Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

NN 102/2014 (22.8.2014.), Uredba o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1988

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. kolovoza 2014. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014) u članku 53. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Do sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika i gospodarskog subjekta koji je registriran za obavljanje djelatnosti kupca, za kupca toplinske energije određuje se dosadašnji opskrbljivač toplinskom energijom koji opskrbljuje krajnje kupce toplinskom energijom.«.

Dosadašnji stavci 6. do 12. postaju stavci 7. do 13.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/95

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.