Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi

103 27.08.2014 Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2003

Na temelju članka 18. Zakona o umjetničkom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 130/2011), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O TJEDNIM OBVEZAMA ODGOJNO-
-OBRAZOVNOGA RADA U UMJETNIČKOJ ŠKOLI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se tjedna norma neposrednoga odgojno-obrazovnog rada učitelja/nastavnika i stručnih suradnika te ostalih poslova i aktivnosti koje proizlaze iz nastavnoga plana i programa/kurikuluma i školskoga kurikuluma u umjetničkim školama (u daljnjem tekstu: škole).

Članak 2.

Ukupne tjedne obveze učitelja/nastavnika utvrđuju se u 40-satnome radnom tjednu u skladu s nacionalnim kurikulumom, školskim kurikulumom te godišnjim planom i programom rada škole, a o čemu se učitelju/nastavniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, i to na:

– poslovima neposrednoga odgojno-obrazovnog rada,

– poslovima koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada.

Članak 3.

(1) Tjedna norma učitelja/nastavnika u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iznosi za:

– Hrvatski jezik – 20 sati,

– Matematiku – 20 sati,

– strani jezik – 21 sat,

– općeobrazovne predmete koji se izvode 1 sat tjedno – 21 sat,

– ostale predmete – 22 sata.

(2) Broj sati ukupnoga neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od norme utvrđen u stavku 1. ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 4.

(1) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima smatra se:

– nastava obveznih predmeta propisanih kurikulumom/nastavnim planom i programom,

– izborna nastava,

– fakultativna nastava,

– dodatna nastava,

– dopunska nastava,

– priprema učenika za javne nastupe i vođenje javnih nastupa, a u skladu s godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom.

(2) Ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od broja razrednih odjela u školskoj ustanovi, s time da jedan učenik može imati jedan (1) nastavni sat tjedno dopunske ili dodatne nastave, a jedan razredni odjel može imati dva (2) sata tjedno dopunske ili dodatne nastave. Jedan učitelj/nastavnik može izvoditi najviše dva (2) sata tjedno dopunske ili dodatne nastave.

(3) Priprema učenika za javne nastupe i vođenje javnih nastupa odnosi se na: javne nastupe učenika na izvanškolskim nastupima, koncertima, smotrama, seminarima, izložbama, multimedijskim izvedbama i drugim javnim programima te sudjelovanje učenika na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, a u skladu s godišnjim planom i programom te školskim kurikulumom.

(4) Ukupan broj sati pripreme učenika za javne nastupe i vođenje javnih nastupa učenika iz stavka 3. ovoga članka ne može biti veći od broja razrednih odjela u školskoj ustanovi. Jedan učitelj/nastavnik može biti zadužen samo s jednim (1) nastavnim satom za pripremu učenika za javne nastupe i vođenje javnih nastupa, a u skladu s godišnjim planom i programom te školskim kurikulumom.

Članak 5.

(1) Poslovi u sklopu tjedne norme utvrđene člankom 3. ovoga pravilnika vrednuju se:

– razredniku razrednoga odjela u plesnoj školi – 1 sat,

– razredniku u glazbenoj školi – 1 sat,

– jedan učitelj/nastavnik može biti zadužen s najviše 2 sata razredništva, a ukupan broj sati razredničkih poslova u glazbenoj školi izračunava se dijeljenjem ukupnoga broja učenika osnovnoškolskoga programa s brojem 30 te ukupnoga broja učenika srednjoškolskoga programa s brojem 15,

– razredniku razrednoga odjela u srednjoj umjetničkoj školi – 2 sata,

– učitelju/nastavniku poslovi vođenja županijskoga/međužupanijskoga stručnog vijeća – 1 sat,

– učitelju/nastavniku poslovi vođenja zbora, orkestra i plesnoga ansambla – 4 sata,

– učitelju/nastavniku poslovi vođenja četveroglasnoga zbora i simfonijskoga orkestra – 6 sati,

– učitelju/nastavniku s punim radnim vremenom do položenoga stručnog ispita – 2 sata,

– učitelju/nastavniku poslovi pročelnika strukovnoga odjela ako odjel ima:

– 3 do 5 učitelja/nastavnika – 1 sat,

– 6 do 15 učitelja/nastavnika – 2 sata,

– 16 do 25 učitelja/nastavnika – 3 sata,

– više od 26 učitelja/nastavnika – 4 sata.

