Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2001

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU POLIKLORIRANIM BIFENILIMA I POLIKLORIRANIM TERFENILIMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom u skladu s Direktivom 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24. 9. 1996.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 96/59/EZ) propisuju zabrane i ograničenja kao i svako drugo obvezno postupanje pri zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (u daljnjem tekstu: PCB) i otpadnih PCB-a pri dekontaminaciji i zbrinjavanju opreme koja sadrži PCB kako bi se oni u potpunosti zbrinuli i uklonili zbog opasnosti koje predstavljaju za okoliš i ljudsko zdravlje te se propisuje obveza izvješćivanja Europskoj komisiji.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti gospodarenja PCB-ima, otpadnim PCB-ima i opremom koja sadrži PCB, zahtjevi u pogledu označavanja, skladištenja, prijevoza i obrade, obveza vođenja evidencije, dokazivanja te dostave izvješća, uključujući izvješćivanje prema Europskoj komisiji.

(3) Na pitanja gospodarenja otpadnim PCB-ima koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. PCB su:

– poliklorirani bifenili

– poliklorirani terfenili

– monometiltetraklorodifenilmetan, monometildiklorodifenilmetan, monometildibromodifenilmetan

– svaka mješavina koja sadrži gore navedene tvari u ukupnoj količini većoj od 0,005% ukupne mase.

2. Dekontaminacija je svaki postupak kojim se omogućava da se oprema, građevine, materijali, tekućine ili neke druge tvari kontaminirane PCB-om ponovno uporabe, oporabe i/ili zbrinu u sigurnim uvjetima, što može uključivati postupke kojima se PCB-i zamjenjuju odgovarajućim tekućinama koje ne sadrže PCB;

3. Oprema koja sadrži PCB (u daljnjem tekstu: oprema) je svaka oprema i uređaj koji sadrže ili su sadržavali PCB, kao što su transformatori, kondenzatori, spremnici koji sadrže ostatne PCB i slično, a nisu dekontaminirani. S opremom koja može sadržavati PCB postupa se kao da sadrži PCB osim ako se iz dokumentacije o njezinoj proizvodnji i održavanju ili analizom akreditiranog laboratorija ne dokaže da ne sadrži PCB;

4. Otpadni PCB je svaki PCB koji predstavlja otpad u smislu Zakona. U otpadni PCB ubraja se i PCB u opremi koja je namijenjena zbrinjavanju te bilo koji otpadni predmet, materijal ili tekućina koji sadrži ili je onečišćen PCB-om;

5. Posjednik je svaka pravna ili fizička osoba – obrtnik koja proizvodi i/ili posjeduje PCB i/ili otpadni PCB i/ili opremu koja sadrži PCB;

6. Zakon je zakon kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom;

7. Zbrinjavanje PCB-a je svaki postupak zbrinjavanja propisan Zakonom pod oznakama D8, D9, D10, ili D15.

II. GOSPODARENJE PCB-ima I OTPADNIM PCB-ima

Opće

Članak 3.

(1) U cilju provedbe mjera gospodarenja PCB-ima propisanih ovim Pravilnikom, zabranjuje se:

– ispuštati PCB ili otpadni PCB u okoliš,

– puniti ili nadopunjavati transformator PCB-om,

– odvajati PCB od ostalih tvari radi njihove ponovne uporabe,

– spaljivati PCB ili otpadni PCB na moru,

– privremeno skladištiti PCB, otpadni PCB ili opremu koja sadrži PCB, duže od 12 mjeseci prije postupka dekontaminacije ili postupaka zbrinjavanja,

– proizvoditi, stavljati na tržište i upotrebljavati PCB zasebno, u proizvodima ili kao sastavni dio proizvoda, izuzev primjene sukladno članku 4. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba 850/2004/EZ).

(2) Otpadni PCB mora se zbrinuti.

(3) U slučaju zbrinjavanja PCB-a i otpadnih PCB-a postupkom spaljivanja, primjenjuje se poseban propis kojim se propisuje termička obrada otpada.

(4) Izuzev odredbe iz stavka 2. ovog članka, PCB i otpadni PCB mogu se obraditi i drugim postupcima ukoliko se njima postižu barem jednake norme sigurnosti okoliša u odnosu na spaljivanje, ukoliko je štetni utjecaji na okoliš manji ili jednak te ukoliko takvi postupci udovoljavaju tehničkim uvjetima opisanim kao najbolje dostupne tehnike.

(5) Postupci iz stavka 4. ovog članka moraju ispuniti zahtjeve Uredbe 850/2004/EZ.

III. OBVEZE POSJEDNIKA

Obveza dekontaminacije ili zbrinjavanja

Članak 4.

Posjednik je dužan osigurati dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Skladištenje otpadnih PCB-a

Članak 5.

Posjednik otpadnih PCB-a može otpadne PCB-e privremeno skladištiti samo u posebno namijenjenim prostorima ili uređajima, odvojeno od drugog otpada i zapaljivih tvari i na način koji omogućava njihovo zbrinjavanje u skladu s ovim Pravilnikom.

Popis i prijava opreme

Članak 6.

(1) Posjednik opreme dužan je popisati i prijaviti opremu s volumenom PCB-a većim od 5 dm3. Kod električnih kondenzatora, granična vrijednost od 5 dm3 odnosi se na cjelokupnu zapreminu svih pojedinih elemenata koji sadrže PCB i čine dio uređaja.

(2) Posjednik opreme iz stavka 1. ovog članka registrira se na Obrascu za registraciju posjednika opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-1) iz Dodatka 1. ovog Pravilnika.

(3) Posjednik opreme iz stavka 1. ovog članka prijavljuje opremu i predviđeno postupanje s opremom na Obrascu za detaljan opis opreme koja sadrži PCB (Obrazac PCB-2) iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.

(4) Obrazac PCB-2 sadrži sljedeće podatke:

1. podatke o posjedniku,

2. detaljan opis opreme koja sadrži PCB,

3. informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB,

4. plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja.

(5) Za opremu za koju se opravdano može pretpostaviti da sadrži PCB u stopi od 0,05% do 0,005% ukupne mase tekućine, u Obrazac PCB-2 unose se samo podaci iz 1., 2., i 3. točke prethodnog stavka, a posjednik opreme dužan je uz prijavu priložiti i rezultate mjerenja koji dokazuju da je sadržaj PCB-a u tekućini između 0,05% i 0,005% ukupne mase tekućine.

(6) Oprema iz stavka 3. ovog članka može biti označena kao »onečišćena PCB-om s manje od 0,05%«, a njena dekontaminacija obavlja se sukladno članku 9. stavku 2. ovog Pravilnika.

(7) Posjednik je dužan popisati i prijaviti sukladno ovom članku i opremu koja nije u upotrebi.

(8) Obrasci iz stavaka 2. i 3. ovog članka dostavljaju se Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) koja vodi evidenciju o zaprimljenim obrascima.

(9) Posjednik opreme dužan je Agenciji prijaviti svaku promjenu podataka iz stavka 2. ovog članka najkasnije 90 dana po njenom nastanku.

Označavanje opreme

Članak 7.

Posjednik je obvezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da oprema koja je predmetom popisa i prijave iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika bude označena sukladno posebnom propisu o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže PCB. Oznaka mora biti stavljena i na vratima prostorija u kojima je smještena takva oprema.

Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja

Članak 8.

(1) Posjednik opreme iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika dužan je izraditi plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCB-a.

(2) Plan mora sadržavati podatke o:

– količini i sadržaju PCB-a u opremi,

– postojećim i predviđenim postupcima za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš,

– postojećim i predviđenim postupcima zamjene sadržaja i dekontaminacije,

– opremi i uređajima koji sadrže PCB,

– postupku zbrinjavanja PCB-a.

(3) Sastavni dio plana iz stavka 1. ovog članka čini i detaljan opis opreme koja sadrži PCB, a koji se unosi u Obrazac PCB-2 iz Dodatka 2. ovog Pravilnika. Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja popisane opreme i u njoj sadržanih PCB-a dostavlja se Agenciji.

Dekontaminacija i zbrinjavanje

Članak 9.

(1) Posjednik je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se transformatori i druga oprema sa sadržajem PCB-a iznad 0,05% ukupne mase tekućine dekontaminiraju na sljedeći način:

(a) dekontaminacija mora smanjiti sadržaj PCB-a ispod 0,05% ukupne mase tekućine i po mogućnosti na razinu ne višu od 0,005% ukupne mase tekućine,

(b) zamjenska tekućina koja ne sadrži PCB mora predstavljati znatno manju opasnost,

(c) zamjena tekućine ne smije ugroziti kasnije zbrinjavanje PCB-a,

(d) dekontaminirani transformator ili drugi uređaj, mora se označiti oznakom za dekontaminiranu PCB opremu iz Dodatka 3. ovog Pravilnika.

(2) Transformatori i drugi uređaji čiji je sadržaj PCB-a u tekućini između 0,05% i 0,005% ukupne mase tekućine moraju se dekontaminirati prema uvjetima propisanim točkama (b), (c) i (d) iz stavka 1. ovog članka i/ili zbrinuti na kraju njihova radno korisnog vijeka, pod uvjetom da su PCB-i koji oni sadrže u skladu s tehničkim normama ili specifikacijama glede izolacijskih svojstava te pod uvjetom da su uređaji u dobrom radnom stanju i da ne propuštaju te isključivo:

– na područjima u kojima se opasnost od ispuštanja u okoliš može svesti na minimum i brzo otkloniti,

– na područjima koja nisu povezana s proizvodnjom ili preradom hrane ili stočne hrane,

– uz mjere zaštite od nestanka struje koji bi mogao rezultirati požarom,

– uz redovit pregled opreme radi ustanovljavanja propuštanja,

– uz poštivanje krajnjih rokova za uklanjanje iz uporabe opreme iz Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine«, broj 11/06).

(3) U slučaju ustanovljavanja propuštanja opreme, navedenu je potrebno u najkraćem roku isključiti iz uporabe, pravilnim pakiranjem u odgovarajuće spremnike spriječiti daljnje istjecanje te ju predati na zbrinjavanje uz osiguranje mjera sanacije zahvaćenog područja, što uključuje sanaciju zahvaćenog tla.

(4) Nakon što je dovršen postupak dekontaminacije opreme koja sadrži PCB, oznaka iz članka 7. ovog Pravilnika zamjenjuje se oznakom iz Dodatka 3. ovog Pravilnika.

(5) Podaci o dekontaminiranoj/zbrinutoj opremi prijavljuju se Agenciji na Obrascu za prijavu PCB opreme koja je dekontaminirana/zbrinuta (Obrazac PCB-3) iz Dodatka 4. ovog Pravilnika.

(6) Oznaku iz stavka 1. ovog članka potrebno je utisnuti na način da se ne može uništiti.

Prijevoz i protupožarne mjere

Članak 10.

(1) Posjednik je dužan osigurati da se prije preuzimanja PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB poduzmu sve mjere sprječavanja opasnosti od požara sukladno posebnom propisu.

(2) Prijevoz PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB obavlja se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje prijevoz opasnih tvari.

Mjerenje sadržaja PCB-a

Članak 11.

(1) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim proizvodima, rabljenim uljima i izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodama utvrđenim u Odluci Komisije od 16. siječnja 2001. o utvrđivanju dvije referentne metode mjerenja PCB-a u skladu s člankom 10. točkom (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 23, 25. 1. 2001.).

(2) Mjerenje sadržaja PCB-a u naftnim proizvodima i rabljenim uljima provodi se sukladno metodi koja je određena standardima HRN EN 12766–1:2002, HRN EN 12766–2:2002 i HRN EN 12766-3:2008 te njihovim naknadno ažuriranim verzijama.

(3) Mjerenje sadržaja PCB-a u izolacijskim tekućinama provodi se sukladno metodi koja je određena standardom HRN EN 61619:2002 i njegovim naknadno ažuriranim verzijama.

Dozvola za gospodarenje otpadnim PCB-om

Članak 12.

(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti dekontaminacije i/ili zbrinjavanja PCB-a, otpadnih PCB-a ili opreme koja sadrži PCB, može, nakon što pribavi odgovarajuću dozvolu Ministarstva za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom, započeti i obavljati djelatnost za koju ishodi dozvolu.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom pored uvjeta propisanih Zakonom mora sadržavati i sljedeće podatke:

– popis opreme koja je predmet dekontaminacije,

– predviđeni postupak dekontaminacije,

– način izvođenja postupka i oblik nadzora radi kontrole opterećenja okoliša za vrijeme obavljanja postupka dekontaminacije i

– postupanje s ostacima otpada po završetku procesa dekontaminacije.

(3) Osoba koja posjeduje dozvolu za dekontaminaciju iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi evidenciju o dekontaminiranoj opremi, predmetima, materijalima i tekućinama koja sadrži podatke o:

– vrsti dekontaminiranih uređaja, predmeta, materijala i tekućina,

– mjestu dekontaminacije i posjedniku PCB-a,

– načinu dekontaminacije i

– vrstama i količinama otpadnih PCB-a koji su nastali pri dekontaminaciji i načinu gospodarenja nastalim otpadnim PCB-ima.

(4) Osoba koja posjeduje dozvolu za zbrinjavanje iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi evidenciju o količini, porijeklu, vrsti i sadržaju PCB-a u otpadnom PCB-u koji su preuzeli.

(5) Sastavni dio evidencije iz stavaka 3. i 4. ovog članka su i prateći listovi u skladu s posebnim propisom.

(6) Evidencija iz stavaka 3. i 4. ovog članka mora se za svaku pojedinu godinu čuvati najmanje pet narednih godina.

(7) Godišnje izvješće o dekontaminiranom/zbrinutom PCB-u sadrži zbirne podatke iz evidencija iz stavaka 3. i/ili 4. ovog članka, a predaje se do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Agenciji.

Popis ključnih brojeva

Članak 13.

Necjelovit popis otpada koji sadrži PCB nalazi se u Dodatku 5. ovog Pravilnika.

IV. IZVJEŠĆIVANJE

Izvješćivanje prema Europskoj Komisiji

Članak 14.

Izvješćivanje o provedbi odredbi ovog Pravilnika obavlja Agencija sukladno odredbama Direktive 96/59/EZ i Uredbe 850/2004/EZ.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Osim opreme iz članka 6. stavka 1., koja se temeljem Direktive 96/59/EZ i Pravilnika iz članka 16. morala dekontaminirati do 31. prosinca 2010. godine, ostalu opremu potrebno je zasebno sakupiti te predati ovlaštenoj osobi na dekontaminaciju i/ili zbrinjavanje u najkraćem mogućem roku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona, nakon što je spomenuta oprema čiji je sastavni dio sačinjavala povučena iz uporabe, a najkasnije u roku određenom Zakonom o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (»Narodne novine«, broj 105/08).

Članak 17.

Dodaci 1., 2., 3., 4. i 5. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/18
Urbroj: 517-06-3-14-6
Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK 1.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU POSJEDNIKA OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-1)

A.

Podaci o posjedniku

1.

Naziv tvrtke/obrta:

 

2.

Adresa:

 


Mjesto:

 


Županija:

 

3.

Kontakt podaci:

Ime i prezime:

 

Tel:

 

Faks:

 

E-pošta:

 

B.

Podaci o djelatnosti posjednika

1.

Brojčana oznaka djelatnosti prema NKD 2007.:

 

2.

OIB (tvrtke ili vlasnika obrta):

 

C.

Podaci o PCB opremi

1.

Ukupni broj opreme koja sadrži/je onečišćena PCB-om:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Datum prijave:

 

Mjesto i datum:


M.P.

___________________

potpis osobe odgovorne
za zastupanje

Dostaviti:

Agencija za zaštitu okoliša

Zagreb


DODATAK 2.

OBRAZAC ZA DETALJAN OPIS OPREME KOJA SADRŽI PCB (PCB-2)

 

Naziv tvrtke/obrta:


 

Adresa sjedišta:


 

Redni broj PCB opreme koja se prijavljuje:


A.

Podaci o tvrtki

1.

Kontakt podaci

Ime i prezime kontakt osobe:

 

Tel.:

 

Faks:

 

E-mail:

 

B.

Informacije o postojećoj PCB opremi

1.

Lokacija na kojoj se oprema nalazi

Adresa:


Mjesto:


Županija:


2.

Vrsta opreme (označiti sa x ili upisati vrstu)

Transformatori

 

Kondenzatori

 

Drugo

 

3.

Opis područja na kojem se oprema nalazi (označiti sa x)

Industrijsko područje

 

Naselje

 

Drugo

 

4.

Identifikacijska oznaka stavke iz registra stavki:

 

5.

Serijski broj opreme:

 

6.

Radno opterećenje:

(upisati brojku):

(mjerna jedinica):

7.

Proizvođač opreme:

 

8.

Datum proizvodnje:

 

9.

Datum instaliranja opreme:

 

10.

Masa opreme (kg) (decimalne brojke odvojiti zarezom)

Masa opreme bez tekućine:

kg

Masa tekućine:

kg

Ukupna masa:

kg

11.

Dimenzije opreme

dužina

m

širina

m

visina

m

12.

Vrsta tekućine ili izolacijskog ulja:

 

13.

Sadržaj PCB-a u
tekućini

> 10% PCB

 

> 0,05% PCB

 

> 0,005% PCB

 

< 0,005% PCB

 

Datum mjerenja sadržaja PCB-a:


Metoda mjerenja:


Izvođač mjerenja sadržaja PCB-a:


Broj izvješća o mjerenju:


Da li je opremi odstranjena tekućina?

☐ da ☐ ne

14.

Uporaba opreme na lokaciji

Da li je u uporabi?

(ako je odgovor ne, trebate ispuniti odjeljak C. Informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB)

☐ da

☐ ne

U uporabi od (datum):

 

Pripremljena za uporabu (datum):

 

15.

Potrošnja struje na lokaciji

1985. godine (kWh/godina):


Trenutno (kWh/godina):


16.

Stanje opreme

Ispuštanje tekućine (datum):

 

Propisana mjera:

 

Da li je oprema u skladišnom prostoru?

☐ da ☐ ne

Opis skladišnog prostora:

☐ na otvorenom;
☐ prekriven;

☐ ograđen; drugi podaci: __________

17.

Održavanje opreme

Ponovno punjenje (datum):

 

Posljednje punjenje (datum):

 

Naziv tvrtke koja je obavila punjenje:

 

Naziv zamjenske tekućine/
izolacijskog ulja:

 

Naziv originalne tekućine/
izolacijskog ulja:

 

18.

Drugi podaci:

 

C.

Informacije o skladištenju otpada koji sadrži PCB

1.

Vrsta (naziv) otpada (npr. tranformatorsko ulje u posudama):

 

2.

Ključni broj otpada:

 

3.

Količina otpada (kg):

 

4.

Adresa/lokacija uskladištenog otpada (adresa, mjesto, županija):


5.

Datum uskladištenja otpada:


6.

Da li su posude za skladištenje atestirane ?

☐ da ☐ ne

7.

Da li je prostor za skladištenje označen ?

☐ da ☐ ne

8.

Da li je tlo ili građevina ojačana radi ispusta PCB-a ?

☐ da ☐ ne

9.

Opis provedenih sanacijskih djelatnosti ili oporabe i/ili zbrinjavanja uskladištenog otpada (kad, tko, gdje, itd.)

 

10.

Druge informacije, kao rezultati mjerenja
sadržaja PCB-a i sl.

 

D.

Podaci o zbrinjavanju i/ili dekontaminaciji

1.

Izrađen Plan dekontaminacije i/ili zbrinjavanja:

☐ da ☐ ne

2.

Postojeći i predviđeni postupci za sprječavanje štetnog utjecaja na okoliš:

 

3.

Dekontaminacija:

Predviđeni datum:


Postojeći i predviđeni postupci zamjene sadržaja i dekontaminacije:


4.

Zbrinjavanje:

Predviđeni datum:


Predviđeni postupak:


5.

Drugi podaci:Ime i prezime odgovorne osobe:

Datum prijave:

 

 

                                                     ______________________________

M.P.                                              potpis osobe odgovorne za zastupanje


DODATAK 3.

OZNAKA ZA DEKONTAMINIRANU PCB OPREMU

DEKONTAMINIRANA PCB OPREMA

Tekućina, koja je sadržavala PCB, izmijenjena je:
s ______________________________________________
                      (naziv zamjenske tekućine)
dana ___________________________________________
                                   (datum)
od _____________________________________________
                                   (tvrtka)

Postotak PCB od mase tekućine u opremi:
Stara tekućina ____________________________________

Zamjenska tekućina ________________________________


DODATAK 4.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PCB OPREME KOJA JE DEKONTAMINIRANA/ZBRINUTA

A.

Podaci o posjedniku

1.

Naziv tvrtke/obrta:

 

2.

Adresa:

 


Mjesto:

 


Županija:

 

3.

Kontakt podaci:

Ime i prezime:

 

Tel:

 

Fax:

 

E-pošta:

 

B.

Podaci o PCB opremi koja je dekontaminirana
i/ili zbrinuta

1.

Redni broj PCB opreme prijavljene u Dodatku 2.


2.

Lokacija na kojoj se oprema nalazi (adresa, mjesto, županija):


3.

Dekontaminirana PCB oprema:

Datum izvršene dekontaminacije:


Tekućina koja je sadržavala PCB izmijenjena je s (naziv zamjenske tekućine):


Postotak PCB od mase tekućine u opremi:

u staroj tekućini: %

u zamjenskoj tekućini: %

Naziv tvrtke koja je obavila dekontaminaciju:


4.

Zbrinuta PCB oprema:

Datum predaje na zbrinjavanje:


Provedeni postupak:


Naziv tvrtke koja je obavila zbrinjavanje:


Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Datum prijave:

 

Mjesto:


M.P.

__________________

potpis osobe odgovorne za zastupanje

Dostaviti:

Agencija za zaštitu okoliša

Zagreb


DODATAK 5.

NECJELOVIT POPIS OTPADA KOJI SADRŽI PCB, KLJUČNI BROJEVI IZ KATALOGA OTPADA[1]

KLJUČNI BROJEVI OTPADA KOJI SADRŽI PCB

Ključni broj otpada

Naziv otpada

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže polikloriranebifenile (PCB)

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e

15

OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU

16 01

istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 09*

komponente koje sadrže PCB-e

16 02

otpad iz električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 04 10*

kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

17 05

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži polikloriranebifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e

19

OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 02

otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanja kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)

19 02 08*

tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

19 02 09*

kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale

19 10 03*

pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvari

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, prešanja/zbijanja, peletiranja/granuliranja) koji nije specificiran na drugi način

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne tvari

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari

19 13

otpad nastao pri remedijaciji tla i podzemnih voda

19 13 01*

kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji sadrži opasne tvari

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE

20 01

odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

20 03

ostali komunalni otpad

20 03 07

glomazni otpad

[1] Indikativan popis, mogući i dodatni ključni brojevi otpada koji sadrži PCB

103 27.08.2014 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima 103 27.08.2014 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima 103 27.08.2014 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima 103 27.08.2014 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima