo za reosiguranje koje obavlja poslove reosiguranja u Republici Hrvatskoj preko podružnice protivno članku 86., članku 87. ili članku 88. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.«.

Članak 132.

U članku 285. stavku 1. broj: »5.000,00« zamjenjuje se brojem: »10.000,00«, a broj: »25.000,00« zamjenjuje se brojem: »30.000,00«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona,«.

Iza točke 1. dodaju se nova točka 2. i točke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koje glase:

»2. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 2. ovoga Zakona,

3. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 3. ovoga Zakona,

4. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 4. ovoga Zakona,

5. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 5. ovoga Zakona,

6. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 6. ovoga Zakona,

7. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 7. ovoga Zakona,

8. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 8. ovoga Zakona,

9. ne izvršava obveze člana uprave odnosno izvršnog direktora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 29. stavku 9. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 2. koja postaje točka 10. dodaju se točke 11. i 12. koje glase:

»11. ne poduzme mjere radi dostizanja potrebne visine kapitala za koje je nadležan, odnosno ne izradi prijedlog mjera za koje su nadležna druga tijela društva za osiguranje sukladno članku 105. stavku 1. ovoga Zakona,

12. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 105. stavku 2. ovoga Zakona.«.

Članak 133.

U članku 286. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. obavlja druge poslove ili pruža druge usluge, osim onih propisanih člankom 250. stavkom 2. ovoga Zakona.«.

U točki 7. iza riječi: »točke 2.« dodaju se riječi: »i točke 4.«.

Iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. omogući da pomoćnik zastupnika postupa protivno članku 248.a stavku 2. ovoga Zakona,

10. ne postupa sukladno članku 248.a stavku 5. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ne obavlja poslove zastupanja u osiguranju i druge usluge sukladno članku 250. stavku 1. ovoga Zakona,«.

U točki 5. iza riječi: »točke 2.« dodaju se riječi: »i točke 4.«.

Iza točke 6. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

»7. ne postupa sukladno članku 248.a stavku 2. ovoga Zakona,

8. ne postupa sukladno članku 248.a stavku 5. ovoga Zakona.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju koji:

1. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,

2. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 1. ovoga Zakona,

3. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,

4. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,

5. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 2. ovoga Zakona,

6. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju odnosno obrtnik za zastupanje u osiguranju koji suprotno članku 258.a stavku 1. ovoga Zakona omogući da poslove zastupnika u osiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 234. ovoga Zakona, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju, odnosno odgovorna osoba obrta za zastupanje u osiguranju.«.

Članak 134.

U članku 286.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno članku 251. stavku 2. ovoga Zakona.«.

Članak 135.

Članak 286.b mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju koji obavlja poslove zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila protivno članku 251. stavku 2. ovoga Zakona.«.

Članak 136.

U članku 287. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. obavlja druge poslove osim onih propisanih člankom 253. stavkom 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, a novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za navedeni prekršaj odgovorna osoba društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje:

1. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,

2. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 2. ovoga Zakona,

3. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,

4. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,

5. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 1. ovoga Zakona,

6. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona.«.

Članak 137.

Iza članka 287. dodaje se naslov i članak 287.a koji glase:

»Prekršaji društva za zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz druge države članice

Članak 287.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove zastupanja u osiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove zastupanja u osiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 3. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 1. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz druge države članice ako obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske protivno članku 266. stavku 3. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka i odgovorna osoba društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.«.

Članak 138.

Članak 288. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding, matično društvo za osiguranje odnosno matično društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja ili u slučaju horizontalne grupe predvodnik u grupi koji ne sastavlja izvješća o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja, odnosno ne izvještava nadzorno tijelo o adekvatnosti kapitala u grupi osiguravatelja sukladno članku 179. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba osiguravateljnog holdinga, mješovitog osiguravateljnog holdinga, mješovitog financijskog holdinga ili matičnog društva za osiguranje odnosno matičnog društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja odnosno u slučaju horizontalne grupe predvodnika u grupi.«.

Članak 139.

Članak 289. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 750.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. obavlja poslove osiguranja protivno odredbi članka 7. ovoga Zakona,

2. obavlja poslove reosiguranja protivno odredbi članka 16. stavka 8. ovoga Zakona,

3. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno članku 250. stavku 1. ovoga Zakona,

4. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno članku 251. stavku 2. ovoga Zakona,

5. obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno članku 253. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. obavlja poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno odredbama članka 248. stavka 1. ovoga Zakona,

2. obavlja poslove osiguranja protivno članku 248.a stavku 2. ovoga Zakona,

3. obavlja poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno članku 249. stavku 1. ovoga Zakona,

4. obavlja poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u kreditnoj instituciji, investicijskom društvu, Financijskoj agenciji i HP – Hrvatskoj pošti d.d. protivno odredbi članka 250. stavka 6. ovoga Zakona,

5. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno članku 250. stavku 1. ovoga Zakona,

6. obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju protivno odredbama članka 251. stavka 2. ovoga Zakona.,

7. obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju protivno odredbama članka 253. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. investicijsko društvo koje nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti sukladno članku 237. ovoga Zakona,