(2) Poslovi pročelnika strukovnoga odjela obuhvaćaju organizaciju i praćenje rada strukovnoga odjela, izradu godišnjega plana i programa rada odjela, izvješća o radu te obavljanje drugih poslova vezanih uz dnevni, tjedni i godišnji rad odjela.

(3) Učitelja/nastavnika iz stavka 1. alineje 8. ovoga članka ravnatelj ne smije zadužiti prekovremenim radom.

Članak 6.

(1) Poslovi voditelja glazbenih i plesnih odjela pri redovitoj osnovnoj školi, poslovi voditelja područne glazbene i plesne škole, voditelja dislocirane nastave sa šest glazbenih odnosno četiri plesna razreda (u daljnjem tekstu: voditelja) utvrđuju se u sklopu tjedne norme utvrđene člankom 3. ovoga pravilnika.

(2) Poslovi voditelja obuhvaćaju ustrojavanje, organiziranje i praćenje rada, poslove organizacije zamjena učitelja te druge poslove u skladu sa statutom i godišnjim planom i programom rada škole.

(3) Učitelju/nastavniku poslovi voditelja odjela u redovitoj osnovnoj školi koja u svojem sastavu ima odjele umjetničkoga obrazovanja i poslovi voditelja šesterorazrednoga glazbenog odnosno četverorazrednoga plesnoga područnog odjela vrednuju se:

– ako umjetnički odjel ima do 50 učenika – 4 sata,

– ako umjetnički odjel ima od 51 do 100 učenika – 6 sati,

– ako umjetnički odjel ima od 101 do 200 učenika – 8 sati,

– ako umjetnički odjel ima od 201 do 300 učenika – 10 sati,

– ako umjetnički odjel ima više od 300 učenika – 12 sati;

– učitelju/nastavniku poslovi voditelja lokacije u dislociranoj nastavi glazbene/plesne škole vrednuju se:

– ako dislocirani odjel ima do 100 učenika – 2 sata,

– ako dislocirani odjel ima iznad 100 učenika – 3 sata.

(4) Poslovi vođenja zbirke glazbala/instrumentarija, zbirke kostima, nototeke/videofonoteke i knjižnice obuhvaćaju vođenje evidencije o zbirkama, održavanje, utvrđivanje potreba popune navedenih zbirki, poslove posudbe i druge poslove utvrđene statutom i godišnjim planom i programom rada škole i vrednuju se:

– učitelju/nastavniku poslovi vođenja zbirke kostima:

– ako škola ima do 200 učenika – 1 sat,

– ako škola ima više od 200 učenika – 2 sata;

– nastavniku poslovi vođenja zbirke učeničkih i nastavničkih radova u školama likovne umjetnosti:

– ako škola ima do 200 učenika – 1 sat,

– ako škola ima više od 200 učenika – 2 sata;

– učitelju/nastavniku poslovi vođenja nototeke/videofonoteke:

– ako škola ima do 200 učenika – 1 sat,

– ako škola ima više od 200 učenika – 2 sata;

– učitelju/nastavniku poslovi voditelja zbirke glazbala/instrumentarija:

– ako škola ima do 200 učenika – 2 sata,

– ako škola ima od 201 do 400 učenika – 3 sata,

– ako škola ima više od 400 učenika – 4 sata.

(5) Poslovi voditelja izložbenoga salona/galerije pri školi likovne umjetnosti i dizajna vrednuju se:

– nastavniku za rad u salonu/galeriji veličine manje od 60 m² izložbenog prostora – 6 sati,

– nastavniku za rad u salonu/galeriji veličine 60 m² i više izložbenog prostora – 11 sati.

Članak 7.

Poslovi voditelja smjene srednje umjetničke škole obuhvaćaju pripremu, organiziranje, raspoređivanje i praćenje izvedbe odgojno-
-obrazovnoga rada u smjeni u skladu sa statutom i godišnjim planom i programom rada škole i vrednuju se ako škola ima:

– od 8 do 16 razrednih odjela srednjoškolskoga programa – 6 sati,

– 17 i više razrednih odjela srednjoškolskoga programa – 8 sati.

Članak 8.

(1) Satničarski poslovi u glazbenim i plesnim školama obuhvaćaju izradu rasporeda sati rada s razrednim odjelima, odgojno-
-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora i vrednuju se ako škola ima:

– manje od 100 učenika, satničarske poslove obavlja ravnatelj škole u redovitome radnom vremenu;

– 101 do 200 učenika, satničarske poslove obavlja jedan učitelj/nastavnik 2 sata tjedno;

– 201 i više učenika, satničarske poslove obavlja jedan učitelj/nastavnik 4 sata tjedno.

(2) Satničarski poslovi u drugim umjetničkim školama obuhvaćaju izradu rasporeda sati rada s razrednim odjelima, odgojno-
-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora i vrednuju se ako škola ima:

– jedan ili dva programa obrazovanja ili zanimanja do 12 razrednih odjela – 2 sata,

– jedan ili dva programa obrazovanja ili zanimanja s više od 12 razrednih odjela – 3 sata,

– više od dva programa obrazovanja ili zanimanja do 16 razrednih odjela – 4 sata,

– više od dva programa obrazovanja ili zanimanja od 17 do 24 razredna odjela – 5 sati,

– više od dva programa obrazovanja ili zanimanja od 25 do 30 razrednih odjela – 6 sati,

– više od dva programa obrazovanja ili zanimanja iznad 30 razrednih odjela – 7 sati.

Članak 9.

Tjedne obveze neposrednoga odgojno-obrazovnog rada mogu se uvećati iznad sati tjedne norme utvrđene u članku 3. ovoga pravilnika za tri (3) sata tjedno, a uz pristanak učitelja/nastavnika i više sati, u skladu sa zakonom o radu.

Članak 10.

(1) Učitelju/nastavniku u radnome odnosu na neodređeno vrijeme, čije su tjedne obveze manje od tjedne norme iz članka 3. ovoga pravilnika, mogu se priznati najviše dva (2) sata do pune norme pod uvjetom da sate do pune norme dopuni drugim oblicima neposrednoga odgojno-obrazovnog rada.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti samo jedan učitelj/nastavnik iz stručnog vijeća učitelja/nastavnika istog ili srodnih predmeta.

Članak 11.

Razredništvo je skup poslova koji se sastoji od neposrednoga rada s učenicima i suradnje s roditeljima te ostalih razredničkih poslova koji obuhvaćaju:

– planiranje i programiranje te provedbu plana i programa rada razrednoga odjela – suradnju s roditeljima (roditeljske sastanke i pojedinačne razgovore),

– brigu o učenicima i izvršavanju učeničkih obveza,

– vođenje razrednoga vijeća,

– vođenje dokumentacije i očevidnika te pisanje, potpisivanje i uručivanje svjedodžbi,

– unos podataka u e-maticu,

– provedbu učeničkih izleta i ekskurzija,

– druge poslove vezane uz razredni odjel.

Članak 12.

(1) Poslovi nastavnika škole koji obavlja posao ispitnoga koordinatora za provođenje nacionalnih ispita, državne mature ili ispita državne mature ili osobe koja ga zamjenjuje vrednuju se u skladu s odredbama pravilnika kojim se regulira norma rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi.

(2) Sati mentorstva vezani uz izradu i obranu završnoga rada u okviru ukupne godišnje norme rada iznose četiri (4) sata po učeniku.

Članak 13.

Poslovi učitelja/nastavnika koji proizlaze iz naravi i količine neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima su:

– stručno-metodička priprema,

– razredničko-administrativni poslovi,

– poslovi vezani uz početak odnosno završetak školske godine,

– poslovi vezani uz početak i završetak nastavne godine,

– planiranje i programiranje neposrednoga odgojno-obrazovnog rada,

– izrada pisanih izvedbenih programa,

– praćenje rada i ocjenjivanje učenika odnosno predlaganje zaključnih ocjena,

– briga o učenicima i izvršavanju njihovih obveza,

– suradnja s roditeljima,

– vođenje pedagoške dokumentacije i zapisnika,

– kontinuirano stručno usavršavanje,

– sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole,

– sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava,

– provođenje prijamnih, godišnjih, popravnih, razlikovnih, predmetnih, razrednih ispita i drugih provjera znanja učenika,

– poslovi vezani uz izradu i obranu završnoga rada,

– mentorstvo vezano uz izradu i obranu završnoga rada,

– poslovi u sklopu provođenja nacionalnih ispita, ispita državne mature i završnoga rada,

– sudjelovanje u planiranju i organizaciji provedbe učeničkih izleta i ekskurzija,

– sudjelovanje u planiranju i organizaciji posjeta kulturnim priredbama, ustanovama i sl.,

– sudjelovanje u planiranju i organizaciji provedbe natjecanja, smotri i susreta,

– briga o nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju učionica i radnih prostora,

– dežurstvo tijekom školske godine,

– drugi poslovi.

Članak 14.

(1) Tjedna norma stručno-metodičke pripreme učitelja/nastavnika s punim radnim vremenom iznosi za:

– Hrvatski jezik – 12 sati,

– Matematiku – 12 sati,

– strani jezik – 11 sati,

– ostale predmete – 10 sati.

(2) Ostali razredničko-administrativni poslovi razrednika su rad s roditeljima i učiteljima/nastavnicima razrednoga vijeća, rad na razrednoj evidenciji i administraciji te drugi poslovi razrednika.

(3) Ostali poslovi razrednika iz stavka 2. ovoga članka vrednuju se:

– razredniku razrednoga odjela u plesnoj školi – 1 sat,

– razredniku u glazbenoj školi – 1 sat,

– jedan učitelj/nastavnik može biti zadužen s najviše 2 sata razredništva, a ukupan broj sati razredničkih poslova u glazbenoj školi izračunava se dijeljenjem ukupnoga broja učenika osnovnoškolskoga programa s brojem 30 te ukupnoga broja učenika srednjoškolskoga programa s brojem 15,

– razredniku razrednoga odjela u srednjoj umjetničkoj školi – 2 sata.

Članak 15.

(1) Poslovi stručnoga suradnika u umjetničkoj školi utvrđuju se u sklopu 40-satnoga radnog tjedna.

(2) Poslovi stručnoga suradnika su:

– stručna suradnja s učenicima, nastavnicima, ravnateljem, roditeljima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnoga procesa,

– stručno-razvojni i koordinacijski poslovi koji proizlaze iz naravi odgojno-obrazovnoga rada,

– planiranje i programiranje,

– vrednovanje djelotvornosti odgojno-obrazovnoga rada i prijedlog mjera za poboljšanje,

– suradnja s ustanovama,

– vođenje pedagoške dokumentacije,

– stručno usavršavanje,

– drugi stručni poslovi.

Članak 16.

(1) Poslovi u sklopu tjedne norme utvrđene člankom 15. ovoga pravilnika vrednuju se:

– neposredni odgojno-obrazovni rad – suradnja s učenicima – 25 sati,

– poslovi koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada – 15 sati.

(2) Neposredni odgojno-obrazovni rad stručnih suradnika je:

– individualan i grupni rad s učenicima,

– individualni i grupni dijagnostički rad s učenicima,

– rad u razrednome odjelu (radionice, tematski satovi razrednoga odjela, profesionalno usmjeravanje i sl.),

– stručna predavanja na razrednim i nastavničkim vijećima,

– organiziranje i provedba pedagoške, psihološke, socijalne, zdravstvene i rekreativne službe za učenike,

– edukacije učenika iz različitih područja formiranja ljudske ličnosti, edukacija o vrijednosti i očuvanju zdravlja,

– edukacija o sprečavanju nasilja i zlostavljanja, edukacija o sprečavanju ovisnosti,

– neposredan pedagoški rad s učenicima i roditeljima,

– individualan rad s roditeljima (konzultativni, savjetodavni),

– neposredan pedagoški rad u uvođenju učitelja/nastavnika početnika u pedagoški rad,

– drugi oblici neposrednoga rada po programima stručnih aktiva, roditeljskih i stručnih vijeća, školskoga odbora, nastavničkoga vijeća i ravnatelja srednjoškolskih ustanova.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti:

– Pravilnik o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (»Narodne novine«, broj 17/2010),

– članak 17. Pravilnika o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (»Narodne novine«, broj 94/2010),

– članak 4. stavak 3., članak 7. stavak 4. i 5., članak 8. stavak 2. i 4. Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 51/1999).

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/00028

Urbroj: 533-25-14-0001

Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.