Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1980

Na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. kolovoza 2014. godine donijela je

PRAVILNIK

O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI DOBROVOLJNOM MIROVINSKOM FONDU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak naknade štete koju je mirovinsko društvo dužno nadoknaditi članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu u slučaju pogrešnog izračuna cijene udjela i povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 164. stavka 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

3. Mirovinsko društvo je društvo koje, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

4. Mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond.

II. POGREŠAN IZRAČUN CIJENE UDJELA

Članak 3.

(1) Cijena udjela u mirovinskom fondu računa se u skladu sa Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 107. stavka 4. Zakona.

(2) Pogrešan izračun cijene udjela postoji kada se prvotno izračunata cijena udjela u mirovinskom fondu razlikuje od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan.

Bitna pogreška pri izračunu cijene udjela

Članak 4.

(1) Ovim Pravilnikom propisan postupak naknade štete kod pogrešnog izračuna cijene udjela provodi se kada:

1. razlika između prvotno izračunate i naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan prelazi 1% (bitna pogreška) i

2. od nastupa navedene pogreške izračuna cijene udjela nije proteklo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi pogrešan izračun cijene udjela.

(2) Postupak naknade štete kod bitne pogreške pri izračunu cijene udjela sastoji se od izrade plana naknade štete, informiranja članova o naknadi prouzročene štete i naknade štete isplatom utvrđene visine naknade oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

(3) »Razdoblje pogrešnog izračuna« je razdoblje tijekom kojeg je postojala bitna pogreška izračuna cijene udjela.

Izračun više cijene udjela

Članak 5.

(1) Izračun više cijene udjela postoji kada je prvotno izračunata cijena udjela viša od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan.

(2) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna više cijene udjela, mirovinsko društvo dužno je osigurati provođenje ispravka cijene udjela za članove koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali udjele u mirovinskom fondu.

(3) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna više cijene udjela, mirovinsko društvo dužno je nadoknaditi time nastalu štetu mirovinskom fondu, u slučaju ako je u razdoblju pogrešnog izračuna cijene udjela bilo isplata iz mirovinskog fonda sukladno člancima 124., 125., 126., 127. i 128. Zakona ili prijenosa sredstava u drugi mirovinski fond. Visina naknade štete jednaka je razlici između prvotno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela pomnožene s brojem isplaćenih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.

Izračun niže cijene udjela

Članak 6.

(1) Izračun niže cijene udjela postoji kada je prvotno izračunata cijena udjela niža od naknadno točno utvrđene cijene udjela za isti dan.

(2) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna niže cijene udjela, mirovinsko društvo dužno je nadoknaditi time nastalu štetu članovima mirovinskog fonda kod kojih je došlo do isplata iz mirovinskog fonda sukladno člancima 124., 125., 126., 127. i 128. Zakona ili koji su prenijeli sredstva u drugi mirovinski fond, u razdoblju pogrešnog izračuna, isplatom novčanih sredstava na račun člana u novom mirovinskom fondu, mirovinskom osiguravajućem društvu ili članu fonda, u skladu s postupcima isplate novčanih sredstava iz mirovinskog fonda. Visina naknade štete jednaka je razlici između naknadno točno utvrđene cijene udjela i prvotno izračunate cijene udjela pomnožene s brojem isplaćenih udjela u razdoblju pogrešnog izračuna.

(3) U slučaju bitne pogreške koja je dovela do izračuna niže cijene udjela, mirovinsko društvo dužno je provesti ispravak cijene udjela za članove koji su u razdoblju pogrešnog izračuna stjecali udjele u mirovinskom fondu.

(4) Naknada štete iz stavka 2. ovoga članka neće se provoditi za one članove za koje je utvrđena visina nastale štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 50 kuna.

Novi izračun cijene udjela

Članak 7.

Mirovinsko društvo dužno je za svaki dan razdoblja pogrešnog izračuna izraditi novi izračun cijene udjela u skladu sa Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 107. stavka 4. Zakona.

Plan naknade štete

Članak 8.

(1) U slučajevima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za pogrešan izračun izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu mirovinskom fondu i/ili članovima,

2. mjere koje će se poduzeti ili koje su se poduzele s ciljem uklanjanja utvrđenih bitnih pogrešaka i naknade štete,

3. novi izračun cijene udjela za svaki dan izračuna tijekom razdoblja pogrešnog izračuna,

4. broj članova mirovinskog fonda kojima je nastala šteta te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se nadoknaditi članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu,

5. način i rok u kojem će se o planu naknade štete obavijestiti članovi mirovinskog fonda u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Obavještavanje članova mirovinskog fonda

Članak 9.

(1) Kada zbog bitne pogreške izračuna cijene udjela postoji obveza mirovinskog društva za naknadu štete oštećenim članovima mirovinskog fonda, mirovinsko društvo dužno je obavijest o postojanju bitne pogreške pri izračunu cijene udjela učiniti dostupnom članovima mirovinskog fonda putem svoje mrežne stranice bez odgode po izradi plana naknade štete.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji bitna pogreška pri izračunu cijene udjela,

2. obvezu naknade i visinu štete,

3. rokove i način naknade štete.

Provedba postupka naknade štete

Članak 10.

(1) Nakon što mirovinsko društvo u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika izradi plan naknade štete, bez odgode će pristupiti nadoknadi štete oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi pogrešnog izračuna cijene udjela troškovi su mirovinskog društva i ne mogu se naplatiti na teret mirovinskog fonda ili članova mirovinskog fonda.

III. POVREDA OGRANIČENJA ULAGANJA

Članak 11.

(1) U smislu ovoga Pravilnika, povredom ograničenja ulaganja smatra se povreda ograničenja ulaganja koja su posljedica transakcija koje je sklopilo mirovinsko društvo, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekršila ograničenja u skladu s odredbom članka 164. stavka 4. Zakona.

(2) Ovim Pravilnikom propisan postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja provodi se kada:

1. kršenje ograničenja ulaganja iznosi više od 10% od ukupno dozvoljenog ulaganja u smislu članka 164. stavka 4. Zakona,

2. od nastupa kršenja ograničenja ulaganja nije proteklo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu utvrdi povredu ograničenja ulaganja.

(3) Postupak naknade štete kod povrede ograničenja ulaganja sastoji se od izrade plana naknade štete, informiranja članova o naknadi prouzročene štete i naknade štete isplatom utvrđene visine naknade oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

Plan naknade štete

Članak 12.

(1) U slučaju iz članka 11. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo će bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od saznanja za povredu ograničenja ulaganja izraditi plan naknade štete i bez odgode ga dostaviti Agenciji.

(2) Plan naknade štete iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. način i postupke kojima će nadoknaditi nastalu štetu mirovinskom fondu i/ili članovima,

2. informacije o imovinskoj poziciji u odnosu na koju je došlo do povrede ograničenja ulaganja, duljini trajanja i razlozima takvog prekoračenja,

3. mjere koje će se poduzeti ili su se poduzele s ciljem usklađenja ulaganja i naknade štete,

4. broj članova mirovinskog fonda kojima je nastala šteta te pojedinačnu i ukupnu visinu naknade koja će se nadoknaditi članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu, isplatom novčanog iznosa fondu i/ili članovima,

5. rok u kojem će se o planu naknade štete informirati članovi u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

Obavještavanje članova

Članak 13.

(1) Kada zbog povrede ograničenja ulaganja postoji obveza mirovinskog društva za naknadu štete oštećenim članovima mirovinskog fonda, mirovinsko društvo dužno je, obavijest o postojanju navedene povrede učiniti dostupnom članovima mirovinskog fonda putem svoje mrežne stranice.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće informacije:

1. koji je uzrok i u čemu se sastoji povreda ograničenja ulaganja,

2. obvezu naknade i visinu štete,

3. rokove i način naknade štete.

Visina naknade štete

Članak 14.

(1) Mirovinsko društvo dužno je odmah po saznanju za povredu ograničenja ulaganja uskladiti ulaganja provedbom transakcija nužnih za potpuno otklanjanje povrede ograničenja ulaganja ili na drugi odgovarajući način (npr. dospijeće depozita, nove uplate na osobne račune ili isplate radi prijenosa sredstva članova u mirovinsko osiguravajuće društvo, isplate članu ili prijenos sredstava u drugi mirovinski fond koji uzrokuju prestanak povrede ograničenja ulaganja, promjena načina i metodologije vrednovanja pozicija koje su uzrokovale prekoračenje ulaganja i dr.). Mirovinsko društvo dužno je uskladiti ulaganja na način da potpuno otkloni povredu ograničenja ulaganja.

(2) Kada je provedbom transakcija ili usklađenjem ulaganja na drugi odgovarajući način iz stavka 1. ovoga članka nastala dobit, navedena će se dobit dodijeliti mirovinskom fondu. Mirovinsko društvo dužno je fondu nadoknaditi i troškove koji su nastali kupnjom i prodajom imovinskih pozicija ili poduzimanjem drugih radnji koje su prouzročile povredu ograničenja ulaganja te otklanjanje navedene povrede.

(3) Kada je provedbom transakcija ili drugim radnjama koje su prouzročile povredu ograničenja ulaganja nastao gubitak, mirovinsko društvo dužno je mirovinskom fondu nadoknaditi takav gubitak uplatom iznosa koji odgovara razlici između kupovne i prodajne cijene imovine koja je dovela do povrede ograničenja ulaganja. U slučaju da povreda i njezino otklanjanje nisu nastali kupnjom ili prodajom imovinske pozicije već na drugi način, mirovinsko društvo dužno je mirovinskom fondu nadoknaditi takav gubitak uplatom iznosa koji odgovara razlici u vrijednosti imovine koja je dovela do povrede ograničenja ulaganja na dan nastupanja povrede ograničenja i vrijednosti imovine ostvarene usklađenjem ulaganja. Mirovinsko društvo nadoknađuje mirovinskom fondu i troškove koji su nastali kupnjom i prodajom imovinskih pozicija ili poduzimanjem drugih radnji koje su prouzročile povredu ograničenja ulaganja te otklanjanje navedene povrede.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno nadoknaditi štetu oštećenim članovima mirovinskog fonda kod kojih je došlo do isplata iz mirovinskog fonda sukladno člancima 124., 125., 126., 127. i 128. Zakona ili koji su prenijeli sredstva u drugi mirovinski fond, u razdoblju od usklađenja ulaganja do nadoknade gubitka mirovinskom fondu od strane mirovinskog društva isplatom novčanih sredstava na račun člana u novom mirovinskom fondu ili mirovinskom osiguravajućem društvu ili članu fonda, u skladu s postupcima isplate novčanih sredstava iz mirovinskog fonda. Visina naknade štete jednaka je iznosu ukupnog gubitka mirovinskog fonda iz stavka 3. ovoga članka pomnoženog s postotnim udjelom broja udjela oštećenog člana mirovinskog fonda u ukupnom broju udjela mirovinskog fonda na dan isplata iz mirovinskog fonda sukladno člancima 124., 125., 126., 127. i 128. Zakona ili na dan prijenosa sredstva u drugi mirovinski fond.

(5) Naknada štete iz stavka 4. ovoga članka neće se provoditi za one članove mirovinskog fonda za koje je utvrđena visina nastale pojedinačne štete u razdoblju pogrešnog izračuna manja od 50 kuna.

Provedba postupka naknade štete

Članak 15.

(1) Mirovinsko društvo će nakon što izradi plan naknade štete bez odgode pristupiti nadoknadi štete oštećenim članovima mirovinskog fonda i/ili mirovinskom fondu.

(2) Troškovi koji su nastali u svrhu provedbe postupka i mjera naknade štete radi povrede ograničenja ulaganja troškovi su mirovinskog društva i ne mogu se naplatiti na teret mirovinskog fonda ili njegovih članova.

IV. REVIZIJA PLANA NAKNADE ŠTETE

Članak 16.

(1) Provedene postupke naknade štete revidira neovisan vanjski ovlašteni revizor u okviru revizije godišnjih izvještaja mirovinskog fonda.

(2) U slučaju iz članka 8. ovoga Pravilnika, revizor će u svom nalazu i mišljenju procijeniti je li u postupku naknade štete u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika izračunata cijena udjela točno utvrđena te jesu li postupci izračuna i visina naknade štete isplaćeni mirovinskom fondu i/ili članovima mirovinskog fonda u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz članka 12. ovoga Pravilnika, revizor će u svom nalazu i mišljenju procijeniti jesu li postupci izračuna i visina naknade isplaćene mirovinskom fondu i/ili članovima mirovinskog fonda, u skladu s uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(4) Ako se u okviru revizije financijskih izvještaja mirovinskog fonda utvrdi povreda ograničenja ulaganja ili pogrešan izračun cijene udjela, mirovinsko društvo je bez odgode dužno poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, neovisno o tome je li od navedene povrede ograničenja ulaganja ili pogrešnog izračuna cijene udjela prošlo više od godine dana.

V. POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK NAKNADE ŠTETE

Članak 17.

(1) Kada je iznos ukupne isplate naknade štete u skladu s odredbama ovoga Pravilnika manji od 25.000,00 kuna i iznos naknade štete po svakom oštećenom članu mirovinskog fonda manji od 2.500,00 kuna, plan naknade štete iz članka 8. i članka 12. ovoga Pravilnika nije potrebno dostaviti Agenciji.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno provoditi reviziju provedenih postupaka naknade štete u okviru revizije godišnjih izvještaja mirovinskog fonda.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-02/14-04/80

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 14. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.