Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

NN 94/2014 (31.7.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1887

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, broj 52/2013), u članku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na dugove i potraživanja s osnove:

– javnih davanja, izuzev onih s osnove naknada za koncesije;

– međusobnih potraživanja države i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– međusobnih potraživanja jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave;

– stečenog bez osnove;

– stambenih i ostalih kredita koji nisu odobreni od strane države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili za koje nije dala jamstvo država odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;

– ugovora o prodaji stanova na temelju propisa kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja;

– koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koji su uređeni posebnim propisima ne primjenjuju se odredbe ove Uredbe.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »1.000.000,00 kuna« briše se točka i dodaju se riječi: »za pravnu osobu, odnosno 100.000,00 kuna za fizičku osobu«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

Neće se odobriti odgoda plaćanja, obročna otplata duga, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koja bi bila zajednički prihod bez pribavljene suglasnosti nadležnog tijela od subjekata kojima prihod pripada.«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obrasci ZFO-Prilog 1. i ZPO-Prilog 2. zamjenjuju se obrascima ZFO-Prilog 1. i ZPO-Prilog 2. i sastavni su dio ove Uredbe.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;

4. potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje iz članka 14. stavka 2. točke 2. ove Uredbe, osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;«.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi, odnosno potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;

4. potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja imovno stanje iz članka 24. stavka 2. točke 2. ove Uredbe, osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 2. riječi: »odgodu plaćanja ili obročnu otplatu « zamjenjuju se riječima: »otpis ili djelomičan otpis«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva za otpis ili djelomičan otpis duga ima pravo izjaviti žalbu nadležnom tijelu.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;«.

U točki 2. podtočka b. mijenja se i glasi:

»b. kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koju koriste isključivo za njihovo stanovanje, te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo, čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,«.

Članak 11.

U članku 26. ispred riječi: »sljedeći zahtjev za otpis duga« dodaje se zarez i riječi: »bez obzira na osnovu nastanka duga.«.

Članak 12.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Fizičkoj i pravnoj osobi može se na temelju podnesenog zahtjeva (ne na Obrascima ZFO i ZPO) odobriti otpis duga s osnove kamata, ukoliko dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga, osim one s naslova javnih davanja, plati u cijelosti jednokratno.«.

Stavci 2. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 3., 5., 6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 13.

U članku 29. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Članak 14.

U članku 31. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva odobrit će se odgoda plaćanja, obročna otplata duga ili otpis potraživanja nastalih s osnove parničnih troškova ako je zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga ili otpis potraživanja podnesen prije pokretanja ovršnog postupka.

(4) Nadležno državno odvjetništvo će s dužnikom fizičkom i pravnom osobom, a na temelju odluke o odobrenju odgode plaćanja ili obročne otplate duga, sklopiti sporazum o međusobnim odnosima. Ukoliko dužnik fizička i pravna osoba ne plati uzastopno tri obroka utvrđena odlukom o odobrenju obročne otplate, nadležno državno odvjetništvo će jednostrano raskinuti sporazum i potraživanje naplatiti u cijelosti temeljem ovršne isprave.«.

Članak 15.

U članku 32. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Nadležno tijelo će po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi ukoliko nastupi zastara naplate potraživanja, u skladu sa zakonskim propisima.«.

Članak 16.

Članci 33. do 35. brišu se.

Članak 17.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje koji imaju poteškoće u poslovanju i ne mogu redovito otplaćivati kredit mogu podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga.

(2) Odgoda plaćanja/obročna otplata duga može se odobriti na rok do najviše 5 godina (uz poček maksimalno do godinu dana) uz kamatnu stopu propisanu u članku 13. stavcima 2. i 3. ove Uredbe. Kamata se u počeku obračunava i naplaćuje tromjesečno.

(3) Uz zahtjev za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga korisnici kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje iz stavka 1. ovoga članka obvezno prilažu:

– Prijedlog o roku i načinu otplate dospjelog duga;

– Poslovni plan za razdoblje u kojem se dug namjerava podmiriti;

– Financijski izvještaji i podaci za protekle dvije godine, iz kojih je razvidno da društvo ima poteškoća u poslovanju;

– Dokaz o solventnosti (BON 2), koji ne smije biti stariji od 30 dana te

– Prijedlog za dodatne instrumente osiguranja (ukoliko postojeći adekvatno ne pokrivaju ukupan iznos dugovanja).«.

Članak 18.

Članci 37. i 38. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Postupci započeti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, broj 52/2013) dovršit će se prema odredbama ove Uredbe, ukoliko su iste povoljnije za podnositelja zahtjeva.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-03/14-03/92

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 30. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac ZFO

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/ OBROČNU OTPLATU DUGA I ZA OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

– FIZIČKE OSOBE –

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog kućanstva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom tijelu nadležnom za naplatu duga/potraživanja.

