Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

NN 102/2014 (22.8.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

102 22.08.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1991

Na temelju članka 108. stavka 3. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/2013 i 90/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine«, br. 86/2013 i 90/2013) u članku 33. stavku 2. iza riječi: »doktoru medicine« dodaju se riječi: »i doktoru dentalne medicine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/32
Urbroj: 534-10-1-2-2/4-14-2
Zagreb, 12. kolovoza 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.