Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4405/2013 i U-I-3222/2014 i dr. od 18. srpnja 2014.

NN 101/2014 (20.8.2014.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4405/2013 i U-I-3222/2014 i dr. od 18. srpnja 2014.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1985

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. donio je

RJEŠENJE

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (»Narodne novine« broj 143/12.) i Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (»Narodne novine« broj 159/13.).

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM I PRIGOVORI PREDLAGATELJICE U ODNOSU NA ZAKON

1. Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama donio je Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2012. Objavljen je u »Narodnim novinama« broj 143 od 20. prosinca 2012., a stupio je na snagu danom objave u »Narodnim novinama« (u daljnjem tekstu: ZUIMP).

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZUIMP-a podnijela je Matica hrvatskih sindikata iz Zagreba koju zastupa predsjednik Vilim Ribić (u daljnjem tekstu: predlagateljica).

1.1. ZUIMP glasi:

»Članak 1.

Ovim se Zakonom, zbog promijenjene gospodarske situacije i nužnosti ujednačenog uređenja prava državnih i javnih službenika, za 2012. i 2013. godinu uskraćuje isplata pojedinih materijalnih prava, koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima ili drugim sporazumima čiji je potpisnik Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zaposlenima u javnim službama se uskraćuje pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane, odnosno božićnice za 2012. i 2013. godinu.

(2) Zaposlenima u javnim službama se uskraćuje pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu.

Članak 3.

Na prava iz odredbe članka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu ('Narodne novine', br. 149/09., 61/11. i 82/12.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u 'Narodnim novinama'.«

2. Na temelju članka 42. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 42/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), o prijedlogu predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZUIMP-a zatraženo je očitovanje Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

1) Prigovori predlagateljice

3. U prijedlogu za ocjenu suglasnosti ZUIMP-a s Ustavom predlagateljica navodi da je ZUIMP protivan temeljnim načelima hrvatskog pravnog sustava, te da se zakonodavac poslužio zakonskom formom »samo u svrhu izbjegavanja obveza preuzetih granskim kolektivnim ugovorima«. Ističe da je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) »narušila temeljna načela pravne sigurnosti, pravne predvidljivosti i pravne izvjesnosti na štetu pojedinaca, neovisno o tome koliko je značajan javni ili opći interes ...«

3.1. Predlagateljica je u svom podnesku iznijela kronologiju pregovora za sklapanje kolektivnih ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Tako je navela da je 4. listopada 2010. na snagu stupio Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine« broj 115/10.; u daljnjem tekstu: TKU/10), sklopljen između osam reprezentativnih sindikata javnih službi i Vlade s rokom važenja do 4. listopada 2013. te da je u području javnih službi na snazi i nekoliko granskih kolektivnih ugovora, primjerice:

– Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. (»Narodne novine« broj 142/10.) koji važi do 23. listopada 2014.,

– Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 21. prosinca 2010. (»Narodne novine« broj 7/11.) koji važi do 31. prosinca 2014.,

– Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama od 29. travnja 2011. (»Narodne novine« broj 66/11.) koji važi do 30. travnja 2015.,

– Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 27. listopada 2011. (»Narodne novine« broj 126/11.) koji važi do 28. listopada 2015. i drugi.

Predlagateljica ističe kako je Vlada, nakon otkaza TKU/10, 12. prosinca 2012. sa šest sindikata javnih službi sklopila novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine« broj 141/12.; u daljnjem tekstu: TKU/12) te Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine« broj 141/12.; u daljnjem tekstu: Dodatak I. TKU/12). Predlagateljica smatra da je riječ o sindikatima koji predstavljaju manjinu, to jest tek trećinu članstva u javnim službama. Sukladno tome, na snazi su ipak ostali granski kolektivni ugovori za pojedine javne službe koji definiraju materijalna prava zaposlenika na koje se odnose sadržajno vrlo slično ili gotovo isto kao i otkazani TKU/10.

4. Ističe da je ZUIMP suprotan načelima socijalne pravde, poštovanja prava čovjeka i vladavine prava iz članka 3. Ustava. Predlagateljica smatra da:

»Izbor zakonodavnih rješenja za uređenje pojedinih odnosa u društvu kao jedna od diskrecijskih ovlasti države ne smiju za sobom povlačiti posljedice koje se ne slažu s temeljnim vrijednostima na kojima se gradi ustavni poredak Republike Hrvatske. Zahtjevi vladavine prava nalažu da zakonodavne promjene budu provedene u skladu s načelom pravedne ravnoteže i sa što manje posljedica za one koje će te promjene pogoditi. Ovakvom lošom zakonodavnom praksom neizbježno se smanjuje povjerenje građana u pravni sustav države i time dalje ugrožava vladavina prava, temeljna ustavna vrijednost hrvatskog pravnog poretka.

(...)

Načelo socijalne pravde podrazumijeva koncept društva u kojem se pravda odražava kroz sve njegove aspekte, pa i kroz pošteni i pravedni tretman pri raspodjeli vrijednosti koju društvo stvara, te u kojem društvo svakom svom pojedincu ravnopravno dijeli, ne samo svoje prednosti i blagodati, nego i terete. Upravo protivno ovom načelu, Zakon o uskrati prava je utemeljen na arbitrarnoj procjeni Vlade o tome kako će tehnički najlakše provesti svoj ekonomski koncept mjera štednje, odnosno od koga će najlakše oduzeti sredstva, ne vodeći računa o tome da teret krize ne može podnijeti samo jedan segment društva«.

Navodi da Vlada nije uz mjere štednje poduzela i mjere restrukturiranja državnih poduzeća, a nije ni uvela višu poreznu stopu poreza na dohodak kao oblik oporezivanja dohotka imućnijih. Smatra da se mjere štednje ne smiju provoditi samo na stavci troška rada te time opravdavati kršenje potpisanih kolektivnih ugovora sve dok se usporedno ne provedu mjere štednje prema nekim drugim subjektima, a što bi dovelo do ujednačenog snošenja tereta gospodarskih teškoća. Navodi da Vlada nije poštovala načelo pravednosti u opterećenju svih dijelova društva u borbi protiv gospodarske krize, te da se ZUIMP-om diskriminira tisuće radnika čija je jedina krivica što za svoj rad plaću primaju iz državnog proračuna.

4.1. Dalje smatra da je ZUIMP nesuglasan s člankom 5. Ustava jer je povrijeđeno temeljno načelo obveznog prava po kome su ugovori pravno obvezujući za stranke koje ih sklapaju (načelo pacta sund servanda) te se moraju u cijelosti poštovati. Smatra da se ZUIMP opravdava općim interesom, a služi političkim prioritetima Vlade. Ističe i nesuglasnost ZUIMP-a s člankom 16. Ustava navodeći kako:

»Ustav taksativno nabraja zatvoreni skup opravdanih razloga ograničenja sloboda i prava zakonom. U drugim slučajevima ili radi drugih razloga to nije moguće. Donoseći Zakon o uskrati prava, Vlada nije zaštitila niti jednu od pobrojanih vrijednosti, već je naprotiv, donoseći ga na potpuno proizvoljan način, ugrozila pravni poredak Republike Hrvatske i javni moral jer je svojim postupkom jasno poslala poruku svim građanima Republike Hrvatske da se ugovori ne moraju poštivati, a posebno ne od jače strane ugovora.«

5. Potom ističe i nesuglasnost ZUIMP-a s člancima 43., 56. i 59. Ustava. U odnosu na članak 43. Ustava predlagateljica ističe:

»Donošenjem Zakona o uskrati prava ovo se pravo svodi na deklaratornu odredbu Ustava jer mu se izravno poništava smisao. Cilj udruživanja u sindikate i njihove saveze jest stvoriti dovoljno jak pritisak na poslodavce kako bi bili prisiljeni kolektivno pregovarati, a potom i sklopiti pravno obvezujući kolektivni ugovor. Zakonom o uskrati Vlada Republike Hrvatske je izigrala opisani institut jer je jednostrano i bez konzultacija sa sindikatima donijela zakon kojim anulira svoje obveze iz Ugovora te čitav proces kolektivnog pregovaranja svodi na beznačajnu formu.«

Smatra da je Vlada trebala ili pregovarati o prestanku dijela kolektivnog ugovora ili otkazati kolektivne ugovore uz obvezu poštovanja odredaba o otkazu koje sadržavaju ti ugovori.

U odnosu na članak 56. Ustava smatra da se zakonom ne može derogirati kolektivni ugovor te time uskratiti radnicima socijalnu sigurnost koja proizlazi iz kolektivnog ugovora. U pogledu članka 59. Ustava smatra da ZUIMP vrijeđa pravo slobode sindikalnog djelovanja jer su njegovim donošenjem:

»(...) jednostrano anulirana prava ugovorena kolektivnim ugovorom te je time u pitanje dovedena svrha kolektivnog ugovora (...). Cijeli proces sindikalne borbe postaje bespredmetan ako se sindikalnim djelovanjem izborena prava osigurana kolektivnim ugovorom mogu poništiti samo jednim jednostranim aktom vlasti«.

6. Na kraju, ističe da je ZUIMP nesuglasan s člankom 140. Ustava, a posebice s Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 87. o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje te s Konvencijom Međunarodne organizacije rada o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje broj 98. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 2/94.; u daljnjem tekstu: Konvencija MOR/98).

Poziva se i na mišljenje Odbora stručnjaka MOR-a o tome da zakon u pravilu ne može derogirati kolektivni ugovor te da jednostrano upletanje države u materiju reguliranu kolektivnim ugovorom predstavlja kršenje odredaba Konvencije MOR/98. Iz tog mišljenja predlagateljica posebno navodi sljedeće dijelove:

»Obustava ili derogacija zakonskom odredbom – bez sporazuma stranaka – kolektivnih ugovora koje su stranke slobodno zaključile krši načelo slobodnog i dobrovoljnog pregovaranja ustanovljenog u čl. 4. Konvencije br. 98.

Ukoliko Vlada želi odredbe kolektivnog ugovora uskladiti s ekonomskom politikom zemlje, dužna je pokušati postići sa strankama dogovor da to učine dobrovoljno, bez nametanja ponovnog pregovaranja kolektivnih ugovora na snazi.

Unatoč tome što Odbor uvažava da uvođenje mjera ustezanja plaća mora biti vremenski prilagođeno na način da osigura najbolji mogući učinak na ekonomsku situaciju, smatra da obustava već zaključenih kolektivnih ugovora nije u skladu s načelima slobodnog kolektivnog pregovaranja, zato jer takvi ugovori moraju biti poštivani.

Zakonodavstvo koje obvezuje stranke da ponovno pregovaraju o stečenim sindikalnim pravima, protivno je načelima kolektivnog pregovaranja.«

6.1. Predlagateljica na temelju članka 45. Ustavnog zakona predlaže obustavu primjene osporenog ZUIMP-a.

6.2. Predlagateljica predlaže ukidanje osporenog ZUIMP-a.

II. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM I PRIGOVORI PREDLAGATELJA U ODNOSU NA UREDBU

7. Uredbu o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama donijela je Vlada na svojoj sjednici održanoj 27. prosinca 2013. Objavljena je u »Narodnim novinama« broj 159 od 30. prosinca 2013., a stupila je na snagu 31. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: Uredba/ID-ZUIMP).

Uredba/ID-ZUIMP donesena je na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 121/13.; u daljnjem tekstu: ZOVRH/13). Riječ je o zakonskoj ovlasti koja svoju osnovu ima u članku 88. Ustava:

»Članak 88.

Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.

Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag.

Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije.«

8. Uredba/ID-ZUIMP sastoji se od tri članka koji glase:

»Članak 1.

U Zakonu o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama ('Narodne novine', broj 143/2012), u članku 1. riječi: '2012. i 2013.' zamjenjuju se riječima: '2012., 2013. i 2014.'.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječi: '2012. i 2013.' zamjenjuju se riječima: '2012., 2013. i 2014.'.

U stavku 2. iza riječi: '2013.' dodaju se riječi: 'i 2014.'.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama'.«

9. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe/ID-ZUIMP podnijelo je do dana donošenja ovog rješenja ukupno 476 predlagatelja.

Podaci o predlagateljima sadržani su u posebnom dodatku ovog rješenja, koji se smatra njegovim sastavnim dijelom.

Dan objave u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske, ovog rješenja zajedno s posebnim dodatkom smatra se danom njegove dostave svakom pojedinom predlagatelju navedenom u dodatku.

10. Svi predlagatelji predložili su na temelju članka 45. Ustavnog zakona obustavu primjene Uredbe/ID-ZUIMP do donošenja konačne odluke Ustavnog suda.

1) Prigovori predlagatelja

11. Predlagatelji u svim prijedlozima (koji su istog ili bitno sličnog sadržaja) osporavaju ustavnost i zakonitost Uredbe/ID-ZUIMP te smatraju da je ona nesuglasna s člancima 3., 5., 16., 56. i 140. Ustava te sa ZOVRH/13.

Ističu da je Vlada Uredbu/ID-ZUIMP donijela 27. prosinca 2013. na temelju članka 1. ZOVRH/13, a taj članak daje ovlast Vladi da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda (od 15. prosinca 2013. do 15. siječnja 2014. i od 15. srpnja 2014. do 15. rujna 2014.).

Uredbom/ID-ZUIMP se za 2014. godinu u javnim službama uskraćuje regres (isplata se trebala izvršiti u lipnju 2014.) i božićnica (isplata bi se trebala izvršiti u prosincu 2014.).

Nadalje navode da se »ne radi niti o gospodarskoj politici a ponajmanje o tekućoj gospodarskoj politici. Isplata regresa i božićnice za javne službe nije i ne može biti gospodarska politika, niti u najširoj definiciji, jer u protivnom bi sve bilo gospodarska politika«. Osim toga, isplata regresa i božićnice za javne službe nije tekuća gospodarska politika, naglašavaju predlagatelji, jer je Uredba/ID-ZUIMP donesena 27. prosinca 2013., a isplata regresa trebala je biti tek u lipnju 2014. te stoga smatraju da »apsolutno ne može biti govora o tekućoj gospodarskoj politici«.

11.1. Posebno ističu da je Vlada u prosincu 2013. u Hrvatski sabor uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, i u istom mjesecu (prosincu 2013.) povukla ga iz zakonodavnog postupka. Navode da je riječ je o prijedlogu zakona koji je imao identičan sadržaj kao Uredba/ID-ZUIMP. To dodatno pojašnjavaju:

»Umjesto toga, Vlada RH je apsolutno bez ikakvog razloga protuzakonito preuzela ovlasti Hrvatskog sabora. Ovo držimo iznimno opasnim postupanjem jer time Vlada RH krši ZOVRH/13, jer time Vlada RH narušava vladavinu prava, jer Vlada RH nezakonito preuzima ovlasti Hrvatskog sabora i jer se time Vlada RH postavlja iznad zakona i iznad Hrvatskog sabora. (...)

Osim toga, smatramo da je Vlada RH donijela Uredbu samo u svrhu izbjegavanja obveza preuzetih kolektivnim ugovorom, tj. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine« 141/12).

(...) Vlada RH je ovom Uredbom ugrozila pravni poredak Republike Hrvatske i javni moral jer je svojim postupkom jasno poslala poruku svim građanima Republike Hrvatske da se ugovori ne moraju poštivati, a posebno ne od jače strane ugovora.«

11.2. Dalje smatraju da je Uredba/ID-ZUIMP protivna i Konvenciji MOR/98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje, a time i članku 140. Ustava. Taj prigovor pojašnjavaju:

»Konvencija međunarodne organizacije rada broj 98 u članku 4. naglašava da se 'u skladu s nacionalnim uvjetima moraju, ako je potrebno, poduzimati odgovarajuće mjere za poticanje i promicanje punog razvoja i upotrebe mehanizama dobrovoljnog pregovaranja Između poslodavaca ili udruga poslodavaca i udruga radnika u cilju utvrđivanja uvjeta zaposlenja kolektivnim ugovorima'.

Uredba je u potpunoj suprotnosti s navedenom Konvencijom. Naime, kao što je rečeno, Konvencija 98 u članku 4. zahtjeva od vlasti država potpisnica da potiču dobrovoljno kolektivno pregovaranje, a derogiranje rezultata pregovora Uredbom je upravo suprotno postupanje, osobito što je kolektivni ugovor sklopila sama Vlada RH koja ga onda derogira propisom. To je postupanje koje ide u pravcu ne poticanja, nego destimuliranja dobrovoljnih kolektivnih pregovora, jer čemu pregovori za kolektivni ugovor ako će to vlast odmah srušiti propisom.

U vezi toga postoji mišljenje Odbora stručnjaka Međunarodne organizacije rada (CEACR: Individual Obversations concerning right to organise and Collective Bargaining Convention, 1949, NQ.98., Croatia (ratification: 1991) Published :2010.; Document No. 062010HRV098) o tome da zakon u pravilu ne može derogirati kolektivni ugovor te da jednostrano uplitanje države u materiju reguliranu kolektivnim ugovorom predstavlja kršenje odredaba Konvencije br. 98 MOR-a.«

11.3. Predlagatelji dalje smatraju da je Vlada mogla pitanje božićnice i regresa riješiti bez propisa, i to otkazivanjem Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Također smatraju da je to pitanje trebalo prethodno riješiti putem pregovora sa sindikatima.

Smatraju i da Vlada nije postupila jednako prema svima jer je »uskratila materijalna prava zaposlenim u javnim službama, a nije isto učinila za zaposlene u ostalom dijelu javnog sektora koji je u državnom vlasništvu, dakle za trgovačka društva i druge pravne osobe u pretežitom vlasništvu RH«.

11.4. Predlagatelji spominju i druge postupke Vlade (kao primjerice otkaz kolektivnih ugovora bez dostave, uvođenje radne obveze doktorima medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama, otkaz Temeljnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 2012. i slično) te ističu da je »kod svih tih odluka Vlada RH napravila (je) ozbiljne pravne propuste, koji bitno narušavaju pravnu sigurnost i vladavinu prava«. Zaključno dodaju:

»Bez obzira koliko je situacija ozbiljna, a postupci Vlade RH eventualno u praktičnom smislu opravdani, postupanje bez zakonskog temelja odnosno ovlaštenja ili protivno međunarodnim ugovorima ili protivno Ustavu RH ili protivno propisanoj zakonskoj proceduri ili protivno ugovorenim pravilima i obvezama, važnije je od praktičnog rješenja malog smanjenja plaće, uskrate božićnice ili okončanja štrajka.

Jer ako vlast može na ovaj način postupati samovoljno ne poštujući pravo kada joj to tako treba, ako samovoljno može protuzakonito preuzeti ovlasti Hrvatskog sabora donoseći uredbe kada nema za to ovlaštenje ograničiti, kada može kršiti međunarodne ugovore, derogirati kolektivne ugovore koje je sama potpisala, ne poštivati zakonsku proceduru kod donošenja podzakonskog propisa, ne poštivati Zakon o radu kod otkaza kolektivnog ugovora, izmišljati postojanje nevažećeg kolektivnog ugovora, kršiti ustavno pravo na štrajk, tada više nemamo na djelu vladavinu prava nego nešto drugo. A to drugo je iznimno opasno, jer ako vlast ne štiti Ustav RH i propise tj. vladavinu prava onda je to iznimno zabrinjavajuća poruka. Ispada da se propisi primjenjuju kako vlasti odgovara, ako joj ne odgovara onda se ne primjenjuju. Time se vlast postavlja iznad prava. A to u demokraciji nije dopušteno, jer to nije demokracija.«

11.5. Predlagatelji predlažu ukidanje osporene Uredbe/ID-ZUIMP.

12. Pozivom na članak 42. stavak 1. Ustavnog zakona, Ustavni sud je svojim dopisom od 11. srpnja 2014., zatražio od Vlade dostavu obrazloženja osporenog Uredbe/ID-ZUIMP kao i njezino očitovanje o prijedlogu prvopredlagatelja.

Dopisom od 14. srpnja 2014., Ustavni sud zatražio je od Hrvatskog sabora dostavu preslike podneska Vlade kojim je izvršila povlačenje Prijedloga Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama »iz procedure« (v. točku 13. obrazloženja ovog rješenja).

Konačno, Ustavni sud je od ministra financija Republike Hrvatske, dopisom od 14. srpnja 2014., zatražio očitovanje jesu li u trenutku donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (»Narodne novine« broj 152/13.), 4. prosinca 2013. za 2014. godinu bila uračunata sredstva za isplatu regresa i božićnice za službenike i namještenike u javnim službama sukladno člancima 60. i 71. TKU/12 te, ako jesu, da Ustavnom sudu naznači dio Državnog proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu u kojem se ona nalaze kao i njihov cjelokupni iznos.

Ustavni sud također je smatrao potrebnim dobiti očitovanje ministra financija o činjenici da, ako su navedena sredstva bila sastavni dio Državnog proračuna za 2014. godinu na dan njegova stupanja na snagu 1. siječnja 2014., na koji način i kada je došlo do izmjene Državnog proračuna uslijed Uredbe/ID-ZUIMP.

III. ČINJENICE I OKOLNOSTI VEZANE UZ POSTUPAK DONOŠENJA OSPORENIH PROPISA

13. Vlada je svojim aktom klasa: 121-01/12-01/02, ur. broj 50301-04/04-12-1 od 6. prosinca 2012. podnijela predsjedniku Hrvatskog sabora Prijedlog Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama s Konačnim prijedlogom zakona (u daljnjem tekstu: P.Z. 228/12). Kao razlozi za donošenje tog zakona, u P.Z. 228/12 bilo je, između ostalog, navedeno:

»S obzirom da na troškove rada, koji su u Republici Hrvatskoj osjetno viši od troškova rada zemalja članica Europske unije, neizravno utječu i mnogobrojna materijalna prava i dodaci zaposlenih u državnim i javnim službama, započeli su kolektivni pregovori vezani uz pojedine institute i pojedina materijalna prava zaposlenika, kako bi se u cilju konsolidiranja i očuvanja fiskalne stabilnosti privremeno smanjili troškovi zaposlenih u državnoj i javnoj službi. U ovom trenutku se na području rada državnih i javnih službi primjenjuje niz kolektivnih ugovora, odnosno sporazuma i drugih ugovora, koji su zaključivani u vrijeme boljeg gospodarskog stanja, rasta plaća i drugih materijalnih prava, a koje u vrijeme recesije i nužnih mjera štednje više nije moguće u potpunosti poštivati. Zbog održanja fiskalne stabilnosti troškova zaposlenih u državnim tijelima i javnim službama uočeni problem nedostataka sredstava za poštivanje ugovorenih materijalnih prava moguće je riješiti ili na način da se privremeno ograniče neka od tih ugovorenih prava ili da se smanjenjem broja zaposlenih smanje ukupni troškovi zaposlenih.

(...)

Pregovori o izmjeni Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama dovršeni su 4. prosinca 2012. godine. Dodatkom tom Kolektivnom ugovoru ugovoreno je da ukoliko pojedino materijalno pravo postane utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora, u kojima je razina materijalnih prava radnika također ugovorena, Vlada Republike Hrvatske priznaje utaživost tih prava i drugim službenicima i namještenicima u javnim službama na koje se ti kolektivni ugovori ne primjenjuju. Uvažavajući okolnost da se materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama financiraju od istovjetnih javnih i fiskalnih prihoda, posebnu brigu je potrebno voditi o nužnosti da opseg i visina njihovih prava bude ujednačena. Zbog održavanja fiskalne održivosti sustava javnih službi, te činjenice da se kolektivni pregovori o izmjeni granskih kolektivnih ugovora neće moći dovršiti prije obveze isplate godišnje nagrade za božićne blagdane, zaposlenima u javnim službama nužno je uskratiti isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2012. godinu i regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu.

Uskratom isplate ova dva materijalna prava zaposlenih u javnim službama u 2012. i 2013. godini, koja proizlaze samo i isključivo iz ugovorenih obveza, a ne iz zakona i drugih propisa, ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu. Pritom je važno istaknuti i okolnost da su institut plaća i drugih ugovorenih materijalnih prava te drugih prava iz rada i nadalje na snazi, u primjeni i u isplati, te da je o njima i nadalje otvorena puna sloboda kolektivnog pregovaranja i mijenjanja, odnosno zaključivanja kolektivnih ugovora.«

14. Paralelno s postupkom donošenja ZUIMP-a, odvijalo se kolektivno pregovaranje između Vlade i sindikata iz područja javnih službi. TKU/12 sklopljen je 12. prosinca 2012. između Vlade i šest sindikata (Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskog liječničkog sindikata, Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske). Njime je ugovoreno pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora i pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane (božićnice). Članci 60. i 71. TKU/12 glase:

»Regres

Članak 60.

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.

2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade i sindikata.

3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do kraja lipnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, rodiljnog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

4. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.«

»Božićnica

Članak 71.

1. Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica).

2. O visini božićnice Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, osnovica za božićnicu iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata.«

14.1. Istodobno sa sklapanjem TKU/12, Vlada i navedenih šest sindikata sklopili su Dodatak I. TKU/12, kojim je, između ostalog, ugovoreno da se članak 60. TKU/12 neće primjenjivati u 2013. godini, dok se članak 71. TKU/12 neće primjenjivati u 2012. i 2013. godini. Članci 2. i 5. Dodatka I. TKU/12 glase:

»Čanak 2.

Članak 60. TKU-a neće se primjenjivati u 2013. godini.«

»Članak 5.

Članak 71. TKU-a neće primjenjivati u 2012. i 2013. godini.«

15. Vlada je aktom klasa: 022-03/13-011300, ur. broj 50301-04/12-13-1 od 12. prosinca 2013. podnijela predsjedniku Hrvatskog sabora Prijedlog Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama s Konačnim prijedlogom zakona, uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku (u daljnjem tekstu: P.Z. 573/13). Taj prijedlog zakona bio je uvršten u 11. izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora predviđenu za 18., 19. i 20. prosinca 2013., pod točkom 5. dnevnog reda.

16. Kako stvari stoje, Vlada je i u 2013. godini, neposredno prije slanja P.Z. 573/12 u zakonodavnu proceduru, kolektivno pregovarala sa sindikatima. Rezultat tih pregovora je sklapanje Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama od 10. prosinca 2013. (»Narodne novine« broj 150/13.; u daljnjem tekstu: Dodatak II. TKU/12). Kao suugovaratelji navedeno je šest sindikata (Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat, Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske). Dodatkom II. TKU/12 ugovoreno je da se neće primjenjivati članci 60. i 71. TKU/12.

Članci 2. i 5. Dodatka II. TKU/12 glase:

»Članak 2.

Članak 60. TKU-a neće se primjenjivati.«

»Članak 5.

Članak 71. TKU-a neće se primjenjivati.«

Međutim, u Dodatku II. TKU/12 koji je objavljen u »Narodnim novinama« razvidno je da su ga potpisali zastupnik Vlade – ministar rada i socijalnog sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić te zastupnici Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Spomenka Avberšek i Nezavisnog sindikata zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju Antun Guljaš, dok predstavnici ostalih četiriju sindikata, Dodatak II. TKU/12 nisu potpisali.

17. P.Z. 573/13, koji je u zakonodavnu proceduru poslan 12. prosinca 2013., povučen je iz zakonodavne procedure 18. prosinca 2013. aktom Vlade, klasa: 022-03/13-01/300, ur. broj: 50301-04/12-13-3.

18. Nakon toga, na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. Vlada je donijela Uredbu/ID-ZUIMP uz sljedeće obrazloženje:

»Republika Hrvatska nalazi se u teškoj gospodarskoj situaciji uslijed višegodišnje recesije. Realna ekonomska aktivnost u 2012. godini bila je manja za gotovo 11% u odnosu na 2008. godinu. U isto vrijeme, industrijska proizvodnja smanjena je za preko 16%, broj zaposlenih osoba pao je za oko 160 tisuća, a broj umirovljenika porastao za više od 70 tisuća. U 2013. godini zabilježena su daljnja negativna kretanja.

(...)

U ovom trenutku iznimno nepovoljnih kretanja u gospodarstvu, zadržavanje prava proisteklih iz trenutno važećih zakonskih propisa značilo bi pritisak na daljnji rast manjka proračuna i javnog duga. Produbljivanje fiskalnih neravnoteža moglo bi dovesti do dodatnog pada kreditnog rejtinga, te daljnjeg porasta cijena zaduživanja države, ali i ukupnog gospodarskog sustava. To bi predstavljalo teret za ukupnu konkurentnost gospodarstva i održivost duga.

U tom smislu, nameće se i nužnost preispitivanja troškova rada u državnoj službi i javnim službama. U ovom trenutku se na području rada državnih i javnih službi primjenjuje niz kolektivnih ugovora, odnosno sporazuma i drugih ugovora, koji su zaključivani u vrijeme boljeg gospodarskog stanja, rasta plaća i drugih materijalnih prava, a koje u vrijeme recesije i nužnih mjera štednje, više nije moguće u potpunosti poštivati. Zbog održanja fiskalne stabilnosti troškova zaposlenih u državnim tijelima i javnim službama uočeni problem nedostataka sredstava za poštivanje ugovorenih materijalnih prava, moguće je riješiti ili na način da se privremeno ograniče neka od tih ugovorenih prava ili da se smanjenjem broja zaposlenih smanje ukupni troškovi zaposlenih.

(...)

Uskratom isplate ovih materijalnih prava zaposlenih u javnim službama u 2014. godini, koja proizlaze samo i isključivo iz ugovorenih obveza, a ne iz zakona i drugih propisa, ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu, a materijalna prava zaposlenih u javnim službama izjednačit će se s pravima zaposlenih u državnim službama, što je nužno s obzirom da se sredstva za plaće i sva ostala materijalna prava zaposlenih u državnoj službi i zaposlenih u javnim službama osiguravaju iz istog izvora, odnosno državnog proračuna i riznice. Institut plaća i druga ugovorena materijalna prava, te druga prava iz rada i nadalje su na snazi, u primjeni i u isplati, te je o njima i nadalje otvorena puna sloboda kolektivnog pregovaranja i mijenjanja, odnosno zaključivanja kolektivnih ugovora.

(...)

Za provođenje ove Uredbe nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske jer ne dovodi do povećanja rashoda državnog proračuna, ali će utjecati na postizanje određenih ušteda u području troškova državnog proračuna za zaposlene u javnim službama, koji se procjenjuje u visini od 350 milijuna kuna za 2014. godinu.

Sukladno ovlastima Vlade Republike Hrvatske iz ZOVRH/13 Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u razdobljima kada Hrvatski sabor ne zasjeda (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske donosi ovu Uredbu zbog osobito opravdanih državnih razloga, odnosno potreba da se u uvjetima gospodarske i financijske krize, te njenog negativnog utjecaja na fiskalnu održivost državnog proračuna i zaposlenost, smanjenjem troškova rada očuva što veći broj radnih mjesta u javnim službama. Ovi osobito opravdani razlozi, odnosno potreba da se u uvjetima gospodarske i financijske krize, te njenog negativnog utjecaja na fiskalnu održivost Državnog proračuna i zaposlenost, smanjenjem troškova rada očuva što veći broj radnih mjesta u javnim službama opravdavaju i prijedlog stupanja na snagu ove Uredbe dan nakon objave u Narodnim novinama.«

IV. RAZLOZI ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCJENU SUGLASNOSTI S USTAVOM OSPORENIH PROPISA

19. Pri razmatranju osnovanosti prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom osporenih propisa, Ustavni sud pošao je od nesporne činjenice da ZUIMP i Uredba/ID-ZUIMP zahvaćaju u imovinska prava adresata tih propisa u smislu članka 48. stavka 1. Ustava i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak, 14/02. i 1/06.; u daljnjem tekstu: Konvencija).

Iako je riječ o imovinskim pravima zaposlenih u javnim službama, regres i božićnica nisu naknade koje ulaze u domašaj članka 55. stavka 1. Ustava jer nisu sastavni dijelovi njihovih plaća (»zarada«). Sukladno članku 13. stavku 2. točki 11. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05., 68/07., 146/08., 2/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13.) oni se smatraju prigodnim nagradama i neoporezivi su primici od nesamostalnog rada do iznosa od 2.000,00 kuna.

Ipak, regres i božićnica imaju nespornu pravnu osnovu u domaćem pravnom poretku, utuživi su pred domaćim sudovima, a uz njih se vezuju i legitimna očekivanja ovlaštenika tih prava koja opet, sama za sebe, mogu predstavljati samostalno imovinsko pravo zaštićeno Ustavom i Konvencijom.

Zbog navedenih razloga, država mora pokazati kako ima iznimno snažne, objektivne i relevantne razloge da bi se miješanje u ta prava s njezine strane moglo smatrati opravdanim.

20. To je posebno važno u situaciji koja postoji u ovom predmetu, kada je Vlada ujedno nositelj izvršne vlasti, ovlašteni predlagatelj ZUIMP-a i donositelj Uredbe/ID-ZUIMP, s jedne strane, te poslodavac najvećem broju adresata ZUIMP-a i Uredbe/ID-ZUIMP i stranka u postupku kolektivnog pregovaranja, s druge strane. U takvoj situaciji od iznimne je važnosti izbjeći i sam vanjski dojam o tome da Vlada pogoduje sebi. To su temeljni zahtjevi koji proizlaze iz vladavine prava, a tiču se povjerenja javnosti u funkcioniranje državnih institucija, o čemu postoji bogata praksa Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Prigovori predlagatelja o samovoljnom postupanju vlasti, o posezanju za zakonskom formom u svrhu izbjegavanja obveza preuzetih granskim kolektivnim ugovorima, kršenju načela socijalne pravde, protuzakonitom preuzimanju ovlasti Hrvatskog sabora donošenjem uredaba kada za to nema ovlaštenje, o postavljanju vlasti iznad prava i primjeni odnosno neprimjeni propisa kada to vlasti odgovara ili ne odgovara, pitanja su koja zahtijevaju podrobno ispitivanje Ustavnog suda s aspekta temeljnih ustavnih vrijednosti na kojima počiva ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.

21. Pitanja o tome je li donošenjem osporenih propisa prekršeno pravo na slobodu udruživanja, pravo na osnivanje sindikata, jesu li poštovani propisana procedura i demokratski standardi pri kolektivnom pregovaranju, je li došlo do nejednakog postupanja unutar istovrsne skupine adresata ZUIMP-a i Uredbe/ID-ZUIMP u usporedivoj situaciji, kao i pitanja granica postupanja Vlade na temelju ZOVRH/13 u pitanjima tekuće gospodarske politike, također bi mogla biti predmet razmatranja tijekom provedbe ispitnog postupka zaključi li Ustavni sud da su relevantna za konačnu ocjenu o suglasnosti osporenih propisa s Ustavom.

To se, u svjetlu poštovanja načela vladavine prava i demokratskih procedura, odnosi i na prigovore predlagatelja o Vladinom postupanju s P.Z. 573/13 (koji je u prosincu 2013. prvo poslan u zakonodavnu proceduru, a zatim povučen iz te procedure, da bi nakon prestanka zasjedanja Hrvatskog sabora Vlada donijela Uredbu/ID-ZUIMP).

22. Prethodno naznačena pitanja jasno pokazuju da razlozi zbog kojih predlagatelji predlažu pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZUIMP-a i Uredbe/ID-ZUIMP otkrivaju određene pravne probleme načelne naravi koji nisu usko vezani uz samu konkretnu mjeru koja je predmet uređenja tih propisa, nego se dotiču i odnosa funkcioniranja zakonodavne i izvršne vlasti u demokratskom društvu, osobito u vrijeme ekonomske nestabilnosti i recesije, kao i pitanja uloge kolektivnog pregovaranja u njemu. Ta važna pitanja zahtijevaju podrobno ispitivanje u svjetlu temeljnih ustavnih vrijednosti i zaštićenih ustavnih dobara.

23. Ta su pitanja ujedno i temeljni razlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti ZUIMP-a i Uredbe/ID-ZUIMP s Ustavom, pri čemu se ovim rješenjem ni u kom slučaju ne prejudicira konačna odluka Ustavnog suda.

24. S druge strane, Ustavni sud ocjenjuje da u konkretnom slučaju nije nužno posegnuti za privremenom mjerom iz članka 45. Ustavnog zakona, koja bi dovela do neprimjenjivanja osporenih propisa do konačne odluke Ustavnog suda. S obzirom da nije riječ o pravima koja čine dio plaće javnih službenika, a imajući u vidu da je riječ o uskrati prava koja traje do 31. prosinca 2014., Ustavni sud smatra da je donošenje rješenja o pokretanju postupka u ovom trenutku dostatno.

25. Ustavni sud ističe da će u ovom ustavnosudskom postupku razmatrati samo prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti ZUIMP-a i Uredbe/ID-ZUIMP koji su zaprimljeni do dana donošenja ovog rješenja. To znači da nijedan naknadno podneseni prijedlog kojim se traži pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ZUIMP-a i Uredbe/ID-ZUIMP Ustavni sud neće biti u mogućnosti razmatrati, budući da je ovim rješenjem taj postupak već pokrenut.

25.1. Neovisno o tome, propisi koji su predmet odlučivanja u ovom ustavnosudskom postupku (ZUIMP i Uredba/ID-ZUIMP) takvi su da se odluka Ustavnog suda, koja će biti donesena nakon provedbe punog ispitnog postupka, po naravi stvari mora odnositi na sve njihove adresate, neovisno o tome jesu li Ustavnom sudu predložili pokretanje postupka za ocjenu njihove suglasnosti s Ustavom ili ne.

26. Sukladno navedenom, na temelju članka 43. stavka 1. Ustavnog zakona riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

27. Točka II. izreke rješenja temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-I-4405/2013

U-II-3222/2014 i dr.

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Predsjednica

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

POSEBAN DODATAK – POPIS:

U-II-3222/2014 – Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Baštijanova 48, 10000 Zagreb

U-II-3257/2014 – Gri Štorga Adriana, Glavica 64, 52100 Banjole

U-II-3258/2014 – Špigić Milena, Lj. Posavskog 17, 52100 Pula

U-II-3263/2014 – Hlišć Vlatka, Kapucinska 25, 10000 Zagreb, sindikalni povjerenik u ansablu Lado

U-II-3278/2014 – Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi – Podružnica Državnog arhiva u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac

U-II-3294/2014 – Stepan Draženka, Kralja Zvonimira 6, 47000 Karlovac

U-II-3313/2014 – Pavić Bogičević Sandra, Palanjek 56, 44000 Sisak

U-II-3314/2014 – Tušek Barić Nikolina, Pustodol 146, 49240 Donja Stubica

U-II-3317/2014 – Vražić Maja, Miroslava Krleže 4c, 47000 Karlovac

U-II-3320/2014 – Ivančan Vojna, Zeleni trg 1, 10000 Zagreb

U-II-3321/2014 – Čvek Zvonimir, Zamorski breg 9, 10000 Zagreb

U-II-3323/2014 – Pižir Tomislav, Kečerina 25, 10000 Zagreb

U-II-3324/2014 – Komarčević Sanjin, A. Šenoe 27, 10432 Bregana

U-II-3337/2014 – Kovačević Miladinka, Bana J. Jelačića 4, 34000 Požega

U-II-3338/2014 – Špoljar Veronika, Kriška 57, 10000 Zagreb

U-II-3339/2014 – Špoljar Milica, Kriška 57, 10000 Zagreb

U-II-3340/2014 – Francetić Malčić Mira, Grižanska 13, 10000 Zagreb

U-II-3343/2014 – Brkić Stjepan, Vladimira Nazora 2, 34000 Požega

U-II-3349/2014 – Ganza Marušić Vendi, Vukovarska 41, 21000 Split

U-II-3350/2014 – Ramljak Vuković Vedrana, Barišići 45A, Solin (Sindikalna podružnica državnog arhiva u Split, Glagoljaška 18, Split )

U-II-3351/2014 – Vidaković Jadranka, Naklice 11, 21310 Omiš, (Sindikalna podružnica državnog arhiva u Splitu, Glagoljaška 18, Split )

U-II-3352/2014 – Trogrlić Ivan, Novakova 11, 21000 Split, (Sindikalna podružnica državnog arhiva u Splitu, Glagoljaška 18, Split )

U-II-3353/2014 – Georgijević Šavar Andrea, Zagrebačka 9, 10430 Samobor

U-II-3354/2014 – Dubravec Sanja, Jarnovićeva 5, 10000 Zagreb

U-II-3362/2014 – Đuran Vera, Mlinska 7, 34308 Jakšić

U-II-3369/2014 – Aničić Luka, Tizianova 62, 51000 Rijeka

U-II-3371/2014 – Zgaga Višnja, Vinogradska cesta 23, 10000 Zagreb

U-II-3372/2014 – Janjić Mika, Šćitarjevska 15, 10415 Novo Čiće

U-II-3373/2014 – Kršnjavi Dorotea, (povjerenik HSDK – podružnica MDC), Ilica 44, 10000 Zagreb

U-II-3374/2014 – Šeper Bruno, Vlaška 93B, 10000 Zagreb

U-II-3377/2014 – Kavaš Marina, S. Radića 4, 34308 Jakšić

U-II-3379/2014 – Kakuk Dragica, Alaginci 16, 34000 Požega

U-II-3386/2014 – Vlakić Neven, F. Lisice 4, 23000 Zadar

U-II-3397/2014 – Umić Miloš Gordana, Medvedgradska 1, 10000 Zagreb

U-II-3398/2014 – Špančić Lidija, Vijenac Frane Gotovca 12, 10000 Zagreb

U-II-3401/2014 – Majić Marina, Bratina 199 T, 10451 Pisarovina

U-II-3402/2014 – Mandekić Zvonimir, Rubeši 135, 51215 Kastav

U-II-3403/2014 – Stanković Zoran, Spinčići 76, 51215 Kastav

U-II-3420/2014 – Blažević Mirjana, M. Tartaglije 24, 10000 Zagreb

U-II-3421/2014 – Japundžić Milica, Radnička cesta 34, 10000 Zagreb

U-II-3422/2014 – Čukman Nikolić Ivana, Ul. V. Nazora 56, 10000 Zagreb

U-II-3423/2014 – Perović Slaven, Malovanske stube 6, 10000 Zagreb

U-II-3424/2014 – Šulić Jasenka, S. Radića 64a, 44250 Petrinja

U-II-3425/2014 – Rupanović Blaženka, Antovaljska 13, 10000 Zagreb

U-II-3426/2014 – Malekin Julija, Malinska 6, 10430 Samobor

U-II-3428/2014 – Krizmanić Anka, E. Kvaternika 200, 34000 Požega

U-II-3429/2014 – Mazal Vlado, Svilna 55, 34310 Pleternica

U-II-3431/2014 – Šarić Drago, Dubrovačka 77, 34000 Požega

U-II-3433/2014 – Emić Đurđica, Otruševec 15, 10432 Bregana

U-II-3434/2014 – Giunio Kornelija, Kn. Šubića Bribirskih 14. 23000 Zadar

U-II-3435/2014 – Alihodžić Timka, Široka ulica 6, 23000 Zadar

U-II-3440/2014 – Malinić Borka, Kozjačka 22, 10090 Zagreb

U-II-3441/2014 – Čondić Ivan, A. Starčevića 23 B, 23000 Zadar

U-II-3442/2014 – Radović Mate, Srid Kućice IX/4, 23234 Vir

U-II-3443/2014 – Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Podružnica Arheološki muzej Zadar

U-II-3444/2014 – Čondić Natalija, A. Starčevića 23b, 23000 Zadar

U-II-3445/2014 – Kamenečki Ljiljana, Doliće 82, 49000 Krapina

U-II-3446/2014 – Smrečki Goran, Radoboj 203, 49000 Krapina

U-II-3447/2014 – Barilov Sebastijan, Ilirskog pokreta 2, 49000 Krapina

U-II-3474/2014 – Božić Dragica, Hrv. dragovoljaca 13, Novo Selo, 34000 Požega

U-II-3477/2014 – Zelenika Nikola, E. Kvaternika 205, 34000 Požega

U-II-3478/2014 – Zelenika Marica, E. Kvaternika 205, 34000 Požega

U-II-3480/2014 – Gračanin Nevenka, Đ. Basaričeka 9/2, 10432 Bregana

U-II-3481/2014 – Glavić Marija, Molatska 22, 23000 Zadar

U-II-3482/2014 – Brkić Marina, Ravska 5, 23000 Zadar

U-II-3483/2014 – Sučić Stana, II. zasjedanje ZAVNOH-a 10, 23000 Zadar

U-II-3484/2014 – Vrkić Dragica, Molatska 29, 23000 Zadar

U-II-3485/2014 – Vukoša Donata, Crno 121, 23000 Zadar

U-II-3487/2014 – Mihić Vesna, Mažuranićeva 9, 35425 Davor

U-II-3492/2014 – Pušonjić Siniša, Vlaška 46, 10000 Zagreb

U-II-3493/2014 – Vodanović Nikša, Kozarčeva 16a, 10000 Zagreb

U-II-3495/2014 – Šimunić Blagica, Savska 33, 10290 Zaprešić

U-II-3496/2014 – Šimunović Tereza, Havidićeva 28c, 10020 Zagreb

U-II-3498/2014 – Škorić Ivana, Jaruščica 9, 10000 Zagreb

U-II-3505/2014 – Šustić Ivica, M. Gupca 102, Petrinja

U-II-3507/2014 – Špehar Blaženka, Vrebino brdo 6, 35400 Nova Gradiška

U-II-3515/2014 – Lovrić Jela, Šibenska 3, 51000 Rijeka

U-II-3517/2014 – Štedul Nada, M. Goričkog 2, 44000 Sisak

U-II-3518/2014 – Franić Dario, Drenački put 40, Staro Pračno, 44000 Sisak

U-II-3519/2014 – Džajo Dinko, Ruđera Boškovića 70, 44320 Kutina

U-II-3520/2014 – Đaković Vlado, Jurja Križanića 3, 44000 Sisak

U-II-3521/2014 – Škrbić Tomislav, Vinogradska 50, 44000 Sisak

U-II-3522/2014 – Biličić Nataša, Odv. k. Zvonimira 8, 44000 Sisak

U-II-3523/2014 – Sarkotić Nada, Malo Budaševo 108A, Topolovac

U-II-3524/2014 – Konjetić Kristina, Ul. A. Starčevića 53, 44000 Sisak

U-II-3525/2014 – Rakić Dubravka, Ivana Bakrana 9, 44000 Sisak

U-II-3527/2014 – Majić Agneza, Josipa Voltića 5, 52000 Pazin

U-II-3528/2014 – Gluščević Smiljan, Bana Josipa Jelačića 22a, 23000 Zadar

U-II-3529/2014 – Vincer Melita, M. Držića 25, 34000 Požega

U-II-3535/2014 – Vujica Renata. Bukevje 39, 10411 Orle

U-II-3536/2014 – Samardžić Janja, Križanići 31, 10020 Zagreb

U-II-3537/2014 – Petravić Gordana, Franje Hermana 42a, Trokut, 10000 Zagreb

U-II-3538/2014 – Penić Jadranko, Selčinska 17, 10360 Sesvete

U-II-3540/2014 – Vukšić Milka, Urije 13, 35400 Nova Gradiška

U-II-3541/2014 – Sliško Zlatko, P. Radića 263, 34000 Požega

U-II-3542/2014 – Sušac Biljana, Ul. ljiljana 21, 10360 Sesvete

U-II-3544/2014 – Arbanas Bora, Lukavec, Lužec 7, 10412 Donja Lomnica

U-II-3546/2014 – Špoljarić Branka, Mogilska 11, 10000 Zagreb

U-II-3550/2014 – Korenika Mirjana, Odranska 22, 10020 Zagreb, Odra

U-II-3552/2014 – Fučkala Dubravka, Odranska 83, 10020 Zagreb

U-II-3554/2014 – Gotvald Marija, Prvča 13, 35400 Nova Gradiška

U-II-3559/2014 – Medunić Branko, Cvjetna 15, 35400 Nova Gradiška

U-II-3562/2014 – Turkalj Ankica, A. Štampara 40, 35400 Nova Gradiška

U-II-3565/2014 – Bošnjak Milka, Sarajevska 4, 47000 Karlovac

U-II-3567/2014 – Matasić Slavica, Čovići 66, 53220 Otočac

U-II-3568/2014 – Somek Mirjana, Korčulanska 8, 10000 Zagreb

U-II-3571/2014 – Crnčec Tomislav, Vinobreška 7, 10090 Zagreb

U-II-3590/2014 – Klapčić Tihana, A. B. Šimića 19, 32100 Vinkovci

U-II-3592/2014 – Zovkić Mato, A. Mihanovića 34, 32270 Županja

U-II-3594/2014 – Iljazović Drago, K. Tkalca, 32270 Županja

U-II-3596/2014 – Gvozdić Ivan, Vinkovačka 22, 32270 Županja

U-II-3598/2014 – Vincetić Verica, S. Grubera 53, 32270 Županja

U-II-3600/2014 – Zovak Anita, Trg Republike 10, 32270 Županja

U-II-3601/2014 – Pejić Svjetlana, V. Nazora 32, 32260 Gunja

U-II-3603/2014 – Spaić Kata, Nazorova 19, 32270 Županja

U-II-3606/2014 – Ivančičević Jasna, Veliki Kraj 29, 32270 Županja

U-II-3608/2014 – Marić Martina, M. Krleže 6, 32270 Županja

U-II-3610/2014 – Huber Ljljana, F. Bačića 8, 32270 Županja

U-II-3611/2014 – Zadro Zdenka, P. Krešimira IV 25, 32270 Županja

U-II-3614/2014 – Vincetić Mirela, S. Grubera 53, 32270 Županja

U-II-3616/2014 – Zovak Biljana, I. Preporoda 19, 32270 Županja

U-II-3618/2014 – Obradović Ljljana, Šećerana 23 32270 Županja

U-II-3619/2014 – Baotić Olgica, S. Grubera 46, 32270 Županja

U-II-3621/2014 – Brkić Željka, J. Benešića 7, 32100 Vinkovci

U-II-3623/2014 – Zlatarić Vladimir, F. Bačića 6, 32270 Županja

U-II-3662/2014 – Ronta Kata, Novi Mihaljevci 3, 34000 Požega

U-II-3669/2014 – Bradarić Ankica, Kolodvorska 243, 34308 Jakšić

U-II-3671/2014 – Brežnjak Boris, Ljudevita Gaja 7, 49250 Zlatar

U-II-3677/2014 – Tukač Gordana, G. Brestovečka 20, 49247 Zlatar Bistrica

U-II-3680/2014 – Sitar Smetko Snježana, Strmec Stubički 192, 49244 Stubičke Toplice

U-II-3681/2014 – Topljak Vedran, V. Nazora 10, 49250 Zlatar

U-II-3682/2014 – Milički Blaženka, Kolodvorska 78, 49246 Marija Bistrica

U-II-3687/2014 – Car Valerija, Nas. Petrovečki 4, 49221 Bedekovčina

U-II-3689/2014 – Forko Davorka, Ladislavec 28, 49250 Zlatar

U-II-3691/2014 – Tkalec Gordana, A.G. Matoša 11b, 49250 Zlatar

U-II-3692/2014 – Frčko Marija, Bočadir 1d, Konjščina

U-II-3695/2014 – Balde Bruna, Gračišće 86b, 52403 Gračišće

U-II-3697/2014 – Lukež Mirna, Beram 21, 52000 Pazin

U-II-3698/2014 – Perić Marija, Novi Štitnjak 7a, 34000 Požega

U-II-3700/2014 – Rugle Ivana, M. Gupca 32, 35000 Slavonski Brod

U-II-3703/2014 – Goreta Vesna, F. Račkog 14, 35400 Nova Gradiška

U-II-3705/2014 – Marenić Zoričić Ksenija, Željeznička 55, 35400 Nova Gradiška

U-II-3707/2014 – Valentić Goran, Prilaz Gjure Deželića 14, 10000 Zagreb

U-II-3709/2014 – Škrinjar Verica, Borut 57/b, 52402 Cerovlje

U-II-3711/2014 – Mališa Ana, Josipa Voltića 15, 52000 Pazin

U-II-3715/2014 – Kalčić Ivičić Magda, Matteo Benussi 14, 52440 Poreč

U-II-3718/2014 – Uglešić Ivanka, Josipa bana Jelačića 24, 23000 Zadar

U-II-3719/2014 – Biloglav Blaženka, Cilj 20, 23000 Zadar

U-II-3767/2014 – Duka Mario, Josipa Eugena Tomića 14, 23000 Zadar

U-II-3768/2014 – Majdančić Ana, Sv. Jakov 79, 51554 Nerezine

U-II-3769/2014 – Gatti Luca, Perjavica 23/A, 10000 Zagreb

U-II-3770/2014 – Konjarević Željka, Vladimira Gortana 13a, 51551 Veli Lošinj

U-II-3771/2014 – Vulić Anamarija, Slavojna 43, 51551 Veli Lošinj

U-II-3772/2014 – Romanović Dušanka, Put Pudarice 13J, 23000 Zadar

U-II-3773/2014 – Vucić Manda, Vršak 11, 51550 Mali Lošinj

U-II-3774/2014 – Šurbek Anica, Siječanjska 15, 10000 Zagreb

U-II-3775/2014 – Požar Ankica, Zagrad 53b, 47000 Karlovac

U-II-3776/2014 – Vajlandić Mihajla, Marjanovićev pr. 5, 10000 Zagreb

U-II-3777/2014 – Pap Ljiljana, Ukrajinska 9, 10000 Zagreb

U-II-3778/2014 – Antončić Kristina, Grbica 29, 51551 Veli Lošinj

U-II-3779/2014 – Vucić Božo, Vršak 11, 51550 Veli Lošinj

U-II-3780/2014 – Šćuric Mirjana, Ulica Kaktusa 8, 10360 Sesvete

U-II-3781/2014 – Rožić Bara, Zagrebačka 66, 10417 Buševec

U-II-3782/2014 – Radoš Manda, Goleška 4, Blato, 10020 Zagreb

U-II-3783/2014 – Milaković Finka, Bočac 21, 51550 Mali Lošinj

U-II-3784/2014 – Zrno Zdenka, M. Gavazzija 21, 10000 Zagreb

U-II-3785/2014 – Kušmić Brigita, V. Gortana 95, 51550 Mali Lošinj

U-II-3786/2014 – Stolnik Franjo, Jadranska obala 21, 51557 Cres

U-II-3787/2014 – Mohorovičić Barbara, Trg Zagazinjine 4, 51550 Mali Lošinj

U-II-3788/2014 – Varšava Edina, Cerera 40, 52210 Rovinj

U-II-3789/2014 – Siketić Anka, Rudolfa Matza 4, 10360 Sesvete

U-II-3790/2014 – Šegarić Ljiljana, V. Gortana 97, 51550 Mali Lošinj

U-II-3791/2014 – Živković Ankica, Kaštel 41A, 51550 Mali Lošinj

U-II-3792/2014 – Vujnović Katarina, Vujnovići 2, Novo Brdo, 10413 Kravarsko

U-II-3793/2014 – Knezić Dragica, Velopin 16, 51550 Mali Lošinj

U-II-3794/2014 – Žiška Đurđica, Vanje Radauša 6, 34000 Požega

U-II-3795/2014 – Keršić Mirela, Sv. Sidar 32, 51557 Cres

U-II-3796/2014 – Šibila Helena, Redovka 20, 10000 Zagreb

U-II-3797/2014 – Vukotić Jasna, Pod urom 8, 51557 Cres

U-II-3798/2014 – Stolnik Sandra, Jadranska obala 21, 51557 Cres

U-II-3799/2014 – Beraković Roberta, Kovačine 55, 51557 Cres

U-II-3800/2014 – Blagonić Jadranka, Pagubice 2, 52402 Cerovlje

U-II-3801/2014 – Ferrari Latus Snježana, Creska 7, 51550 Mali Lošinj

U-II-3802/2014 – Matić Gabrijela, Melin 2/30, 51557 Cres

U-II-3832/2014 – Malek Vera, M. Gavazzia 8, 10000 Zagreb

U-II-3834/2014 – Tomašević Vera, E. Vidovića 3E, 10360 Sesvete

U-II-3836/2014 – Tomašević Antun, E. Vidovića 3E, 10360 Sesvete

U-II-3838/2014 – Talijančić Ivica, M. Gavazzia 12a, 10000 Zagreb

U-II-3839/2014 – Holjevac Jelkica, 3. Savski odv. 10, Jelkovec, 10360 Sesvete

U-II-3842/2014 – Beranek Jela, 8. Jazbinski odv. 3, 10000 Zagreb

U-II-3844/2014 – Volpe Jadranka, M. Gavazzija 21, 10000 Zagreb

U-II-3846/2014 – Volpe Nenad, Milovana Gavazzija 21, 10000 Zagreb

U-II-3848/2014 – Hajduk Ankica, Jazbinski odvojak II. 13, 10000 Zagreb

U-II-3850/2014 – Benšek Rudolf, Doljek 16, 10000 Zagreb

U-II-3851/2014 – Tikvenjak Jasna, Siget 18b, 10000 Zagreb

U-II-3853/2014 – Mačić Boris, V. Nazora 42, 10000 Zagreb

U-II-3856/2014 – Medić Višnjica, Drvodjelska 30, Novoselec

U-II-3857/2014 – Kokotović Irena, F. L. Vranjanina 35, Dubec, 10040 Zagreb

U-II-3859/2014 – Kuri Štefanija, L. Čička 124, 10410 Velika Gorica

U-II-3862/2014 – Arači Josipa, Z. Kunc 1, 10360 Sesvete

U-II-3863/2014 – Plevnik Mirjana, Blaguška 80, Blaguša, 10362 Kašina

U-II-3865/2014 – Babić Zdenka, Prigorska 1A, 10362 Kašina

U-II-3868/2014 – Levak Marina, Benkošćica 15, Blaguša

U-II-3870/2014 – Kos Nikica, Liševo 16

U-II-3871/2014 – Klenovšak Mario, Čret 67, 10000 Zagreb

U-II-3873/2014 – Bektić Hajrija, Korana 22, 10000 Zagreb

U-II-3874/2014 – Nemčević Sanja, Skalnica 4, 51557 Cres

U-II-3877/2014 – Dramlić Siniša, Kneza Branimira 32, 32236 Ilok

U-II-3878/2014 – Paripović Ana, Kratka 29, 32270 Županja

U-II-3879/2014 – Udovčić Mirjana, Sotinska 5/3, 32000 Vukovar

U-II-3882/2014 – Kepčija Jovana, Zrmanjska 8, 32000 Vukovar

U-II-3883/2014 – Jarij Božica, Vanje Radauša 36, 32000 Vukovar

U-II-3885/2014 – Ostrun Kristina, Lijeva bara 121, 32000 Vukovar

U-II-3887/2014 – Uzelac Nada, Frana Kršinića 4, 32000 Vukovar

U-II-3889/2014 – Ivić Marija, Dvanaest redarstvenika 23, 32221 Nuštar

U-II-3891/2014 – Vatralj Ljubica, Željeznička 14, 32239 Negoslavci

U-II-3894/2014 – Perak Jelena, Grbak 10, 32242 Svinjarevci

U-II-3895/2014 – Gobin Sonja, A. Barca 3e, 23000 Zadar

U-II-3898/2014 – Brajković Viktorija, Dr. A. Starčevića 48/16, 32010 Vukovar

U-II-3900/2014 – Matić Katarina, Dunavska 7/55, 32010 Vukovar

U-II-3901/2014 – Rogulja Zvonimir, Dr. J. Starčevića 48, 32010 Vukovar

U-II-3903/2014 – Šikić Marica, Centar za socijalnu skrb Zadar, A. Hebranga 1, 23000 Zadar

U-II-3904/2014 – Čapalija Dubravka, Šibenska 6e, 23000 Zadar

U-II-3906/2014 – Dragoslavić Ivana, Pudarice 30a, 23000 Zadar

U-II-3957/2014 – Perinić Ksenija, Put Petrića 43 G, 23000 Zadar

U-II-3958/2014 – Vučić Jakov, Franje Petrića 10 B, 23000 Zadar

U-II-3959/2014 – Cibilić Sanja, Radmanovačka 6N, 10000 Zagreb

U-II-3960/2014 – Genc Sandra, Medulićeva 40, 10000 Zagreb

U-II-3961/2014 – Slišković Senka, Bešići 2, 10000 Zagreb

U-II-3962/2014 – Pecevska Marija, Ivekovićeva 17, 10000 Zagreb

U-II-3963/2014 – Stipčić Ružica, Gospodska 84, 10000 Zagreb

U-II-3964/2014 – Filić Vulin Blaženka, S. Podhorskog 32, 10000 Zagreb

U-II-3965/2014 – Šimunović Jelka, Matešićeva 6, 47206 Lasinja

U-II-3966/2014 – Hajdin Đugum Vesna, Gruška 22, 10000 Zagreb

U-II-3967/2014 – Pinto Aleksandar, Lukoranska 5, 23000 Zadar

U-II-3968/2014 – Morović Franka, Velebitska 10, 23000 Zadar

U-II-3969/2014 – Miloš Liana, Vukovarska 2 H, 23000 Zadar

U-II-3970/2014 – Benković Đurđa, Oporovečki dol 12 A, 10040 Zagreb

U-II-3971/2014 – Jagić Popović Denis, S. Radića 10/2, 23000 Zadar

U-II-3972/2014 – Jovičić Zoran, Šibenska 9 F, 23000 Zadar

U-II-3973/2014 – Vidov Josipa, Ulica 14, 23272 Kali

U-II-3974/2014 – Dadić Jelica, Josipa Račića 7, 23000 Zadar

U-II-3975/2014 – Hrabrov Edo, Josipa Kosora 42, 23000 Zadar

U-II-3976/2014 – Bajlo Livio, Josipa Jopvića 11b, 23000 Zadar

U-II-3977/2014 – Šarić Ljiljana, Put Skoblara 94, 23233 Prevlaka

U-II-3978/2014 – Kričko Petar, A. Šenoe 4, 23000 Zadar

U-II-3979/2014 – Pavičić Katarina, Šibenska 41, 23000 Zadar

U-II-3980/2014 – Ljubičić Anto, D. Favlatija 13a, 23000 Zadar

U-II-3981/2014 – Cindori Valentina, Vinkovačka 35, 23000 Zadar

U-II-3982/2014 – Skoko Branka, Vinkovačka 35d, 23000 Zadar

U-II-3983/2014 – Novak Josip, Sv. Ane 12, Vidovci, 34000 Požega

U-II-3984/2014 – Marković Jasmin, Petra Preradovića 71, 43500 Daruvar

U-II-3985/2014 – Samardžija Damir, Ribarska obala 13, 23275 Ugljan

U-II-3986/2014 – Gulan Zdenka, Ulica XIII, 23222 Galovac

U-II-3987/2014 – Žunić Miočić Nikolina, Ždrijačka 22, Miškovići, 23240 Povljana

U-II-3988/2014 – Ricov Nevenka, Ante Starčevića 21a, 23000 Zadar

U-II-3989/2014 – Ožaković Danijela, Vukovarska 3c, 23000 Zadar

U-II-3990/2014 – Božičević Vladimir, Blaža Jurjeva 5, 23000 Zadar

U-II-3991/2014 – Šubašić Mišo, Josipa Kozarca 2, 23000 Zadar

U-II-3992/2014 – Dereta Vedran, M. Krleže 11b, 23000 Zadar

U-II-3993/2014 – Milivojević Marina, Poljana Otona Kučere 25, 23000 Zadar

U-II-3994/2014 – Matulić Irene, Strossmayerova 15a, 23000 Zadar

U-II-4007/2014 – Škara Ankica, Put Jurjevića bb, 23223 Škabrnja

U-II-4008/2014 – Biočić Zrilić Grozdana, A, Mihanovića 15d, 23000 Zadar

U-II-4009/2014 – Burčul Vesna, Ljudevita Posavskog 10, 23000 Zadar

U-II-4010/2014 – Rogulja Romilda, Novogradiška 11, 23000 Zadar

U-II-4011/2014 – Redžepagić Mara, Put Pudarice 13d, 23000 Zadar

U-II-4012/2014 – Nikić Ana, Vatroslava Lisinskog 28, 23000 Zadar

U-II-4013/2014 – Prpić Stošna, P. Svačića 9, 23000 Zadar

U-II-4066/2014 – Detić Veseli Vanja, Ksajpa 17, Šenkovec, 40000 Čakovec

U-II-4070/2014 – Matijević Zdenka, V. Ruždjaka 98, 10000 Zagreb

U-II-4071/2014 – Kolaković Sandra, Vunarići 7, 10000 Zagreb

U-II-4076/2014 – Čeprnja Blanka, Reljkovićeva 17, 43500 Daruvar

U-II-4077/2014 – Marić Damir, Bjelovarska 28, 43500 Daruvar

U-II-4078/2014 – Sunajko Nikolina, Šetalište I. Meštrovića 3, 43500 Daruvar

U-II-4079/2014 – Ivanković Ljiljana, Držićeva 8, 43500 Daruvar

U-II-4080/2014 – Miljanović Zdenka, Dabrovac 14c, 43500 Daruvar

U-II-4081/2014 – Šimić Ružica, Kuzmica 104, 34311 Kuzmica

U-II-4082/2014 – Rašetić Sanja, M. Gupca 123, 43500 Daruvar

U-II-4083/2014 – Mađarević Mandica, A. Stepinca 11, Cerić, 32221 Nuštar

U-II-4084/2014 – Simić Nada, Frana Kršinića 11, 43500 Daruvar

U-II-4085/2014 – Kolek Valentina, Mlinovi 1, 43500 Daruvar

U-II-4086/2014 – Znamenaček Mira, Kuhaćeva 13, 43500 Daruvar

U-II-4087/2014 – Leja Dijana, Hrv. branitelja 97, 43500 Doljani

U-II-4088/2014 – Brnčić Julija, Kuhačeva 10E, 43500 Daruvar

U-II-4089/2014 – Šimičević Nevena, Put Pudarice 32E, 23000 Zadar

U-II-4090/2014 – Kostić Mirjana, Zore dalmatinske 4a, 23000 Zadar

U-II-4092/2014 – Petošić Ana, Prvča 64, 35400 Nova Gradiška

U-II-4093/2014 – Zeljak Verica, Prilaz V. Brajkovića 14, 10020 Zagreb

U-II-4094/2014 – Horvatić Nada, Petrovaradinska 59, 10000 Zagreb

U-II-4095/2014 – Rupić Zdenka, Vojnovićeva 34, 10000 Zagreb

U-II-4096/2014 – Filipović Zvonimir, Kralja Zvonimira 8, 42223 Varaždinske Toplice

U-II-4097/2014 – Štrac Gordana, Sv. Mateja 27, 10010 Zagreb

U-II-4098/2014 – Čermak Janković Anita, Đurićeva 51, Cernik, 35400 Nova Gradiška

U-II-4099/2014 – Biškup Ruža, Petra Krešimira 2A, 42230 Ludbreg

U-II-4100/2014 – Jalšić Anica, Sigetec Ludbreški, M. Krleže 23, 42230 Ludbreg

U-II-4101/2014 – Car Vesna, M. Krleže 5, 42230 Ludbreg

U-II-4102/2014 – Hermann Jelena, Tkalčićeva 82, 10000 Zagreb

U-II-4103/2014 – Numanović Jasmina, M. Lanosovića 9, 35400 Nova Gradiška

U-II-4104/2014 – Tarandek Biserka, Novi Brodec 44, 40316 Vratišinec

U-II-4105/2014 – Huzjak Stana, Poljana D., M. Pušteka 32, 42223 Varaždinske Toplice

U-II-4106/2014 – Kivač Mirjana, Sigetec Ludbreški, M. Gupca 39, 42230 Ludbreg

U-II-4107/2014 – Ždero Marija, Svetošimunska 25b, 10000 Zagreb

U-II-4108/2014 – Srac Carmen, Karlovačka cesta 5A, 10000 Zagreb

U-II-4109/2014 – Dragun Ružica, Remete 93A, 10000 Zagreb

U-II-4110/2014 – Grmoja Borja, Prilaz I. Visina 3, 10000 Zagreb

U-II-4111/2014 – Rožanković Franica, Siget 18a, 10000 Zagreb

U-II-4112/2014 – Petrović Gordana

U-II-4113/2014 – Klarić Marica, Frana Bubanovića 11, 10000 Zagreb

U-II-4114/2014 – Grčić Meri, Remetinečki gaj 2E, 10020 Zagreb

U-II-4115/2014 – Šnajder Vesnica, E. Vidovića 3D, 10360 Sesvete

U-II-4116/2014 – Jurič Adela, Jaruščica 7, 10000 Zagreb

U-II-4117/2014 – Nevistić Mara, Pete Poljanice 22, 10000 Zagreb

U-II-4118/2014 – Protulipac Vesna, Sv. Mateja 110, 10000 Zagreb

U-II-4119/2014 – Kaiserberger Cota Alica, Stjepana Ladiše 3, 10090 Zagreb

U-II-4120/2014 – Bagarić Gordana, Remete 164a, 10000 Zagreb

U-II-4121/2014 – Fajnkotić Sandra, Velika cesta 36c, 10000 Zagreb

U-II-4122/2014 – Cicak Maca, Klekova 9, 10000 Zagreb

U-II-4123/2014 – Vlastelica Ksenija, Ivekovićeva 23, 10000 Zagreb

U-II-4124/2014 – Bajsić Tajana, Dubrava 149, 10000 Zagreb

U-II-4125/2014 – Trupeljak Gordana, Boškovićeva 26, 10000 Zagreb

U-II-4126/2014 – Čagalj Vilić Romana, Huzjanova 22, 10000 Zagreb

U-II-4127/2014 – Pantlik Beck Marina, Josipa Badalića 52, 10314 Križ

U-II-4128/2014 – Murković Felicita, Vodnikova 10, 10000 Zagreb

U-II-4129/2014 – Jurin Vladimir, Bačunski krč 30, 10000 Zagreb

U-II-4130/2014 – Vrhovec Andrea, Donji Krivaj 36, 44318 Voloder

U-II-4131/2014 – Tvrtković Žerar, Sljemenski put 30, 49244 Stubičke Toplice

U-II-4132/2014 – Kuljanac Josipa, 1. Savice 98c, 10000 Zagreb

U-II-4157/2014 – Capolicchio Kristina, Monteci 25, Galižana

U-II-4158/2014 – Horvat Lidija, Đurmarec 193, 49000 Krapina

U-II-4159/2014 – Augustinović Dijana, Hrastovica 220, 44250 Petrinja

U-II-4160/2014 – Fiala Marijana, Gora 41A, 44250 Petrinja

U-II-4161/2014 – Bradarić Zlata, Gora 48, 44250 Petrinja

U-II-U162/2014 – Kostanjevečki Martina, Ščrbinec 1A, 49254 Belec

U-II-4163/2014 – Božić Tončica, Mirkovec 57, 49223 Sv. Križ Začretje

U-II-4164/2014 – Novosel Martina, Brestovec Orehovički 1D, 49221 Bedekovčina

U-II-4165/2014 – Zajec Vesna, Kostelsko 19/1, 49218 Pregrada

U-II-4166/2014 – Ovčarić Mirjana, Petrovsko 49A, 49234 Petrovsko

U-II-4167/2014 – Horvat Mihaela, Jazvine 9, 49232 Radoboj

U-II-4168/2014 – Hršak Željka, Kralja Tomislava 65, 49000 Krapina

U-II-4169/2014 – Periša Manda, Ružmarinka 29, 10101 Zagreb

U-II-4170/2014 – Katana Kaja, VI. odvojak 21, I. Petruševec, 10000 Zagreb

U-II-4171/2014 – Jurjević Gordana, Savska 52A, 10101 Zagreb

U-II-4172/2014 – Šapina Luca, I. B. Mažuranića 65, 35400 Nova Gradiška

U-II-4173/2014 – Šarić Mlinarić Katarina, Hum Breznički 97, 42225 Breznički Hum

U-II-4174/2014 – Kukić Branka, Dom za psih. bol. odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, Borova

U-II-4175/2014 – Doktor Marina, Dom za psih. bol. odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, Borova

U-II-4176/2014 – Boduljak Ivana, Dom za psih. bol. odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, Borova

U-II-4177/2014 – Runjak Dijana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Suhopolje

U-II-4178/2014 – Novak Oberling Dragica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Suhopolje

U-II-4179/2014 – Mitrović Kristina, Nedeljska ulica 9, Hrvatski Leskovac, 10000 Zagreb