3. Podnositelj zahtjeva može zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti:

1) ZAHTJEV ZA ODGODU
PLAĆANJA/OBROČNU OTPLATU
DUGA

2) ZAHTJEV ZA OTPIS ILI DJELO-
MIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

a) odgoda plaćanja duga

b) obročna otplata duga

a) otpis potraživanja

b) djelomičan otpis potraživanja

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva[1]

1.

Ime i prezime:

2.

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3.

Broj telefona:

4.

OIB:

5.

Korisnik prava na pomoć za uzdržavanje/zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi:

DA

NE

Tablica 2. Podaci o dugu ili potraživanju čija se odgoda/obročna otplata odnosno otpis ili djelomičan otpis potraživanja traži:

7.

Visina duga ili potraživanja za koji se traži odgoda/ obročna otplata odnosno otpis ili djelomičan otpis i osnova nastanka duga/ potraživanja:

8.

Razlog traženja odgode/obročne otplate odnosno otpisa ili djelomičnog otpisa:

Tablica 3. Podaci o članovima kućanstva podnositelja zahtjeva:

Koliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva (ukupan broj računajući i podnositelja zahtjeva) __________________

U tablici je potrebno precizirati odnos prema podnositelju zahtjeva:

Ime i prezime:

Datum rođenja, OIB

Odnos prema podnositelju zahtjeva

Je li osoba uzdržavana od strane podnositelja zahtjeva? (zaokružiti)

Je li podnositelj zahtjeva uzdržavan od te osobe?
(zaokružiti)
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE

Tablica 4. Imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva:

Tablica 4.a) podaci o prosječnom mjesečnom dohotku, mirovini i primicima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva[2]

Ime i prezime podnositelja zahtjeva i članova kućanstva:

Prosječan mjesečni dohodak, mirovina i primici od nesamostalnog – samostalnog rada:

Naziv poslodavca, sjedište i adresa

1.2.3.4.5.6.UKUPNO:Tablica 4.b) podaci o nekretninama[3] (popunjava se isključivo ako se podnosi zahtjev za otpis ili djelomičan otpis potraživanja)

Vrste nekretnina

Vlasnik (ime i prezime)

Adresa (ulica, kbr., mjesto)

Korisna površina u m² (ispunjava se samo za ostale nekretnine)

Tržišna vrijednost u kunama (ispunjava se samo za ostale nekretnine)

Napomena

Stan ili kuća za stanovanje


Ostale nekretnine (poslovni prostor, zemljište, šume i ostale nekretnine)UKUPNO:Tablica 4. c) Podaci o vozilima – plovilima (popunjava se isključivo ako se podnosi zahtjev za otpis ili djelomičan otpis potraživanja)

Podaci o vozilima – plovilima

Automobil

Plovilo

Vlasnik (ime i prezime)

1.

1.

2.

2.

Vrsta, marka, tip, godina proizvodnje

1.

1.

2.

2.

Registarska oznaka

1.

1.

2.

2.

Vrijednost u kunama

1.

1.

2.

2.

UKUPNO (vrijednost u kunama)Tablica 4.d) Podaci o ostaloj imovini i primicima[4]

Vrsta imovine/primitka

Ime i prezime vlasnika/korisnika

Iznos u kunama

GotovinaŠtednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima i štednim knjižicamaVrijednosni papiri, udjeli u kapitaluOstala imovina/primiciUKUPNO:     Mjesto i datum:                     Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

____________________           ________________________________

Vlastoručan potpis:

 _____________________

Prilozi: ________________________

Tablica 5. Mišljenje nadležnog tijela

Naplata duga u cijelosti/naplata potraživanja bi predstavljala neprimjereno opterećenje/ugrozila
osnovne životne potrebe podnositelja zahtjeva

DA    

NE    

Podnositelj zahtjeva je korisnik prava na pomoć za uzdržavanje/minimalnu zajamčenu naknadu
iz sustava socijalne skrbi

DA

NE

Ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva
mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos iz članka 14. stavka 2. točke 2b. (odgoda i obročna otplata)
odnosno članka 24. stavka 2. točke 2c. (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Imovina u novčanom obliku podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos iz
članka 14. stavka 2. točke 2a. (odgoda i obročna otplata) odnosno članka 24. stavka 2. točke 2a.
(otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se smatraju
zadovoljavajućim stambenim prostorom

DA

NE

Podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost
ne prelazi iznos iz članka 24. stavka 2. točke 2b. (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga odnosno otpis ili
djelomičan otpis potraživanja

DA

NE

Posebne napomene:

Mišljenje nadležnog tijela o opravdanosti zahtjeva za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga odnosno
otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja s obrazloženjem te kod obročne otplate duga prijedlog ukupnog
broja i iznosa mjesečnih obroka i rok plaćanja:

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe: M.P.

Vlastoručan potpis:

PRILOG 2.

