Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1979

Na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. kolovoza 2014. godine donijela je

PRAVILNIK

O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI OBVEZNOM MIROVINSKOM FONDU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak naknade štete koju je mirovinsko društvo dužno nadoknaditi članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu u slučaju pogrešnog izračuna vrijednosti obračunske jedinice i povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 135. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

3. Mirovinsko društvo je društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

4. Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

II. POGREŠAN IZRAČUN VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE

Članak 3.

(1) Vrijednost obračunske jedinice u mirovinskom fondu računa se u skladu sa Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 108. stavka 4. Zakona.

(2) Pogrešan izračun vrijednosti obračunske jedinice postoji kada se prvotno izračunata vrijednost obračunske jedinice u mirovinskom fondu razlikuje od naknadno točno utvrđene vrijednosti obračunske jedinice za isti dan.

Bitna pogreška pri izračunu vrijednosti obračunske jedinice

Članak 4.

(1) Ovim Pravilnikom propisan postupak naknade štete kod pogrešnog izračuna vrijednosti obračunske jedinice provodi se kada:

1. razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene vrijednosti obračunske jedinice za isti dan prelazi 1% (bitna pogreška) i

2. od nastupa navedene pogreške izračuna vrijednosti obračunske jedinice nije proteklo više od godinu dana, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi pogrešan izračun vrijednosti obračunske jedinice.

(2) Postupak naknade štete kod bitne pogreške pri izračunu vrijednosti obračunske jedinice sastoji se od izrade plana naknade štete, informiranja članova o naknadi prouzročene štete i naknade štete isplatom utvrđene visine naknade oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

(3) »Razdoblje pogrešnog izračuna« je razdoblje tijekom kojeg je postojala bitna pogreška izračuna vrijednosti obračunske jedinice.

Izračun više vrijednosti obračunske jedinice

Članak 5.

(1) Izračun više vrijednosti obračunske jedinice postoji kada je prvotno izračunata vrijednost obračunske jedinice viša od naknadno točno utvrđene vrijednosti obračunske jedinice za isti dan.

(2) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna više vrijednosti obračunske jedinice, mirovinsko društvo je dužno, putem Središnjeg registra osiguranika, osigurati provođenje korekcije broja obračunskih jedinica za članove koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali obračunske jedinice.

(3) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna više vrijednosti obračunske jedinice, mirovinsko društvo je dužno nadoknaditi time nastalu štetu mirovinskom fondu, u slučaju ako su u razdoblju pogrešnog izračuna otkupljivane obračunske jedinice. Visina naknade štete jednaka je razlici između prvotno izračunate vrijednosti obračunske jedinice i naknadno točno utvrđene vrijednosti obračunske jedinice pomnožene s brojem otkupljenih obračunskih jedinica u razdoblju pogrešnog izračuna.

Izračun niže vrijednosti obračunske jedinice

Članak 6.

(1) Izračun niže vrijednosti obračunske jedinice postoji kada je prvotno izračunata vrijednost obračunske jedinice niža od naknadno točno utvrđene vrijednosti obračunske jedinice za isti dan.

(2) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna niže vrijednosti obračunske jedinice, mirovinsko društvo je dužno nadoknaditi time nastalu štetu članovima kojima su zatvoreni osobni računi u mirovinskom fondu (koji su promijenili mirovinski fond, prenijeli sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo ili kojima su zatvoreni računi iz drugih razloga) u razdoblju pogrešnog izračuna, isplatom novčanih sredstava na račun člana u novom mirovinskom fondu ili mirovinskom osiguravajućem društvu, u skladu s uobičajenim postupcima isplate novčanih sredstava članu. Visina naknade štete jednaka je razlici između naknadno točno utvrđene vrijednosti obračunske jedinice i prvotno izračunate vrijednosti obračunske jedinice pomnožene s brojem otkupljenih obračunskih jedinica u razdoblju pogrešnog izračuna.

(3) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna niže vrijednosti obračunske jedinice, mirovinsko društvo je dužno, putem Središnjeg registra osiguranika, osigurati provođenje korekcije broja obračunskih jedinica za članove koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali obračunske jedinice.

(4) Naknada štete iz stavka 2. ovoga članka neće se provoditi za one članove za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 100 kuna.

Novi izračun vrijednosti obračunske jedinice

Članak 7.

Mirovinsko društvo je dužno za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna izraditi novi izračun vrijednosti obračunske jedinice u skladu sa Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 108. stavka 4. Zakona.

Plan naknade štete

Članak 8.

(1) U slučajevima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za pogrešan izračun izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu mirovinskom fondu i/ili članovima,

2. mjere koje će se poduzeti ili koje su se poduzele s ciljem uklanjanja utvrđenih bitnih pogrešaka i naknade štete,

3. novi izračun vrijednosti obračunske jedinice za svaki dan izračuna tijekom razdoblja pogrešnog izračuna,

4. broj članova kojima je nastala šteta te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se nadoknaditi članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu,

5. način i rok u kojem će se o planu naknade štete obavijestiti članovi u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(3) U svrhu utvrđivanja broja članova kojima je nastala šteta te pojedinačne i ukupne visine naknade štete koja će se nadoknaditi članovima mirovinskog fonda iz stavka 2. točke 4. ovoga članka, Središnji registar osiguranika je dužan na zahtjev mirovinskog društva, ukoliko mirovinsko društvo utvrdi da je nastala šteta, mirovinskom društvu učiniti dostupnim podatke iz članka 193. Zakona o članovima za razdoblje pogrešnog izračuna.

Obavještavanje članova

Članak 9.

(1) Kada zbog bitne pogreške izračuna vrijednosti obračunske jedinice postoji obveza mirovinskog društva za naknadu štete oštećenim članovima mirovinskog fonda, mirovinsko je društvo dužno obavijest o postojanju bitne pogreške pri izračunu vrijednosti obračunske jedinice učiniti dostupnom članovima mirovinskih fondova putem svoje mrežne stranice bez odgode po izradi plana naknade štete.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji bitna pogreška pri izračunu vrijednosti obračunske jedinice,

2. obvezu naknade i visinu štete,

3. rokove i način naknade štete.

Provedba postupka naknade štete

Članak 10.

(1) Nakon što mirovinsko društvo u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika izradi plan naknade štete bez odgode će pristupiti nadoknadi štete oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi pogrešnog izračuna vrijednosti obračunske jedinice troškovi su mirovinskog društva i ne mogu se naplatiti na teret mirovinskog fonda ili članova mirovinskog fonda.

III. POVREDA OGRANIČENJA ULAGANJA

Članak 11.

(1) U smislu ovoga Pravilnika, povredom ograničenja ulaganja smatra se povreda ograničenja ulaganja koja su posljedica transakcija koje je sklopilo mirovinsko društvo, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekršila ograničenja u skladu s odredbom članka 135. stavka 4. Zakona.

(2) Ovim Pravilnikom propisan postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja provodi se kada:

1. kršenje ograničenja ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja u smislu članka 135. stavka 4. Zakona,

2. od nastupa kršenja ograničenja ulaganja nije proteklo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi povredu ograničenja ulaganja.

(3) Postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja se sastoji od izrade plana naknade štete, informiranja članova o naknadi prouzročene štete i naknade štete isplatom utvrđene visine naknade oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

Plan naknade štete

Članak 12.

(1) U slučaju iz članka 11. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za povredu ograničenja ulaganja izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu mirovinskom fondu i/ili članovima

2. informacije o imovinskoj poziciji u odnosu na koju je došlo do povrede ograničenja ulaganja, duljini trajanja i razlozima takvog prekoračenja,

3. mjere koje će se poduzeti ili su se poduzele s ciljem usklađenja ulaganja i naknade štete,

4. broj članova mirovinskog fonda kojima je nastala šteta te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se nadoknaditi članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu, isplatom novčanog iznosa fondu i/ili članovima,

5. rok u kojem će se o planu naknade štete informirati članovi u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) U svrhu utvrđivanja broja članova kojima je nastala šteta te pojedinačne i ukupne visine naknade štete koja će se nadoknaditi članovima mirovinskog fonda iz stavka 2. točke 4. ovoga članka, Središnji registar osiguranika je dužan na zahtjev mirovinskog društva, ukoliko mirovinsko društvo utvrdi da je nastala šteta, mirovinskom društvu učiniti dostupnim podatke iz članka 193. Zakona o članovima za razdoblje pogrešnog izračuna.

Obavještavanje članova

Članak 13.

(1) Kada zbog povrede ograničenja ulaganja postoji obveza mirovinskog društva za naknadu štete oštećenim članovima mirovinskog fonda, mirovinsko društvo dužno je, obavijest o postojanju navedene povrede učiniti dostupnom članovima mirovinskog fonda putem svoje mrežne stranice.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji povreda ograničenja ulaganja,

2. obvezu naknade i visinu štete,

3. rokove i način naknade štete.

Visina naknade štete

Članak 14.

(1) Mirovinsko društvo je dužno odmah po saznanju za povredu ograničenja ulaganja uskladiti ulaganja provedbom transakcija nužnih za potpuno otklanjanje povrede ograničenja ulaganja ili na drugi odgovarajući način (npr. dospijeće depozita, uplata novih doprinosa ili isplata radi prijenosa sredstva članova u mirovinsko osiguravajuće društvo ili drugi mirovinski fond koji uzrokuju prestanak povrede ograničenja ulaganja, promjena načina i metodologije vrednovanja pozicija koje su uzrokovale prekoračenje ulaganja i dr.). Mirovinsko društvo dužno je uskladiti ulaganja na način da potpuno otkloni povredu ograničenja ulaganja.

(2) Kada je provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način iz stavka 1. ovoga članka nastala dobit, navedena će se dobit dodijeliti mirovinskom fondu. Mirovinsko društvo dužno je fondu nadoknaditi i troškove koji su nastali kupnjom i prodajom imovinskih pozicija ili poduzimanjem drugih radnji koje su prouzročile povredu ograničenja ulaganja te otklanjanje navedene povrede.

(3) Kada je provedbom transakcija ili drugim radnjama koje su prouzročile povredu ograničenja ulaganja nastao gubitak, mirovinsko društvo dužno je mirovinskom fondu nadoknaditi takav gubitak uplatom iznosa koji odgovara razlici između kupovne i prodajne cijene imovine koja je dovela do povrede ograničenja ulaganja. U slučaju da povreda i njezino otklanjanje nisu nastali kupnjom ili prodajom imovinske pozicije već na drugi način, mirovinsko društvo dužno je mirovinskom fondu nadoknaditi takav gubitak uplatom iznosa koji odgovara razlici u vrijednosti imovine koja je dovela do povrede ograničenja ulaganja na dan nastupanja povrede ograničenja i vrijednosti imovine ostvarene usklađenjem ulaganja. Mirovinsko društvo nadoknađuje mirovinskom fondu i troškove koji su nastali kupnjom i prodajom imovinskih pozicija ili poduzimanjem drugih radnji koje su prouzročile povredu ograničenja ulaganja te otklanjanje navedene povrede.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno nadoknaditi štetu oštećenim članovima kojima su zatvoreni osobni računi u mirovinskom fondu (koji su promijenili mirovinski fond, prenijeli sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo ili kojima su zatvoreni osobni računi iz drugih razloga) u razdoblju od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka mirovinskom fondu od strane mirovinskog društva isplatom novčanih sredstava na račun člana u novom mirovinskom fondu ili mirovinskom osiguravajućem društvu, u skladu s uobičajenim postupcima isplate novčanih sredstava članu. Visina naknade štete jednaka je iznosu ukupnog gubitka mirovinskog fonda iz stavka 3. ovoga članka pomnoženog s udjelom broja obračunskih jedinica oštećenog člana u ukupnom broju obračunskih jedinica mirovinskog fonda na dan zatvaranja računa člana u mirovinskom fondu.

(5) Naknada štete iz stavka 4. ovoga članka neće se provoditi za one članove za koje je utvrđena visina nastale pojedinačne štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 100 kuna.

Provedba postupka naknade štete

Članak 15.

(1) Mirovinsko društvo će nakon što izradi plan naknade štete bez odgode pristupiti nadoknadi štete oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi povrede ograničenja ulaganja troškovi su mirovinskog društva i ne mogu se naplatiti na teret mirovinskog fonda ili njegovih članova.

IV. REVIZIJA PLANA NAKNADE ŠTETE

Članak 16.

(1) Provedene postupke naknade štete revidira neovisan vanjski ovlašteni revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja mirovinskog fonda.

(2) U slučaju iz članka 8. ovoga Pravilnika, revizor će u svom nalazu i mišljenju procijeniti je li u postupku naknade štete u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika izračunata vrijednosti obračunske jedinice točno utvrđena te jesu li postupci izračuna i visina naknade štete isplaćeni mirovinskom fondu i/ili članovima u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz članka 12. ovoga Pravilnika, revizor će u svom nalazu i mišljenju procijeniti jesu li postupci izračuna i visina naknade isplaćene mirovinskom fondu i/ili članovima, u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(4) Ako se u okviru revizije financijskih izvještaja mirovinskog fonda utvrdi povreda ograničenja ulaganja ili pogrešan izračun vrijednosti obračunske jedinice, mirovinsko društvo je bez odgode dužno poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, neovisno o tome da li je od navedene povrede ograničenja ulaganja ili pogrešnog izračuna vrijednosti obračunske jedinice prošlo više od godine dana.

V. POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK NAKNADE ŠTETE

Članak 17.

(1) Kada je iznos ukupne isplate naknade štete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika manji od 100.000,00 kuna i iznos naknade štete po svakom oštećenom članu manji od 2.500,00 kuna, plan naknade štete iz članka 8. i članka 12. ovoga Pravilnika nije potrebno dostaviti Agenciji.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja mirovinskog fonda.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-02/14-04/78,

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 14. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.