2. investicijsko društvo koje nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259.a stavkom 4. ovoga Zakona,

3. kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. ako zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 1. ovoga Zakona,

4. kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. koje nadzornom tijelu ne dostavi statističko izvješće u roku određenom člankom 259.a stavkom 4. ovoga Zakona,

5. kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. ako ne izvještava nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 260. ovoga Zakona, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju članka 263. točaka 2. i 4. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba investicijskog društva, kreditne institucije, Financijske agencije i HP – Hrvatske pošte d.d.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo, kreditna institucija, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. koje:

1. ovlaštenoj osobi ne omoguće obavljanje nadzora i pregled poslovanja sukladno članku 157.c stavku 1. ovoga Zakona,

2. ne postupi sukladno članku 157.e stavku 2. ovoga Zakona,

3. ne postupi sukladno članku 157.g stavku 2. ovoga Zakona,

4. ne postupi sukladno članku 157.h stavku 2. ovoga Zakona,

5. ne postupi sukladno članku 157.i stavku 1. ovoga Zakona,

6. ne postupi sukladno članku 157.j stavku 1. ovoga Zakona.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka odgovorna osoba investicijskog društva, kreditne institucije, Financijske agencije i HP – Hrvatske pošte d.d.«.

Članak 140.

Članak 290. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo koje:

1. neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 152. stavku 3. ovoga Zakona,

2. neodgodivo ne obavijesti nadzorno tijelo o svakoj činjenici sukladno članku 152. stavku 4. ovoga Zakona,

3. ne obavi revizorski pregled sukladno članku 154. stavku 1. ovoga Zakona,

4. ne obavi revizorski pregled sukladno propisima donesenim na temelju članka 154. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 141.

Članak 291. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj imenovani ovlašteni aktuar koji:

1. neodgodivo ne obavijesti upravu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje sukladno članku 68. stavku 5. ovoga Zakona,

2. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 68. stavku 7. ovoga Zakona,

3. ne obavijesti nadzorno tijelo sukladno članku 68. stavku 8. ovoga Zakona.«.

Članak 142.

U članku 293. stavku 1. broj: »138.« zamjenjuje se brojem: »137.«.

U stavku 3. iza broja »138.« dodaju se riječi: »stavku 1.«.

Članak 143.

U članku 295. stavku 7. riječ: »prisilne« briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje društava za osiguranje

Članak 144.

(1) Društva za osiguranje dužna su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti:

1. temeljni kapital s člankom 9. kojim je izmijenjen članak 19. ovoga Zakona,

2. izračun granice solventnosti s člankom 54. kojim je izmijenjen članak 99. ovoga Zakona,

3. jamstveni kapital s člankom 55. kojim je izmijenjen članak 100. ovoga Zakona.

(2) Društva za osiguranje dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojiti ključne funkcije unutar sustava upravljanja u skladu s člankom 52. kojim je dodan članak 92.a ovoga Zakona.

(3) Član uprave društva za osiguranje dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članka 15. kojim je izmijenjen članka 27. stavak 1. podstavak 9. ovoga Zakona.

(4) Prokurist društva za osiguranje dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupnja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članka 15. kojim je dodan članak 27. stavak 5. ovoga Zakona.

(5) Društva za osiguranje dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uspostaviti učinkovit sustav upravljanja u skladu s člankom 51. kojim je izmijenjen članak 92. stavak 4. ovoga Zakona.«

Usklađivanje društava za zastupanje u osiguranju i obrta za zastupanje u osiguranju

Članak 145.

Društvo za zastupanje u osiguranju i obrt za zastupanje u osiguranju dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u skladu s člankom 107. kojim je izmijenjen članak 237. ovoga Zakona.

Usklađivanje društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Članak 146.

Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imati osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti ili odgovarajuće jamstvo u skladu s člankom 108. kojim je izmijenjen članak 243. ovoga Zakona.

Postupci

Članak 147.

(1) Svi postupci za dobivanje odobrenja, suglasnosti i dozvola koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona i koji su u nadležnosti nadzornog tijela, dovršit će se sukladno odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05., 87/08., 82/09. i 54/13.).

(2) Na postupke za dobivanje odobrenja, suglasnosti i dozvola koji su pokrenuti nakon stupanja na snagu ovoga Zakona do stupanja na snagu pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe pravilnika donesenih na temelju Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05., 87/08., 82/09. i 54/13.) ako odredbe tih pravilnika nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se i na sva ostala postupanja propisana pravilnicima nadzornog tijela.

Donošenje propisa

Članak 148.

Nadzorno tijelo donijet će pravilnike iz članka 10. ovoga Zakona, članka 14. ovoga Zakona kojim je dodan članak 24.b Zakona, članka 15. ovoga Zakona, članka 25. ovoga Zakona, članka 37. ovoga Zakona, članka 52. ovoga Zakona kojim su dodani članci 92.a i 92.f Zakona, članka 75. ovoga Zakona kojim je dodan članak 157.b Zakona, članka 110. ovoga Zakona kojim je dodan članak 248. a Zakona, članka 114. ovog Zakona, članka 119. ovoga Zakona i članka 125. ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 149.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/89

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.