Obrazac ZPO

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I OBROČNU OTPLATU DUGA

– PRAVNE OSOBE –

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom tijelu nadležnom za naplatu duga/potraživanja.

3. Podatke za pravnu osobu u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.

4. Podnositelj zahtjeva može zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/OBROČNU OTPLATU DUGA

a) odgoda plaćanja duga

b) obročna otplata duga

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva pravnoj osobi[5]

1.

Naziv ili tvrtka:

2.

Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3.

Broj telefona:

4.

OIB:

5.

Odgovorna osoba:

6.

Kontakt osoba:

7.

Podmirenje obveza:

Jesu li porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava pravodobno i u cijelosti podmirene?

DA    

NE    

8.

Financijska sposobnost:

Je li financijsko stanje pravne osobe stabilno?

Ima li pravna osoba dugovanja (prema drugim pravnim osobama ili državnim tijelima) koja bi mogla dovesti do financijske nestabilnosti?

DA

NE

DA

NE

9.

Je li u tekućoj godini i prethodnoj godini pravna osoba vršila isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imala porezni dug?

DA

NE

Tablica 2. Podaci o dugu čija se odgoda/ obročna otplata traži:

10.

Visina duga za koji se traži odgoda plaćanja/obročna otplata duga i osnova nastanka duga:

11.

Razlog zbog kojega bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa), a zbog kojega se traži odgoda/obročna otplata:

Tablica 3. Podaci o instrumentu osiguranja (neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstva drugih trgovačkih društava solidnog boniteta):

12.

Evidencijski broj:

13.

Visina i razdoblje važenja garancije:

14.

Podaci o banci koja je izdala garanciju (naziv ili tvrtka, adresa):

15.

Podaci o zalogu vrijednosnih papira:

16.

Podaci o zalogu na nekretninama, pokretninama i pravima građenja:

17.

Podaci o mjenici, zadužnici ili jamstvu drugih trgovačkih društava solidnog boniteta

      Mjesto i datum:                          Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

____________________                 ________________________________

Vlastoručan potpis:

_____________________

Prilozi: ________________________

Tablica 4. Mišljenje nadležnog tijela

Podnositelj zahtjeva ima u cijelosti podmirene porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje?

DA

NE

Podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug?

DA     

NE    

Podnositelja zahtjeva bi naplata potraživanja dovela do nelikvidnosti (blokade računa)?

DA

NE

Poslovni i financijski plan podnositelja zahtjeva procijenjen je kao tržišno održiv?

DA

NE

Podnositelj zahtjeva priložio je valjani instrument osiguranja?

DA

NE

Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za odgodu plaćanja/ obročnu otplatu duga?

DA

NE

Posebne napomene:

Mišljenje nadležnog tijela o opravdanosti zahtjeva za odobravanje odgode plaćanja/ obročne otplate duga s obrazloženjem te kod obročne otplate duga prijedlog ukupnog broja i iznosa mjesečnih obroka i rok plaćanja:

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe: M.P.

Vlastoručan potpis:

[1]Napomena: Zahtjevu obvezno priložiti:

– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, odnosno potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje iz članka 14. stavka 2. točke 2. ove Uredbe, odnosno ako je kriterij za stjecanje prava na otpis/djelomičan otpis potraživanja imovno stanje iz članka 24. stavka 2. točka 2.

– dokaze o postojanju okolnosti iz točaka 3. i 4. članka 8. odnosno točaka 3. i 4. članka 20. (potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje/zajamčenu minimalnu naknadu ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje/zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrb, odnosno potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

– ispravu temeljem koje je nastao dug/potraživanje čija se odgoda plaćanja, obročna otplata, otpis ili djelomičan otpis traži (ukoliko to zatraži nadležno tijelo).

[2]Napomena: Ovaj podatak dokazuje se prilaganjem potvrde Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. U stupac 2 upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana njegovog kućanstva podatak o prosječnom mjesečnom dohotku u razdoblju dvanaest mjeseci ili manje (ako dohodak nije ostvarivan kroz dvanaest mjeseci), ukupnom dohotku, mirovini i ukupnim primicima (u tuzemstvu i u inozemstvu) kroz dvanaest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.

[3]Napomena: U tablici 4.b) se navodi stambeni prostor koji služi isključivo za stanovanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. Također se unose traženi podaci o ostalim nekretninama koje ne služe za stanovanje ili obavljanje djelatnosti koje služe uzdržavanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

[4]Napomena: Unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u tuzemstvu, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva.

[5]1 Napomena: Zahtjevu obvezno priložiti:

– dokaze o financijskoj sposobnosti: BON-1 (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika), BON-2 ili SOL 2

– jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica ili zadužnica

– ispravu temeljem koje je nastao dug/potraživanje čija se odgoda plaćanja, obročna otplata, otpis ili djelomičan otpis traži (ukoliko to zatraži nadležno tijelo).

94 31.07.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja