Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1974

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju:

– uvjeti i način obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: plivarica srdelara),

– konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnog alata i opreme za ribolov plivaricom srdelarom,

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom (u daljnjem tekstu: Odobrenje),

– kriterije za izdavanje Odobrenja,

– sadržaj obrasca Odobrenja,

– uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja,

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »Sitna plava riba« – podrazumijeva sljedeće vrste: iglica (Belone belone gracilis), inćun (Engraulis encrasicolus), papalina (Sprattus sprattus), lokarda (Scomber colias), skuša (Scomber scombrus), srdela (Sardina pilchardus), srdela golema (Sardinella aurita) i šaruni (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus).;

– »Umjetna rasvjeta« – je rasvjeta na glavnom i pomoćnim plovilima koja se koriste u ribolovu plivaricom srdelarom s ciljem privlačenja sitne plave ribe na određeno područje i njihovog koncentriranja u plovu.

– »Svjećarica« – plovilo u ribolovu plivaricom srdelarom, s upaljenim svjetlima na umjetnoj rasvjeti sa svrhom privlačenja sitne plave ribe.

– »Ribolovna operacija plivaricom srdelarom« – obuhvaća paljenje umjetne rasvjete radi privlačenja sitne plave ribe, polaganje plivarice srdelare u more, povlačenje stezača radi zatvaranja dna ispod jata, izvlačenje mreže na plovilo i izvlačenje ulova na plovilo.

Način obavljanja ribolova plivaricom srdelarom

Članak 3.

(1) Plivarica srdelara namijenjena je za ulov sitne plave ribe.

(2) Ribolov plivaricom srdelarom smije obavljati samo ovlaštenik povlastice plovilom koje ima važeće Odobrenje.

(3) Ribolov plivaricom srdelarom ima prednost pred svim ostalim vrstama ribolova.

(4) Druge vrste ribolova smiju se obavljati na udaljenosti od najmanje 0,3 morske milje od plovila koja obavljaju ribolovnu operaciju.

(5) Radi nesmetanog obavljanja ribolova plivaricom srdelarom zabranjeno je približavati se svjećaricama bilo kojim plovilom na udaljenost manju od 0,3 morske milje.

(6) Najmanja udaljenost između plovila koja obavljaju ribolov plivaricom srdelarom smije biti 0,5 morskih milja.

(7) Ribolovna operacija plivaricom srdelarom ne smije započeti prije zalaska sunca, niti nakon izlaska sunca.

Konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe plivarice srdelare i opreme za ribolov

Članak 4.

(1) Plivarica srdelara je okružujuća mreža namijenjena ulovu sitne plave ribe čije se dno zatvara stezačem (imbrojem) na dnu mreže, koji prolazi kroz niz prstena uzduž donjeg konopa (olovnje), omogućavajući skupljanje i zatvaranje mreže.

(2) Uz glavno plovilo dozvoljeno je koristiti najviše tri (3) pomoćna plovila – svjećarice u ribolovu plivaricom srdelarom;

(3) Za vrijeme obavljanja ribolova plivaricom srdelarom dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete s ciljem privlačenja ribe. U unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske ograničena je snaga rasvjetnih tijela do maksimalnih 8000 W.

Odobrenje

Članak 5.

(1) Obavljanje ribolova plivaricom srdelarom nakon 31. listopada 2014. godine bez Odobrenja nije dozvoljeno.

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 30. rujna 2014. godine na obrascu koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Odobrenje se izdaje na rok od 3 (tri) godine.

(4) Uz rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.

(5) Zahtjev će se odbiti ukoliko ne ispunjava odredbe propisane ovim Pravilnikom.

(6) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti novi Zahtjev.

Kriteriji za izdavanje Odobrenja

Članak 6.

(1) Kriteriji za izdavanje Odobrenja su:

1. Posjedovanje važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru s upisanom plivaricom srdelarom.

2. Minimalno 20 ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom obavljenih plovilom za koje se traži Odobrenje. Ribolovni dani moraju biti evidentirani u elektronskoj bazi podataka informacijskog sustava morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu u razdoblju od 1 srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2014. godine. Za potrebe izračuna smatra se da je ribolovni dan svaki dan kada je plovilo za koje se traži Odobrenje bilo u ribolovu.

3. Posjedovanje VMS uređaja na plovila.

4. Posjedovanje elektronskog očevidnika na plovila.

5. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka izdat će se Odobrenje:

– za plovila čiji vlasnici imaju pravo na izdavanje povlastice na temelju članka 32. stavak 3. točka 3. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine« br. 63/2010, 141/2010, 148/2010, 52/2011, 144/2011 i 55/2013);

– vlasnicima plovila kojima je povlastica bila pohranjena zbog rekonstrukcije plovila, a koja je obavljena pod nadzorom Hrvatskog registra brodova ili drugoga priznatog tijela ovlaštenog u drugim EU članicama. Navedeno se potvrđuje potvrdom registra o statusu plovila u registru za razdoblje koje se traži u dokumentu za Odobrenje.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, izračun broja ribolovnih dana za plovila čiji su vlasnici prenijeli pravo upisa povlastice u cijelosti ili prenijeli pravo upisa plivarice srdelare u svoju povlasticu u periodu kraćem od razdoblja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, se proporcionalno umanjuje prema broju mjeseci od dana izdavanja povlastice.

(4) Iznimno od stavka 1. točki 3. i 4. ovog članka Odobrenje se može izdati na plovilo čija je duljina manja od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja Zahtjeva. Na navedenim plovilima Ministarstvo će osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskih očevidnika do dana 31. prosinca 2014. godine.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 7.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 8.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja,

2. Podatke o plovilu za koje je izdano Odobrenja,

3. Ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata,

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju,

5. Prestanak važenja Odobrenja i obrazloženje prestanka važenja,

6. Oduzimanje Odobrenja i obrazloženje o oduzimanju,

7. Datum pokretanja upravnog spora,

8. Odluku Upravnog suda, broj i datum,

9. Napomene.

Prijenos Odobrenja

Članak 9.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. Prijenosa povlastice za gospodarski ribolov u cijelosti putem javnog poziva o prijenosu povlastice, sukladno odredbama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (u daljnjem tekstu: Pravilnik o povlastici);

2. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o povlastici.

3. prijenosa prava na upis plivarice srdelare i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o povlastici.

(2) Prijenos odobrenja iz stavka 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 12., članka 40. stavka 2. alineje 3., članka 54. stavaka 1., 2. i 3, članka 55. stavaka 1. i 2. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, broj 148/2010 i 25/2011) i odredbe članka 18. stavka 2. točke 1. i članka 35. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine« broj 63/2010, 141/2010, 148/2010, 52/2011, 144/2011 i 55/2013).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/46

Urbroj: 525-13/0323-14-1

Zagreb, 1. kolovoza 2014.

Ministar


101 20.08.2014 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom 101 20.08.2014 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom 101 20.08.2014 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom