Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1999

Na temelju odredbe članka 7. stavak 2. i članka 14. stavak 7. Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I PROGRAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje oblik i sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i obrasca na kojem se podnosi program za očuvanje radnih mjesta temeljem Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta te propisuje dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i obrascima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

(1) Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta podnosi se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) prema mjestu sjedišta poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora.

(2) Uz zahtjev za dodjelu potpore iz stavka 1. ovoga članka podnosi se program za očuvanje radnih mjesta.

II. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA NA KOJEM SE PODNOSI ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE

Članak 4.

(1) Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta se tiska na papiru bijele boje u formatu 210 x 297 mm (format A4).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1) opće podatke o podnositelju,

2) opće podatke o vrsti potpore,

3) popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima,

4) popis priloga/dokumentacije.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu (ZPORM-1) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA NA KOJEM SE PODNOSI PROGRAM ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Članak 5.

(1) Program za očuvanje radnih mjesta se tiska na papiru bijele boje u formatu 210 x 297 mm (format A4).

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati vrstu potpore za očuvanje radnih mjesta.

(3) Prema vrsti potpore za očuvanje radnih mjesta, program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje punog radnog vremena mora sadržavati:

1) podatke o financijskom poslovanju prema financijskom izvještaju za proteklu godinu,

2) podatke o svim mjerama koje je poslodavac proveo ili provodi u svrhu očuvanja radnih mjesta, odnosno koje planira provesti,

3) podatke o skraćenom broju radnih sati,

4) razloge skraćivanja radnog vremena,

5) popis i broj radnika i njihova radna mjesta,

6) podatak o očekivanom broju očuvanih radnih mjesta.

(4) Prema vrsti potpore za očuvanje radnih mjesta, program za očuvanje radnih mjesta za obrazovanje ili osposobljavanje mora sadržavati:

1) obrazložene razloge koji su doveli do smanjenja opsega posla odnosno opravdane poslovne razloge zbog kojih do 25% od ukopnog broja zaposlenih radnika kod toga poslodavca neće raditi u razdoblju od najviše 6 mjeseci,

2) popis i broj radnika koji ne rade te ukupan broj zaposlenih radnika,

3) razdoblje trajanja smanjenja opsega posla,

4) opis programa obrazovanja ili osposobljavanja (izvedbeni program) s očekivanim učincima i rezultatima učenja.

(5) Program za očuvanje radnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu (PORM-2) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

IV. DOKUMENTACIJA

Članak 6.

Uz zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika poslodavac je dužan priložiti program za očuvanje radnih mjesta iz članka 5. ovoga Pravilnika i sljedeću dokumentaciju:

1) Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena na Poreznoj upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu,

2) Izjava poslodavca o svim dodijeljenim iznosima potpora male vrijednosti,

3) Financijska dokumentacija:

– Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za prethodnu godinu, ovjeren u FINA-i (za obveznika poreza na dobit),

– Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka za prethodnu godinu, ovjerene na Poreznoj upravi (za obveznika poreza na dohodak),

4) sporazum sklopljen s radničkim vijećem, odnosno sindikatom o prihvaćanju programa za očuvanje radnih mjesta ili obavijest poslodavca radnicima, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/97

Urbroj: 524-04-02-01/1-14-1

Zagreb, 18. kolovoza 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.


Obrazac ZPORM-1

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured ______________________

Ispostava _______________________________

           ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

                       ☐ Skraćivanje punog radnog vremena

                       ☐ Obrazovanje ili osposobljavanje

☐ Prvi zahtjev za dodjelu potpore                            ☐ Obnovljeni zahtjev

I. Opći podaci o podnositelju Zahtjeva

1. Naziv poslodavca

____________________________________________________________

2. Adresa (sjedište, ulica i br.)

____________________________________________________________

3. OIB

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. Matični broj za trgovačka društva ili obrte

5. MBG obrta ili slobodne profesije

    
     
     
     
     
     
     
    
     
     
    
    
   

6. Šifra djelatnosti


7. Telefon _______________________

8. Telefax _______________________

9. Poslovna banka ________ Poslovnica _______________________________
                                                                     (mjesto i adresa)

10. Žiro-račun _____________________________

11. Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe _________________________________________________________________

12. Ime i prezime kontakt osobe _________________________________________________________________

Telefon ________________________ e-mail _____________________________

II. Opći podaci o vrsti potpore

1. Datum donošenja Programa ________________

2. Naziv Programa _________________

3. Planirano trajanje Programa: od ___________ do __________

4. Broj mjeseci za koje se traži potpora _______ (1, 2, 3 mjeseca)

5. Broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ________

6. Broj radnika za koje se traži dodjela potpore _______

7. Planirano smanjenje neto plaće ___________ %

III. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima[1] (ukoliko se radi o više osoba, tablica u privitku)

IME

PREZIME

MBG

OIB

RADNO MJESTO

ZAPOSLEN KOD POSLODAVCA OD:

Iznos bruto plaće

Iznos bruto plaće umanjen za doprinose na plaću

% skraćivanja radnog vremena

1

2

3

4

5

6

7

8

9
IV. Popis priloga/dokumentacije

– Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ovjerena na Poreznoj
upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac
ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu,

– Izjava poslodavca o svim dodijeljenim iznosima potpora male vrijednosti,

– Financijska dokumentacija:

– Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za prethodnu godinu, ovjeren u FINA-i (obveznik poreza na dobit),

– Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka za prethodnu godinu, ovjerene na Poreznoj
upravi (za obveznika poreza na dohodak),

– Sporazum sklopljen s radničkim vijećem, odnosno sindikatom o prihvaćanju programa za očuvanje radnih mjesta ili
obavijest poslodavca radnicima, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće niti djeluje sindikat.

Ime i prezime osobe za kontakt s                    Žig i potpis podnositelja
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje                           zahtjeva

___________________________                   _____________________


Obrazac PORM-2

PROGRAM ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA SKRAĆIVANJE PUNOG RADNOG VREMENA

Podaci o financijskom poslovanju prema financijskom izvještaju za proteklu godinu


Podaci o svim mjerama koje je poslodavac proveo ili provodi u svrhu očuvanja radnih mjesta, odnosno koje planira provesti


Podaci o skraćenom broju radnih sati


Razlozi skraćivanja radnog vremena


Popis i broj radnika i njihova radna mjesta


Podatak o očekivanom broju očuvanih radnih mjesta


Obrazac PORM-2

PROGRAM ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA OBRAZOVANJE ILI OSPOSOBLJAVANJE

Razlozi koji su doveli do smanjenja opsega posla odnosno opravdani poslovni razlozi zbog kojih do 25% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod toga poslodavca neće raditi u razdoblju od najviše 6 mjeseci (obrazloženje)


Popis i broj radnika koji ne rade te ukupan broj zaposlenih radnika


Razdoblje trajanja smanjenja opsega posla


Opis programa obrazovanja ili osposobljavanja (izvedbeni program) s očekivanim učincima i rezultatima učenja


[1] Ukoliko se radi o dodjeli potpore za obrazovanje ili osposobljavanje popunjava se prvih šest stupaca.

103 27.08.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta 103 27.08.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta 103 27.08.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta 103 27.08.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta