Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 94/2014 (31.7.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1888

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi sa člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013 i 2/2014), članak 5. mijenja se i glasi:

»Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, poslovi koji se obavljaju na tim radnim mjestima, stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici i namještenici za raspored na ta radna mjesta kao i koeficijenti složenosti poslova tih radnih mjesta propisuju se općim aktom Ustavnog suda Republike Hrvatske odgovarajućom primjenom standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta u državnoj službi sukladno odredbama Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja, Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Uredu pravobranitelja za ravnopravnost spolova te Uredu pravobranitelja za djecu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik pravobranitelja                2,425

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 3.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu povjerenika za informiranje i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe u Uredu povjerenika                3,007

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik povjerenika

inspektor – savjetnik povjerenika                      2,425

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu obrane i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Središta za strane jezike »Katarina Zrinska« u Oružanim snagama Republike Hrvatske

voditelj područnog odjela za poslove obrane     2,134

2. upravitelj hotela                                         2,037

3. načelnik odjela u Središtu za strane jezike »Katarina Zrinska« u Oružanim snagama Republike Hrvatske

voditelj područnog odsjeka za poslove obrane     1,746

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

4. voditelj knjižnice

upravitelj restorana voditelj gospodarstva        1,649

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za inspektora, upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj recepcije                                       1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. liječnik specijalist                                      1,843

2. zrakoplovno-tehnički specijalist                  1,503

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. zrakoplovno-tehnički specijalist                 1,115

2. viši medicinski tehničar

knjižničar

grafički urednik                                         1,018

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste (namještenici)

1. zrakoplovno-tehnički specijalist

vatrogasac                                              0,970

2. medicinski tehničar

medicinska sestra

stomatološki tehničar

veterinarski tehničar

farmaceutski tehničar

biokemijski tehničar                                0,921

3. rukovatelj energetskog sustava

rukovatelj skladišta

rukovatelj specijalnog vozila

vozač opasnih tvari

vozač autobusa

mehaničar – specijalizirani

tehničar – specijalizirani

knjižničar                                                0,873

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: srednja stručna sprema.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/87

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 30. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

94 31.07.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi