Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2004

Na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

(1) U Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 34/14. i 40/14. – ispr.) u članku 5. stavak 2. briše se.

(2) Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

U članku 6. stavak 2. a mijenja se i glasi:

»a) poslovi satničara obuhvaćaju izradu rasporeda sati rada s razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora te rasporeda dežurstava učitelja.«

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi.

»Članak 8.a

(1) Učitelji i stručni suradnici mogu obavljati i druge poslove na temelju posebnih zakona.

(2) Poslovi sindikalnoga povjerenika, sindikalnoga povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća i povjerenika zaštite na radu obavljaju se u skladu s ugovorenim u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 63/14).«

Članak 4.

U članku 10. stavku 4. iza riječi: »Pravilnika» dodaje se rečenica koja glasi: »Učitelj razredne nastave može se osloboditi istih poslova, i to 1 sat tjedno ako obavlja poslove voditelja županijskoga stručnog vijeća i/ili 1 sat tjedno ako je član stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri uredu državne uprave u županiji ili Ministarstvu.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Učitelji predmetne nastave dužni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj ovim člankom te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 5. ovoga Pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Izvođenjem redovite nastave smatra se i izvođenje izborne nastave stranoga jezika, Vjeronauka i Informatike ili drugoga izbornog predmeta za kojeg je nastavni plan i program donio ministar te dva sata razrednika.

(3) Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u neposrednome odgojno- obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iznosi za:

– učitelja Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta
koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

22 sata

– učitelja stranoga jezika

23 sata

– učitelja ostalih nastavnih predmeta

24 sata.

(4) Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u redovitoj nastavi za puno radno vrijeme iznosi za:

– učitelja Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se
u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

od 18 do 20 sati

– učitelja stranoga jezika

od 19 do 21 sat

– učitelja ostalih nastavnih predmeta

od 20 do 22 sata.

(5) Samo jedan učitelj nastavnoga predmeta koji ne može biti zadužen sukladno stavku 4. ovoga članka ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen s manje sati, i to:

– učitelj Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta koji se
u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

16 sati

– učitelj stranoga jezika

17 sati

– učitelj ostalih nastavnih predmeta

18 sati.

(6) Učitelj koji je u više škola ukupno redovitom nastavom zadužen sukladno odredbama stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka ostvaruje pravo na puno radno vrijeme.

(7) Poslovi u sklopu tjedne radne obveze utvrđene stavkom 4. i 5. ovoga članka vrednuju se do dva sata tjedno za:

– učitelja glazbene kulture – vođenje pjevačkoga zbora i/ili orkestra,

– učitelja likovne kulture – vođenje grupe koja brine o vizualnom identitetu škole,

– učitelja tjelesne i zdravstvene kulture – vođenje sportskoga kluba ili školskoga sportskog društva,

– učitelja tehničke kulture – izvođenje programa kluba mladih tehničara,

– vođenje učeničke zadruge.

(8) Ukupan zbroj sati kojima učitelj može biti zadužen nekim od poslova iz stavka 7. ovoga članka je dva sata tjedno. Učitelj koji radi na više škola može biti zadužen s ukupno dva sata tjedno u jednoj školi ili po jedan sat tjedno u dvije škole.

(9) Ravnatelji škola su dužni zajednički uskladiti rješenja o tjednim zaduženjima učitelja koji rade u više škola.

(10) Tjedna norma stručno-metodičke pripreme iznosi 20 minuta po satu redovite nastave, osim dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika koja se priznaju kao redovita nastava.«

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Učitelj predmetne nastave do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, propisane člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika, može:

– izvoditi dodatni rad i dopunsku nastavu,

– izvoditi izvannastavne aktivnosti.

Učitelj predmetne nastave može:

– koordinirati provođenje nacionalnih ili međunarodnih projekata 1 sat tjedno,

– obavljati poslove voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,

– obavljati poslove člana stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta pri Uredu ili Ministarstvu 1 sat tjedno.

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture može obavljati i poslove poduke plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s teškoćama.

Učitelj koji radi prema programu produženoga stručnog postupka može obavljati i posebnu odgojno-obrazovnu potporu.

Učitelj koji ima valjano obrazovanje ili je prošao propisanu obuku može obavljati i poslove administratora eMatice i/ili administratora e-Dnevnika u školi koja ima do 20 razrednih odjela 1 sat tjedno, a u školi s više od 20 razrednih odjela 2 sata tjedno.«

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi »članaka 13.» zamjenjuju se riječima: »članaka 10. i 13.«.

Članak 8.

U članku 17. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Učitelju-stručnjaku edukacijsko-rehabilitacijskoga profila koji radi prema posebnom programu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju koji su djelomično integrirani u redovitim osnovnim školama i učitelju-stručnjaku edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji radi s učenicima s većim teškoćama u razvoju prema posebnom programu u redovitim osnovnim školama ili školama s posebnim programima za djecu s teškoćama tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i pružanje posebne odgojno-obrazovne potpore, iznosi 24 sata tjedno uključujući i dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika za učitelja koji je zadužen poslovima razrednika.«

(3) Učitelj-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila koji radi prema posebnom programu s učenicima s lakšim teškoćama u razvoju koji su djelomično integrirani u redovitim osnovnim školama ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je zadužen redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno, a do pune tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu zadužuje se poslovima produženoga stručnog postupka odnosno posebne odgojno-

-obrazovne potpore.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Učitelj edukator-rehabilitator iz stavka 2. i 3. ovoga članka do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima može biti zadužen i za poslove:

– voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,

– člana stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, pri Uredu ili pri Ministarstvu 1 sat tjedno.«

Članak 9.

(1) U članku 19. stavak 6. briše se.

(2) Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 10.

U članku 22. stavku 10. riječi: »iz članka 19. stavka 4., 5., 6. i 7.» zamjenjuju se riječima: »iz članka 19. stavka 4., 5. i 6.«.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/14-07/01270

Urbroj: 533-25-14-0002

Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

103 27.08.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi