Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

101 20.08.2014 Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1976

Na temelju članka 115. stavka 2., članka 118. stavka 6., članka 120. i članka 123. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

– promidžbeni sadržaj mirovinskih fondova,

– sadržaj i metode prikaza i izračuna rezultata poslovanja mirovinskih fondova,

– dodatne podatke i informacije koje mora sadržavati mrežna stranica mirovinskog društva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

3. Mirovinsko društvo je mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

4. Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

PROMIDŽBENI SADRŽAJ

Članak 3.

Promidžbenim sadržajem mirovinskog društva i mirovinskih fondova smatraju se sve informacije koje subjekti iz članka 118. Zakona priopćuju putem sredstava promidžbe iz članka 116. Zakona, a iz kojih nedvojbeno proizlazi namjera promidžbe. Informacije iz promidžbenog sadržaja uključuju, ali nisu ograničene na isticanje imena, prinosa, načina izbora mirovinskog fonda, navođenje financijske grupe ili na drugi način povezanih osoba sa subjektima iz članka 118. Zakona, bez obzira kojim se putem i medijem promidžbeni materijal odašilje javnosti.

Članak 4.

Pored odredbi iz članka 114. Zakona, promidžbeni sadržaj ne smije sadržavati pisane, usmene ili slikovne izjave i poruke:

1. koje navode netočne podatke ili izraze kojima bi se mogao stvoriti pogrešan dojam o mirovinskom društvu i mirovinskom fondu,

2. kojima se druga mirovinska društva i mirovinski fondovi dovode u nepovoljniji položaj,

3. koje negativno, neistinito i pogrešno prikazuju druge sudionike na financijskom tržištu,

4. koje na bilo koji način članove ili potencijalne članove mirovinskih fondova dovode u zabludu.

PRIKAZ REZULTATA POSLOVANJA MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 5.

Rezultatom poslovanja mirovinskog fonda smatraju se informacije o vrijednosti imovine pod upravljanjem, prinosu, vrijednosti obračunske jedinice, strukturi portfelja, troškovima mirovinskog fonda, odnosno sve informacije kojima je cilj prikazati poslovanje mirovinskog fonda.

Članak 6.

Izračun vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda koji se koristi kao promidžbeni sadržaj mora biti rezultat vrednovanja imovine u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i računovodstvenim politikama predmetnog mirovinskog fonda, a koji je potvrđen od strane depozitara mirovinskog fonda.

Članak 7.

(1) Informacije o prinosu mirovinskog fonda trebaju biti prikazane:

1. za tekuću godinu,

2. za prethodnih godinu dana,

3. kao prosječan godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda,

4. za cijelo razdoblje propisano člankom 115. stavkom 1. točkom 3. Zakona, kao godišnji prinos za svaku kalendarsku godinu posebno,

5. uz opis i metodologiju načina na koji je prinos izračunat,

6. uz napomenu da rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

(2) Mirovinsko društvo sve informacije o prinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je prikazati na jednom mjestu međusobno ih ne odvajajući.

(3) Prilikom prikaza informacija o prinosu mirovinskog fonda iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno se pridržavati sljedećeg:

1. prinos mirovinskog fonda za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini,

2. ako se prikazuje prinos mirovinskog fonda za višegodišnje razdoblje, mora se prikazati prosječni godišnji prinos izračunat kao geometrijski prosjek,

3. prinos mirovinskog fonda mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja),

4. uz prikaz prinosa mirovinskog fonda, promidžbena informacija mora sadržavati i osnovne podatke o rizicima mirovinskog fonda,

5. navesti naknade i troškove mirovinskog fonda koji su uzeti u obzir prilikom izračuna prinosa mirovinskog fonda.

DODATNI PODACI I INFORMACIJE KOJE MORA SADRŽAVATI MREŽNA STRANICA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Mrežna stranica mirovinskog društva, pored podataka i informacija iz članka 123. stavka 1. Zakona mora sadržavati i sljedeće:

1. važnije promjene u vlasničkoj strukturi mirovinskog društva,

2. promjene u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva,

3. podatke o članstvu radnika mirovinskog društva u nadzornim odborima trgovačkih društava s posebnom naznakom imaju li mirovinski fondovi pod upravljanjem u svom portfelju prenosive vrijednosne papire tih društava, najkasnije do 10. dana po nastanku događaja,

4. obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama trgovačkih društava čije prenosive vrijednosne papire imaju u portfelju mirovinski fondovi kojima upravljaju minimalno 15 dana prije njihovog održavanja,

5. kada je primjenjivo, rješenja javno objavljena od strane Agencije o:

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za rad,

– prestanku važenja odobrenja za rad,

– izricanju javne opomene mirovinskom društvu (objava izreke rješenja),

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva (objava izreke rješenja),

– prestanku važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva (objava izreke rješenja),

– ukidanju ili poništavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva (objava izreke rješenja),

– prestanku važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva (objava izreke rješenja),

6. kada je primjenjivo, obavijest o pokretanju postupka predstečajne nagodbe, stečajnog postupka ili postupka likvidacije mirovinskog društva,

7. odmah nakon zaključenja, podatke o svim transakcijama kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu koje je mirovinsko društvo za račun mirovinskog fonda izvršilo s povezanom osobom,

8. podatke o svim oblicima naknada, bonusa ili nagrada članova uprave mirovinskih društava za prethodnu godinu, najkasnije do 30. travnja tekuće godine,

9. osnovne informacije o mirovinskom fondu,

10. datum početka rada mirovinskog fonda,

11. ulagateljske ciljeve i strategiju ulaganja mirovinskog fonda,

12. strukturu ulaganja mirovinskog fonda (objava najmanje kvartalno),

13. naznaku postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini mirovinskog fonda,

14. naknade mirovinskog fonda,

15. neto vrijednost imovine mirovinskog fonda za svaki dan vrednovanja,

16. podatke o prinosu mirovinskog fonda,

17. grafički prikaz kretanja vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda.

(2) Struktura ulaganja mirovinskog fonda iz stavka 1. točke 12. ovoga članka mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

1. deset (10) najvećih pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela pozicije u neto imovini mirovinskog fonda,

2. strukturu imovine mirovinskog fonda prema vrstama imovine,

3. strukturu imovine mirovinskog fonda prema državama, skupinama država ili regijama,

4. valutnu izloženost imovine mirovinskog fonda,

5. strukturu imovine mirovinskog fonda prema gospodarskim sektorima,

6. za vrijednosne papire koji su vrednovani metodom procjene, naziv izdavatelja, identifikacijske oznake vrijednosnih papira, trenutno procijenjene vrijednosti, te metode i datum zadnje procjene,

7. podaci iz točaka 1. – 5. ovoga stavka mogu se prikazati grafički ili tablično s naznakom postotnog udjela svake kategorije koja se grafički prikazuje.

(3) Naznaka postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini mirovinskog fonda, iz stavka 1. točke 13. ovoga članka prikazuje se na način da se grupiraju na sljedeći način:

1. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. točke 1. Zakona,

2. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. točke 2. Zakona,

3. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. točke 3. Zakona,

4. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. točke 4. Zakona,

5. prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 125. točke 5. Zakona.

(4) Podaci o deset (10) pozicija ulaganja imovine mirovinskog fonda iz stavka 2. točke 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se financijskom instrumetu radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće:

1. za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca naziv izdavatelja i identifikacijska oznaka,

2. za depozite naziv kreditne institucije u koju je položen depozit,

3. za sve ostale financijske instrumente koji se nalaze u deset (10) pozicija ulaganja imovine mirovinskog fonda a koje nisu navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka potrebno je navesti podatke iz kojih je jasno vidljivo o kojem financijskom instrumentu se radi.

(5) Struktura imovine mirovinskog fonda po državama, skupinama država ili regijama iz stavka 2. točke 3. ovoga članka i gospodarskim sektorima iz stavka 2. točke 5. ovoga članka jasno mora prikazivati stvarnu izloženost izdavateljima ili tržištima pojedinih država, skupinama država ili regijama te gospodarskim sektorima koja uključuje i izloženost postignutu ulaganjem u izvedenice te udjele ili dionice investicijskih fondova i ostale financijske instrumente, kada je to primjenjivo.

Članak 9.

Naknade mirovinskog fonda iz članka 8. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika trebaju prikazivati postotni iznos godišnje naknade za upravljanje, naknade depozitaru, ulazne i izlazne naknade.

Članak 10.

Podaci o prinosu mirovinskog fonda iz članka 8. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika trebaju sadržavati sve podatke iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Grafikon iz članka 8. stavka 1. točke 17. ovoga Pravilnika mora prikazivati kretanje vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda od osnutka mirovinskog fonda do dana prikaza podatka.

Članak 12.

Ako mirovinsko društvo u sklopu promidžbenog sadržaja ili bilo kojih drugih informacija za članove objavljuje podatke o priznanju, nagradi ili poretku pojedinog mirovinskog fonda pod upravljanjem, dužno je navesti razdoblje za koje je nagrada dodijeljena, ime osobe odnosno organizacije koja je nagradu dodijelila i datum dodjele nagrade.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/75

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 14. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.