Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1978

Na temelju članka 150. stavka 3. i članka 151. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za obavljanje poslova nuđenja mirovinskih programa na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, te način i rokovi dostavljanja Agenciji obavijesti o sklopljenim ugovorima o poslovnoj suradnji.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj19/2014).

3. Mirovinsko društvo je društvo koje, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

4. Fond je dobrovoljni mirovinski fond.

5. Mirovinski program predstavlja cjelokupnost pravila, propisa, sporazuma, ugovora ili izjava kojima se reguliraju međusobna prava i obveze za stjecanje prava na mirovinu u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI O NUĐENJU MIROVINSKIH PROGRAMA

Članak 3.

(1) S osobom iz članka 149. Zakona, mirovinsko društvo sklapa ugovor o poslovnoj suradnji predmet kojeg je nuđenje mirovinskih programa.

(2) Prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je utvrditi da druga ugovorna strana ispunjava uvjete propisane Zakonom, kao i da njeni zaposlenici ili druge fizičke osobe koje će u njeno ime temeljem ugovora obavljati poslove nuđenja mirovinskih programa ispunjavaju uvjete propisane člankom 4. ovoga Pravilnika.

(3) Mirovinsko društvo je dužno svakih 6 mjeseci dostaviti Agenciji pisanu obavijest s popisom sklopljenih i/ili raskinutih ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Pisana obavijest o sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o nazivu/imenu i prezimenu, OIB-u i sjedištu/prebivalištu osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s mirovinskim društvom sklopila ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju mirovinskih programa ne smije navedene poslove poddelegirati na treću osobu.

UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI OSOBE KOJE NUDE MIROVINSKE PROGRAME

Članak 4.

(1) Osobe iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika koje obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa moraju ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj),

2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji),

3. nije pravomoćno osuđena niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela protiv gospodarstva propisana u glavi XXIV. Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12) te kaznena djela koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima, a za stranu osobu da ista nije pravomoćno osuđena niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima, (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod točkom 2. ovoga stavka).

(2) Osobe iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika koji obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa moraju imati potrebna znanja o bitnim karakteristikama mirovinskog programa kojeg nude i značaju svih rizika povezanih s mirovinskim programom.

POPIS OSOBA KOJE NUDE MIROVINSKE PROGRAME

Članak 5.

(1) Mirovinsko društvo je dužno jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine, Agenciji dostaviti popis osoba s kojima ima sklopljen važeći ugovor iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati naziv/ime i prezime, OIB i sjedište/prebivalište osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju voditi evidenciju zaposlenika i drugih fizičkih osoba koje temeljem ugovora u njeno ime obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa, koju je dužno dostaviti mirovinskom društvu, a mirovinsko društvo na zahtjev Agenciji.

UVJETI POSLOVANJA OSOBA KOJE NUDE MIROVINSKE PROGRAME

Članak 6.

(1) Osobe ili zaposlenici i druge fizičke osobe koje temeljem ugovora obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa u ime osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika ne smiju primati novčana sredstva u svrhu uplata u fond.

(2) Osobe ili zaposlenici i druge fizičke osobe koje temeljem ugovora obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa u ime osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju svakom potencijalnom članu dati na uvid:

1. prospekt, statut i ključne podatke za članove fonda,

2. kada je to primjenjivo, promidžbeni materijal fonda.

(3) Osobe ili zaposlenici i druge fizičke osobe koje temeljem ugovora obavljaju poslove nuđenja mirovinskih programa u ime osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su svakog potencijalnog člana obavijestiti gdje su i na koji način dostupni dokumenti iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Mirovinsko društvo dužno je voditi podatke o učlanjenju članova u fond posredstvom osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, te ih na zahtjev dostaviti Agenciji.

(5) Mirovinsko društvo dužno je osigurati da osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika prikupljenu dokumentaciju čuvaju u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika koji uređuje organizacijske zahtjeve mirovinskog društva u dijelu koji se odnosi na vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije.

(6) Mirovinsko društvo i osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dužni su s podacima o potencijalnim korisnicima mirovine i korisnicima mirovine postupati u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/77

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 14. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.