U-II-4180/2014 – Riđanović Morana, Makančeva 11, 10000 Zagreb

U-II-4181/2014 – Alaber Ružica, A. Stepinca 13, 34000 Požega

U-II-4182/2014 – Bigović Zdenka, Zrinskih 17a, 35400 Nova Gradiška

U-II-4183/2014 – Ćuk Mile, Mateja Bošnjaka Zadranina 5, 23000 Zadar

U-II-4184/2014 – Sračić Marica, Ozaljska 93, 10000 Zagreb

U-II-4185/2014 – Legac Vesna, Nalješkovićeva 25, 10000 Zagreb

U-II-4186/2014 – Bujanić Katica, Siget 11, 10020 Zagreb

U-II-4187/2014 – Čizmin Nevena, Franje Petrića 3 C, 23000 Zadar

U-II-4188/2014 – Ivanjek Josipa, O. Kučere 33, 44250 Petrinja

U-II-4189/2014 – Karaga Dubravka, II odv. Slavka Kolara 6, 44250 Petrinja

U-II-4190/2014 – Kireta Zlatica, Kupska 9, 44250 Petrinja

U-II-4191/2014 – Sonja Bednaš, Sisačka 140, 44250 Petrinja

U-II-4192/2014 – Kovačević Željkica, Pavla Štosa 12, 44250 Petrinja

U-II-4193/2014 – Vukić Helena, 4. od. Marina Držića 5, 44250 Petrinja

U-II-4194/2014 – Andres Ljubica, Grge Novaka 3/3, 44250 Petrinja

U-II-4195/2014 – Josipa Brebrić, I. Meštrovića 35, 44250 Petrinja

U-II-4196/2014 – Kukurić Vera, Hrastelnica 57, 44000 Sisak

U-II-4197/2014 – Telar Stevo, Gora 58, 44250 Petrinja

U-II-4198/2014 – Vučičević Ankica, Hrastovica 96, 44250 Petrinja

U-II-4199/2014 – Trošić Marijana, Dr. R. Hercega 45, 44250 Petrinja

U-II-4200/2014 – Mikočević Jasminka, Kupska 2, 44271 Žažina

U-II-4201/2014 – Štefanić Blaženka, Sisačka 101, 44250 Petrinja

U-II-4202/2014 – Bezak Nevenka, Ivana Trnskog 24, 44250 Petrinja

U-II-4203/2014 – Povoljnjak Jelica, Sajmište 5, 44250 Petrinja

U-II-4204/2014 – Petračić Mirjana, Otona Kučere 16, 44250 Petrinja

U-II-4205/2014 – Šubić Ivica, Župić 32, 44250 Petrinja

U-II-4206/2014 – Martinčić Marija, Trg Matice hrvatske 5, 44250 Petrinja

U-II-4207/2014 – Čulina Valentina, Sela 221, 44273 Sela

U-II-4208/2014 – Karaga Ljubica, Hrastovica 248, 44250 Petrinja

U-II-4209/2014 – Krizmanić Katica, Drenačka 48, 44250 Petrinja

U-II-4210/2014 – Matijević Marijana, Drenačka 13, Nova Drenčina, 44250 Petrinja

U-II-4211/2014 – Krnjajić Renata, Franje Kuhača 3, 44250 Petrinja

U-II-4212/2014 – Berta Andreja, Sisačka 68, 44250 Petrinja

U-II-4213/2014 – Petračić Rudolf, Otona Kučere 16, 44250 Petrinja

U-II-4214/2014 – Harambašić Verica, Hrastovica 27, 44250 Petrinja

U-II-4215/2014 – Ana Marija Škrinjarić, Radnička 19, 44000 Sisak

U-II-4216/2014 – Vanja Podgoršek, Odranska 51b, 44000 Sisak

U-II-4217/2014 – Matić Martina, Trg narodnih učitelja 4, 44250 Petrinja

U-II-4218/2014 – Pavičić Damir, Taborište 37, 44250 Petrinja

U-II-4219/2014 – Maglaić Zdenka, Potočani 7, 44250 Petrinja

U-II-4220/2014 – Sadiković Nada, Mate Bučara 26, 44250 Petrinja

U-II-4221/2014 – Delić Remić Kata, V. Mačeka 4d, 44250 Petrinja

U-II-4222/2014 – Gar Nada, Zelenika 37, 44250 Petrinja

U-II-4223/2014 – Mesić Vesna, Otona Kučere 74, 44250 Petrinja

U-II-4224/2014 – Šarić Darinka, J. Miškatovića 2, 44250 Petrinja

U-II-4225/2014 – Lovreković Marinela, Bana J. Jelačića 11, 44253 Moščenica

U-II-4226/2014 – Šubić Mira, Župić 28, 44250 Petrinja

U-II-4227/2014 – Toljan Zvjezdana, T. Smičiklasa 7, 44250 Petrinja

U-II-4228/2014 – Šubarić Ruža, Sisačka 142, 44250 Petrinja

U-II-4229/2014 – Bartolić Gordana, Križ Hrastovački 114, 44250 Petrinja

U-II-4230/2014 – Augustinović Ana, Hrastovica 220, 44250 Petrinja

U-II-4231/2014 – Zajec Nevenka, Vrhi Pregradski 125, 49218 Pregrada

U-II-4232/2014 – Topolovec Danica, Bregi Radobojski 142, 49232 Radoboj

U-II-4233/2014 – Mrzlečki Sanja, Šetalište Vilibalda Sluge 8, 49000 Krapina

U-II-4234/2014 – Hrupački Marija, Kralja Zvonimira 6, 49000 Krapina

U-II-4235/2014 – Čajko Valentina, Matenci 154, 49240 Donja Stubica

U-II-4236/2014 – Tropša Vesna, Slavka Kolara 18, 40000 Čakovec

U-II-4237/2014 – Smekar Maja; Polje Krapinsko 175, 49000 Krapina

U-II-4238/2014 – Petrović Kušar Mirjana, Sopot 26, 49218 Pregrada

U-II-4239/2014 – Špigelski Blaženka, Vinka Sedinića 22, 10361 Sesvete

U-II-4347/2014 – Ilijašević Katica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4361/2014 – Marović Ivica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4362/2014 – Moslavac Željko, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4363/2014 – Doležal Štefica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4364/2014 – Grgurić Joana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4365/2014 – Doktor Marko, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4366/2014 – Mincinger Jasmina, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4367/2014 – Smojver Marina, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4368/2014 – Varga Jelka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4369/2014 – Stjepanović Damirka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4370/2014 – Đurđević Vesna, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4371/2014 – Mitrović Georgina, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4372/2014 – Juriša Ana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4373/2014 – Kaizer Anđelka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4374/2014 – Pavelić Mihaela, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4375/2014 – Jemić Tomislava, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4376/2014 – Koromon Marija, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4377/2014 – Sertić Jasna, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4378/2014 – Rokinger Sonja, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4379/2014 – Kosanović Ksenija, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4380/2014 – Bartolović Vesna, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4381/2014 – Hasanac Ksenija, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4382/2014 – Gazibara Marijana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4383/2014 – Šmiderkal Gordana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4384/2014 – Košić Snježana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4385/2014 – Šćurec Merhibe, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4386/2014 – Bažulić Marica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4387/2014 – Pleša Marina, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4388/2014 – Benčina Željka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4389/2014 – Horvat Nevenka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4390/2014 – Kojić Mirjana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4391/2014 – Kovačević Dubravka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4392/2014 – Biondić Margita, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4393/2014 – Botić Sanela, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, 33410 Borova

U-II-4424/2014 – Jelačić Željka, Gračanska cesta 144, 10000 Zagreb

U-II-4425/2014 – Simončić Sanjica, Srednjak 4c, 10000 Zagreb

U-II-4426/2014 – Vrabec Mira, Kolarova 14, 10000 Zagreb

U-II-4427/2014 – Plaščar Mirjana, B. Vukasa 21, 10000 Zagreb

U-II-4428/2014 – Čizmin Gordana, Ljudevita Posavskog 8B, 23000 Zadar

U-II-4429/2014 – Radman Ivana, Maka Dizdara 2, 44000 Sisak

U-II-4430/2014 – Butković Domagoj, Trg hrvatskih branitelja 7, 44000 Sisak

U-II-4431/2014 – Filipčić Marica, Mokrička 63, 10292 Ključ Brdovečki, Šenkovac

U-II-4432/2014 – Lepej Vukičević Nataša, Josipa Pavića 9, 10000 Zagreb

U-II-4433/2014 – Varga Ivanka, Franje Horvata Kiša 32, 49250 Zlatar

U-II-4434/2014 – Omahić Azra, P. Preradovića 8, 10430 Samobor

U-II-4435/2014 – Perić Zvonimir, 3. Južna obala 10, 10000 Zagreb

U-II-4436/2014 – Nagy Radmila, Trg I. Kukuljevića 11, 10000 Zagreb

U-II-4437/2014 – Vukov Colić Mirjana, Pancevljev prilaz 9, 10000 Zagreb

U-II-4438/2014 – Lulić Ana, XI. Ravnice 14, 10000 Zagreb

U-II-4439/2014 – Mamić Marija, Planinska 31, 10360 Sesvete

U-II-4440/2014 – Vukov Trifunović Ema, Sv. Mateja 106A, 10000 Zagreb

U-II-4441/2014 – Marušić Mateo, Jurja Križanića 4, 44000 Sisak

U-II-4442/2014 – Borovnjak Ivor, Lonjska 62D, 44000 Sisak

U-II-4443/2014 – Sučec Ninoslav, Podravska 5, 44000 Sisak

U-II-4444/2014 – Mustafović Vanja, F. Kršinića 27, 44000 Sisak

U-II-4445/2014 – Mitar Josip, Gornje Komarevo 80, 44010 Caprag

U-II-4446/2014 – Petrić Marijana, Rimska 8, 44000 Sisak

U-II-4447/2014 – Dragičević Ljiljana, Budaševo 5, 44202 Topolovac

U-II-4448/2014 – Pandža Josip, Stipančićev prolaz 6, 44430 Hrvatska Kostajnica

U-II-4449/2014 – Perko Irena, Školska 4, 42230 Ludbreg

U-II-4450/2014 – Car Krešimir, M. Krleže 5, 42230 Ludbreg

U-II-4451/2014 – Draganić Boris, Frankopanska 18, 42230 Ludbreg

U-II-4452/2014 – Kukuruzović Ankica, Đ. Basaričeka 59, 34000 Požega

U-II-4453/2014 – Šarić Ivanka, Srenje Selo 22, 34310 Pleternica

U-II-4454/2014 – Mateljak Gordana, Cerovljani 43, 44450 Hrvatska Dubica

101 20.08.2014 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4405/2013 i U-I-3222/2014 i dr. od 18. srpnja 2014.